Проект за промени в Правилника за прилагане на ЗДДС от 01.01.2016 г.

16.12.2015, 17:26 18018 12
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

16.12.2015, 17:26
Публикации: 495 / 176
Администратор на сайта
Министерството на финансите публикува проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Проектът може да бъде свален от тук:
Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

В мотивите си към проекта, финансовото министерство посочва, че предложенията отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 95 от 2015 г. на „Държавен вестник” и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС), посочени по-долу:

• С оглед събиране на данни и контрол от страна на органите по приходите се предлага изменение в справка-декларацията и дневника за продажбите, което предвижда в отделна клетка, съответно колона, регистрираните по ЗДДС лица да декларират начисления от тях данък във връзка с извършени безвъзмездни доставки на стоки и услуги за лични нужди, приравнени съгласно закона на възмездни.

В допълнение се предлага поради често допускани грешки от данъчно задължените лица в долния край на справка-декларацията със звездички да се допълнят пояснения относно доставките, които се декларират в клетките на справка-декларацията, в които по технически причини не може да се включи тяхното изчерпателно изброяване, както и относно начисления данък за доставките на стоки или услуги за лични нужди. По този начин информацията, която се декларира в посочените клетки от справка-декларацията, се пояснява и събирането на необходимите за последващ контрол данни се улеснява.

• С оглед практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС), по-конкретно с оглед мотивите на Решение по дело С-210/04 FCE Bank, в Правилника за прилагане на ЗДДС, считано от 28 февруари 2013г., е предвидено предоставянето на услуги между лице, установено на територията на друга държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и предоставянето на услуги между лице, установено на територията на страната, и негови клонове и структурни звена, установени на територията на друга държава членка, да се приема за вътрешен оборот, а не за облагаема доставка. Това тълкуване е приложимо и за предоставянето на услуги между клонове или структурни звена, установени на територията на друга държава членка, и клонове или структурни звена в състава на едно и също лице, установени на територията на страната.

В допълнение на гореизложеното, в Решение по дело C-7/13 Skandia America, СЕС стига до извода, че когато централа или клон на един и същ правен субект участва в „ДДС група“, създадена на основание член 11 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС Директива), заедно с останалите членове на тази група формират едно ново данъчно задължено лице, различно от съставящите го лица, които прекратяват самостоятелното си съществуване от гледна точка на облагането с ДДС. В този смисъл, на 105-то си заседание ДДС комитета към Европейската комисия (ЕК) прие общи насоки, приложими за държавите членки относно случаите на доставка на стоки или услуги между централа и клон, съответно между два клона, на един и същ правен субект, които са физически разположени на територията на различни държави членки, и една от страните по доставката участва в „ДДС група“ в държавата членка, в която е разположена.

Съгласно насоките при предоставяне на услуга или прехвърляне на стока между централа и клон или между клонове на един и същ правен субект, когато една от страните (доставчик или получател) участва в „ДДС група“ в държавата членка, в която е установена, винаги ще е налице доставка, тъй като за целите на облагането с данък по ДДС Директивата, „ДДС групата“ представлява отделен данъчен субект. Предвид насоките на ДДС комитета и посочената съдебна практика е предложено допълнение към действащите разпоредби на правилника само относно трансграничните доставки на услуги между лице и негов клон или структурно звено, съответно между клонове и/или структурни звена в състава на едно лице, доколкото за целите на облагането с ДДС съгласно ДДС Директивата, съответно ЗДДС, при трансграничните доставки на стоки винаги е налице доставка на стока, докато предоставянето на услуги в някои случаи се третира като вътрешен оборот.

• Отстранено е несъответствието между въведеното в правилника правило за определяне на датата на данъчното събитие при доставка на услуга с нормата на член 63 от Директива 2006/112/ЕО.

В параграф 3 от диспозитива на Решение на СЕС по дело С-18/13 “Макс Пен” ЕООД е постановено, че ДДС Директивата не допуска национална разпоредба, съгласно която услугата се счита за извършена на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от съответната доставка.

• Във връзка с официално уведомително писмо на ЕК за откриване на процедура по нарушение на правото на Европейския съюз срещу Република България е направено изменение в правилника, което уточнява, че при формиране на данъчната основа на облагаеми с ДДС доставки не се включват такси, събирани за извършваните от нотариуси дейности. В писмото си Комисията критикува установената практиката на българските данъчни и съдебни органи, според която систематичното включване на нотариалните такси в данъчната основа на извършените доставки, изискващи действията на нотариус, не съответства на чл. 73 и 78 от ДДС Директивата. Доколкото разпоредбите на ЗДДС съответстват на директивата, то изменението следва да засегне само Правилника за прилагането му, което да доведе до промяна на данъчната практика, прилагана от националните данъчни и съдебни органи.

• С цел противодействие срещу измамите при трансгранични доставки и улесняване обмена на информация между Национална агенция за приходите и данъчните администрации на други държави членки се въвежда изискване за доказване на вътреобщностна доставка на стоки в писменото потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващо, че стоките са получени на територията на друга държава членка, освен името на лицето, предало стоките, да се посочва и длъжностно му качество, както и името на лицето, получило стоките и длъжностното му качество.

• Прецизирана е разпоредбата от правилника, която регламентира упражняването на право на данъчен кредит по отношение на стоки или услуги, придобити по наследство или по завет от данъчно задължено по закона лице, за които не е било налице или не е упражнено право на данъчен кредит, в съответствие с разпоредба на закона, уреждаща липсата на доставка на стоки или услуги при правоприемство в резултат на наследство и завет.

• Предложено е в случаите на регистрация, на повторна регистрация и на правоприемство, когато описът на наличните стоки и услуги, за които данъчно задълженото лице може да упражни право на данъчен кредит, съдържа повече от 5 записа да се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Предложението е с цел значително намаляване времето за обработка на описите и минимизиране на риска от грешки при въвеждането на данните. В по-голяма част от случаите описите съдържат повече от 5 записа, което е пречка за своевременното им обработване и води до отлагане във времето на възможността за извършване на справки от страна на органите по приходите, осъществяващи контрол.

• Във връзка с проучвателно писмо на ЕК, получено по системата EU Pilot, относно възможността за откриване на процедура по нарушение срещу Република България е направено изменение в ЗДДС относно начина на закръгляване на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит. В тази връзка се налага и изменение на приложимото съгласно Правилника за прилагане на закона правило за закръгляване на коефициента.

Съгласно новото правило коефициентът за изчисляване на частичния данъчен кредит ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая в посока на следващото по-голямо число, като например при получено число от 0,120..1 до 0,129…9 коефициентът ще е равен 0,13.

• С цел проследимост и идентифициране на стоките и/или услугите, за които регистрираните по закона лица следва да коригират приспаднатия вече данъчен кредит чрез съставяне на протокол, се предлага в този протокол освен предвидената вече в правилника информация, свързана с корекцията, да се посочва и номера и датата на данъчния/те документ/и, по който/които е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит.

• С проекта се урежда и начисляването на данък, когато в международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или друг подобен договор, по който Република България е страна, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено данъкът да се дължи от получател - установено в страната лице. С изменението се уточнява, че когато доставчикът има място на стопанска дейност на територията на страната и по правилата на ЗДДС данъкът се дължи от доставчика, получателят като регистрирано по ЗДДС лице ще поеме това задължение, като начисли данъка с протокол по приложимия ред за начисляване, деклариране и отчитане на начислен ДДС.

• Проектът съдържа и други промени от технически характер, направени с оглед прецизиране на действащите разпоредби. Посочва се още, че за прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост по осъществяване на правилника и няма да доведат до допълнителна финансова тежест за лицата. Очаква се те да окажат незначителен ефект върху приходите от ДДС, който на този етап не може да бъде изчислен с точност. Ефектът ще се състои в увеличение на размера на ползвания частичен данъчен кредит, доколкото във всички случаи той вече ще се закръглява към по-голямото число до втория знак след десетичната запетая, както и в начисляване на данък върху по-малка данъчната основа, доколкото заплащаните нотариални такси при доставки, при които ще са необходими услугите на нотариус, няма да се включват в нея. С проекта на правилник не се въвеждат в националния правен ред нови норми на правото на Европейския съюз.

Предлага се правилникът да влезе в сила в деня на обнародването му с оглед измененията и допълненията, които отразяват измененията и допълненията в ЗДДС, обнародвани в бр. 95 от 2015 г. на „Държавен вестник”, в сила от 1 януари 2016 г.

Становища могат да бъдат изпращани в срок до 29.12.2015 г. на имейла на дирекция "Данъчна политика" към Министерство на финансите: taxpolicy@minfin.bg.
#1 | 16.12.2015, 20:10
Публикации: 9514 / 1615
Най-накрая прословутите нотариални такси си намериха място под слънцето. Само като си помисля колко дискусии и писма разясняваха правилността на включването им в данъчната основа.......сега вече ни го "разясниха" както това стана и със запорите . Разтълкувано е . :smile1:
Виждам доста новости по същество , които ще водят до по-сериозен данъчен контрол. Тези лични нужди на собствениците дано " понамалеят " или по-точно казано дано вече не се удовлетворяват от фирмите им.
Тази промяна за описа на наличните активи е добра, но дано си оправят и продукта за онлайн подаването на същия. Наложи ми се да подавам опис с към 100 реда и блокираше през ред...така и не стана и го правих на ръка в екселска таблица .
Като цяло мисля, че европейските директиви определено имат положително влияние при актуализиране на законодателството ни.
#2 | 17.12.2015, 13:53
Публикации: 207 / 39
това изрично деклариране в отделна клетка в декларацията и колона в дневниците може да е нож с две остриета - или да направиш "добро впечатление" колко стриктно спазваш закона, или да "извикаш кумчо-вълчо" да ти поувеличи процента, с който спазваш

тъй като вероятно повечето посетители тук са външни счетоводители, мислили ли сте как да процедираме с това деклариране, предвид факта, че надали имаме особена информация как точно се използват стоките, услугите и активите, за които декларираме ползван данъчен кредит?

почнах да се чудя дали да не искам всеки месец някаква изрична декларация, в която да ме уведомяват, че има или няма такова смесено използване, и съответен процент или някаква друга база, ако има такова ползване... но подозирам, че може да осъмна безработна, ако въведа такъв самоинициативен контрол
#3 | 17.12.2015, 14:22
Публикации: 9514 / 1615
Една такава декларация би ни послужила за основание да чекваме или не наличието на ползване за лични нужди на стоки, услуги и прочие. Въпросът е, че следва да разясним на собствениците смисъла и  последиците и с оглед на това да имат и те едно информирано взето решение. Иначе как да докажем, че няма смесено ползване ? Откъде сме сигурни , че няма ?
С една дума ще имаме "диалози" със собствениците и дано имаме и разбирателство. Това с декларацията и на мене ми е минавало през ум - ако един човек е добър бизнесмен и милее за бизнеса си ще разбере и важността на всичко това.
#4 | 17.12.2015, 14:59
Публикации: 2494 / 281
Като декларация - имате ли скрито разпределение на печалбата моля? :)
#5 | 17.12.2015, 15:02
Публикации: 1948 / 1538
Администратор на сайта
В дневник продажби са наместили специална колона, а в справката-декларация специална клетка само за личното ползване. Там ще трябва да слагаме по някоя сума така сметната абсолютно субективно, защото на практика точното изчисляване е немислимо, и всеки път ще се чудим дали е правилно изчислена или не.

Досега явно почти никой не e отчитал това лично ползване. Защото проблемът с него не е само в ДДС-то. Ако си "признаем" за личното ползване, то това е непаричен доход за самото лице и идва наред ЗДДФЛ, според който непаричните доходи се облагат. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена, според чл. 10, ал. 4 ЗДДФЛ.

Мисля, че и с осигуровки се облага този непаричен доход, което прави нещата още по-неблагоприятни.
#6 | 17.12.2015, 15:50
Публикации: 1948 / 1538
Администратор на сайта
И още нещо неприятно: дали за всяко лице се декларира личното ползване по отделно в дневника, като се документира чрез отделен протокол лице по лице:
Иван - 45.23 лв
Драган - 87.35 лв
Петкан - 157.48 лв
...
...
Така е по-изрядно, но изчисляването ще отнеме време.
#7 | 17.12.2015, 18:46
Публикации: 207 / 39
а по ЗКПО такива разходи следва да бъдат и преобразувани като несвързани с дейността, не дай си боже и скрито разпределение

остана само и ЗМДТ да намърдаме в картинката, че безвъзмедното от гледна точка на фирмата може да се окаже облагаемо на "надареното" лице [това в рамките на шегата, разбира се :)]

мислих още по въпроса с "декларацията", и може би ще си направя някакво формулярче, готово за попълване с данни, и съответно ще уведомя клиентите, че ако за конкретен месец не съм получила такъв формуляр, ще считам, че няма лично използване на фирмени активи, стоки и услуги
#8 | 17.12.2015, 20:16
Публикации: 269 / 37
Това, което се заформя вече не ми се струва да е счетоводство. Става нещо от рода на стъкмистика - думата, с която понякога титулуваме статистиката на шега.
#9 | 18.12.2015, 00:09
Публикации: 1948 / 1538
Администратор на сайта
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”  СОФИЯ

