Благодаря сърдечно !
Позволявам си да задам въпроса тук дане отварям друга тема.Имам лице в една фирма с два кода 101 и 102 .Програмата на НАП не дава основни данни да се подават два пъти с едно ЕГН.Какво правим или чакаме трета версия н апрограмния продукт?
Въпрос   по темата за да не отварям нова!Управител изтегля от касата 19000лв /на два пъти/В края на тримесечието се взема решение въпросната сума да се декларира като скрито разпределение/няма суми по сметка 122/ и се начисли 5% данък дивидент Същия се декларира с Декларация по чл55.Този данък според мен е за сметка на фирмата и осчетоводявам 122/459 .В сравка по чл,73 ал.1 се посочва дохода от скритото разпределение - а данъка?Той не е удържан или се начислява на съдружника /управител на ТД/като задължение до внасяне на сумата да кажем примерно!Въпроса ми е какво се посочва в Справката по чл.73 само дохода без данък или дохода с данък?
След като се запазват колона 16 и 12 и е сменен само текста в дневницитепо ДДС дали ще е необходимо да се актуализира програмата /някои софтуери поради тази причин аняма да ги актулизират/
Сол /самоосигуряващ съдружник/на граждански договор с бюджетно предприятие.Искат ми фактура на физическото лице ...?Това ли е документа за изплащане на извършената услуга следкато не е регистрирана свободна професия..Имаме спор с касиерката на Университета?
В баланса стоят в други вземания и от там се насочих за отписване на вземанетоНякой и колежки са намнение че не може 691 на 452 Бих желала  да видя и други мнения Благодаря предварително
Раздвоена съм относно дали тези авансови вноски за разход за дейността -стоят в дебита на 452
Надвнесени авансови вноски от 2008 година неприхванати непоискани от 2009 година/в годишната декларация са чекнати като поискани/ мога ли да ползувам в 2014 година чл37 от ЗКПО/отписване на вземане без увеличение на ФР/сумата не е малка 7000лв/
Моля за мнения и помощ!Не са подадени декларации по чл.92 за 2013 година на две ЕООД та .Одиторката ми казва, че не трябва да подавам към момента Адвоката казва подайте сега!
Въпросът ми е да подадем или не Ако подадем в статистиката  с електронен подпис ще има ли последствия-т.е сами си търси глобата и в НАП и в статистиката
За агенцията сега подготвяме документи и ще обявим ГФО!
Фирмите ще сменят в скоро време собственика!
Какви такси  и какви изпити!?.....Счетоводния труд е   ниско платен /става въпрос за Варна/
Лицензирането ще оскъпи счетоводната услуга....но насреща кой ще я плаща Лиценза дали ще получа ако си платя под масата па макар и да нямам понятие от счетоводство...?!/покрепям колегите които смятат, че ще се увеличи корупцията/
Относно нает автомобил семейна собственост в ЕООД-та на съпругата Декларирах половината наем този на съпругата ,разбирайки че частта на съпруга попада в обхвата на изключенията
Да попадат Паричиния поток не е от значение за Приложението а самите сделки през годината
Наема  за автомобил код 2 Паричните вноски от собственика код 6 правилно 8000лв
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
Притежаващите 5% дялово участие в ООД не попадат в тази точка!Моля за мнение!
Айде на новите сметки
Чл. 84. (1) Работодател по основно трудово правоотношение, който не изпълни задължението си за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв.
Корекция само с молба в деловодството на деклр.55
Ако някой може  да помогне с характеристика на Дисководещ..?!?
Предваритерно Благодаря!
Едно уточнение Безработните си приспадат  внесените здравни осигуровки в декларацията част2 ред 2,1 и си намаляват данъка
Задачката  да се изчисли законна лихва за забава за период 19.05.1995 -17.01.2011 година главница 70000лв  Интересуваме периода на деноминацията преди  ислед и главницата за двата периода и евентуално крайно число главница +лихва 
Благодаря на отговорилите предварително!
Заданието до 17.01.2011 т.е 16 ти включително