Колеги, имам следния проблем с Декларация 1. Имам лице, което вече няколко месеца е неплатен отпуск, като предишния месец го освободихме поради болест (ТЕЛК), като му изплатихме обезщетение за уволнение и за неизползван отпуск. Програмата генерира декл.1 с код 28, както е било и през предните месеци, понеже неплатеният му отпуск е без право на трудов стаж и се внасят само ЗО, обаче попълва сума и в клетка 31 "начислен месечен облагаем доход по чл.24 от ЗДДФЛ" със сумата НА ИЗПЛАТЕНИЯ ПЛАТЕН ОТПУСК!
И от тук декл.1 дава грешка при подаване в НАП, поради несъответствие на вид осигурен с с наличието на сума в кл.31.
Как следва да подам декл.1? Да впиша код 1 ли?
Само да споделя как се развиха нещата.
Значи инсталирах програмката на НАП за Декл. Обр.1, 3 и 6 и с нея направих записа на този колега, като за "Вид осигурен" избрах 1 (вместо 28), въведох клетки 12.1, 12.2 и 12.3, които при вид осигурен 28 не бяха попълнени, избрах в клетка 15.1 и код за прекратяване на осигуряването 1, после сложих отметка на "Само за здравно" и не попълвах нито един ден в клетки 16.х, от там доход само за здравно осигуряване в кл.27 и "начислен месечен облагаем доход по чл.24" в кл.31, и съответно и данъка в 31А.
С така генерирания запис заместих съответния ред във файла от другата програма и НАП прие файловете за декл.1 и 6.
...до "пускането"  на 1-2 "отработени" дни (нали така и така се внасят осигуровки и данък).
Не се внасят осигуровки върху обезщетението за неизползван платен отпуск.
Освен това е абсурд лице, което го пенсионират по инвалидност, изведнъж да се окаже, че успяло да отработи 1-2 дни... Все едно направо му късам ТЕЛК-а с 95% инвалидност!
След като има ТЕЛК има ли данък? Освен по чл.224 какво друго обезщетение му плащате?
Има данък - обезщетението за неизползван отпуск е за над 660 лв.
Друго плащам обезщетението за уволнение по болест (има над 5 години стаж), но то е изцяло освободено и от данък.
Тук нещо ми се е изтрило...
обаче попълва сума и в клетка 31 "начислен месечен облагаем доход по чл.24 от ЗДДФЛ" със сумата на изплатения вид осигурен с наличието на сума в кл.31.
обаче попълва сума и в клетка 31 "начислен месечен облагаем доход по чл.24 от ЗДДФЛ" със сумата НА ИЗПЛАТЕНИЯ ПЛАТЕН ОТПУСК!
И от тук декл.1 дава грешка при подаване в НАП, поради несъответствие на вид осигурен с с наличието на сума в кл.31.
Колеги, имам следния проблем с Декларация 1. Имам лице, което вече няколко месеца е непатен отпуск, като предишния месец го освободихме поради болест (ТЕЛК), като му изплатихме обезщетение за уволнение и за неизползван отпуск. Програмата генерира декл.1 с код 28, както е било и през предните месеци, понеже неплатеният му отпуск е без право на трудов стаж и се внасят само ЗО, обаче попълва сума и в клетка 31 "начислен месечен облагаем доход по чл.24 от ЗДДФЛ" със сумата на изплатения вид осигурен с наличието на сума в кл.31.
Как следва да подам декл.1? Да впиша код 1 ли?
Здравейте колеги.
Слава Богу, досега не се бях занимавал с освобождаване на инвалид от работа, но последната година един колега го закъса ужасно със здравето, преди месец му излезе ТЕЛК-а с 95% инвалидност (!!!) и сега го освободихме по т.9 от чл. 325, ал.1.

На лицето се дължи обезщетение по чл.224 от КТ за неизползван отпуск в размер грубо на 1200 лв, като от миналата година той е в болнични, а после в неплатен отпуск до излизане на ТЕЛК-а. Та сега ми е много гадно, ако върху тези 1200 лв трябва да удържа и данък за горницата над 660 лв (месечния необлагаем доход), при положение, че от началото на годината лицето няма никакви облагаеми доходи и с тези 95% инвалидност, няма как и да получи такива. Та мога ли да не му удържа изобщо данък, стъпвайки на годишния необлагаем доход за инвалиди от 7920 лв или трябва да си възстановява догодина тези 50-на лева данък чрез подаване на ГДД?
И аз да се включа с мнение, че сега ми е дошло на главата.

Моята логика е като на A_V_A по-горе. Ако има решение на ръководството, че всеки, който иска, може да се възползва от тези карти за спорт, то това, че някои служители, пък били те и над половината, не са се възползвали, няма значение. Картите "са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол" и това изискване на т.34 от параграф 1 на ДР на ЗКПО е спазен.
Какво правим обаче с изречение второ "Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки." Въпреки, че работодателят не поема 100% от стойността на картите, аз мисля, че по отношение на социални разход, можем да гледаме само сумата, платена от работодателя. Решава се, че предприятието дава по 50 лв/месечно за спорт на всички, обаче някои от тях, или всички, искат да получат повече спортни услуги от базовия пакет и доплащат от себе си. С тези пари в повече, работодателя няма никакво отношение. При плащането на пълния размер на картите, сумата, дължима за доплащане от работника, може да мине транзитно като платени суми от поръчител (разход за чужда сметка), счетоводно може да се използва "Други разчети с персонала". Подобно нещо ми се е случвало преди години, когато не всички имаха кредитни карти и някой служител иска да си купи самолетни билети за лични нужди, като използва кредитната карта на фирмата, а после възстанови на каса платената сума - няма сделка, само транзитно преминаващи пари.

Може и да бъркам де, но чакам да ме оборите.
Този калкулатор ми дава същите суми, каквито дава и този за нормалния трудов договор - не знам защо така. Нали трябва да отпаднат процентите за нетрудоспособност.
Виж в указанието точка 3.5 /продължение на това, което си цитирал/ има посочен пример.
????? Продължението е:

Така например, една облагаема с данък върху добавената стойност (ДДС) доставка с данъчна основа от 13 000 лв. и дължим ДДС по нея в размер на 2 600 лв. (или обща дължима сума по доставката 15 600 лв.) също попада в обхвата на закона и всяко едно отделно плащане по доставката е задължително да се извършва чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Това е пример с косвен данък, който е неразделна част от плащането и се плаща едновременно със задължението. И точно за това питам - има ли нещо общо този пример със задължението за плащане на данъци и осигуровки по ДУК? Теоретично като разсъждавам, тези данъци и осигуровки са разчет, те може и да не се платят... или да се платят със закъснение, да си висят като задължение до тогава. Струва ми се, че няма връзка с горното указание.
Колеги, моля за становище? Много рових из нета но никъде не намерих отговор на този пример.
ДУК-а е безсрочен и е на собственик на ЕООД. Брутната сума по ДУК е за 16000, а нетната за изплащане към 14121 лв. - при тази сума плащанията може ли да се извършват в брой?
Притеснява ме онова указание на МФ, където се казва:
"3.5. Следва да се подчертае, че плащането или паричната престация включва и всички данъци и такси, които платецът е длъжен да изплати във връзка с плащането." - и после да дава пример с данъчна основа и ДДС.
Може да се каже, че осигуровките и данъка по ДУК се дължат "във връзка с плащането" и това ме притеснява, въпреки че включването им в сметката не ми се струва в духа на самия ЗОПБ - все пак там се говори за плащания, а не брутно дължими суми.
Вие на какво мнение сте?
Вижте как е подавана Д1
Съгласно инструкциите на производителя на софтуера, при трудов договор за определени дни в месеца всеки месец в програмата трябваше да назначавам и освобождавам служителя, за да може да се образуват тези дни. Така че, по декл. 1 за всеки месец имам брой дни, така, както съм ги посочил горе. Иначе нямаше да са спазени условията на договора.
Да, има ситуация :)

ТС е от дата на назначаване до дата на прекратяване - 5 месеца
ОС е реално работените дни - 44 дни
Много моля да се включи и някой друг.
Отговора на Dalila, от любезност, няма да коментирам. Всичките й отговори обаче ми се налага да забравя, за да не ме вкарат в грешка. Ще спомена един текст:

Чл. 9. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работниците или служителите са изработили най-малко половината от максимално установената с Кодекса на труда нормална дневна продължителност на работното време или установеното за тях с решение на Министерския съвет намалено работно време.
(3) При подневно изчисляване на работното време, когато са изработени всички работни дни за съответния месец, той се признава за пълен.
(4) При изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица. Към изчисления по този начин трудов стаж се прибавят и изработените през годината пълни месеци по реда на ал. 3.


НЯМА КАК ДА СА 5 МЕСЕЦА ТРУДОВ СТАЖ!
 :good: :smile1:

Извинявай, по горе исках да попитам "тук имам ЛИ ситуация..." и ако твърдиш, че има разлика между трудов и осигурителен стаж, то колко е трудовия стаж и колко е осигурителния?
Упътването към УП-3:
"Осигурителят е длъжен да издава удостоверение обр. УП-3 в случаите, когато осигурителният стаж на лицето не е равен на трудовия (служебен) стаж, както и когато има положен извънреден труд."

При положение, че лицето работи на 8 часов работен ден, тук имам ситуация при която осигурителния стаж не е равен на трудовия?
Колеги, как се попълва УП-2 в случай на трудов договор за работа през определени дни от месеца (чл.114 от КТ)?
В случая имам договор за 2 работни дни седмично - работника е студент, нает е да помага и да се учи и е направено така за негово удобство. Работните дни са на пълно работно време 8 часа. През м. 4/2014 е имал 9 работни дни, м.05/2014 е имал 9 работни дни, през м.06/2014 - 8 работни дни, м.07/2014 - 10 работни дни, за м.08/2014 - 8 работни дни. За тези 5 месеца има 44 работни дни. Трудовия стаж го смятам 44/21 = 2 месеца и 2 дни и така следва да попълня трудовата книжка, нали? И УП-2 пак ли така? На един ред ли се попълва?
"Период, от който ще се изчислява размера на пенсията"
От (първи работен ден) - До (последен работен ден) - 2 месеца и 2 дни
Така, нали?
Или пък се тълкува като непълно работно време и влизам в изискванията за помесечно издаване на УП-та?
А някакви пояснения за този шантав договор в УП-то следва ли се попълват?
При това, понеже в случая имам 8 часов работен ден и няма непълно работно време, трудовия стаж се равнява на осигурителния - прав ли съм? При това положение УП-3 издавали се?
Скъсах се да чета, обаче навсякъде се разглеждат примери с прословутия 4 часов работен ден и накрая реших и аз да питам...