Изх. № 23-29-161/13.09.2010г. 
Чл. 24, ал.1;Чл.31, ал.1;чл. 44; чл.50; чл. 54, ал.1 ; чл. 67, ал.1   ЗДДФЛ
Чл. 204, ал.2;чл. 210, ал.1 ЗКПО
                     
Относно данъчното третиране на изплатените от работодателя разходи за наем на нает специалист (възнаграждение в натура)

...

В конкретният случай, разходът за наема на жилище на наетия по трудово правоотношение от ,,Х” ЕАД специалист не е с характер на „социални разходи в натура”, тъй като не е изпълнен критерия за достъпност за всички служители и управителя, а е предназначена само за един от служителите на фирмата.

Следователно този разход за целите на корпоративния данък се третира като несвързан с дейността по реда на чл.26, т.1 от ЗКПО.  Съответно не е налице основание за прилагане на чл.210, ал.1 от ЗКПО.

На основнание чл. 1, ал.1 от Наредбата на елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за  лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените, начислените и неизплатени или неначислени възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.1, осигурителните вноски за  лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155-157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за  бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
Случаите, в които не се изчислават и  внасят осигурителни вноски са изчерпателно изброени в  чл.1, ал.7 от Наредбата.

Във връзка с гореизложеното, считаме, че стойността на заплатеният наем на Вашия служител е възнаграждение в натура и е част от месечния  осигурителен доход на лицето.

Предвид аргументите, изложени по-горе, в случая не се касае за такъв вид социалени разходи, поради което същите не попадат в приложното поле на чл. 24, ал.2, т. 9 от ЗДДФЛ. Следователно изплатените суми за наем в конкретния случай трябва да бъдат включени в облагаемия доход на служителя съгласно чл. 24, ал.1 от ЗДДФЛ.

Цялото писмо тук.
#10 | 18.12.2015, 00:25
Публикации: 1948 / 1538
Администратор на сайта
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Изх. № 24-39-58
Дата: 03.09.2015 год.


2. Считат ли се „безвъзмездно“ получените акции за придобит доход? В кой момент се дължи данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - при получаването на акциите, при придобиване правото за разпореждане с тях или при тяхната продажба от страна на лицето на фондовата борса? Задължен ли е работодателят да удържа данък и задължителни осигурителни вноски?


І. По прилагане на данъчното законодателство:           

Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ, в зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. В конкретния случай става въпрос за непаричен доход, тъй като работниците и служителите получават акции или опции за акции. На основание чл. 11, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит на датата на получаването на престацията (акциите или опциите за акции). Непаричните доходи се остойностяват в български лева към датата на придобиването им по пазарна цена в съответствие с нормата на чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ.


ІІ. По прилагане на осигурителното законодателство

Предвид обстоятелството, че акциите се предоставят при изпълнение на определени условия, свързани с трудовите задължения на служителите, считаме, че предоставените акции са част от трудовото възнаграждение на лицата в резултат на трудова дейност, поради което се дължат задължителни осигурителни вноски.

              ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН  ДИРЕКТОР НА
              НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
              ПРИХОДИТЕ:
             /Г. ДИМИТРОВА/

Цялото писмо тук.
#11 | 18.12.2015, 08:31
Публикации: 207 / 39

Относно данъчното третиране на изплатените от работодателя разходи за наем на нает специалист (възнаграждение в натура)просто ужас! има нещо адски недомислено в цялото това третиране, на практика се получава дори тройно облагане на една и съща сума - от страна на работодателя като не му се признават за данъчни цели такива разходи - първите 10%, от страна на служителя - като му се включват в облагаемия доход - пак 10% (+осигуровки), и от страна на наемодателя (било то физическо или юридическо лице), който също ще плати 10% върху облагаемия си доход/печалба

точно такъв тип разходи, свързани с наети лица - като този, или като стимулирането с акции, са традиционна практика при западните компании, и някак не мога да се убедя, че и там ги дерат с такова облагане....
#12 | 18.12.2015, 15:31
Публикации: 150 / 2
Защо няма ясна методика по която да се работи,всичко е толкова недомислено,че се съдава суматоха в която неможем да се оправим.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове