НАП проверява фирмите с голяма касова наличност

16.09.2017, 20:46 48438 104

#40 | 16.09.2017, 20:46
Публикации: 23 / 2
Аз това се чудя колега. Наличието на висока каса означава и висока печалба за което физическото лице си е внесла данъка. Аз лично мисля, че тези писма са разпратени без никой да вкара някаква мисъл. В моят случай наистина е в големи размери но и ЕТ не е малко по обороти. Имам налични на 100 хиляди към 31.12.2016г. Извършени са ми проверки за възстановяване на ДДС за м.01.2017, 02.2017, 03.2017. Като към 31.03.2017 има каса 1000.00лв. През проверките ми е проверено движението на каса и движението на изплатените пари на физическо лице и дали са основателни. Всичи проверки приключиха успешно. Защото като излезна на възтановяване с ЕООД проверяват пак касата и дали имам подадена декларация  по чл.55 и чл.201.
#41 | 16.09.2017, 20:52
Публикации: 11081 / 1957
Наличието на висока каса означава и висока печалба за което физическото лице си е внесла данъка. Аз лично мисля, че тези писма са разпратени без никой да вкара някаква мисъл.

Точно така - това е верният отговор за голямо съжаление . :good:
#42 | 17.09.2017, 19:46
Публикации: 301 / 8
По мои наблюдения почти навсякъде се води касова книга като отделен регистър - още повече, че вече всяка счетоводна програма генерира такава именно на база осчетоводяванията на счетоводителя / дори и ден за ден би могла независимо, че ще осчетоводявате в края на месеца или в произволен период примерно - все пак документът си има дата / . Може да не се осчетоводява ден за ден касовия отчет , но за месеца със сигурност би трябвало особено за регистрираните по ЗДДС фирми.
[/quote
Касовата наличност на ЕТ,може ли да се изпише с не разпределената печалба,т.е.да се състави СС 122/501,тъй като 15% в/у реализираната печалба е внесен с ГДД чл.50.
#43 | 17.09.2017, 20:09
Публикации: 11081 / 1957
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/139234/0/


Изплащане на печалбата на ЕТ и представяне на паричния поток

Скрит текст :


 
#44 | 17.09.2017, 22:01
Публикации: 17 / 2
 
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,

Уведомявам Ви, че Националната агенция за приходите (НАП) предприема действия за извършване на проверки на дружества – нефинансови предприятия, посочили в счетоводния си баланс за 2016 г. касови наличности в значителен размер.

Целта на проверките е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, наличието на скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и използването на неистински или с невярно съдържание документи с цел осуетяване установяването на данъчни задължения.

Представляваното от Вас дружество попада в групата от лица, в чиито счетоводен баланс за 2016 г. са посочени касови наличности в значителен размер.

В случай че към настоящия момент посочената във финансовия отчет като касова наличност сума не е реално налична и липсват доказателства за разходване на паричните средства или други  обстоятелства, обуславящи причините за тяхната фактическа липса, обосновано би се предпоставил извод, че собственикът (акционерите, съдружницитe) на данъчно задълженото лице се е разпоредил със същите в своя полза или в полза на свързани с него лица, без това да е свързано с осъществяваната дейност. Тази хипотеза попада в обхвата на дефиницията за „скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на  § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО.

По смисъла на § 1, т. 4, б. „в“ от ДР на ЗКПО скритото разпределение на печалба се смята за дивидент. Следователно по отношение средствата с характер на скрито разпределение на печалбата се прилага и облагане като  дивидент – с данък при източника в случаите, предвидени в чл. 194 от ЗКПО, съответно с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл. 267, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от средсвата, представляващи скрито разпределение на печалба.

Обръщам внимание, че съгласно ал. 2 на чл. 267 от ЗКПО, когато данъчно задължено лице е извършило скрито разпределение на печалба и е посочило това обстоятелство в данъчната си декларация, предвидената по ал. 1 санкция не се налага.

В случай на допусната счетоводна или друга грешка, отнасяща се за минали години, свързана с извършено скрито разпределение на печалбата, можете по реда на чл.103, ал.2 от ДОПК да предприемете действия за коригиране на  данните в годишната данъчна декларация за годината, в която е допусната грешката. В този смисъл настоящото съобщение може да се счита и като такова по чл.103, ал.1 от ДОПК. Подаването на новата декларация се извършва в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение в компетентната териториална дирекция на НАП. По този начин по отношение на дружеството биха се реализирали благоприятните последици на чл. 267, ал. 2 от ЗКПО, а именно отпадане на административнонаказател ната отговорност за извършено скрито разпределение на печалбата.

По отношение на лицата, които в указания срок не подадат коригиращи декларации, когато са налице основания за това, ще бъдат предприети своевременно контролни действия.
#45 | 18.09.2017, 11:00
Публикации: 301 / 8
По мои наблюдения почти навсякъде се води касова книга като отделен регистър - още повече, че вече всяка счетоводна програма генерира такава именно на база осчетоводяванията на счетоводителя / дори и ден за ден би могла независимо, че ще осчетоводявате в края на месеца или в произволен период примерно - все пак документът си има дата / . Може да не се осчетоводява ден за ден касовия отчет , но за месеца със сигурност би трябвало особено за регистрираните по ЗДДС фирми.
Мисля да изчистя с-ка 501 с неразпределената печалба-122/501.Но си задавам въпроса, трябва ли да се съобразявам с 10000 лв. в брой или може с цялата сума по с-ка 501 тъй-като това са пари на собственика вече обложени с 15% данък.
#46 | 18.09.2017, 11:13
Публикации: 91 / 2
Трябва да се съобразиш с ограничението до 10 хил.

