Счетоводство и облагане на земеделски производител-ФЛ

18.01.2014, 19:15 18293 15
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

18.01.2014, 19:15
Публикации: 52 / 0
Здравейте, върховен сайт, всички сте страхотни. Моля Ви да ми помогнете по един казус свързан със ЗП. ФЛ - ЗП е регистрирано през 2013 год. по ЗДДС и на осн.чл.29а от ЗДДФЛ ще се облага за цялата година като ЕТ. През 2013 г. получава финансиране по мярка 121 за Дълготрайни Активи. Осчетоводила съм сумата в с-ка 753  Финансирания за ДМА. С размера на начислените амортизации през 2013  ще взема операция 753/705. Не знам как трябва да постъпя ако ЗП се възползва от промяната в закона и избере през 2014 год. да се облага с нормативни разходи- какво ще правя със сумата в с/ка 753. Сумата е голяма, затова има голяма значение за решението дали да подадем декларация.                           
#1 | 19.01.2014, 15:23
Публикации: 308 / 8
С полученото финансиране сте закупили ДМА за дейността си като ЗП?
#2 | 19.01.2014, 16:31
Публикации: 308 / 8
Предполагам, че използвате счетоводна сметка с номер 753 като Финансиране за ДА т.е приход за бъдещ период и  признавате приход, пропорционално на начислената амортизация. За счетоводни цели през 2014 г. ще продължите признаване на прихода (753/705) пропорционално на начислената амортизация на ДА получен чрез финансиране по мярка 121!
Ако решите да не подавате декларация по чл. 29а, ал. 4 ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа, то сумата на доходите Ви от стопанска дейност ще се намали с разходи за дейността - 60%.
Това означава, че за данъчни цели признатите счетоводни разходи през годината няма да бъдат взети в предвид при определяне на облагаемия ви доход за съответната година!
#3 | 19.01.2014, 18:47
Публикации: 52 / 0
Много Ви благодаря.  Закупени са ДМА за дейността. Наясно съм, че счетоводни амортизации не могат да се признаят, ако не се облага на осн.чл.29а, затова се притеснявам дали имам право да продължа да разсрочвам прихода . Моля Ви да ми отговорите кое е основанието.     
#4 | 19.01.2014, 19:46
Публикации: 308 / 8
След като осъществявате дейност с ДМА значи актива следва да се амортизира, следователно се признават разходи за амортизации на ДА! Трябва да бъде спазен един от основните счетоводни принципи (чл. 4, ал. 1 т. 4 Съпоставимост на между приходите и разходите - разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразяват във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване;) За счетоводни цели признавате разходите за амортизации и пропорционално на тях съответния приход от финансиране на ДМА!
Не виждам причина да не признавате приходите за бъдещи периоди. Това няма отношение с избора и начина на облагане на доходите по ЗДДФЛ.
#5 | 20.01.2014, 10:07
Публикации: 52 / 0
Здравейте, много Ви благодаря за отговора. Аз имам и други въпроси във връзка със същия ЗП. Единия е свързан пак с полученото финансиране. Освен за ДА има и преведена сума - 50 % от разходите за изготвения бизнес план. Как трябва да осчетоводя този приход? И другия въпрос е свързан с направени разходи за ремонт на фермата. Съборен е стария покрив, който е бил от греди и цигли и е изграден от ломаринени конструкции. Разходите са в размер на 10 х.лв. Правилно ли е да увелича стойността на сградата или мога да ги осчетоводя като разходи за текущ ремонт?
#6 | 20.01.2014, 19:46
Публикации: 308 / 8
Изпращам Ви консултация на ДЕС във връзка с последващите разходи за ДМА - счетоводно и данъчно третиране, която ще си е от полза!

ВЪПРОС: През 2003 г. в предприятието ни са направени значителни разходи за ремонт на машините и оборудването, а също така и на някои от сградите с производствено предназначение.
Моля, дайте ни разяснение как е правилно счетоводно да отразим тези разходи и какви са изискванията за данъчното им облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ОТГОВОР: Основно условие да се осигури счетоводно отчитане и данъчно признаване на разходите, направени след придобиване на дълготрайните материални активи, е правилното им класифициране като текущи ремонти или като разходи за подобрения, модернизация и реконструкция.
С т. 6 от НСС 16 - Дълготрайни материални активи, са определени последващите разходи, свързани с отделни дълготрайни материални активи (ДМА), когато предприятието ще има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Такива разходи са:
а) изменение на отделен актив, за да се удължи полезният срок на годност на актива или да се увеличи производителността му;
б) осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията и/или на услугите;
в) разширяване на възможностите за нови продукти и/или нови услуги;
г) въвеждане на нови производствени процеси, които дават възможност за съкращаване на производствените разходи;
д) икономически по-изгодна промяна във функционалното предназначение на актива.
С тези разходи се коригира балансовата стойност на дълготрайния актив, т.е. те се капитализират.
Всички други последващи разходи, направени с цел да се възстанови или да се поддържа първоначално установеното ниво на ефективност на активите, се признават за разходи в периода, през който са направени. Тези разходи се третират като необходимоприсъщи за дейността на предприятието и не се разсрочват за бъдещи периоди.
Счетоводното отчитане на последващите разходи за ДМА става по общия ред, приет за отчитане на всички разходи в предприятието чрез ползване на сметките от група 60 Разходи по икономически елементи и сметки от група 61 Разходи за дейността.
Последващите разходи за ДМА могат да се извършват пряко от самото предприятие (по стопански начин) или чрез възлагане на други (специализирани) предприятия.
В случаите, когато последващите разходи за ДМА се отчитат като текущи (според тяхното предназначение), те могат да се отразяват като разходи за основната или за спомагателната дейност или като административни разходи.
Когато разходите имат характер, изискващ с тях да се увеличи стойността на актива и се извършват в по-дълъг период от време, желателно е за натрупването им да се ползва сметка Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (сметката е от група 61).
С т. 6.3 от НСС 16 се регламентира начинът на отчитане при подмяна на разграничима част от ДМА, отчетена по реда на т. 3.2 (като отделен ДМА). При такава постановка подменената част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта се отчита като придобиване на нов актив.
При капитализиране на последващи разходи за ДМА балансовата им стойност може да се коригира по два начина:
а) като се отпише цялата набрана амортизация и балансовата стойност се увеличи с направените разходи. Например - машина с отчетна стойност 5000 лв., набрана амортизация - 4000 лв., и направени последващи разходи - 2000 лв.
- за отписване на набраната амортизация:
Д-т с/ка Амортизации на дълготрайни материални активи 4000
Кт с/ка Машини и оборудване 4000
- за отразяване на последващите разходи :
Д-т с/ка Машини и оборудване 2000
Кт с/ка Разходи за придобиване на дълготрайни активи 2000
б) с последващите разходи се намалява амортизацията, ако нейният размер не е достатъчен, с разликата се увеличава отчетната стойност на актива. Например: машина с отчетна стойност - 5000 лв.; набрана амортизация -1000 лв.; последващи разходи - 2000 лв.
Д-т с/ка Амортизация на дълготрайни материални активи 1000
Д-т с/ка Машини и оборудване 1000
Кт с/ка Разходи за придобиване на дълготрайни активи 2000
Данъчното облагане на последващите разходи за ДМА е регламентирано в чл. 23, ал. 2, т. 4 и 5. от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
За точност при класифицирането на тези разходи за данъчни цели в § 1, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО е дадено определение на понятието “разходи за ремонт”. Като такива се приемат разходите, чрез които се възстановява състоянието на материалния дълготраен актив за нормалното му функциониране.
При спазването на изискванията за класифициране на последващите разходи за ДМА като текущи или които се капитализират, не е предвидено данъчно третиране. С чл. 23, ал. 2, т. 4 се регулира данъчната основа, като финансовият резултат се увеличава само с разходите, отчетени като текущи, свързани с отделни дълготрайни активи и/или инвестиционни имоти, водещи до увеличение на очакваната икономическа изгода спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващите активи, които съгласно счетоводното законодателство се отнасят в увеличение на стойността им или създават нов актив.
При наличие на предвидените условия в чл. 60, ал. 1 ЗКПО може да се ползва и преотстъпена част от корпоративния данък.
#7 | 20.01.2014, 20:03
Публикации: 308 / 8
Освен за ДА има и преведена сума - 50 % от разходите за изготвения бизнес план. Как трябва да осчетоводя този приход?
Тези разходи направени ли са и какъв е видът им?
#8 | 20.01.2014, 20:20
Публикации: 52 / 0
Да, разходите са направени за изготвяне на бизнес-план за кандидатстване по мярка 121, но в предходна година. ЗП е регистран по ЗДДС през 2013 г и в предходните години е бил с нормативни разходи. Не е водил счетоводство.     
#9 | 20.01.2014, 20:40
Публикации: 308 / 8
Мисля, че трябва да се признае текущ приход в месеца на получаване на пар. средства до размера на финансирането на разходите за проекта гр.50/гр.70
#10 | 20.01.2014, 20:57
Публикации: 52 / 0
Благодаря Ви, и аз мисля така, но исках да чуя и друго професионално мнение.  Този ЗП се занимава със животновъдство и растениевъдство, завеждам му счетоводството от 2013 и имам много въпроси, които винаги е добре  да има с кого да се коментират. Затова съм Ви благодарна и ще публикувам и други въпроси. 
#11 | 23.01.2014, 14:46
Публикации: 52 / 0
Здравейте всички!  Моля Ви колеги, ако имате като мен  ЗП - ФЛ, който попада в чл. 29а от ЗДДФЛ да погледнете СПРАВКА 9 от приложение 2 "Прилагане на чл.29а, ал 7 и 8 от ЗДДФЛ" - не мога да я разбера тази справка. ЗП е регистриран през 2013 г по ЗДДС и от 2013 е на облагане по чл.29 а. 
#12 | 23.01.2014, 14:54
Публикации: 1 / 0
В лех.бг в ЗДДФЛ не открих ал.7 и ал.8 на чл.29а ?- А Вие????
#13 | 23.01.2014, 15:18
Публикации: 308 / 8
от 01.01.2014 г. отпадат, но се включват в ГДД чл. 50 ЗДДФЛ за 2013 г.
#14 | 23.01.2014, 15:33
Публикации: 52 / 0
може би не съм се изразила достатъчно ясно, аз питам за годишната декларация по чл.50 за 2013г . Там има справка № 9, а и в закона за 2013 ги има ал.7 и 8.
#15 | 23.01.2014, 15:56
Публикации: 308 / 8
Rossi2008,
при формиране на облагаемия ви доход като ЕТ за 2013 г. не се включва доход получен в предходна на 2013 г., но признат като приход в 2013 г. и участвал при формиране на счетоводния финансов резултат за 2013 г.

при формиране на облагаемия ви доход като ЕТ за 2013 г. се включва доход получен през 2013 г., който не е признат приход за 2013 г. и не участва при формиране на счетоводния финансов резултат за 2013 г.

В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група