Единната сметка се раздели на 4 сметки

12.02.2014, 09:59 19508 19
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

12.02.2014, 09:59
Публикации: 82 / 12
#1 | 12.02.2014, 10:55
Публикации: 71 / 7
И сега - да внасяме ли по единната сметка, да изчакваме ли до последния срок - и да правим 4 превода? Вие как мислите?
#2 | 12.02.2014, 13:23
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
Обръщам внимание на следните разпоредби за преходния момент и чакаме да видим визираната в тях Заповед на директора на НАП.

От страницата на НАП евентуално става ясно, че заповедта ще се отнася за (цитирам): "За сумите, които са постъпили по единната сметка, но все още не са обвързани със задължения по декларации, се предоставя възможност на лицата в тримесечен срок от влизането в сила на промените в ДОПК,  да заявят кое задължение да се погаси. "

§ 5. (1) С постъпилите суми, с които не са погасени публични задължения до влизането в сила на този закон, се погасяват установените задължения по реда Глава четиринадесета към датата на влизане в сила на този закон като се прилагат чл. 169, ал. 5, 6 и 7, освен в случаите на подадено искане по чл. 129, ал. 1.

(2) В случаите на постъпили суми, за които не е приложена ал. 1, в срок до три месеца от влизане в сила на този закон длъжникът може да посочи по ред и начин, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани. Ако длъжникът не заяви това, след изтичане на срока се прилага ал. 1.

(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

§ 6. Законът влиза в сила от обнародването му в „Държавен вестник“.
#3 | 12.02.2014, 13:28
Публикации: 6276 / 572
Такива цветущи изрази ми идват на върха на пръстите ....., но ще спазя правилата на форума.
Отново в батака...
#4 | 12.02.2014, 13:36
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
Не мисля така, но нека видим въпросната Заповед, която ще излезе от директора на НАП. За мен, ключовият момент е следния:

По данъчно-осигурителните сметки на данъчно задължените лица има остатъци от необвързани, надвнесените суми, погрешно внесени, авансово или недължимо внесени от преди влизането в сила на Единната сметка, които са неприспаднати или невъзстановени на данъчно задължените лица. Няма да е справедливо, ако за тези суми не е предвидена същата възможност, каква евентуално се предвижда за необвързаните суми, постъпили след въвеждането на Единната сметка.

Това “се предоставя възможност на лицата в тримесечен срок от влизането в сила на промените в ДОПК, да заявят кое задължение да се погаси” трябва да се отнася за всички необвързани суми по данъчно-оситурителните сметки на данъчно задължените лица, без значение дали те са постъпили преди или след въвеждането на Единната сметка. Като данъчно задължените лица трябва да имат възможност да избират по какви текущи и бъдещи видове задължения да бъдат пренасочвани тези техни суми.
 
Освен това, тази информация (за старите суми, които стоят недължимо внесени и неприспаднати) трябва да бъде предоставена не само на гишета в офисите на НАП, но и да бъде видима за данъчно задължените лица в онлайн справките на електронни услуги, предоставяни от НАП.
#5 | 12.02.2014, 17:17
Публикации: 207 / 40
на бърз прочит проектът ми изглежда добре, по-специално ми направи впечатление следното:
В случаите на ал. 4 с постъпила сума се погасява задължението от
съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането,
освен ако в закон не е предвидено друго

това е, което Катя спомена оня ден - за закриване на задълженията към момента на плащането, а не на падежа - т.е. наистина ще трябва да плащаме нещо целево само след декларирането му, ако не искаме да погаси нещо с по-късен падеж, но вече декларирано

и
§ 5. (1) С постъпилите суми, с които не са погасени публични задължения до
влизането в сила на този закон, се погасяват установените задължения по реда Глава четиринадесета към датата на влизане в сила на този закон като се прилагат чл. 169, ал. 5, 6 и 7, освен в случаите на подадено искане по чл. 129, ал. 1.
което ми навява надежди, че ако вече имаме подадена декларация по смисъла на чл.105 ДОПК - за осигуровки или корпоративен данък, би трябвало с внесените суми да ни закрият задълженията към датата, на която този проект се превърне в закон; тримесечният период го разбирам като опция, ако някой не е съгласен с извършеното погасяване и предпочита да се погаси някакво друго задължение - да има възможност да го заяви съобразно онази Заповед, която чакаме

остава да видим и на практика какво ще излезе
#6 | 12.02.2014, 19:08
anatoliya
Това заявяване обаче е хубаво да се въведе като електронна услуга, иначе ще висим по опашките!
#7 | 21.02.2014, 09:52
Публикации: 1875 / 379
Плащанията към бюджета до края на февруари се правят по единната сметка
21 Февруари 2014
Във връзка с множество въпроси, постъпващи в НАП от приходната агенция съобщават на клиентите си, че плащанията за данъци и осигурителни вноски, които  предстоят до края на февруари ще се извършват по съществуващата и в момента единна сметка.

Очаква се през следващата седмица Народното събрание да приеме окончателно вече приетите на първо гласуване промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според които на физическите и юридическите лица ще бъде дадена възможност да избират вида на публичното задължение, което плащат.

От  НАП ще запознаят гражданите и фирмите с промените, произлизащи  от решението на съда и с измененията при плащане за задълженията за данъци и осигурителни вноски.  Допълнителна информация може да се получи на телефонна на информационния център на НАП 0700 18 700 или на електронна поща infocenter@nra.bg

Създаден на: 21.02.2014
Затвори
#8 | 23.02.2014, 10:52
Публикации: 1963 / 1545
Администратор на сайта
За ваша информация това е становището, което АССП внесе относно проекта в Министерство на финансите:
http://apac-bg.org/UserFiles/6out_MF_EDOS_13022014_fin.pdf

Обърнали сме особено внимание на остатъците от необвързаните, надвнесенитие, погрешно внесените, авансово внесените от преди влизането в сила на Единната сметка, които са неприспаднати или невъзстановени на данъчно задължените лица.

#10 | 27.02.2014, 10:41
Публикации: 26 / 0
Закриват единната сметка в петък
26 Февруари 2014

Единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски ще функционира до петък, 28 февруари, съобщават от НАП. Днес Народното събрание одобри на второ четене измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Промяната в начина на плащане на данъци и осигурителни вноски е продиктувана от решението на Конституционния съд, с което текстове на ДОПК, регламентиращи т. нар. единна сметка, бяха обявени за противоречащи на Конституцията.

Плащанията по т. нар. единна сметка ще бъдат обработвани най-късно на 28 февруари, петък, уточняват от НАП. Препоръчително е последните преводи по старата сметка да се извършат не по-късно от 11,00 ч. на тази дата. В края на работния ден на 28.02.2014 г. досегашните банкови сметки на НАП ще бъдат закрити. От 4.03.2014 г. плащанията ще се извършват по 4 нови сметки – за данъци, за социално-осигурителните вноски, за здравните вноски и за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Информация за новите банкови сметки по териториални структури ще бъде достъпна след 1 март 2014 г. в рубриката „Плащане“, в банковите офиси и на гишета за обслужване на клиенти на НАП.

НАП ще изпрати близо 300 000 персонални електронни писма до всички данъкоплатци, чиито електронни адреси са достъпни в регистрите на Агенцията до края на седмицата.

източник: http://www.nap.bg/
#11 | 28.02.2014, 15:37
Публикации: 1539 / 170
Пак с четири сметки, по всяка от тях внесената сума ще покрива най-старото задължение
Важно е да се отбележи, че за всяка от четирите сметки е приложим принципът за погасяване на най-ранното по падеж задължение, тоест най-старото задължение. Последното правило важи за всеки отделен вид задължение (данък, осигурителна вноска и т. н.).
След промените, всяко наредено плащане, срещу което има задължение, се обвързва автоматично, без да се изчаква изтичането на крайния срок за плащане.
Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:
11 00 00 - за плащане за данъци (приходи на централния бюджет);
55 11 11 - за плащания за социално-осигурителните фондове към НОИ;
56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК).
Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.

Преходен период
За онези физически и юридически лица, за които към момента на влизане в сила на промените в ДОПК, в данъчно-осигурителната им сметка съществуват надвнесени суми, е предвиден преходен период от 3 месеца, в който могат да подадат писмено заявление, в което да заявят към коя от новите 3 сметки (за данъци, за социално-осигурителни вноски или за здравни вноски) да бъде насочен наличният остатък. Лицата, в чиито данъчно-осигурителни сметки към влизането в сила на промените в ДОПК няма надвнесени суми не се изисква подаването на заявления или контакт с НАП.
На страницата на НАП са поместени новите банките сметки.
#12 | 28.02.2014, 15:47
Публикации: 259 / 61
Можеше сметката да е една с 4 параграфа
11 00 00 - за плащане за данъци (приходи на централния бюджет);
55 11 11 - за плащания за социално-осигурителните фондове към НОИ;
56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК).
Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.

#13 | 28.02.2014, 17:12
Публикации: 1875 / 379
Нека да  прикачим новите сметки на НАП, да ги имаме под ръка във форума  :smile1:
#14 | 28.02.2014, 17:23
Публикации: 3353 / 254
Благодаря ти, create :)
#15 | 28.02.2014, 17:32
Публикации: 207 / 40
изброих ги моите, ще работя с 21 нови банкови сметки...
е, поне за СОЛ-овете за цяла София ще превеждаме по еднакви IBAN-и, а не по отделни офиси
#16 | 25.03.2014, 13:05
Публикации: 123 / 2
Здравейте,
този път се изложих , не прочетох на време коментарите и внесох ДОД за януари 2014 по единната сметка. На всичкото отгоре в една фирма имам внесен авансов корпоративен данък през април и юни 2013г но после подадох декларация по чл 88 защото стана ясно че фирмата ще е на загуба,
Преди няколко дни подадох декларация по чл 92 за тази фирма където посочвам загубата за 2013 и надвнесените авансови вноски/ 50 лв/
Като вляза в справката на НАП обаче виждам като остатък по единната сметка само ДОД за януари 2014, а тези 50 лв надвнесени авансови вноски не се виждат като остатък, а като дължими по декл чл 92 от 2012г и съответно платени.
И сега, ясно е че ще ходя до НАП да обвързвам суми останали в единната сметка с новите 4 сметки/и по конкретно сметката за данъци/ но дали да посоча само сумата на ДОД за 01,2014 и да прежаля 50 лв ав . вноски или да включа и тях
мисля също дали като дойде дата 31.03.2014 т е срока за подаване на годишната декларация, няма чак тогава да се появят тези 50лв като надвнесени в единната сметка?
дълго излезе, но ще се радвам на мнения !
#17 | 27.03.2014, 17:16
Публикации: 18 / 0
Здравейте ,
Имам да плащам лихва по корпоративен данък от декларация по чл.92  за 2013год. Не видях отделна сметка и параграф за лихви Да разбирам ли ,че те се плащат по
сметката на централния бюджет за съответната НАП
#18 | 27.03.2014, 18:35
Публикации: 1875 / 379
Ако влезнете в справката за задълженията ще видите , че лихвите са начислени към съответната декларация-внасят се в сметката за който вид се отнасят. Единствено е отделена сметката за принудително събиране, както си беше и миналата година.


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ         
КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ В СИЛА         
ОТ 01.03.2014г.         
         
         
к о д о в е    з а    в и д   п л а щ а н е   Код за вид плащане      
Данъци и други приходи за централния бюджет   11   00   00
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за  ДОО, Ф ГВРС и УчПФ   55   11   11
Здравноосигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за НЗОК   56   11   11
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО   58   11   11
#19 | 03.04.2014, 23:33
Публикации: 14 / 0
Моля Ви за отговор:
Българска фирма ЕООД, внася автомобил от Швейцария- има фактура от фирма от там. На  митницата е  платено ДДС. Стойността на автомобилът е 1000 франка / 1630 лв/
Българската фирма има ли някакво задължение  да декларира нещо към НАП? ЕООД-то не е работило 3 години , като е подавана Декл.чл.92 за неработещо предприятие.
Покупката е станала на 28,03,2014,г. СОЛ е подало Декларация за регистрация, че започва самоосигуряване от 28,03,2014. Но за подобен род сделка, има ли изискване за регистрация по ДДС? Подава ли се Декларация, че фирмата ще работи отново?
Благодаря  !
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група