Здравейте,
Фирма се занимава с продажба на зеленчуци, плодове и варива като извършва стопанската си дейност на пазар. Общината отдава под наем маса на пазара като за плащането им издават само квитанция, която обаче е само документ за плащането. Помолих управителката да попита да им се издава фактура, жената която им събира таксите й казала, пе не издават фактури.
Някой с опит по този въпрос, следва ли да си търся в счетоводството на общината фактура или на база квитанцията да си осчетоводя и разхода  :blink: ?
Сега се обадих до НАП, казаха да пусна Молба в свободен текст заедно с приложена нова Декларация окд5 с правилната дата и вече те по служебен ред ще направят корекцията.
А, някой знае ли как се прави корекция в този случай?
Здравейте,
малко тъп въпрос нооо...
При попълване на ОКд5 за прекъсване осигуряването на СОЛ коя дата се попълва,
последния ден в осигуряване или считано от кога не се осигурява?
В случая последния ден в осигуряване е 30.09.2020. В окд 5 01.10.2020 ли се посочва или 30.09.2020? И ако е 01.10.2020, някой правил ли е корекция на такъв вид грешка в подаването, тъй като съм вписала 30.09.2020 и аз не знам защо... Д1 си е подадена с 30.09.2020.
Благодаря предварително
Здравейте,
отчетите  към Търговския регистър на фирми с до 500лв ПХ и/или РХ е със срок до 30.06.2019 или 01.04.2019?
А.... мислех си, ако коригирам уведомлението с друга дата?
Здравейте!
В петък 21.12.2018 подадох уведомление за прекратяване на трудов договор считано от 14.12.2018, но поради техническа грешка уведомлението беше отхвърлено.
На 26.12.2018 видях, че уведомлението не е прието. Подадох отново уведомлението на 26.12.2018, като вече е прието.
Според Вас съществува ли проблем за дружеството, тъй като един вид 7 дневния срок за подаване излиза, че не е спазен, тъй като приетото уведомление е с дата 26.12.2018.
Благодаря предварително.
Здравейте!
Лице работи на втори трудов договор при друг работодател.
При основния работодател то е в платен отпуск.
За месец ноември лицето по допълнителния ТД е в неплатен отпуск.
1. Следва ли по втория трудов договор да се плащат здравни осигуровки?
2. Как следва да се попълни Декларация 1 за лицето, ако не се удъжат здравни осигуровки?
Благодаря предварително!
Благодаря за отговорите и на двамата.
Май ще се повторя, амаа......
1. Българска Регистрирана по ДДС фирма
2. През месец май е продала на френски клиент регистриран по ДДС във Франция стока
3. Българската фирма получава фактура за транспорт във връзка с ВОД-а от българска транспортна компания с начислен ДДС
4. Френската фирма иска префактуриране на транспорта от българската фирма

Това е цялата история.... И въпроса е как следва да се префактурира транспорта?


Според мен, от до сега изчетеното, за да не начислим ДДС, по скоро би следвало да се издаде дебитно известие, с което да увеличим данъчната основа по основната фактура за ВОД.
Никъде в текста по горе не се упоменава, че става въпрос за транспорт в рамките на страната, което води до извода, че се отнася за всякакъв вид сделки. Как да му издам фактура на основание чл.21 ал.2, като реално дружеството не е извършило реално услугата, а само я префактурира?
4.1. Префактуриране на облагаеми съпътстващи разходи

Такива може да бъдат всички съпътстващи разходи, начислени от доставчика на получателя във връзка с осъществена доставка на стока, като например комисиони, разходи за опаковане или утилизиране (окрупняване) на доставката, транспорт, застраховане и др., които по някаква причина не са включени във фактурата за стоката. В такива случаи по силата на чл. 26, ал. 3, т. 3 от ЗДДС данъчната основа на доставката се увеличава със съпътстващите разходи, пряко свързани с доставката, които са начислени от доставчика на получателя. Очевидно е, че префактурирането на въпросните разходи подлежи на облагане с ДДС. Друг е въпросът, че според нас в такива случаи е по-правилно за тях да не се издава отделна фактура, т.е. те да се префактурират, а да се издаде дебитно известие към фактурата за съответната доставка. Въпреки че и в двата варианта за документиране на тези разходи данъчният резултат не се променя, издаването на дебитно известие е по-препоръчително, тъй като очертава по-ясно връзката между съответната доставка и допълнително включените в данъчната й основа съпътстващи я разходи.

Освен това в редица случаи префактурирането на разходи може да се избегне, като се подбират подходящи условия за доставка или документиране на извършените разходи за чужда сметка. Така например, ако при доставка на стока търгуващите са се договорили превозът й да се организира от доставчика й, но транспортните разходи за това да се поемат от купувача, възможностите за избягване на префактурирането са две:

– да се договори и фактурира цена на стоката, която включва и стойността на превоза й до уговореното местоназначение или

– фактурата за транспортните разходи да се издаде на името и за сметка на купувача.

По този начин при първия вариант се избягва необходимостта от префактуриране на транспортните разходи от страна на доставчика на стоката, който би следвало да начислява ДДС, тъй като те са част от данъчната основа на доставката му. А при втория – по силата на чл. 26, ал. 5, т. 4 от ЗДДС данъчната основа на доставката не включва сумите, платени на доставчика за покриване на разходи, направени от името и за сметка на получателя.
А ще може ли да ме препратите към конкретен член от закона или някакъв материал в интернет, съгласно който стигнахте до този извод?
Здравейте!
Трябва да префактурираме транспортни разходи извършени от друга фирма, която е издала фактура с начислено ДДС на българско дружество/регистрирано по ДДС в БГ/.
БГ дружеството ще префактурира на Френски клиент регистриран по ДДС във
 Франция транспорта на стоката.
Въпроса е: С или БЕЗ ДДС следва да се префактурира разхода за транспорт на французина?
Благодаря!
Ако може изпратете ми я на email: ilinaaaaaaa7@gmail.com.
Здравейте!
Някой може ли да ми помогне с длъжностна характеристика за длъжност Работник поливач код 6111-1022.
Благодаря предварително!
Аз също съм на мнение, че трябва все пак да се осигурява. Предложих да вкараме лицето, което ще извършва дейността като съдружник(а не да го назначаване на трудов договор) и да си се осигурява като СОЛ, но човека продължава да си мели едно и също - измисли ми друг начин, не ми харесва така, искам да плащам не повече от 30-40 лв осигуровки на месец. И аз мисля, ама.....
Здравейте!
Колко над 50 000 е оборота? Помислете евентуално, не може ли да "сторнирате" някои от приходите, ако са в брой... И така да избегнете изобщо нуждата от регистрация.
Не знам с какво се занимава дружеството, но имахме подобен случай и общо взето се сторнираха няколко по-големи бончета за продажби...

Здравейте!
Може ли в ЕООД управителят и собственик да не се осигурява като такъв?
1. Няма да извършва дейност в дружеството
2. Дружеството ще работи, но ще се сключи трудов договор с друго лице, което ще извършва цялата дейност.
3. Да му се пуска осигуряване примерно за един ден, тъй като той ще сключи трудовият договор с лицето и евентуално при други обстоятелства като например, ако трябва да се подписва някакъв договор с доставчик и т.н.
Здравейте!
Имам следния казус:
Купена стока, която пътува от територията на Франция на ЧМР като изпращач е посочен познат доставчик регистриран по ДДС във Франция. Фактурата за стоката, обаче получавам от Швейцарска фирма без начислен ДДС в нея и т.н
Тъй като фирмата е регистрирана като Интрастат оператор ще подам Интрастат декларация за доставката със сигурност, но следва ли да се самооблагам с Протокол по член.117? Не е ВОП, не е тристранна....