Документирането на личното ползване на автомобил не трябва да пречи на личните права и свободи

11.03.2016, 01:04 5762 3
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

11.03.2016, 01:04
Публикации: 1901 / 1280
Администратор на сайта
Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот. Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без неговото знание или въпреки изричното му несъгласие.

Личното ползване на служебните автомобили през личното време на гражданите влиза в концепцията на "личен живот" и "лична свобода". Неприкосновеността на личния живот е защитена чрез забрана за следене или записване или други подобни действия без знание или въпреки изричното несъгласие на лицето. Производно право на правото на лична свобода е правото на зачитане на личния и семеен живот, които се гарантират от чл. 32 от Конституцията.

В този смисъл обекти на проверките и ревизиите на данъчната администрация не могат да бъдат фактите около това къде, кога, защо или с кого са били гражданите по време на тяхното лично ползване на служебни автомобили. Документирането на личното ползване на автомобила не налага да бъдат описвани маршрут, точния ден и час през отчетния месец.

Облагането с данък "уикенд" е на месечна база. Затова за целите на изчисляването на данъчната основа и данъка е достатъчно да се посочат броя километри за лично ползване през месеца. По този начин ще може да бъде изчислена базата за разпределение на личното ползване. На тази база може да се направи пропорционалното разделяне на разхода за изхабяването по чл. 27, ал. 2 от ЗДДС, както и разпределение на месечните разходи, свързани с автомобила, за които е приспаднат данъчен кредит, като по този начин коректното ще се изчисли данъка.

Препоръчваме служебно изминатите километри да се доказват чрез пътен лист. А личните километри могат да се получат като разлика по следната формула: 

Лично ползване (км.) = Общо изминати км. – Служебно изминати км.

Затова в месечния пътен лист, в който доказвате изразходването на горивото за служебното ползване, може да включите един отделен ред с общите километри за лично ползване през месеца. Точно това сме предвидили в Приложението за издаване на пътни листа, чрез което месечното издаване на пътни листа се оказва "работа 5 минути", особено ако ползвате бързите бутони за готови шаблони, копиране на повтарящи се данни или автоматично извеждане само на работните дни месеца.

Калкулацията на базата за разпределение, данъчната основа или изхабяването върху, което следва да се начисли данъка, процента лично ползване и данъка, както и самото издаване на Протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3, също могат да се окажат времеемък процес.  Затова сме създали отделно Приложение: ДДС върху лично ползване с издаване на Протокол по чл. 117, чрез което всички тези изчисления, както и издаването на протокола се случват с един бутон.

14 март наближава, а въпросите за личното ползване, документирането и изчислението на данък "уикенд" към нас не спират. Особен случай представлява личното ползване на автомобила на управителя. Затова подготвяме ново специално приложение за неговото документиране и отчитане, което ще бъде онлайн съвсем скоро.

Още малко за личните права и свободи
 
Лични права и свободи – създават условия за свободно съществуване на личността. Те очертават границите на вмешателство на държавата в личния живот и свободата на гражданите. Значителна част от личните конституционни права са заимствани от Всеобщата декларация за правата на човека и др. международни актове.

Нещо повече Съветът на Европа предостави на българските власти Наръчник по Европейската конвенция за правата на човека за неюристи преведен на български, които е публикуван на страницата на Министерството на правосъдието.

Наръчникът разяснява член 8 "Право на зачитане на личния и семейния живот" от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи така: "Съгласно параграф 1, всеки има право на зачитане на личния и семейния живот, на жилището и кореспонденцията. На всички тези понятия Съдът е дал едно обширно тълкуване, което надхвърля обикновения смисъл, приет в много национални системи. Длъжностните лица трябва да са наясно с това и да не приемат, че смисълът на Конвенцията ще бъде същият като този, с който те са свикнали."

