Процедура за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г.

05.12.2011, 13:14 68296 44

05.12.2011, 13:14
Публикации: 3146 / 253
Процедура за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст

Гошо Мушкаров - д-р по икономика
  1. Приложима нормативна уредба
* Кодекс на труда – чл. 165, чл. 167а, чл. 414, ал. 1
* Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) – чл. 45 - 47, чл. 48, ал. 3, чл. 49 - 49д

2. Цел на процедурата
Да опише правото и реда за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

3. Страни по процедурата
Работодателят и работникът/служителят, който има право на тези отпуски, а именно:
* Родителите на детето.
* Осиновителят на детето.
* Настойникът на детето.
* Един от родителите на майката или бащата на детето.
* Лицето, при което детето е настанено за отглеждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (без осиновяване).

4. Осъществяване на процедурата
а) Неплатеният отпуск на основание чл. 165 от КТ се ползва от майките на четвърто и следващо дете, които имат право на платен отпуск за отглеждане на малко дете само в размер на 6 месеца. Докато детето навърши 2 години, те имат право на неплатен отпуск по чл. 165 от КТ. От това право се ползват и осиновителите и другите лица по чл. 164, ал. 3 от КТ, които отглеждат четвърто и следващо дете.
Неплатеният отпуск по чл. 165 от КТ се ползва по реда на чл. 45 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО).
* Майката (осиновителката или другото лице по чл. 164, ал. 3 от КТ) подава писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, към което се прилага акт за раждане на детето или акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение № 7 към НРВПО
* Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението.
Отпускът по чл. 165 от КТ на майката се прекратява, когато детето:
* бъде дадено за осиновяване,
* бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка,
* бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
* почине.
Отпускът по чл. 165 на осиновителката се прекратява, когато:
* детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка,
* детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
* детето почине.
* при прекратяване на осиновяването от съда.

б) Неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст се ползва, след като детето навърши 2 години. Този отпуск има целеви характер. Право на него при определените в КТ условия имат работещите по трудово правоотношение майка и баща на детето, настойник и с негово съгласие - един от родителите на майката или бащата на детето, при следните особености:
* Когато за детето е бил ползван изцяло неплатеният отпуск по действалия дотогава чл. 165 от КТ за отглеждането му до 3-годишна възраст, за това дете не може да се ползва отпуск по чл. 167а от КТ.
* Когато отпускът по чл. 167а, ал. 1 от КТ се ползва от родителите, респективно осиновителите, продължителността му е по 6 месеца за всеки един от тях.
* При ползване на отпуска по чл. 167а от КТ от настойника размерът му е до 12 месеца (чл. 167а, ал. 2 и 3 КТ). Когато родителите са ползвали част от отпуска по чл. 167а КТ, настойникът ползва остатъка от неизползвания отпуск до 12 месеца.
* При ползване от един от родителите на майката или бащата на детето отпускът е в размер 12 месеца. Ако настойникът е ползвал част от отпуска, остатъкът от неизползвания отпуск в размер до 12 месеца може да се ползва от един от родителите на майката или бащата на детето.
* При ползване на този отпуск от родител (осиновител), който сам се грижи за детето си, продължителността на отпуска е 12 месеца. Това са случаите, когато родителят не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него; другият родител е лишен от родителски права или е починал.
* Когато са налице условията за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ, работодателят издава заповед по образец за ползване на отпуска. Ако лицето няма право на такъв отпуск, работодателят писмено го уведомява за това с писмо по образец (чл. 49, ал. 1 от НРВПО).
* Работодателят отчита използвания отпуск по чл. 167а КТ в специална книга (чл. 49, ал. 7 НРВПО).

в) Обща процедура за ползване на неплатения отпуск по чл. 167а от КТ
Упражняването на правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст става по следната обща процедура:
* Правоимащото лице писмено уведомява работодателя най-малко 10 работни дни преди предвижданата дата, от която ще започне ползването на отпуска.
* Полагащият се на правоимащото лице размер на отпуска може да се ползва изцяло или на части с продължителност най-малко 5 работни дни.
За ползване на отпуска на работодателя се представят следните документи (чл. 49 от НРПВО):
* Писмено заявление по образец от работника/служителя за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, в което задължително се посочват началната дата, от която правоимащото лице желае да ползва неплатения отпуск, и продължителността му в календарни дни. Заявлението се подава най-малко 10 дни преди началото на отпуска. Когато отпускът се ползва за първи път, в заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.
* Декларация, че детето не е настанено в детско заведение. Декларацията може да се направи и в заявлението за ползване на отпуска.
* Акт за раждане на детето.

г) Ползване на отпуска по чл. 167а от КТ за първи път
Когато неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на същото дете се ползва за първи път, работодателят въз основа на представено копие от акта за раждане на детето издава удостоверение по образец съгласно Приложение № 4 към НРВПО. То се представя пред всеки работодател, при когото се иска отпуск по чл. 167а КТ, и служи за ползване на съответната част от отпуска, докато детето навърши 8 години. Затова при прекратяване на трудовото правоотношение това удостоверение се предава задължително на работника или служителя. Удостоверението се предава на лицето и когато е необходимо да се ползва отпуск по чл. 167а КТ от някое друго от правоимащите лица. Предоставянето на удостоверението на работника или служителя се отбелязва от работодателя в специалната книга по чл. 49, ал. 7 от НРВПО.

д) Ползване на отпуска по чл. 167а от КТ за дете, навършило 2 години преди 01.08.2004 г.
Когато детето е навършило 2-годишна възраст преди влизане в сила на новия чл. 167а от КТ (т.е. преди 01.08.2004 г.), размерът на отпуска, който може да бъде ползван на това основание, зависи от това дали за същото дете е ползван неплатен отпуск по действалия до тази дата текст на чл. 165 от КТ за неплатен отпуск за отглеждане на дете до 3-годишна възраст.
В такива случаи работникът/служителят представя на работодателя и следните документи:
* Декларация по образец по Приложение № 5 към НРВПО за ползване на отпуска по чл. 167а, ал. 1 КТ от майката/бащата (осиновителката/осиновителя). Декларация от родителите дали са давали съгласие за ползване на отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ в редакцията му до 01.08.2004 г. от други лица и колко месеца и дни се ползвани от този отпуск.
* Служебна бележка по образец от работодателите, при които работникът или служителят е работил след навършване на 2-годишна възраст на детето, за размера на ползвания отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ преди изменението му от 01.08.2004 г.

е) Ползване на отпуска по чл. 167а от КТ от настойник
Когато неплатеният отпуск по чл. 167а КТ се ползва от настойник, се подават и следните документи (чл. 49в, ал. 2 от НРВПО):
* Заявление по образец за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
* Документ за настойничество.
Когато и двамата родители на детето са починали, след като то е навършило 2-годишна възраст, настойникът представя документите, посочени в чл. 49г, ал. 2 от НРВПО:
* Заявление по образец за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
* Документ за настойничество.
* Служебни бележки по образец от работодателите, при които са работили родителите на детето след навършване на 2-годишната му възраст, относно това дали и в какъв размер е ползван отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ преди изменението му от 01.08.2004 г. и по чл. 167а от КТ след тази дата (само когато заявлението се подава от настойника за първи път в предприятието, където работи).

ж) Ползване на отпуска по чл. 167а от КТ при починали и двамата родители
Когато неплатеният отпуск по чл. 167а от КТ се ползва от един от родителите на майката или бащата на детето, пред работодателя се представят следните документи (чл. 49в, ал. 3 НРВПО):
* Заявление по образец за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
* Документ за настойничество.
* Писмено съгласие по образец на настойника за ползване на отпуска по чл. 167а от КТ от родителя на бащата или на майката на детето.
* Служебна бележка по образец от работодателите на родителите на детето, при които са работили след навършване на 2-годишната му възраст, за това дали и в какъв размер е ползван отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ преди изменението му от 01.08.2004 г. и по чл. 167а от КТ след тази дата.
* Служебна бележка по образец от работодателите на настойника на детето, при които е работил след навършване на 2-годишната му възраст, за това дали и в какъв размер е ползван отпуск по чл. 167а, ал. 3 от КТ.

з) Ползване на отпуска по чл. 167а от КТ от родител, който сам се грижи за детето си
Когато отпускът по чл. 167а от КТ се ползва от родител или осиновител, който сам се грижи за детето си, той представя на работодателя следните документи (чл. 49д от НРВПО):
* Писмено заявление по образец от работника/служителя за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.
* Декларация, че детето не е настанено в детско заведение.
* Акт за раждане на детето.
* Служебна бележка по образец от работодателите, при които работникът или служителят е работил след навършване на 2-годишна възраст на детето, за размера на ползвания отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ преди изменението му от 01.08.2004 г. - само за дете, родено преди тази дата.
* Декларация по образец - Приложение № 6 към НРВПО - за ползван отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ от родител, който сам се грижи за отглеждане на детето.
* Копие от акт за смърт на другия родител или решение на съда, ако другият родител е лишен от родителски права.

5. Отговорност за нарушаване на процедурата
При нарушение на процедурата за ползване на неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от правоимащите работници и служители ползваният отпуск не се зачита за трудов стаж, а работодателят и виновното длъжностно лице носят обща отговорност по реда на чл. 414, ал. 1 от КТ. На работодателя може да бъде наложена имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 10 000 лв. На виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 2000 лв.

6. Документи
Прилагането на процедурата е свързано със създаването на следните документи
* Заявление от правоимащо лице по образец за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
* Акт за раждане на детето
* Акт за осиновяване на детето
* Удостоверение от работодател по образец за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ
* Декларация по образец за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 1 от КТ от майката/бащата (осиновителя/осиновителката)
* Декларация по образец за ползване на отпуска по чл. 167а, ал. 4 от КТ от родител, който сам се грижи за отглеждането на детето
* Служебна бележка по образец за размера на ползвания отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ преди изменението му от 01.08.2004 г.
* Служебна бележка по образец относно ползвания отпуск по чл. 165, ал. 1 от КТ преди изменението му от 01.08.2004 г. и по чл. 167а от КТ
* Служебна бележка по образец за размера на ползвания отпуск по чл. 167, ал. 3 от КТ
* Съгласие на единия родител за ползване на отпуска по чл. 167а от КТ от другия родител
* Съгласие по образец на настойника по чл. 49в, ал. 3 от НРВПО
* Заповед от работодателя за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ
* Уведомително писмо от работодател за липса на право за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ.
#1 | 02.03.2016, 15:13
Публикации: 5 / 0
Здравейте, имам следният казус: тук пише, че този отпуск е целеви и се ползва от "Право на него при определените в КТ условия имат работещите по трудово правоотношение майка и баща на детето". Ами ако бащата не работи по трудово правоотношение  има ли право на такъв отпуск? Може ли след навършване на 2 г. на детето, майката да поиска да ползва наведнъж отпускът, който се полага на нея и на бащата? Каква е процедурата?
#2 | 22.03.2016, 18:05
Публикации: 2 / 0
Нека да питам и аз: в случая, 6 календарни месеца = 180 дни ли са?
Извинете ме за елементарния въпрос и благодаря предварително!
#3 | 22.03.2016, 18:14
Публикации: 1187 / 228
Чл. 167а от КТ борави с определението "6 месеца", така че аз бих казал - да. Вече може да има нюанси как ги броите и от коя да дата до коя, но това са просто подробности...
#4 | 22.03.2016, 20:19
Публикации: 6510 / 615
Здравейте, имам следният казус: тук пише, че този отпуск е целеви и се ползва от "Право на него при определените в КТ условия имат работещите по трудово правоотношение майка и баща на детето". Ами ако бащата не работи по трудово правоотношение  има ли право на такъв отпуск? Може ли след навършване на 2 г. на детето, майката да поиска да ползва наведнъж отпускът, който се полага на нея и на бащата? Каква е процедурата?

А по какво правоотношение е бащата?
#5 | 31.03.2016, 11:14
Публикации: 3 / 0
Извинявам се за глупавия въпрос, но се обърках. Детето ми навършва 2 г. на 12.05.2016 г. Значи отпуската ми за отглеждане на дете до 2 г. свършва на 11.05.2016 г. така ли е или се бъркам. И искам да ползвам отпуск по чл. 167а от Кт в пълния размер 6 мес. за мен и 5 мес. от таткото, считано от 12.05.2016 г. така ли? Като попълвам заявлението трябва да пиша че искам да ползвам 11 мес.( или 330 дни). Или трябва да попълня две отделни заявления - едно за 6 и едно за 5 месеца (от таткото). И понеже трябва да се попълнят в календарни дни, по 30 дни ли да смятам един месец ? Малко е объркано, но счетоводителката ни се заяжда постоянно и трябва да го попълня правилно, за да не ми спре майчинството. Благодаря
#6 | 31.03.2016, 11:23
Публикации: 6510 / 615
Отпуската Ви за гледане на дете до 2-годишна възраст приключва на 12.05.2016 год. включително. Неплатен отпуск - 11 месеца от 13.05.2016 год.
#7 | 31.03.2016, 11:27
Публикации: 5498 / 371
До 12.05. вкл. сте в отпуск до 2 год.
От 13.05. започва неплатеният за гледане на дете до 8 години. Попълвате дне отделни заявления / за вас и от таткото/.  Пишете 6 месеца и съответно - 5 месеца.
Освен това, съм заявлението за ползване на 5-те месеца от бащата, трябва да приложите и съгласие от негова страна
#8 | 31.03.2016, 11:28
Публикации: 6510 / 615
Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., нов, бр. 72 от 2004 г.) (1) Отпускът за отглеждане
на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено
заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.
Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.
(3) Когато отпускът за отглеждане на детето по чл. 167а КТ се ползва за първи път, в
заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2012 г.) Когато един от родителите (осиновителите) желае да
ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер до 5 месеца, към заявлението по ал. 1 се прилага писменото съгласие на другия родител.
#9 | 31.03.2016, 11:31
Публикации: 5498 / 371
Обясних го по-простичко :)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., нов, бр. 72 от 2004 г.) (1) Отпускът за отглеждане
на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено
заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата (осиновителката или осиновителя) най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.
Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.
(2) Отпускът по ал. 1 се заявява и ползва в календарни дни.
(3) Когато отпускът за отглеждане на детето по чл. 167а КТ се ползва за първи път, в
заявлението се декларира, че такъв отпуск не е ползван от никое от лицата, които имат право на него.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2012 г.) Когато един от родителите (осиновителите) желае да
ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер до 5 месеца, към заявлението по ал. 1 се прилага писменото съгласие на другия родител.
#10 | 31.03.2016, 11:43
Публикации: 6510 / 615
Обясних го по-простичко :)

Извинявам се, но днес така съм се отпуснала, че дори не чета:)
#11 | 31.03.2016, 11:59
Публикации: 5498 / 371
Извинявам се, но днес така съм се отпуснала, че дори не чета:)

А е още четвъртък  :hmmm:  :)  :give_rose:
#12 | 31.03.2016, 12:12
Публикации: 6510 / 615
А е още четвъртък  :hmmm:  :)  :give_rose:

Отпускането не е за това, че е четвъртък, а защото успешно се преборих с големия обем декларации, справки, статистики, натъкмистики и приключих 2015 година. Малко въздух и започваме отново - ЕТ-та, ЗП-та, справки, декларации и натъкмистики.
#13 | 31.03.2016, 12:16
Публикации: 3328 / 254
Отпускането не е за това, че е четвъртък, а защото успешно се преборих с големия обем декларации, справки, статистики, натъкмистики и приключих 2015 година. Малко въздух и започваме отново - ЕТ-та, ЗП-та, справки, декларации и натъкмистики.

Напълно те разбирам. Честито приключване на първа фаза :)
#14 | 07.04.2016, 07:52
Публикации: 3 / 0
До 12.05. вкл. сте в отпуск до 2 год.
От 13.05. започва неплатеният за гледане на дете до 8 години. Попълвате дне отделни заявления / за вас и от таткото/.  Пишете 6 месеца и съответно - 5 месеца.
Освен това, съм заявлението за ползване на 5-те месеца от бащата, трябва да приложите и съгласие от негова страна
6 месеца по 30 дни или как да ги сметна, защото трябва да се попълни от кога до кога. Ако са по 30 дни, броя 6*30 дни= 180 дни и броя от 13.05.2016, така ли ?
#15 | 07.04.2016, 08:06
Публикации: 3328 / 254
6 месеца неплатено майчинство ще е от 13.05.2016 до 12.12.2016г. вкл.
#16 | 07.04.2016, 09:32
Публикации: 6510 / 615
6 месеца неплатено майчинство ще е от 13.05.2016 до 12.12.2016г. вкл.

Не е ли до 12.11.2016 год.?
#17 | 07.04.2016, 10:13
Публикации: 3328 / 254
Не е ли до 12.11.2016 год.?

Правилно  :good:
До 12.11.2016г. Благодаря за поправката :)
#18 | 17.05.2016, 16:02
Публикации: 14 / 0
Здравейте,

Налага се да ползвам отпуск по чл. 167, за отглеждане на дете до 8 г - дъщеря ми е на 2 г. и 3 месеца.Ползвала съм отпуската до 2 г. Въпросът ми е, нали ползвайки отпуска по чл 167 се водя в трудово правоотношения,т.е. съм на трудов договор, и счетоводителката ми може ли да издаде служебна бележка с текст,че съм в отпуск за гледане на дете за детско заведение- как точно трябва да изглежда тази служебна бележка - може ли образец.

Предварително благодаря!
#19 | 17.05.2016, 16:19
Публикации: 14 / 0
Нали отпуската по чл.167 се води пак отпуск по майчинство
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група