Благодаря. Смятам, че не следва да попълвам таблица 1 и 2. СОЛ няма изпратен доход, не е осигуряван за ОЗМ, нали в крайна сметка в таблица 1 и 2  се прави изравняване на база на получените доходи, а в случая такива няма.
Здравейте,
лице което има за цялата 2017г. трудов договор, през м. 05,2017г. има изплатен доход по граждански договор и през м. 11.2017г. е бил и самоосигуряващ се през ЕООД, при подаване на ГДД за 2017г. трябва ли да попълва таблица 1 и 2 за изравняване на осигуровките?
Здравейте,
Казуса е следния:
Продавам стока на клиент от ЕС на цена от 3 евро/кг. Тази стока я продавам чрез комисионер, българска фирма. Комисионерът обаче не е договорил правилно цената, защото тя е по висока - по 5 евро/кг., но понеже е задължен да изпълни договора за доставка е съгласен той да ни доплати разликата в цената.  Ние ще направим ВОД, клиента ще ни плати по 3 евро/кг., а комисионера ще ни доплати разликата.
Как да се документира сделката? Какъв документ да издам на комисионера за парите които той ще ни плати? Ще начислявам ли ДДС на българската фирма? (задавам тези въпроси защото се чудя как да третирам това доплащане от комисионера - като пропуснати ползи??? и по точно неустойка или обезщетение???) Как да обвържа нещата, така, че да мога да покажа, че ние не продаваме стоката на загуба (себестойноста ни е по 4 евро/кг.)

Здравейте,
През м. март закупихме газокар, втора употреба. Имам техническа документация за него, но там не е посочено нищо за разходна норма на моточас. Как да определя разхода на пропан-бутан?
Газокара се движи само на производствена територия, товари камионите. Да направя засичане на разхода на газ /за колко часа се изразходва една бутилка/? Не съм сигурна, че това ще свърши работа, защото маневрите на всяко зареждане са различни, тежеста на товара е различна и съответно разхода на газ е различен.
Газокара е за товари до 1,2 тона, ако това има значение.
Имайки предвид, че от практическа гледна точка кражбата на газ и невъзможна /а и от техническа е доста трудно/ мога ли да приема, че тава което е заредено в бутилката, това е и изразходено и колкото бутилки са купени през месеца, да ги изпиша?
Картите са получени с куриер. Нямам контакти с доставчиците и корекция на инвойса е невъзможна. За това се чудя как да постъпя?
Здравейте,
имам закупени карти за навигацията на автомобил собственност на фирмата. Картите са купени от унгарска фирма и са платени с дебитна карта. Унгарците ми издават е-инвойс в който са ми начислили 27% ДДС. Това правилно ли е? Трябва ли аз да издавам протокол по чл.117?
За мен правилният начин е унгарския инвойс да бъде без ДДС, аз си издавам протокол по чл.117 и си самоначислявам ДДС, но 20%, а не 27%.
Само, че вече имам инвойс с 27% ДДС и платена тази сума. Промяна на инвойса не може да се прави.
Моля за съвет, как да постъпя, как да го осчетоводя?  Сумата е 89,95 евро общо с данъка. 
не, не, нямах предвид да критикувам. Съжалявам, ако така е прозвучало, моля да ме извините.
а когато получищ семената действаш като при ВОП, самоначисляваш си ДДС и в дн. покупки и в дн. продажби.
Поне аз така разбрах промените в ЗДДС свързани с приложение 2. За сега обаче още не съм имала такава доставка. Очаквам при мен да се появят такива стоки през м. април-май и много се надявам до тогава да има някаква яснота по прилагането.
Дано се включат и др., които вече са имали такива доставки.
 
като не си получила още семената, това по същество не е ли аванс за бъдеща доставка?
irenabrili, благодаря за мнението.
И аз мислех и за VII-ма категория, амортизация от 80 месеца отговаря горе -долу на очаквания срок за ползване на бетонната площадка, без да има много сериозно напукване и трошене на бетона, като се има предвид, че на тази прощадка ще паркират и ТИР-ове, на които ще се товари стоката, т.е. ще се експлоатира здраво, едва ли ще издържи повече от 7-8 до 10 год. Може би затова и строителя дава 5 год. гаранция.
Намерих и писмо на НАП, изх. № 24-30-28 от 18.08.2012г., относно категоризирането на амортизируемите активи съгласно чл. 55 от ЗКПО, което завършва със следното:
"С ог­лед лип­са­та на под­роб­на ак­ту­ал­на нор­ма­тив­на уред­ба за ка­те­го­ри­зи­ра­не на амор­ти­зи­ру­е­ми­те ак­ти­ви, е не­об­хо­ди­мо да се под­чер­тае, че при оп­ре­де­ля­не на при­над­леж­ност­та на да­ден ак­тив към ня­коя от ка­те­го­ри­и­те, ви­зи­ра­ни в чл. 55, ал. 1 от ЗКПО, тряб­ва да се из­хож­да от не­го­вия вид, ха­рак­те­рис­ти­ки и най-ве­че пред­наз­на­че­ни­е­то му при осъ­щес­т­вя­ва­не на дей­ност­та на да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це".
Мисля, че мога да се обоснова с това становище и да заведа бетонната прощадка в категория VII.

   
Имам договор с изпълнител за изграждане на бетонна площадка с площ 4 050 кв.м. Площадката се изгражда върху имот, собственост на фирмата и е на стойност 127 хил. лв.  Съгласно договора гаранционният срок на изградената площадка е 5 год.
Ще се използва във връзка с дейността на фирмата, на нея ще се сушат билки. Фирмата се занимава с изкупуване, преработка и продажба на билки.

Въпросите ми са:
1. Смятам да заведа актива като отделен ДМА, независим от УПИ-то върху което е излят бетона. Права ли съм?
2. в коя категория ДМА, съгласно чл. 55 от ЗКПО  да го отнеса, респективно с какъв срок на изхабяване?  Ако е в кат. I  - Сгради  и съоръжения, срока за амортизация от 25 год. е много над 5–те години гаранция. А пък и според собствениците, бетона едва ли ще издържи повече от 10-15 години. Мога ли да го заведа в трета категория- тр. средства, покритие на пътища и на самолетни писти?