"Личен живот" е много по-широко понятие, отколкото неприкосновеността на личния живот (която се отнася главно за правата на поверителност и уединение). Той обхваща, наред с други неща, и лична идентичност; сексуална ориентация; полова идентичност; защита на личните данни; защита от шум или токсични емисии и защита от тормоз, се казва още в Наръчника.
#1 | 11.03.2016, 13:06
Публикации: 2 / 1
Здравейте! Напълно съм съгласна с доводите, които прилагате в подкрепа на личното ползване на активи на фирмата. В по-голяма си част у нас  фирмите
 са малки и обикновено съдружниците или собствениците  извършват всичко в тях. Обичайно са мързеливи и ако представят пътни листи пък може да си направим труда да отчетем и разход за лично ползване на актив.
#2 | 11.03.2016, 14:19
Публикации: 1 / 0
Пълна подкрепа за  „Личният живот на гражданите е неприкосновен.“
Обаче става въпрос за така наречената „лична употреба“.
Смешното в случая е, че става въпрос за европейска директива.
На да се върна на главното „лична употреба“
Когато заредя гориво на бензиностанцията ще го ползвам за лична употреба, но странно защо ми издават документ за извършена продажба.
Когато заредя за служебният автомобил гориво на бензиностанцията и ще го ползвам за лична употреба, още по странно следва да извършвам неясни и магични действия за определяне и разделяне на разхода за данъчни нужди.
100% от клиентите пазаруват за удовлетворение на личните нужди на някого.
ЗДДС 2016
„Доставка на услуга Чл. 9. (1) Доставка на услуга е всяко извършване на услуга.“
Законодателя още веднъж потвърждава със
(3) За възмездна доставка на услуга се смята и:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;

И следва изненадата
(4) Алинея 3 не се прилага при:
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) предоставянето на услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила.

И още веднъж сбито
Извършвате превоз на клиент със служебен автомобил от точка А до точка Б. Предоставяте услуга издавете документ за продажба.
Извършвате превоз на собственика различни от независимата икономическа дейност със служебен автомобил от точка А до точка Б. Предоставяте услуга по чл. 9 ал. 1 и още веднъж по ал.3, но това не е услуга според ал.4, т.5.
И сега запретваме ръкави вместо проста продажба на услуга, пък било то и на собственика извършваме неясни и магични действия за определяне и разделяне на разхода за данъчни нужди.

ПП. Собственика и управителя макар и едно лице имат различни права и задължения.
Ако управителя ползва нещо за лични нужди, без да е упълномощен от собственика, накратко се определя като злоупотреба, а още по накратко КРАЖБА, а в България това е работа на прокуратурата, не на данъчните.
#3 | 11.03.2016, 15:16
Публикации: 1901 / 1280
Администратор на сайта
Когато заредя гориво на бензиностанцията ще го ползвам за лична употреба, но странно защо ми издават документ за извършена продажба.
Когато заредя за служебният автомобил гориво на бензиностанцията и ще го ползвам за лична употреба, още по странно следва да извършвам неясни и магични действия за определяне и разделяне на разхода за данъчни нужди.
Когато ДЗЛ зарежда служебен автомобил, то презумпцията е че ще го ползва за служебни цели. Но ако се случи така, че да го ползва и за лични нужди, което е изключение от правилото (защото ако беше правило, то трябваше автомобилът да не е купен на името на фирмата), та чак тогава се извършват "неясни и магични действия за определяне и разделяне на разхода за данъчни нужди" :), които с нашето приложение сме ги направили ясни, прости и лесни.

Относно другите Ви разсъждения, то изключение се допуска само при събитие, предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила.

Трябва да се прави разлика между лично ползване (употреба) по чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС и предоставени безвъзмездни услуги за лични нужди по чл. 9, ал. 3, т. 2 ЗДДС. Те съответстват на член 26, т. 1, букви "а" и "б" от Директивата.

Член 26
1. Всяка от следните сделки се третира като възмездна доставка на услуги:
а) употребата на стоки, които са част от стопанските активи за лични нужди на данъчнозадълженото лице или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, когато дължимият за тези стоки данък върху добавената стойност подлежи на изцяло или частично приспадане;
б) безвъзмездната доставка на услуги, извършена от данъчнозадълженото лице, за негови лични нужди или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето.


Тоест:
1. чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС = 26, т. 1, буква “а” от Директивата = употреба на фирмени активи за лични нужди. Тук има значение това дали е ползван ДК.
2. чл. 9, ал. 3, т. 2 от ЗДДС = 26, т. 1, буква “б” от Директивата = безвъзмездни услуги, предоставени за лични нужди. Тук няма значение това дали е ползван ДК.

Първото е употреба за лично ползване, а второто е извършена безвъзмездна услуга за лични нужди. И ето така, персоналът извършвайки безплатна услуга на шефа, всъщност извършва второто - доставка на услуга по чл. 26, т. 1, буква “б” от Директивата (чл. 9, ал.3, т. 2 от ЗДДС) и затова няма значение, че не е ползват ДК преди това в Указанието пише, че искат част от разходите за заплати да се обложат с ДДС.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове