Год.приключване зем.производител

18.01.2014, 12:28 14972 12
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

18.01.2014, 12:28
Публикации: 15 / 1
Колеги, земеделските производители подаващи год.декларация по чл.50 правиха ли изравняване, т.е. попълваха ли прил.1 и 2? Бях чел някъде, че не, но нямам никакъв опит с тях а се налага да приключа един такъв. Благодаря предварително. :)
#1 | 18.01.2014, 14:01
Публикации: 297 / 49
КСО чл.6
9) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. Осигурителните вноски за тези лица могат да се изплащат от фондове за подпомагане на земеделските производители по ред, определен от Министерският съвет.

#2 | 18.01.2014, 14:05
Публикации: 15 / 1
благодаря колежке, и аз попрочетох и за другите непросветени като мен ще пейстна - Съгласно чл. 6, ал. 9 от КСО регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. За доходите от преработена растителна и/или животинска продукция тези лица извършват годишно изравняване на месечния осигурителен доход по общия ред на чл. 6, ал. 8 от КСО – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.
#3 | 18.01.2014, 15:37
Публикации: 4 / 0
Облагат ли се с данък по ЗДДФЛ , получените от зем. производители , субсидии за площи .
#4 | 18.01.2014, 15:39
Публикации: 4 / 0
а така също , за Млад фермер и други мерки по европейски програми.
#5 | 18.01.2014, 16:13
Публикации: 297 / 49
 за Млад фермер - разяснение

Разяснение на НАП относно данъчно третиране на на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител
1 юли 2013 г.

nap1_1_0_0_4_0_13Отправе но е следното запитване към Национална агенция по приходите (НАП):

Облагаеми ли са субсидиите, изплатени на регистриран земеделски производител физическо лице по мярка 112 „Млад фермер“, получени през 2012 г.?

РАЗЯСНЕНИЕ № 20-21-69 от 18.04.2013 г. относно данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител

В запитването посочената информация не е достатъчна и изчерпателна, поради което съобразявайки относимата правна уредба, НАП изразява  следното принципно становище:

В ЗДДФЛ не е регламентирано специално данъчно третиране на получените субсидии, поради което същите следва да се разглеждат обвързано с общите правила за облагане и деклариране на доходите от дейността, за която са предназначени.

По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Според чл. 11, ал. 1, т. и т. 2 от с. з. доходът се смята за придобит на датата на плащането /при плащане в брой/ или на датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/.

Съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.

Видно от запитването, като физическо лице сте регистриран земеделски производител и нямате регистрация като търговец по Търговския закон, но липсва информация дали субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селското стопанство.

По смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗДДФЛ “непреработен продукт от селско стопанство“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.

Не сте посочили, че сте регистрирано лице по ЗДДС и като едноличен търговец, поради което като физическо лице, получател на субсидии, следва да имате предвид следното:

За физически лица, които са регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, но не са ЕТ и субсидията е свързана с производството на непреработени продукти от селско стопанство, облагането се извършва по реда на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ. На основание на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани са като земеделски производители или тютюнопроизводители, за производството на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на производството на декоративна растителност, се определя, като придобитите през годината доходи, в т. ч. и субсидии, свързани с тях, се намали с разходи в размер 60 на сто.

В тези случаи получената субсидия заедно с реализираните доходи от дейността се декларира в Приложение № 3, таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г. Съгласно чл. 30 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗДДФЛ. В случая облагаемият доход се определя като придобитият доход, в т. ч. и получената субсидия се намалява с 40 на сто разходи за дейността.

В този случай получените доходи, заедно със субсидиите се декларират в таблица 2 от Приложение № 3 на годишната данъчна декларация.

При условие, че физическите лица не влагат, съответно не са използвали получената субсидия за извършване на стопанска дейност или получената такава няма да я използват за извършване на стопанска дейност, облагаемият доход ще се определи по реда на раздел VI на ЗДДФЛ „Доходи от други източници“, съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т. е. брутната сума на получената през данъчната година субсидия.

Съгласно чл. 36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя като облагаемият доход по чл. 35, придобит през годината, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.

В тези случаи получената субсидия следва да се декларира в Приложение 6 на Годишната данъчна декларация за 2012 г. /чл. 50, ал. 1 ЗДДФЛ/.

Предвид гореизложеното, получената от Вас субсидия през 2012 г. е облагаем доход. При попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и съответните приложения към нея следва да вземете под внимание изискванията на разпоредбите на закона, относими към Вашия конкретен статут на данъчно задължено лице.

За данъчната 2012 г. следва да декларирате облагаемия доход по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2013 г.за субсидиите отдавна е дъвкано, че влизат при определянето на годишния данък, ама ето все пак и от източника...:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”  СОФИЯ
1000 София, ул. “Аксаков” № 21  Телефон: (02) 9859  3759  Факс: (02) 987 7046   

5.Изх. № 20-00-672 /23.12.2010г.                                                   
ЗДДФЛ  чл. 13, ал.3; чл. 16;чл. 50   
                                                                       
           относно въпроси свързани с данъчното третиране и облагане на приходите от субсидии на земеделските производители.
              На основание изложеното в запитването, поради това, че не е посочено точното основание и нормативния акт за получените субсидии, както и за кой перид се отнася,  можем да приемем, че става въпрос за земеделски стопани, които стопанисват земеделска площ, включена в системата за идентификация на земеделските парцели, които могат да кандидатстват за плащане по схемата за единно плащане на площ на основание подадено заявление по образец в Разплащателната агенция и получили директни плащания от агенцията за земеделските площи, които ползват на територията на страната, регламентирано в чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 43 и др. от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/.
              Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ не регламентира получените по този ред суми като отделен източник на доход на физическите лица, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което, същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.
              По смисъла на чл. 2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през течение на годината, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
              На основание чл.16,ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
              Съгласно чл.13,ал.3 от ЗДДФЛ/ в редакцията до 31.12.2009г./ не се облагат с данък доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители,включително извършващите дейност като еднолични търговци за производство на непреработена растителна и животинска продукция,с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. С §1,т.3 на ЗИД на ЗДДФЛ/ДВ бр.95/2009г./ беше отменена ал.3 на чл.13 от ЗДДФЛ.
              След 01.01.2010г. физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители за производство на непреработени продукти от селското стопанство ще формират облагаем доход като разлика между придобит доход от дейността и 60 на сто нормативни разходи. /чл.29,т.1 от ЗДДФЛ/. Лицата които са регистрирани земеделски производители еднолични търговци ще формират облагаемия си доход по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане. /чл.26,ал.1 от ЗДДФЛ/, т.е. на база на данъчната печалба, установена като положителна разлика между данъчно признатите приходи и разходи за дейността.
              По смисъла на §1,т.21 от ДР на ЗДДФЛ  „непреработена растителна и животинска продукция” /като понятие до 31.12.2009г./ или „непреработен продукт от селско стопанство”/наименование след 01.01.2010г/ е всеки първичен продукт,получен от растенията и животните,който се използва в естествен вид,без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
              Независимо, че по действащото законодателство до 31.12.2009г. доходите са необлагаеми, на основание чл. 50 ал. 1 т. 2 от ЗДДФЛ те задължително се декларират с годишна данъчна декларация - за доходи през 2009 г. срокът за деклариране е 30.04.2010 г.
              За доходите, придобити след 01.01.2010г. от същата стопанска дейност задължението за подаване на годишна данъчна декларация е чл.50,ал.1,т.1 от ЗДДФЛ, а съгласно чл.53,ал.1 срока за деклариране е 30 април 2011г.
              Получаваните субсидии от лицата занимаващи се със селскостопанска дейност са предназначени за подпомагането им при извършване на дейността. Следователно, ако физическото лице не влага, съответно не използва получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник. В тези случаи физическото лице  ще формира облагаем доход  по реда на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, т.е. брутната сума на получената субсидия. Този извод се налага от посоченото определение за «стопанска дейност» в §1,т.3 от  допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а именно това е  дейността, извършвана като търговец, дейността  на лицата по чл. 2 от Търговския закон/т.е. дейността на физическите лица, занимаващи се със селско стопанска дейност/, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба т.е. елемент на всяка стопанска дейност е реализиране на доход/печалба.
              Следва да се има предвид и текста на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно който доходът - в случая субсидията, се смята за придобит на датата на:
1. плащането – при плащане в брой;
2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане.
              Важно е да се има предвид също и разпоредбата на ал. 3 от същия чл. 11 на ЗДДФЛ, която гласи, че доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от третото лице.
              Субсидиите, които предстои да бъдат получени през 2010г. ще се отразят в годишната данъчна декларация, която ще се подаде до 30.04.2011г., като се попълни Приложение №3 за доходи от друга стопанска дейност, при условие, че физическото лице получи доходи като регистриран земеделски производител. В случай, че няма получени доходи от селскостопанска дейност през 2010г, а само остатъка от субсидиите, ще се попълни Приложение № 6 от декларацията.
                   Интересувате се от тълкуване на понятието облагаем доход за физическите лица – земеделски производители и задавате въпрос при каква юридическа структура на земеделския производител годишния му данък би се определил върху разликата между получените приходи и направените разходи.
Изразяваме следното становище:
Независимо, че в данъчен закон липсва определение на понятието «доход», в разпоредбата на чл. 8 от ЗДДФЛ изчерпателно са изброени източниците на доходи в Република България, като в ал. 9 е отразено, че доходите от селско, ловно и рибно стопанство на територията на страната са от източник в страната.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Разпоредбата на ал. 2 от чл. 12 на ЗДДФЛ регламентира, че когато в този закон е предвидено приспадане на разходи, при определяне на облагаемия доход от съответния източник се вземат предвид разходите, определени по този закон.
На основание чл.29 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
2. с 40 на сто за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство/включително от продажба на произведена декоративна растителност/, от горско стопанство /включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове/, от ловно стопанство и от рибно стопанство.
Съгласно чл. 2, т. 1 от Търговския закон не са търговци физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, т.е. нормата на цитирания чл. 29 от ЗДДФЛ се отнася за тези лица.
Следователно физическо лице, което се занимава със селскостопанска дейност не може да се третира като търговец, освен ако е образувало предприятие на едноличен търговец.
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното и подоходно облагане данъчна печалба.
Предвид на гореизложеното физически лица, които са земеделски производители имат възможност да формират облагаемия си доход на база на данъчно признати приходи и действително извършени и данъчно признати разходи ако са регистрирани търговци по смисъла на Търговския закон. В останалите случаи както се изясни по-горе ще формират облагаемия си доход като от получените приходи се приспаднат нормативните разходи в размер на 60 или 40 на сто в зависимост от това дали са регистрирани като земеделски производители или нямат такава регистрация.
             Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и в съответствие с разпоредбите на чл.3, ал.1,т.1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите сте задължена  да индивидуализирате  себе си , като посочвате данни за идентификация  /име и ЕГН/ЛНЧ, съответно дружество или търговец и  БУЛСТАТ/ЕИК, определен от Агенцията по вписванията/.


