Новорегистрирано дружество е сключило договор за услуги с дружесво в страна членка на ЕС . Услугите са в сферата на транспорта и по превод на договора е оказване на услуги за извършване на транспорта- шофьор. В тази връзка следва длужеството да се регистрира 7 дни преди започването на дейността , но тук изниква и самият казус . В рамките на 7 дни са издадени три броя фактури с общ размер на около 10 000.00 лева за аванс по предоставяне на тази услуга . Договора е в сила от 01.08. В договора е описано че услугата ще се извърши на часова ставка , а това липсва . След преглед на документите и проверка в системата ВИЕС дружеството получател в ЕС не е регистрирано по ЗДДС . Основанието на искането за регистрация по ЗДДС  ще ми е чл.100 ал.1 , защото е възможно същият да подпише с друго дружество и да не изтървем срока от 7 дни преди започването по изпълнение , тъйкато в този договор няма залегнат срок . Вашено мнение колеги  правилно ли мисля , че основанието следва да е чл.100ал.1 или греша ? Благодаря Ви предварително
Как ще заличавате. След това може да не Ви приеме информацията. Корекция на д.1 за лицето (лицата). Корекция на д.6 за сумите по фондове в намаление и същата дата на т.18. Редовна д.6 с разликата в увеличение на ЗОВ. А какво се случва с данъка?
данъка за декември се декларира в следващият месец и той не дава отражение в образец 6 за декември

Много сте объркали нещата. Не пишете кога изплащате заплати за м.12.
Считам, че трябва да заличите абсолютно всичко, което сте подала за м.12 с Д6 и преди и след като сте решила да "оправите " проблема. Заличавате всичко за м.12.
После си подайте данни за Д1 – коригираща за м.12 с верните данни по рекапитулация на целия персонал и  Д6 – редовна за декември с верните данни по рекапитулация отново за целия персонал.

не е вярно пуснато е код 5 и фигурира дата 31.01.2020 година / не е постнато просто/ В случай ако залича данните , защо следва да правя корекция , а не да пусна редовни данни . Корекция на заличена няма да ми я приеме също.
Заличаване на всички едини с код 08 , декларация 6 корегираща с подадените суми / от приетата/
така ли да я подам за заличаване
Лицето работи на 2 часа осиг.доход с клас е 226.98 лева х8 % 18.16 лева
при неплатен осиг.доход е 280 лева х 8 %  22.40

така имам още един работник като разликата в увеличение на нзок ми е  5.12
приетата е в следните данни 12,2019,31/01/2020,0,5,189.39,,41.85,43.47,89.36,,,,
след корекцията в д1 верните данни следва да са 5,145.31,,31.05,43.47,94.48
В месец декември 2019  служител е бил неплатен отпуск . Подадени са данни в д1 като отработени. В седемдневен срок следва да подам корегиращи данни  в намаление на ДОО ДЗПО и увеличение в НЗОК . Подавам корегиранни данни за лицето с декл. обрз.1 и декларация образц. 6 в следната последователност : в първи графа редовни данни с нули и дата така както ми е приета  ; във втора графа основа увеличение в зов 5.12 лева и трета графа корекция с верните данни за всички осигурени т.е със сумите който реално са дължими . Подадох я в различни разновидности в колони по този метод 1 корегираща 2 основна , но системата ми връща постоянно  :
- Декларации обр.6 : Ред 1: (Колона 3) Сумата по ЗО е 94.48, докато съответната сума при коригираните декларации е 89.36. Коригиращите декларации могат единствено да намалят сумата, но не да я увеличат.
- Декларации обр.6 : Ред 1: (Колона 3) Сумата по ЗО е 94.48, докато съответната сума при коригираните декларации е 89.36. Коригиращите декларации могат единствено да намалят сумата, но не да я увеличат.
-Месец/година 12/2019г. Код за вид плащане 5 или 6, Декл. обр.1 ЗО= 94.48 / Декл. обр.6 ЗО= 5.12 / разлика ЗО= 89.36
тотално се обърках от последователноста , затова моля за помощ
Благодаря
Грешката е в изписването , че основният договор е на 2 часа , а допълнителният е на 4 часа и от там извода ми че НЕ  е равен.. но все пак бяхте полезен/а
В ТК се вписват данните САМО за основния ТД.
Щом основния е на 8 часа, то и осигурителния стаж е РАВЕН на трудовия. Осигурителният стаж не може да е повече от 8 часа дневно.
За допълнителния ТД се издава УП

