Изкупуване на продукция от ФЛ

29.11.2011, 10:46 22007 5

29.11.2011, 10:46
Публикации: 296 / 50
2_307/01.03.2011г.
ЗДДФЛ чл.29, т.1
ЗДДФЛ чл.29, т.2, б.”а”
ЗДДФЛ чл.43, ал.2
ЗДДФЛ чл.45, ал.4

Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр……….. с вх.№ …………., сте описали много общо фактическата обстановка и сте поставили множество въпроси, свързани с реда и начина на облагане на дейността на Вашето дружество, както и такива, които пряко не касаят задълженията Ви за данъци. 
Уведомяваме Ви, че всяко задължено лице може да получи отговор на въпроси, които касаят неговите задължения за данъци и осигурителни вноски, след като се идентифицира с данните си по Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и изложи максимално изчерпателно всички факти и обстоятелства, които имат отношение към поставения въпрос.
Тъй като писмените становища ангажират администрацията на НАП по смисъла на чл.17, ал.3 от ДОПК, ще предоставим отговор само на тези въпроси, които имат отношение към данъчните задължения на Вашето дружество и са от компетентността на НАП.
При така изложената фактическа обстановка съобразно действащата нормативна уредба изразяваме следното принципно становище:
Според информацията в запитването стопанската дейност на дружеството е изкупуване на пчелен мед и пчелни продукти и преработката им. За да бъде изготвен отговор на въпросите, свързани с изплащане на дохода, удържане на данъка и документиране, ще класифицираме доставчици на продуктите, както следва:
1.Физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, но не са регистрирани като еднолични търговци по Търговския закон - съгласно разпоредбата на чл.2, т.1 от Търговския закон тези физически лица не се смятат за търговци.
1.1.регистрирани земеделски производители, които продават собствени непреработени продукти - Регистриран земеделски производител е лице, което е вписано в Регистъра на земеделските производители по чл.7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по реда на Наредба №3 от 29.01.1999г.
Съгласно чл.29, т.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаемият доход на регистрираните земеделски производители, които не са търговци по смисъла на ТЗ, се формира като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 60% за доходите от производство на непреработени продукти от селското стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. Според §1, т.21 от ДР на ЗДДФЛ „непреработен продукт от селско стопанство” е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
1.2. физически лица, които не са регистрирани земеделски производители, но които продават собствени непреработени или преработени продукти от селско стопанство.
Съгласно чл.29, т.2, буква „а” от ЗДДФЛ облагаемият доход на физическите лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, се формира като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 40% за доходите от производство на преработени или непреработени продукти от селското стопанство, включително доходите от производство на декоративна растителност.
Авансовото облагане и документирането на гореописаните случаи е следното:
Тъй като Вашето дружество е платец на доход по чл.29 от ЗДДФЛ, на основание чл.43, ал.4 от с.з. следва да определите авансов данък в размер на 10% от данъчната основа по чл.29 и да го удържите при изплащане на дохода. При определяне на авансовия данък следва да имате предвид и разпоредбата на чл.43, ал.2 от ЗДДФЛ, според която лице с 50 и над 50% намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл.29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920лв. 
Платеца на дохода внася авансовият данък в срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който същият е удържан /чл.65, ал.11 от ЗДДФЛ/. Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода /чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ/ - в случая в ТД на НАП – ……... Информация за параграфа, по който се внася данъка, може да бъде намерена на интернет страницата на НАП www.nap.bg или в офисите на НАП.
Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ като платец на дохода, следва да издадете за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.43 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставяте на лицето, придобило дохода. В образеца на сметката за изплатени суми, одобрен от Министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-1828/22.12.2010г., обн. ДВ бр.1/04.01.2011г., се съдържа информация, която попълва физическото лице, получател на дохода – ред 4 и ред 5. Така попълнената информация служи на платеца на дохода да определи правилно данъчната основа и осигурителния доход, върху който платеца на дохода следва да удържи задължителните осигурителни вноски, посочени в ред 6 на сметката.
На основание чл.4, т.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, лицата, които не са търговци по смисъла на търговския закон не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
Авансов данък не следва да удържате, когато получателя на дохода е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и е декларирало това обстоятелство с писмена декларация пред Вас като платец на дохода /чл.43, ал.5 от ЗДДФЛ/. В този случай не следва да издавате сметка за изплатени суми и служебна бележка. На основание чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ получателя на дохода /физическото лице/ следва да издаде документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството. Ако физическото лице е регистрирано по ЗДДС, тогава следва да издава фактури, съдържащи реквизитите по чл.113, 114 от ЗДДС и отговарящи на условията на чл.78 от ППЗДДС.

2.Физически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци – когато физически лица Ви продават продукти, които са купили от други лица. За целите на данъчното облагане тези физически лица съгласно чл.26, чл.7 от ЗДДФЛ прилагат разпоредбите на чл.26, ал.1-6 от ЗДДФЛ.

Във връзка с гореизложеното следва да имате предвид и разпоредбата на чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ, според която предприятията-платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година. Справката се подава в срок до 30.04. на следващата година в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода. Когато са изплатени доходи на повече от 10 физически лица, справката се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със Заповед на изпълнителния директор на НАП /чл.73, ал.4 и ал.5 от ЗДДФЛ/.

Въпросите, които са свързани основно с Вашите проблеми как да съберете информация от доставчиците си с цел да ги идентифицирате като данъчни субекти се отнасят до търговските взаимоотношения между Вашето дружество и доставчиците на пчелен мед и пчелни продукти и не са от компетентността на НАП, поради което не следва да бъде предоставен отговор. #1 | 29.11.2011, 11:05
elisapetrova


1.2. физически лица, които не са регистрирани земеделски производители, но които продават собствени непреработени или преработени продукти от селско стопанство.
...


Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ като платец на дохода, следва да издадете за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл.43 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставяте на лицето, придобило дохода. В образеца на сметката за изплатени суми, одобрен от Министъра на финансите със Заповед № ЗМФ-1828/22.12.2010г., обн. ДВ бр.1/04.01.2011г., се съдържа информация, която попълва физическото лице, получател на дохода – ред 4 и ред 5. Така попълнената информация служи на платеца на дохода да определи правилно данъчната основа и осигурителния доход, върху който платеца на дохода следва да удържи задължителните осигурителни вноски, посочени в ред 6 на сметката.


Все пак следва или не следва да се удържат задължителни осигурителни вноски при покупка на селскостопанска продукция от лице, нерегистрирано като ЗП.

Като си представя що мед съм купувала от пазара и не съм внасяла никакви осигурителни вноски на продавача......

Защото щом като според НАП по подобна СИС трябва да удържа осигурителни вноски, приемаме, че сме в хипотезата на чл. 4 ал. 3 т. 5 от КСО и предприятието действа като осигурител. Но КСО (член 5) не изисква да си предприятие, за да си осигурител.

Осигурители
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.

А вие какво правите, когато купувате мед и домати от пазара? Питате ли продавача, дали е СОЛ, или не е?  ;D
#2 | 29.11.2011, 11:17
МамаБожка
Все пак следва или не следва да се удържат задължителни осигурителни вноски при покупка на селскостопанска продукция от лице, нерегистрирано като ЗП.


Според мен не следва. Осигуровките, освен с полагане на труд са свързани и с фактор време. Ако следва да се удържат осигурителни вноски на лице нерегистрирано като ЗП за какъв период от време ще се внесат?
#3 | 29.11.2011, 11:36
elisapetrova

Становище на НАП :
Според информацията в запитването стопанската дейност на дружеството е изкупуване на пчелен мед и пчелни продукти и преработката им.

Ето същото като по-горе де! Заради прикачения файл ли публикува втория пост?
#4 | 29.11.2011, 11:46
Публикации: 296 / 50
Не, грешката е моя.
Но аз лично не бих начислявала и удържала осигурителни вноски. 
Ако самият продавач декларира, че сам е произвел продукцията, тогава той би попаднал в хипотезата на чл.29 ал. 2 от ЗДДФЛ и освен това е необходимо да се знае дали попада в хипотезата на чл. 4 ал. 3 т.5 или 6 от КСО.
В СИС посочвам, че е лице, придобило доход от продажба на земеделска продукция.
Друг е въпросът, че мен е задължителна регистрацията като ЗП на всеки, който продава земеделска продукция.  Мое мнение е, не ангажирам никого с него, но дейността като ЗП предполага и поемане не само на облагите (приходите от продажба на продукция), но и на недостатъците от регистрацията (осигуряването и плащането на данъци)
#5 | 29.11.2011, 12:22
МамаБожка
Не, грешката е моя.

грешката по скоро не е твоя, а е на НАП в частта
.....
Така попълнената информация служи на платеца на дохода да определи правилно данъчната основа и осигурителния доход, върху който платеца на дохода следва да удържи задължителните осигурителни вноски, посочени в ред 6 на сметката.
......
данъчната основа-да, но удържане на някакви ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ осигурителни вноски? от къде те дойдоха като задължителни?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група