Тема 2 (накратко): ПРАВИЛАТА по ЗМИП и ангажиментите ни

23.11.2011, 18:38 9336 1

23.11.2011, 18:38
Публикации: 1940 / 1582
Администратор на сайта
Във връзка с многото въпроси, които задавате в първата тема, то пускам нова тема, в която ще пишем накратко какви са ангажиментите ни след, като приемем Правилата. Тази тема ще е заключена и при нужда ще се допълва от модераторите.

Темата за въпроси и обсъждане във връзка със ЗМИП е тук:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1371.0.html


Накратко и най-общо нашите ангажименти след утвърждаване на Правилата по ЗМИП са:


1. Според Закона сме длъжни да направим идентификация на всички наши клиенти при установяване на търговско отношение  с тях - чл. 4, ал. 1 ЗМИП

2. Също така сме длъжни да направим и идентификация на клиента и при извършване на сделка (ние с клиента) над 30 000 - чл. 4, ал. 1 ЗМИП

3. Длъжни сме да направим и идентификация на клиента, ако свързани наши сделки с него надвишат 30000 - чл. 4, ал. 2 ЗМИП

4. Нашите клиенти, при сделка с нас над 30000 са длъжни да декларират произхода на средствата пред нас с Декларация Приложение 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП. А ние сме длъжни да им изискаме тази декларация преди извършването на съответната операция или сделка с нас - чл. 4, ал. 7 ЗМИП

5. Ако ние се усъмним в изпиране на пари сме длъжни веднага да докладваме в ДАНС - чл. 11 ЗМИП

6. Длъжни сме да уведомяваме ДАНС за всяко плащане в брой над 30000 от наш клиент или на наш клиент  – чл. 11а ЗМИП
Тук е важно да се допълни, че след устно запитване в ДАНС стана ясно (въпреки, че сме сред изброените лица  по чл. 3, ал. 2 и 3), то ако не сме страна по сделката, не следва да уведомяваме за всяко плащане в брой над 30000 от наш клиент или на наш клиент.
Все пак ето чл. 11а ЗМИП:
Чл. 11а. (1) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент.


7. Длъжни сме също да завеждаме в специален дневник всички случаи, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари. Дневникът е прошнурован, прономерован и заверен с подписа и печата на съответния ръководител  –  чл.7 (2) ППЗМИП


За коментари и въпроси тук: http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1371.0.html


#1 | 26.11.2011, 00:00
Публикации: 1940 / 1582
Администратор на сайта
Що е то идентифициране на клиенти според ЗМИП?

Чл. 6. (1) Идентифицирането на клиентите и проверката на тяхната идентификация се извършват:

1. за юридическите лица - чрез представяне на официално извлечение за актуалното им състояние от съответния регистър, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт и регистриране на наименованието, седалището, адреса и представителя;

2. за физическите лица - чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса, единния граждански номер, а за физическите лица, имащи качеството на едноличен търговец - и чрез представяне на документите по т. 1.

(2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Условията и редът за идентифициране и проверка на идентификацията, условията и редът за освобождаване от задължението за идентификация, както и формата и редът за подаване на декларацията, се определят с правилника за прилагане на закона.

(3) От документите по ал. 1, т. 1 и 2 се снема копие, освен ако данните, съдържащи се в тях, се отразяват точно в други документи, съставяни от лицето по чл. 3, ал. 2 и 3, и се съхраняват при условията на чл. 8.

(4) В случаите, когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, лицата, извършващи сделки и операции във връзка с тази дейност, представят копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група