ТЕЛК издава болнични само и единствено в случаите, когато временната нетрудоспособност надвишава 180 дни непрекъснати болнични, над 360 дни в годината на боледуване и предходните две години или обжалване. Във всички останали случаи отпускът по болест се разрешава от ЛКК. До момента вашият роднина е ползвал около 100 дни. Това е практиката на ЛКК комисиите, поради зачестилите обжалвания на издадените от тях б. листове от страна на НОИ. Може да опитате в друга ЛКК комисия на друго лечебно заведение, но шансът болничният лист да бъде обжалван е огромен и затова колегите са отказали продължение. Възможно е по препоръка на лекуващ/личен лекар лицето да бъде насочено към ТЕЛК за определяне на % неработоспособност, определяне на противопоказни условия на труд, трудоустрояване.
Да. Получихте ли разрешение за уволнение от ТЕЛК и ИТ?
ТЕЛК която е издал експертното решение на лицето с увреждания.
Ще има право на болнични до 164 дни. Ще се издават от специализирана ортопедична ЛКК.
Болнични над 180 непрекъснати дни се издават само след решение на ТЕЛК, след преглед, на всеки 2 месеца!
PS Дали може ЛКК да издеде болничен.?
Съгласно чл.6, ал.5 от Наредбата за Медицинската Експертиза когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца. Съгласно ал. 7 на същия член по изключение за отделни случаи след мотивирано решение на ТЕЛК отпускът за временна неработоспособност може да се продължи и след изтичането на новите 6 месеца само за някои болести, като туберкулоза, травматични увреждания, следоперативни състояния, хепатит, инфаркт на миокарда и др., когато е очевидно, че осигуреният ще възстанови работоспособността си в следващите 6 месеца. Не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 18 месеца. Следва да се има предвид и че не се издава б.лист за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане; изключения се допускат, когато са налице обективни данни за обострянето му, както и при интервенции, свързани с лечението на хронично заболяване.
Малко вероятно е  ЛКК да издаде нов б.лист след ползване на непрекъснати 180 дни с прекъсване от 1 ден, но дори и да го направи, шансът той да бъде обжалван от НОИ е огромен (над 90 %). Така че неизбежно отново се стига до явяване пред ТЕЛК. Миналия месец  в лечебното заведение, където работя бяха връчени огромен брой актове от НОИ на председатели и членове на различни видове ЛКК комисии.
Аз използвам тази декларация
Всичко зависи от счетоводителя на предприятието ви. От страна на НОИ проблем няма да има. Корекция се прави от ЛКК, издала б.л. Щом ви е насрочен нов преглед пред ЛКК на 12.11., то нов б.л. ще ви бъде издаден със задна дата, като в бележки ще е записано, че се издава за минало време, според график на ЛКК.
Само за периода от 29.04.2018 до 21.06.2019 сте ползвал 417 дни непрекъснато болнични, след решения на ТЕЛК според Вас. Отдавна сте изчерпал "лимитът" от 360 дни за период от 36 месеца. Евентуално през 2021 г. ЛКК комисия ще може да Ви издаде болничен лист без решение на ТЕЛК, при положение че дотогава дните на неработоспособност за 2019, 2020 и 2021 г. не надххвърлят 360.

Здравейте темата е много интересна и се надявам да ми отговорите на моя по-завъртян казус. По стечение на обстоятелствата ми се случиха няколко поредни премеждия наложили ползването на доста болнични.
- от 18.09.2017 до 28.02.2018  без прекъсване. (Проблем с Коляното)
- от 29.04.2018 до 21.06.2019 без прекъсване с телково решение. (ПТП)
- за зла участ си счупих пръста на кракът и сега от лкк ми казаха че трябва телк да ми даде 30 дни от 07.07.2019 до 05.08.2019.
От кога няма да бъда зависм от телк. Трябва да чакам 3 години ли да минат. Ако човек настине или го хване вирус за всеки ден до телк ли трябва да се ходи.
Да. До 31.12.2019 г. му остава "лимит" от 149 дни, но напомням, че отпускът по болест не може да продължи повече от 180 дни непрекъснато. Т.е.  служителят Ви или трябва да се върне на работа поне за 1 ден и да излезе в нов болничен лист за остатъка до 149 дни или трябва да се яви пред ТЕЛК който да продължи отпуска по болест след непрекъснатите 180 дни. Решението на ТЕЛК е най-много за 60 дни, след което следва ново явяване.
12 месеца*30 дни=360 дни. До момента сте ползвали 126+173=299 дни. Разликата е 61 дни. П
Съгласно чл.6, ал.5 от НМЕ "Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца."
Ако не сте ползвали други б.л. освен описаните, то следва че до края на 2019 г. имате право на 61 дни болнични без решение на ТЕЛК.
За да получите винетка, е необходимо автомобилът да е ваша собственост или в режим съпружеска имуществена общност. Към заявлението за получаване на винетка се прилага и копие от валидна сключена застраховка гражданска отговорност. В случая застрахователната полица също ще е на името на лизинговата компания. До окончателното изплащане на лизинга автомобилът остава собственост на лизингодателя. Така че ползвателят ще трябва да си закупи електронна винетка, въпреки че притежава необходимия % неработоспособност.
При отпускане на парично обезщетение за безработица, 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица, т.е. м.05.2015 г. През м.05.2018 г. 3-годишния период във вашия случай е изтекъл.
Безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.
Щом  решението на ТЕЛК, че няма право на работа и длъжността която заема в момента е невъзможно да бъде изпълнявана се получи от работодателя по служебен път, то съпругът Ви следва бъде освободен на осн. чл. 325, ал.1, т. 9  от КТ. Настоявайте преди това да използва пълният размер на полугаемият му платен годишен отпуск за целия педиод на неработоспособността, както и 30 дни неплатен отпуск, който се засича за трудов стаж. Всичко това ще доведе до увеличаване на неговия стаж, който в последствие би допринесъл за по-висок размер на получаваната пенсия за ИОЗ. Именно тези гореописани по-горе стъпки предприе мой член на семейството и получаваше обезщетение от НОИ за 12 месеца.
Вероятно общата сума от доходите от началото на годината до момента надхвърля 7920 и затова ви е удържан ДОД. От написаното от Вас не става ясно дали до датата на пенсионирането сте полагали труд. Решението на ТЕЛК от 2014 г. не е ли изтекло? Максималния му срок е 3 год. Едва към момента на пенсионирането - 01. 09.2018г. във вашия случай, то става пожизнено.
Това не е вярно. За справка именно чл.21, ал.2 НСОРЗ. За времето на ПГО, не може да получи по-ниско възнаграждение от новата заплата. Просто ще я получи чрез добавката по чл.21, ал. 2
Написаното от Вас не отговаря на истината.
В подкрепа на това твърдение, моля да се запознаете със следното писмо на МТСП:

ПИСМО ИЗХ. № 93-224 ОТ 18.06.2014 Г. НА МТСП ОТНОСНО: БАЗА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК Е ПОСЛЕДНИЯТ КАЛЕНДАРЕН МЕСЕЦ, ПРЕЗ КОЙТО СЛУЖИТЕЛКАТА ИМА ОТРАБОТЕНИ НАЙ-МАЛКО 10 РАБОТНИ ДНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КОЛКО Е ОТДАЛЕЧЕН НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

По отношение на начина на изчисляване на  неизползван платен годишен отпуск намира приложение разпоредбата в чл. 177, ал. 1 КТ, съгласно който възнаграждението за времето на платения годишен отпуск се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
В запитването се посочва, че след отпуска по майчинство служителката е ползвала платен годишен отпуск до 01.09.2010 г., на която дата се е върнала на работа и е работила 10 работни дни.
Поради горното база за изчисляване на  платен годишен отпуск , следва да се ползва последният календарен месец, през който служителката има отработени най-малко 10 работни дни. Това е месецът, предхождащ отпуска за бременност, раждане и отглеждане на дете, който е започнала да ползва от 17.07.2008 г.
Единствено в случаите, когато след изтичането на отпуска за майчинство и платения годишен отпуск е изминал един календарен месец, през който служителката е отработила най-малко 10 работни дни, базата за изчисляване на неизползван платен годишен отпуск би могла да бъде полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за този месец, в който е отразено увеличението на основната работна заплата.