Правилно е с фактура.
Казвам го от опит - осчетоводявала съм раздаване на рента и са ми правени проверки. Проверяващите от НАП потвърдиха, че работя правилно и дори бях похвалена.
Като получател вписвам МОЛ, който отговаря за продукцията. В моя случай това беше домакинът на земеделската кооперация. При вас МОЛ си е самият собственик на ЕООД-то, ако издавате само една фактура.
Ако арендодателите не са много, можете да им издадете отделни фактури поименно.
При мен бяха 600 човека и издаването на обща фактура на база списъците с подписите беше по-практично.
Счетоводните записвания са:
493/ 701; 4532
Обръщам Ви внимание, че рентата в натура е облагаема доставка по ЗДДС и ако не я осчетоводите по този начин при една евентуална ревизия биха Ви начислили данъка с лихвите, ако не Ви натресат и някой акт.
Изпращам Ви примерна таблица за изчисляване на рентата и дължимия ДДС. Съкратила съм списъка до 5 човека (без истинските имена), но таблицата е с формули и като се зададат декарите и се настроят във формулите количиствените показатели (кг. продукт на дка.) и себестойността - таблицата сама се изчислява.
Не настоявам, че това е най-добрият начин, но гарантирам, че е верен от нормативна гледна точка и изпробван в практиката. :thumbup:
Желая Ви успех! :smile1:

Много благодаря за отговора!
Фактура ли? А в антетката за "Получател" какво да напише?
ЕООД земеделски пр-л раздава рента в натура. Как да декларира раздадената рента?
ЗКПО
чл.26
....
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) разход, отчетен от доставчик по Закона за данък върху добавената стойност за начислен от него или от органа по приходите данък върху добавената стойност за извършена доставка, с изключение на начисления данък при безвъзмездни доставки и доставки по повод дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност; тази точка не се прилага за разходи, отчетени в резултат на корекция на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност;

Във Вашия случай не сте начислили ДДС на разход и нямате основание да увеличавате финансовия резултат.

Много благодаря за отговора!
Още една тема за размисъл, която ме вълнува с настъпването на края на годината: Трябва ли начисленото ДДС от арендатора за изплатената рента в натура, да мине в увеличение на фин.резултат съгласно чл. 26 точка 4 от ЗКПО? Защото аз досега не съм го правила. Правя следните записвания:
1. За начисляване на рентата като разход за външна услуга:
- Дт 602/ Кт 493
2. За раздаване на рентата:
- Дт 493/ Кт 701; Кт 4532
3. За изписване на раздадената рента по себестойност:
- Дт 701/ Кт 303
4. За отнасяне на разхода за рента към разходите за основна дейност:
- Дт 611/ Кт 602


и сумите ми по 493 са ми равни
Здравейте колеги!
Трябва ли ЗП, които използват гориво за собствени нужди, да свържат цистерните си с НАП? И в тази връзка, трябва ли да закупят нивомери и там подобните измервателни уреди?