#6 | 19.01.2014, 17:19
Публикации: 308 / 8
Колеги, земеделските производители подаващи год.декларация по чл.50 правиха ли изравняване, т.е. попълваха ли прил.1 и 2? Бях чел някъде, че не, но нямам никакъв опит с тях а се налага да приключа един такъв. Благодаря предварително. :)
Ако ЗП има доходи и  от др. трудова дейност ще трябва да попълни съответните приложения в дек. чл. 50 ЗДДФЛ
#7 | 19.01.2014, 17:20
Публикации: 308 / 8
Облагат ли се с данък по ЗДДФЛ , получените от зем. производители , субсидии за площи .
субсидиите вече са облагаеми!
#8 | 23.01.2014, 09:42
Публикации: 1 / 0
След приспадането на 60 % /40%/  разходи ли се отразяват осигуровките?
#9 | 23.01.2014, 09:46
Публикации: 6336 / 582
Да.
#10 | 29.01.2014, 12:27
Публикации: 2 / 0
за нерегистриран ЗП, който е внасял единствено здравни по 12х 16,80 = 210 лв.  след приспадането на 40% Нормативно признати разходи следва ли да се здравните или няма право на това ?!Въобще прави ли се справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход с цел изравняване на здравните осигуровки!
#11 | 07.03.2014, 08:56
Публикации: 13 / 7
Имам следния въпрос, извинявам се предварително, ако някъде е писано, но аз неможах да намеря отговор на моя въпрос.
Физическо лице регистрирано като земеделски производител, за 2013 е получило субсидии по банкова сметка. Лицето не отчитало доходи от селскостопанска продукция и следователно ще попълва приложение 6 към ГДД по чл.50.
Въпроса ми е трябва ли да прилага някъкв документ към ГДД за получените суми - банково бордеро, служебан бележка или др. или нищо не се прилага.
#12 | 07.03.2014, 09:26
Публикации: 1078 / 58
ФЛ-ЗП,който получава субсидия на база декларирани площи.Не показва доход от получена продукция-четейки разните указания и отговори на колеги,запознати със селското стопанство се оказа,че се декларира бруто субсидията-т.е не се полагат НПР.Този ЗП е и собственик на ЕООД,където се самоосигурява на Мин.ОД.Тъй като е СОЛ му се попълват Т1 и Т2.Освен това това лице е получило суми за положен личен труд от ЕООД-то.Предполагам,че осигуровките ще се приспаднат от личния труд?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група