Акционерните дружества без дейност няма да подлежат на независим финансов одит

10.11.2015, 14:27 8350 7
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

10.11.2015, 14:27
Публикации: 1965 / 1542
Администратор на сайта
Това реши днес Бюджетна комисия към парламента на свое заседание, което предхожда второто четене на новия Закон за счетоводството в Народното събрание.

На независим финансов одит задължително ще подлежат предприятия, които към 31 декември надвишават най-малко два от следните показатели: балансова стойност на активите – 2 000 000 лв., нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв. и средна численост на персонала за отчетния период  – 50 души.

Предприятията от обществен интерес също ще подлежат задължително на одит, както и предприятия, за които това изискване е установено със закон. Предвижда се задължителен одит на всички акционерни дружества с изключение на тези, които не са извършвали дейност през отчетния период.

 Съставители на финансови отчети

Статутът и условията за съставителите на финансови отчети бяха обсъждана тема през изминалите две години. Новият Закон за счетоводството не предвижда въвеждане на лицензиране на счетоводителите с изпити, както и не предвижда създаване на Национален съвет по счетоводство, който беше предложен от ИДЕС в хода на създаването на новия Закон за счетоводството.

По отношение на съставителите на финансовите отчети ще се запазят изискванията от сега действащия Закон за счетоводството. Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия, която участва в Работната група към Министерство на финансите по транспонирането на новата счетоводна директива в националното законодателство, се застъпи за това предложение.

Отчетите на предприятията следва да се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието или от счетоводни предприятия.

Предвидена е глоба в размер от 500 до 3000 лева за лице, което състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на закона или без да е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието.
Дава се възможност годишните финансови отчети да могат да се съставят от самите собственици на едноличните търговци, които водят едностранно счетоводство или от съдружници/собственици на микропредприятия, които не са осъществявали дейност през годината.

Счетоводни предприятия

Въвежда се санкция в размер от 2000 до 5000 лева за счетоводно предприятие, което състави финансов отчет без да отговаря на изискванията на закона. Предвидените изисквания към счетоводните предприятия са същите като в сега действащия закон, но текстовете са прецизирани и съответно санкциите завишени.

Две са изкисванията към счетоводните предприятия, които трябва да са изпълнени, за да отговарят на Закона за счетоводството:

1) Управляващите и представляващите счетоводните предприятия следва да отговарят на критериите за образование и стаж за съставител на финансов отчет, както и да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел I на глава шеста от Особената част на Наказателния кодекс.
2) Другото важно изискване е в предмета на дейност на счетоводното предприятие трябва задължително да е включено "организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети".
 
На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет без да отговаря на тези изискванията се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева се посочва в административнонаказател ните разпореди от законопроекта.
Полезни облекчения за финансовите отчети на малкия бизнес

Микропредприятията, които са над 95% от предприятията в България, ще могат да съставят годишен отчет, който се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. За тези предприятия ще отпадне изискването да съставят дългите повествователни приложения с оповестявания към годишните си отчети.

Въвеждането на това облекчение бе едно от основните и най-защитавани предложения на страна на АССП при транспонирането на директивата. Асоциацията написа няколко становища до Министерство на финансите и Министерство на икономиката и проведе срещи, с призив да се използват максимално облекченията, предвидени в Директивата, като искането бе именно това облекчение да се въведе за всички микропредприятия. Друго предвидено облекчение е предприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит да не публикуват своите отчети за приходите и разходите.

Категории предприятия

С проекта се предлага въвеждане на четири категории предприятия – микро-, малки, средни и големи предприятия и три групи предприятия, изцяло в съответствие с изискванията на директивата, еднакви за целия Европейски съюз.

Очаквайте в КиК Инфо нови калкулатори за определяне на категориите предприятия, съгласно новия Закон за счетоводството.

 По-големи санкции и глоби

Предвидени са по-високи размери на глоби и имуществени санкции в сравнение с тези в сега действащия Закон за счетоводството. Чувствително е завишена санкцията за непубликуване на финансов отчет, която ще е обвързана с оборота на предприятието.

Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликувания финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
Ръководител, който допусне съставяне на счетоводен документ и/или отчитане на стопанска операция, които изкривяват или изопачават имущественото и финансовото състояние на предприятието, или отчитане на фиктивна или привидна сделка, включително подкупването на длъжностни лица, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10000 лв.

Предстои на второ четене и гласуването на Закона за счетоводството в Парламента.
#1 | 11.11.2015, 09:15
Публикации: 9652 / 1645
" Микропредприятията, които са над 95% от предприятията в България, ще могат да съставят годишен отчет, който се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите. За тези предприятия ще отпадне изискването да съставят дългите повествователни приложения с оповестявания към годишните си отчети.
...................
Друго предвидено облекчение е предприятията, които не подлежат на задължителен независим финансов одит да не публикуват своите отчети за приходите и разходите."

Това е направо страхотно като новина ! Моите адмирации към АССП за положените усилия в тази посока !
Дали обаче правилно го разбирам ?
За микропредприятията ГФО ще е само баланс и ОПР - съкратени . Ако не подлежат на одит - няма да публикуват изобщо ГФО или не публикуват само ОПР ? Разбирам го като второто  - не публикуват ОПР, но публикуват баланс.

#2 | 11.11.2015, 10:50
Публикации: 1965 / 1542
Администратор на сайта
Благодаря за хубавите думи за АССП, доста работа свършихме.

Микропредприятията ще трябва да публикуват Баланса задължително, ОПР ще могат да не публикуват.

И още едно облекчение - за малките и микрото няма да се изисква решение на органа на управление за разпределение на печалбата при публикуване. Това бе предложение на ИДЕС, ние от АССП го подкрепихме.
#3 | 11.11.2015, 11:26
Публикации: 9652 / 1645
Облекченията са направо чувствителни ! В стандартния случай / и масов / при микропредприятие без необходимост от одит ГФО ще бъде сведено до съкратен баланс. Отпадането на Оповестяване и Протокол за разпределение на печалбата, както и на другите справки свежда до минимум работата ни . Супер !!!  :bow:
#4 | 11.11.2015, 12:06
Публикации: 207 / 40
Предвижда се задължителен одит на всички акционерни дружества с изключение на тези, които не са извършвали дейност през отчетния период.

малко съм разочарована аз ако това ще бъде крайното решение по този въпрос :( а такива надежди имах когато в последните проекти след намесата на АССП се появиха и предложени промени в ТЗ по този въпрос, за да няма двусмислие по въпроса дали ще подлежат на одит АД-та, които отговарят на критериите за микро и малки предприятия

продължавам да не разбирам защо само заради правната си форма такива малки по счетоводни критерии фирми подлежат на допълнително разходи спрямо предприятия със същия размер, които ще минават само с публикуване на съкратен баланс... за публичните АД-та, с акции по борсите - да, бизнес-логиката го изисква, за да са защитени акционерите, но другите, малките? и какво всъщност ще се получи - заради категорията си като микро-предприятие по критериите приходи, активи и тн, едно такова АД ще може да състави само съкратени ОПР и Баланс, но заради одита ще трябва да съставя още доста работи и да плаща хиляди левове такси
#5 | 16.11.2015, 17:52
Публикации: 207 / 40
аз пак по тази тема - стана ми любопитно кой е пробутал въпросното изменение спрямо проекта и зачетох Доклада на бюджетната комисия - http://parliament.bg/pub/plenary_documents/553-02-88_Doklad_KBF_2ro_ZP%20za%20schetovodstvoto.pdf

доста съм озадачена - в доклада е вписано предложение за промяна в проектния чл.38 относно независимия финансов одит от страна на Менда Стоянова, което е одобрено от Комисията, но в него изобщо не фигурира текста, че от облекчението са изключени АД и КДА с дейност; след това е разгледано предложение от Георги Ковачев също по този член, в което пак не фигурира такъв текст, и е отхвърлено от комисията, а финално - въпреки че е одобрила предложението на Менда, комисията предлага редакция на члена, в която ей така изведнъж от нищото се появява алинея, с която задължават тези дружества да се одитират, с изключение на тези без дейност

няма никаква информация кой го е предложил и как така си го гласуват, като иначе одобряват предложението на Менда, където това нещо го няма

за капак, прегледах и частта от доклада относно параграф 23 за измененията на Търговския закон и за голямо учудване виждам, че там са предложени и одобрени чудесни промени, които точно да премахнат задължението за одит - излиза, че са взети мерки това да стане, но всички тези промени и пипане по Търговския закон ще се отнасят и имат смисъл само за дружествата без дейност, което е направо нелепо!!

определено си мисля, че тази алинея 2 (с която облекчават само тези без дейност, но не и другите микро и малки АД-та) е пробутана доста инкогнито и в последния момент, а ми се щеше да видя кой е този одиторски лобист в Комисията
#6 | 16.11.2015, 18:33
Публикации: 207 / 40
и още нещо, което не мога да осмисля съвсем точно - предложената ал.3, според която консолидираните отчети, както и годишните отчети на предприятията в консолидацията, подлежат на одит

значи, от една страна, според чл.32 ако групата е малка, може да не се съставя консолидиран отчет, но ако пък решиш да си съставиш такъв, задължително ще трябва да го одитират, че и отделните годишни отчети на предприятията в групата, дори да са съвсем микро-?
#7 | 16.11.2015, 21:41
Публикации: 1965 / 1542
Администратор на сайта
аз пак по тази тема - стана ми любопитно кой е пробутал въпросното изменение спрямо проекта и зачетох Доклада на бюджетната комисия -
На заседанието от ИДЕС приведоха аргументи защо АД трябва да е задължително с одит. Румен Гечев каза, че в другите европейски държави всички АД-та били на одит. Менда Стоянова каза, че ако депутатите от комисията са съгласни, то да напишат предложението за АД-тата, и така го гласуваха.

Търговския закон ще го изменят, но АД-тата ги включват в чл. 37, ал. 2.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 38, който става чл. 37 и предлага следната редакция:
Чл. 37. (1) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:
1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;
2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес;
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
(2) Независимо от ал. 1, годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2330/reports/ID/5782
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове