А с какъв код ще се регистрира ТД в НАП - с 04 (срочен по чл. 68, ал. 1 т. 3) или 11 (допълнителен договор)?
Здравейте,
В кои точки на Д1 се отразяват дните от НОИ (след 3-тия) при болничен, при условие, че служителят няма 6 м. осигурителен стаж? Идентично ли е отразяването в Д1 за дните при бременност и раждане, когато няма 12 м. осигурителен стаж?
Какви здравни осигуровки се дължат за тези дни - 4.8 % в/у 560 лв. или 8% в/у 280 лв.
Благодаря на отзовалите се!
В Кодекса на труда няма точна дефиниция, кои елементи от възнаграждението формират брутното трудово възнаграждение. Такова определение донякъде дава чл. 20 на НСОРЗ (която наред с КТ е разпоредба, цитирана в указанието за попълване на т. 29 на Д1).
Значи според вас, колеги,в т. 29 на Д1 трябва да влизат всички елементи на трудовото възнаграждение - основна заплата, клас, други допълнителни възнаграждения с постоянен характер, както и такива с непостоянен характер?
Не влизат обезщетенията по КТ.
Правилно ли съм ви разбрал?
А как бихте коментирали текста на чл. 20 от НСОРЗ:
 "В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл. 177 и 228 от Кодекса на труда се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда."
Здравейте колеги,
Трябва ли допълнителното трудово възнаграждение с непостоянен характер (бонус за постигнати резултати) да бъде включено в т. 29 (Брутно трудово възнаграждение) и т. 34 (Нетно възнаграждение, според НПОПДОД) на Д1? Благодаря ви предварително!
При нас работи 5 дни седмично по 2 часа на ден - ще отсъства 40 работни дни. Много е вероятно и при основния си работодател да отсъства за същия период. Кой работодател ще следи за 30-те дни? Ако 01.2019 е с 22 работни дни, ако служителят пусне неплатен за целия януари и при основния работодател, и при нас как и кой работодател ще прецени дали неплатения, ползван при него е е с или без стаж. Как ще се смята 1 ден неплатен при нас (1 работен ден от 2 часа за цял ден неплатен ли ще се смята или пропорционално - т.е. 4 работни дни при нас на 2 часа да са равни на 1 ден неплатен???)
Каша... :smile1:
Ние сме длъжни да му признаем осигурителен стаж и осигурителен доход за работата при нас. Издаваме съответно УП 2 и УП 3 при напускане. Вярно, не правим вписване в трудовата му книжка, защото сме му втори работодател.  Стандартно когато служителят е  работил през месеца подаваме Декл. 1 с код 04. Със същия код  го подаваме и когато е ползвал неплатен отпуск със стаж с дните за неплатен в кл. 16.4 (Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж).
Ако е в неплатен отпуск без стаж при нас (на допълнителния трудов договор) с код 28 в Декл. 1 ли трябва да пусна лицето за конкретния период?
Уважаеми колеги,
Казусът е следният. Имаме служител, назначен на допълнителен трудов договор при нас (по чл. 111 от КТ) на 2 часа. Работи и при друг работодател по основно трудово правоотношение на 8 часа. Имаме молба от служителя за ползване на 40 работни дни неплатен отпуск. На колко дни неплатен отпуск с право на стаж годишно има право служителя при нас (ние сме му вторият работодател)? Трябва ли ние като втори работодател да се съобразяваме с това дали служителят вече е ползвал част от полагащия му се неплатен отпуск, който се зачита за стаж (30 работни дни годишно) при основния си работодател? Т. е. с други думи, ако служителят работи по 2 трудови договора и на двете места ли му се полагат по 30 раб. дни неплатен със стаж годишно?
400 лв.

dalila, как бихте коментирали нормите на чл. 19, ал. 2 на НСОРЗ

(2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

Все пак през м. 11.2016 когато е ползван отпускът, служителят вече е на пълен работен ден - не би ли следвало базата за изчисление на отпуска да е 420 лв.?
Благодаря за отговора, dalila!  :smile1:Бихте ли била по-конкретна - колко точно е базата за изчисление на отпуска?
Здравейте,
Служител е преназначен от 01.11.2016 г. от 4 ч. работен ден с 400 лв. БТВ  на 8 ч. работен ден с 800 лв. БТВ. Служителят ползва 5 дни платен отпуск през м. 11.2016. Каква ще е базата за изчисление на отпуска? Дали е 420 лв. (БТВ за м. 10.2016, в който има отработени 10 работни дни е 400 лв., но минималната работна заплата е 420 лв.) - на основание чл. 177, ал. 1 от КТ и чл. 19, ал. 2 НСОРЗ или...?
Чл. 18 и 21 от НСОРЗ не дават решение в случая...

Благодаря Ви предварително!
Това не е аванс, а допълнително възнаграждения за предходни месеци
В две колони по-скоро се прави, ако са изплатени трудови възнаграждения за 09.2016 на част от служителите на 15.09.2016, а на останалата част от служителите на 05.10.2016 г. Това обаче не би трябвало да се отнася за изплатени аванси на 15.09.2016 г.
Здравейте колеги,
Предприятие изплаща на служителите си аванс за м. 09.2016 г. на 15.09.2016 г. и заплата (остатъка) за 09.2016 г. на 05.10.2016 г. Колко колони в Декл. 6, касаещи осигурителните вноски за 09.2016 г., трябва да се попълнят?
Вариант 1: Една колона с всички осигуровки за 09.2016 г. с "Дата на изплащане/начисляване" -  31.10.2016
Вариант 2: Две колони. Едната с осигуровките, които се отнасят за изплатения през 09.2016 г. аванс с "Дата на изплащане/начисляване" -  30.09.2016. Друга колона с осигуровките, отнасящи се за плащането на заплатата на 05.10.2016 г. с "Дата на изплащане/начисляване" -  31.10.2016

Благодаря ви!
Здравейте колеги,
Според разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и 5 на НАРЕДБА № Н-12 на МФ след като са изпълнени всички изисквания, даващи право на възстановяване на данък върху добавената стойност, доставчикът има право да увеличи размера на данъчния кредит по смисъла на чл. 68 от Закона за данъка върху добавената стойност с размера на възстановения данък като отразява получените искания в Дневника за покупките и справката-декларация за периода.
Как става това на практика - с какъв документ се включва в Дневника за покупките, само ДДС ли трябва да се включи, в кои колони на Дневника (респективно Справката-декларация) ще се отрази?
Благодаря предварително!