Да попитам, ако примерно в един и същи месец, но на различни дати се вземе решение за разпределение на дивидент, става ли?
#47 | 18.09.2017, 11:37
Публикации: 8 / 0
Здравейте!

И аз имам такова писмо на ЕООД

На ЕТ нямам , защото там дейността е малка

Коригиращата декларация на ЕООД ли е за 2016г

Средствата са изразходвани през годините, но на практика фирмите са мои и нямам съдружници и разпределение на печалбата като дивиденти също не съм правила

Моля за коментарите Ви

Благодаря
#48 | 18.09.2017, 12:14
Публикации: 23 / 2
#49 | 18.09.2017, 13:07
Публикации: 8 / 0
Много благодаря за бързия отговор!

Бързия прочит на статията ми дава отговора - коригираща декларация на ЕТ и се внасят 5% в/у сумата , която ще посоча в част VII , като се запази и някаква касова наличност

Трябва ли да се прави нов протокол от събранието на ЕООД,  и да се подава в Агемнцията по вписванията? Според мен не , затова е корекцията в Декларацията
#50 | 18.09.2017, 13:48
Публикации: 8 / 0
Не съм прочела правилно явно - раздел VII - в Декларацията на ЕООД трябва да се попълни , извинявам се

А Декларация  Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО трябва ли да се подава

извинявам се за въпросите, но съм доста притеснена , сега нямам възможност да рзгледам всичко подробно,

Благодая за разбирането и отговорите
#51 | 18.09.2017, 14:08
Публикации: 3 / 1
Какво си мисля аз? Първо -писмото е без адресат т. е. адресант има, но не пишат за коя фирма се отнася. Пуснато е регулярно по мейли. Та мисля си, че може да не е от НАП, а от някой друг. Но по вероятно е да е от НАП, които съдействат на някой друг- например мозъците на бандите за отвличания. Който не може да покаже наличност-глоби, санкции и каквото там се полага. Който покаже пък голяма наличност-става мишена за отвличане или обир. Има си ред по който всеки трябва да бъде призован, проверен и т. н. по закон, а не с някакви мейли да се юрнем при данъчните и сами да информираме бандитите кой какво има. По скоро трябва да се сезира прокуратурата и медиите, да излезе някой от НАП и да обясни какви са тези мейли. Ако ти извършат проверка съгласно закона, то поне ще знаеш кой точно данъчен е извъшил проверката и след това е снесъл информацията където трябва. Та след това ако ни се случи случка ( не дай боже), да знаем откъде тръгва и от кого да започнем. Не че данъчният не е добросъвестен, но предавайки информацията по реда си, тя все ще стигне до този който в същност ще я предаде на когото трябва. А съдейки по ситуацията в България, смятам, че това е лицето, одобрило това безумие. А това лице или лица (на много високо ниво) би трябвало да е в основата на тази разработка на ОПГ. Таа, такива мисли ми минават през главата
#52 | 18.09.2017, 14:12
Публикации: 6534 / 620
Добре, че нямам такива тревоги. Всички са луднали по тези каси.
#53 | 18.09.2017, 14:25
Публикации: 11081 / 1957
Какво си мисля аз? Първо -писмото е без адресат т. е. адресант има, но не пишат за коя фирма се отнася. Пуснато е регулярно по мейли. Та мисля си, че може да не е от НАП, а от някой друг.

Е, има си адресат - в писмата като обръщение е посочено името на управителя и фирмата , която представлява.  :smile1:
Иначе има някакъв резон в размишленията Ви , но това не отменя предприетата инициатива на НАП.
#54 | 18.09.2017, 14:57
Публикации: 10 / 1
Решение ли е да ги внесем в банкова сметка на фирмата, така че касова наличност да останат например 90000.
#55 | 18.09.2017, 15:01
Публикации: 8324 / 1318
Решение ли е да ги внесем в банкова сметка на фирмата, така че касова наличност да останат например 90000.
Добро решение, ако при проверка на касата можете да покажете тези 90000 лв или можете да докажете за какво сте ги изразходвали от 01.01.2017 до сега.
#56 | 18.09.2017, 15:05
Публикации: 3 / 1
Решение ли е да ги внесем в банкова сметка на фирмата, така че касова наличност да останат например 90000.
Да, прав сте, сега го прочетох пак видях, че освен името е посочена и фирма. Понеже съм го получил на адреса на друга фирма . Не съм забелязал за коя се отнася. Но това едва ли променя нещата.
#57 | 18.09.2017, 15:07
Публикации: 3 / 1
Да, прав сте, сега го прочетох пак видях, че освен името е посочена и фирма. Понеже съм го получил на адреса на друга фирма . Не съм забелязал за коя се отнася. Но това едва ли променя нещата.
Грешка , извинете! Отнася се за предишния пост. :noexpression:
#58 | 18.09.2017, 15:13
Публикации: 8 / 0
Съобщението е официално от НАП
Има разлика в подателя когато е спам

За касата - ако ги има налични - защо да се внасят в сметката? Нали става въпрос за НЕНАЛИЧНИ такива в касата , а фигуриращи в баланса

Корекцията на Декларацията на ЕООД трябва в офис на НАП само да се подаде , доколкото разбирам

#59 | 18.09.2017, 15:35
Публикации: 11081 / 1957
Да го направят този дивидент задължителен и мир да има най-накрая. Сега гледат касата, догодина - неразпределената печалба...
За българския бизнесмен сериозни са само задължителните неща.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група