2013: Срокове за Осигуровки, ДДФЛ, Д55, Д1, Д6, за ТД, ДУК, ГД, СОЛ (обновена)

07.01.2013, 10:48 341196 383
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

07.01.2013, 10:48
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Нормативни актове, указания, становища:

Кодекс за социално осигуряване

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване
и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица


Становище 20-00-12/11.01.2013 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, реда и начина за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лицаТрудови договори и ДУК

Осигурителните вноски се внасят до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът. Върху допълнителни доходи от трудова дейност след този срок, осигурителните вноски за месеца, през който е положен трудът, се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на доходите. (чл. 7 ал. 1 и ал. 2 КСО)

ДДФЛ се внася авансово месечно до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. Годишно, в срок до 25-ти февруари на следващата година – за данъка по годишното преизчисление. (чл. 65, ал.11 ЗДДФЛ)

Декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ не се подава.

Д1 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. При начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението (чл. 3, ал.1, т. 1 НАРЕДБА № Н-8)

Д6 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Когато с Д6 се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ. (чл. 3, ал.3, т. 1 НАРЕДБА № Н-8)

Граждански договори

Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. (чл. 7, ал. 6 КСО)

ДДФЛ се внася се внася авансово от възложителя тримесечно в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък. (чл. 65, ал.12 ЗДДФЛ)

Декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ се подава до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвърто тримесечие не се подава. (чл.56 ЗДДФЛ)

Д1 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението (чл. 3, ал.1, т. 3 НАРЕДБА № Н-8)

Д6 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението (чл. 3, ал.3, т. 1 НАРЕДБА № Н-8)

Самоосигуряващи се лица

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. (чл. 7, ал. 4 КСО)

ДДФЛ, когато СОЛ получава доход и е съдружник и член-кооператор, акционер, притежаващ повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан. Или се внася до края на месеца, следващ месеца, през който са направени частичните плащания, когато когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (чл. 65, ал.11 ЗДДФЛ)

ДДФЛ, когато СОЛ получава доход и не e съдружник и член-кооператор, акционер, притежаващ повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество се внася авансово данък от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. (чл. 67, ал. 1 и ал. 2 ЗДДФЛ)

Декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ не се подава.

Д1 се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните (чл. 3, ал.1, т. 2 НАРЕДБА № Н-8)

Д6 се подава и от самоосигуряващите се лица - еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година. (чл. 3, ал.3, т. 2 НАРЕДБА № Н-8)Чл.7, ал. 8 КСО - За всеки месец осигурителните вноски ще се внасят с отделен платежен документ.Кодове за Д6

8. Вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане:

а) за възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски, или данък с изключение на тези по букви „б“ и „в“ се попълва код:

1 – Изплатен аванс за месеца – когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

2 – Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

3 – Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с кодове 1 и 2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.

5 – Изплатено, начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца в т. 9, в това число допълнителни доходи от трудова дейност (включително доплащания или частични плащания за целите на данъка).§ 1. Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларация обр. № 6 се подава с утвърдения образец за 2013 г.Примери

Възнаграждение по трудов договор за Януари

Вариант 1: Начислено на 31.Януари и изплатено на 31.Януари
Осигуровки до 25.02
ДДФЛ до 25.02
Д1  до 25.02
Д6  до 25.02, с код 5

Вариант 2: Начислено на 31.Януари и изплатено на 05.Февруари
Осигуровки до 25.02
ДДФЛ до 25.03
Д1 до 25.02
Д6 до 25.02

Вариант 3: Начислено на 31.Януари и изплатено на 26.Февруари
Осигуровки до 25.02
ДДФЛ до 25.03
Д1  до 25.02
Д6 (първа) до 25.02, с код 5 и само с осигуровки
Д6 (втора) до 25.03, с код 5 и само с ДДФЛ

Вариант 4: Начислено на 31.Януари и изплатено на 05.Март
Осигуровки до 25.02
ДДФЛ до 25.04
Д1 до 25.02
Д6 (първа) до 25.02, с код 5 и само с осигуровки
Д6 (втора) до 25.04, с код 5 и само с ДДФЛ
#1 | 07.01.2013, 12:04
Публикации: 629 / 91
Нови срокове за подаване на осигурителните декларации 1 и 6
07 Януари 2013

От началото на тази година двете от най-често подаваните  осигурителни декларации - образец 1 и образец 6, ще се изпращат от работодателите в НАП в един и същи срок. Според промените в законодателството, в повечето случаи, това трябва да става ежемесечно до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, попълнени в тях.

С уеднаквяването на  сроковете декларации образец 1 и образец 6 ще постъпват в НАП едновременно. По този начин се улесняват клиентите на приходната администрация, но и се намалява броят на случаите, при които има невнасяне на осигурителни вноски и същевременно получаване на обезщетения.

Декларация образец № 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС) на осигурените лица и облагаемия доход. Декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване, УчПФ, ДЗПО, здравното осигуряване, фонд ГВРС и за удържания авансово данък върху доходите от трудови правоотношения на физическите лица.

Промяната на сроковете за подаване на осигурителните декларации е във връзка с променените срокове за внасяне на задължителните осигурителни вноски. От 1 януари 2013 г. всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпаднаха всички над 50 кода за вид плащане, с изключение на два - 11 11 11 (за плащания за данъци и осигуровки) и 58 11 11 (за плащания за ДЗПО). Не е необходимо и попълването на изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната става според датата на възникването им.

Образци на платежни нареждания и пощенски записи за плащане към бюджета, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, може да видите на интернет страницата на НАП.

Източник НАП: http://nap.bg/news?id=1661
Създаден на: 07.01.2013
#2 | 07.01.2013, 12:38
Публикации: 138 / 34
Единствения български форум за счетоводство където ти помагат, а не ти обясняват че си прост и тъп.
Благодаря
#3 | 07.01.2013, 12:59
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Единствения български форум за счетоводство където ти помагат, а не ти обясняват че си прост и тъп.
Благодаря

Благодаря на колегите, които споделят тази визия, и с които поддържаме средата тук. Винаги съм казвала, че всички се печем на един бавен счетоводителски огън, затова е по-добре да се подкрепяме и да ни е приятно заедно.
#4 | 07.01.2013, 14:23
Публикации: 58 / 7
За първи път се включвам за да благодаря, на всички, които са компетентни, синтезирани и помагат да се конкретизират тези толкова много изменения, благодаря!
#5 | 07.01.2013, 15:06
Може ли да напишете как стой въпроса с Д1 и Д6 и сроковете за начислени осигуровки за м.12 2012 на 31.12.2012,а платени на 07.01.2013г.Предварителн о благодаря
#6 | 07.01.2013, 15:08
Публикации: 5947 / 513
Кой въпрос по-точно?
#7 | 07.01.2013, 15:08
Публикации: 3167 / 245
Д1 и Д6 до 25.01
#8 | 07.01.2013, 15:11
а Д6 е с код 3 или с код 5?
 
#9 | 07.01.2013, 15:12
Публикации: 3167 / 245
Всичко, което касае 2012г за Д6 си е със старите кодове
#10 | 07.01.2013, 15:15
Супер сте.Много благодаря
#11 | 07.01.2013, 16:48
Публикации: 2041 / 249
Вариант 2: Начислено на 31.Януари и изплатено на 05.Февруари
Осигуровки – 25.02
ДДФЛ – 25.03
Д1  – 25.02
Д6 (първа) – 25.02, с код 5 и само с осигуровки
Д6 (втора) – 25.03, с код 5 и само с ДДФЛ
*Може да се подаде обща Д6 за ДДФЛ и осигуровки до 25.02

Бихте ли пояснили за подаването на две отделни Д6 при този вариянт . Нали Д6 се подава в срока за подаване на Д1 , в този случай заплатите за изплатени преди 25-то число и Д1 и Д6 трябва да подадем до 25.02.2013г., а декларация 6 се подава само с данни за данъка ако заплатите не са били платени до 25.02.2013г. като в случая са платени на 05.02.2012г.

..................
Или имате предвид ако до 25.02 са платили само заплатите и осигуровките , а данъка ще го платим след това в срок до 25.03 и затова имаме първия път подаване на д6 с код 5 без данъка и след като като  го платим нова д6 с код пет и само с данъка.
#12 | 07.01.2013, 17:11
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Или имате предвид ако до 25.02 са платили само заплатите и осигуровките , а данъка ще го платим след това в срок до 25.03 и затова имаме първия път подаване на д6 с код 5 без данъка и след като като  го платим нова д6 с код пет и само с данъка.

Да, точно това е предвидено, като случай. Понеже данъкът може да се плати по-късно и съответно Д6 да се подаде, само за данъка по-късно. Таня-ЛС ми обърна внимание на този вариант.
#13 | 07.01.2013, 17:24
Публикации: 133 / 13
Вариант 1: Начислено на 31.Януари и изплатено на 31.Януари
допъл. и осигуровки и данък платени на 31.01.

Може да се подаде д1 и д6 на 31.01.??
#14 | 07.01.2013, 17:28
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Мисля, че да. Сроковете в Наредбата са до 25-ти следващ месец, а не от ... до 25-ти следващ месец.
Какво те притеснява? Че ще има проблем с единната сметка ли?
#15 | 07.01.2013, 17:34
Публикации: 133 / 13
Мисля, че да. Сроковете в Наредбата са до 25-ти следващ месец, а не от ... до 25-ти следващ месец.
Какво те притеснява? Че ще има проблем с единната сметка ли?

Просто питам - за запазване на досегашните навици;)
#16 | 07.01.2013, 17:41
Публикации: 2459 / 270
Заплатите за декември 2013 г. по новите правила ли ги действаме? В смисъл, без да обвързваме плащането на осигуровките със заплатите, Д1 и Д6 до 25.01 и т.н.? Съжалявам за тъпия въпрос, обаче нещо тотално блокирах  :(
#17 | 07.01.2013, 18:31
Публикации: 9408 / 1603
 Да - на всичките въпроси! :ok:
#18 | 07.01.2013, 18:53
Публикации: 36 / 1
При това положение декл по чл. 55 за платени данъци по гр.договор и наем за 12,2012 и внесени през 01,2013 се подава до 25,01. Правилно ли съм разбрала, че ми иде да си удрям главата в стената....
#19 | 07.01.2013, 19:03
Публикации: 426 / 4
Да, точно това е предвидено, като случай. Понеже данъкът може да се плати по-късно и съответно Д6 да се подаде, само за данъка по-късно. Таня-ЛС ми обърна внимание на този вариант.
A в този сличай можем ли да подадем  Д6 до 25.02.2013г. като в Д6 включим данни и за осигуровките и за данъка , въпреки че не сме го платили все още и ще го платим по-късно в срок до 25.03.2013г
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове