Прави сте - в движение съм, не зададох правилно въпроса си. Благодаря за отговорите ви!
Тази "голяма" вноска също ще осчетоводя като разход. Въпросът е, дали не е по-коректно да разсроча и този разход за 48 месеца или да отиде всичко в 2022г... Разлика ще има от гледна точка представяне на финансовия резултат.
Извинявам се, ако съм ви подвела - предплащането не е с цел да бъде приспадано впоследствие, а е вид първоначална "голяма вноска", която не съм сигурна да разсроча ли във времето.
Здравейте!

Дружество закупува автомобил на лизинг - оперативен, за 4 години. Договора от 30.08.2022г. е за вноски 48 месеца по 800 лева и предплащане от 12400 лева в първата фактура. Смятате ли, че тези 12400 лева могат да бъдат разсрочени за 4 години или трябва да се осчетоводят наведъж в м.08.2022г.

Благодаря предварително за отговорите!
Хубав ден!
Благодаря на всички за отговорите!
Не стигам по никакъв начин до сумата на НОИ. Ще се обърна писмено към тях за пояснение.

Хубав ден ви желая!
Това са изплатените обезщетения.
Януари, февруари и част от март 2021г. се отнасят все още за майчинството /за период от 05.06.2020/
От 07.03.2021 започва отпуска за отглеждане на дете до 2 години, като в началото обезщетението   е по 380лв., а след това влязоха в сила гласуваните 650лв.

Месец плащ., година плащ., брой дни, среднодн. обезщет., изплатено обезщет.
   
        1   2021   20   32,50   650
        2   2021   20   32,50   650
        3   2021   4   29,55   118,18
  3   2021   18   17,27   310,91
   4   2021   21   18,10   380
   5   2021   17   22,35   380
   6   2021   22   17,27   380
   7   2021   22   17,27   380
   8   2021   22   17,27   380
   9   2021   20   19,00   380
   10   2021   21   30,95   650
   11   2021   22   29,55   650
   12   2021   20   32,50   650
   1   2022   20   32,50   650
   2   2022   18   32,50   585
От 27.07. в отпуск до 04.08.22   7   2022   3   8,57   25,72
От 27.07. в отпуск до 04.08.22   8   2022   3   8,57   25,72

Взех предвид това, но отново стигам до по-висока сума. Как НОИ изчисли 8,57 лв/ден не мога да разбера...Здравейте!
СОЛ - майка, излиза в болничен от 27.07.2022 до 03.08.2022г. ( 6 работни дни ).
От НОИ изплащат обезщетение за тези дни в размер на 51,44лв., като за среднодневно обезщетение е посочено - 8,57лв.
Аз не успях да стигна до тази цифра, разговарях с НОИ, откъдето ме посъветваха да подам молба за разглеждане и затова се обръщам към вас.

От 07.03.2021 до 24.02.2022г. ѝ е изплащано обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, като съответно за този период е внасяла ЗО за дните в болничен - 4,8% върху 650лв.
За 2-та дни от м. Февруари и целия м. Март  2022 се осигурява на 650лв., съответно от м. Април до момента - на 710лв.

Благодаря предварително!
@Magrat, благодаря! Но тогава, какво има предвид чл. 73б. от ЗДДС:

Чл. 73б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) За стоки или услуги, които не са или не биха били дълготрайни активи, регистрирано лице може да упражни право на данъчен кредит за размера на данъка, съответстващ на използването на стоката или услугата в рамките на независимата икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, като определи с разумен метод този размер, когато използва стоката или услугата:
1. за независима икономическа дейност и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, и/или
2. в рамките на независимата си икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, и за доставки или дейности, за които няма такова право, като не прилага чл. 73.
Здравейте!
Дружество, занимаващо се със строителна дейност ползва автомобил под наем ( тип джип, но лек - 5 места) за нуждите на икономическата дейност, но и частично за лично ползване от страна главните инженери. За целите на ЗКПО, ще използвам съотношение 50:50, тъй като не се водят пътни листа. Но за целите на ДДС, как мога да упражня право на приспадане на частичен данъчен кредит по фактури за наем на автомобила и за разход на гориво?  Ако е коректно да се основа на чл.73б., от ЗДДС, как да определя с "разумен метод" "размера на данъка, съответстващ на използването на стоката или услугата в рамките на независимата икономическа дейност за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит"?
Благодаря предварително на всички, които имат възможност да отговорят!
Не, по телефона беше консултацията. Разбира се, че се доверявам на отговорите им, но нещо пропусках, а не успявах да се свържа с тях вече трети ден. Но, вече имам яснота -"анулиране" е всъщност издаване на кредитни известия към дружеството с гръцки ддс номер, които трябва да са последвани от издаване на нова авансова фактура (независимо, че плащанията са направени назад във времето), но този път към дружеството с българския ддс номер, след което приспадането им от реалните фактури.
Здравейте!
Имам следния казус. В края на м. Декември 2021г. гръцко дружество "А" (с гръцки ДДС номер) започна подготовка за извършване на СМР на територията на България. Гръцкото дружество "А" (с гръцки ДДС номер) има сключен договор с българско дружество "Б", което ще извършва доставки на суровини и материали във връзка с извършването на СМР на обекта в България. Във връзка с това гръцкото дружество "А" (с гръцки ДДС номер) преведе авансово суми към българското дружество "Б". След проведени консултации с методолози от НАП, българското дружество "Б" издаде авансови фактури с ДДС 20% към гръцкото дружество "А" (с гръцки ДДС номер), тъй като паричните преводи независимо, че са получени от компания от ЕС, са за дейност с място на изпълнение на територията на България. Гръцкото дружество "А" (с гръцки ДДС номер) започна веднага и процедура по регистрация в България само за целите на ДДС, но тя се проточи и регистрацията по ДДС излезе през м. Февруари 2022г. Въпроса ми е: по какъв начин да приспадна авансовите плащания, при положение, че българското дружество "Б" вече е готово да фактурира продажби към български ДДС номер на гръцкото дружество?
Още през м. Декември зададох въпроса към методолозите от НАП, защото очаквах, че ще се стигне и до този момент, и те ме посъветваха да "анулирам" авансовите фактури, издадени към гръцкото дружество "А" (с гръцкия ДДС номер) и след това да посочвам авансовите плащания във фактурите за продажба към български ДДС номер на гръцкото дружество. И ето, че настъпи момента и проигравайки нещата, не стигам до отговор.
Благодаря предварително на всички, които ще имат възможност да се отзоват!