Благодаря
Прекратени са два трудови договора за едно лице  / основен и допълнителен /  . Основният при 8 часов работен ден , а допълнителният 4 часа . За да бъде правилно попълнена и оформена трудовота книжка от работодателя , само по  основният договор  ли следва да се попълни или и за двата договора за двете различни длъжности.  ?  Не на последно място , ако се вписва основният договор само , в графата основно възваграждение  сбора на двата ли дохода да впиша ? Какво се вписва в текста НЕ е равен или РАВЕН на зачетеният осигурителен стсаж / според мен би следвало да не е равен / Моля за мнение клеги  :good:
Периода по ГД  е октомври 2019  - януари 2020. Начислението е през януари и изплащане през януари . Мое мнение , е че следва дохода да се декларира като получен и изплатен в първо тримесечие на годината 2020 . Вашето мнение колеги ?
Здравейте ! Казуса ми е почти единтичен .ДДС за възстановяване от Германия за 2017 година. Към днешна дата само си пишем и все още няма резултат.
1. Подедно основно искане в срок за 2017 година
2. Получен отговор от властите за нередност 495 / адрес на доставчика в пълен текст/
3. Направена корекция и пуснат отговор / възражение / че същите не биха дали друг резултат.
4. Незнайно къде получен отказ за възстановяване
5. Предприемане на мерки - адвокат в страната и възражение по даден отказ , защото същият не е получен.
6. Даден нов срок да се отстранят несъответствията защото корегираното искане е подадено като основното т.е не пълен адрес на доставчика
7. Даден срок от органите да се отстранят несъответствията
8. Боря се в системата да корегирам повторно основно искане .. Излиза ми Справка с пълния адрес и хоп да вадя протокола - ФАТАЛНИ ГРЕШКИ с основание Фатални грешки:Липсват декларации по ЗДДС! и съм в  потрес , правя корекция на основоното искане , прието без фатални грешки .
Какво следва да направя за тази фатална грешка че да отговоря на органите .Звънях на кол центъра за помощ . В ситемата фигурират декларации по ЗДДС и незнам вече какво да правя . Надявам се наистина на съвет , който ще ми е в помощ , защото чаканото с година и повече ДДС не е в малки размери. Благодаря Ви колеги
Има забавяне, да. Просто гледам да подавам уведомленията поне 2 дни преди датата, на която се предполага, че служителят ще започне работа.
Възможността за подаване на информация по електронен път е по -лесна , по - бърза и не обвързва с чакане на гише . В случая , ако отида на гише  ще получа уведомлението на момента или поне входящият номер и лицето може да започне работа веднага
Не виждам логиката , защо се бавят по електроенен път ..Нали тези услуги са направени за удобство .....
В последно време зачестиха чаканията по обработката на приемане на уведомление по чл.62 - било то за назначаване и прекратяване на ТД. В 18:00 часа вчера съм подала уведомлението за назначаване на лице , при 4 часов работен ден . Вписала съм в ТД , че договора е сключен на 01.10.2019 и считано от 02.10.2019 година,  лицето да се яви на работа. Тъй като дружеството е с работа  на смени,  съм включила работника да се яви на работа на 02.10.2019 година  в междинна смяна от 14 :00 часа до 18 :30 часа с 0:30 мин.почивка. В 14:00 часа лицео се явява на работа и аз не мога да го пусна да изпълнява трудовите си задължения , защото уведомлението е все още в процес на обработка . Как процедирате колеги при такива забавяния от страна на НАП  и Вие имате ли такъв проблем по приемането на уведомленията !
Майка се връща на работа преди да е изтекъл срока за ползване на обезщетението до 2 години на детето / остават около 5 месеца до края / . Заявява пред работодателя , че детото е започнало да ходи на ясла и , че желае да ползва полаагемият платен годишен отпуск и след това ще се върне на работа . Объркана съм от факта , че следва да декларираме промяна в обстоятелствата пред НОИ- с кое приложение  и нямам отговор има  ли право на 1/2 от полагеомото й се обещетение .Благодаря Ви много за отогворите и напътствията  :good:
Отпускът  по бременост и раждане за остатъка до 410 дни е приключил 29.04.2019 година. Считано от 30.04.2019 майката се явява на работа и започва да упражнява трудова заетост . Считано от 30.04.2019 година е дала съгласие за гледане на детето до навършване на 2 години на бабата / работеща в друго дружество/. Какво следва да подаде работодателя на майката за започване на трудовата и дейност без да се издава заповед за ползване на полагаем отпуск на майката. Системата ми връща удостоверение  10 - 2 броя за промяна в обстоятелствата по подадено приложение 2 , така и приложение 8 - 10430 - При документ за промяна в обстоятелствата липсва основен документ, къде бъркам и какво следва да попълня  :good:
Договора е бил заличен на 05.06.2018 година  , а в картона на лицето не е било отбелязано. Причината за отказа е вярна. Сега обаче идва големия проблем начислявани са и подавани декларация обр.1 и 6 . Пуснах корегираща за август , а за месеците юли и юни и май ще има ли санкция ако ги подам ръчно за корекция .
Няма разлика в подадената дата при назначаването и при подаване за прекратяване. Седем дневният срок изтича днес , но притеснението ми е че изобщо не фигурира като назначен в електронната система , за да може да се  прекрати. Утре ще отида на място на гише да видя какъв е проблема със входящият номер на притото уведомление .
Със сигирност е 3.. :question:
При назначаването е с 1.. Сега искам да го подам с 3.В справката за всички сключени тд и справкс за актуални лицето не съществува.. :question: