Какво се променя в Правилника за прилагане на ЗДДС

22.03.2017, 10:52 39851 0

22.03.2017, 10:52
Публикации: 1933 / 1573
Администратор на сайта
В ДВ бр. 24 от 21.03.2017 г. са публикувани изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“. В настоящия материал ще се спрем на по-важните от тях.


Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 няма да се подава

Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 се отменя. Досегашното приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 се прилага за данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, посочен в справки-декларациите, отнасящи се за данъчни периоди до влизане в сила на този правилник, включително за данъчния период на влизане в сила на правилника (вкл. и месец март).

Лично ползване - критерий
(чл. 61б - нов)

Въвежда се критерий за изчисляване на размера на данъка, съответстващ на използването на стоката за осъществяване на независима икономическа дейност.

Критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на данъка за определяне на пропорцията по чл. 71а, ал. 4 от закона, е всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност, съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага.

Лично ползване в дневник покупки
(чл. 113в - нов)

Въвежда се ред за деклариране и отчитане на упражнено право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.

В случаите по чл. 71а, 71б и 73б от закона регистрираното лице отразява в приложение № 11 дневник за покупките получените документи, като в колони от 10 до 13 включително се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за независима икономическа дейност, а в колона 9 се посочват стойностите, съответстващи на използването на стоката или услугата за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, работниците и служителите, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност.

Лично ползване на налични активи при регистрация
(чл. 61, ал. 3)

Предвидени са правила за приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоки (в т.ч. недвижими имоти) за извършване на независима икономическа дейност, които са налични при първоначална регистрация по закона или при повторна такава и които регистрирано по закона лице е включило в стопанските си активи и възнамерява да използва смесено както за осъществяване на независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата си икономическа дейност (в т.ч. за лични цели).

Лично ползване и подобрения на активи
(чл. 20, ал. 3 и 4)

Предвидено е за извършено подобрение на дълготраен актив, представляващ част от стопанските активи, да се прилагат разпоредбите на закона за дълготрайния актив като при необходимост от начисляване на ДДС при ползване за актива за цели, различни от независимата икономическа дейност, или от извършване на корекции на ползван данъчен кредит се прилагат сроковете, приложими за дълготрайния актив, считано от началото на данъчния период, за който е упражнено право на данъчен кредит за подобрението.

Допълват се разпоредбите на правилника, че по смисъла на закона е налице безвъзмездна доставка на стока приравнена на възмездна и когато при производството, придобиването или вноса на стока не е приспаднат данъчен кредит, но за направено върху нея подобрение е приспаднат данъчен кредит със случаите на пропорционално приспадане до степента на използването му за независима икономическа дейност. В този случай при определяне на данъчната основа на възмездната доставка ще се взима в предвид само данъчната основа на направеното подобрение.

Корекции на данъчен кредит
(чл. 66)

Уточнени са реквизитите на протоколите за корекции по чл. 79, чл. 79, ал. 1, 2, 3, 5, чл. 79а и чл. 79 б от ЗДДС. Протоколите за корекции по ЗДДС можете да издадате със следните приложения, които пресмятат и самите корекции:


За целите на корекциите на ползван данъчен кредит в различните хипотези е допълнено в кои случаи коефициентът, определящ размера на частичния данъчен кредит, и пропорцията, отразяваща степента на използване на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване, са 1 или 0.

Нова корекция по чл. 66, ал. 7 от ППЗДДС

Очаквате скоро в нашата платформа ново приложение за пресмятане и корекция на данъчен кредит по чл. 66, ал. 7 от ППЗДДС.
Новата формула е за изчисляване на размера на данъка с право на данъчен кредит в случаите на извършване на облагаема доставка на стока или услуга с характер на дълготраен актив, за която при придобиване, производство или внос на стоката, включително при придобиване и изграждане на недвижим имот, или при получаване на услугата не е приспаднат данъчен кредит, но впоследствие са извършвани годишни корекции на ползвания данъчен кредит съгласно изменението в използването на стоката или услугата.

Регистрирано лице, което е приспаднало данъчен кредит в резултат на извършена корекция по чл. 79а или 79б от закона, но не е приспаднало данъчен кредит на основание чл. 70 от закона при производството, придобиването или внос на стоката, включително при придобиването или изграждането на недвижим имот, или при получаването на услуга, които са или биха били дълготрайни активи, когато извърши облагаема доставка на стоката или услугата, има право по чл. 79, ал. 5 от закона да приспадне неползвания при придобиването данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

1. за недвижимите имоти:
ДК = НДДСх1/20хБГ, където:
ДК е размерът на неползвания при придобиването или изграждане на имота данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при придобиване или изграждане на имота;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 20-годишния срок, като 20-годишният срок се брои считано от:
– началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не се ползва повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит, или
– началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1, когато при придобиване или изграждане на имота не е упражнено право на данъчен кредит;

2. за всички останали стоки и услуги:
ДК = НДДСх1/5хБГ, където
ДК е размерът на неползвания при производството, придобиването или вноса на стоката или при получаване на услугата данъчен кредит, който лицето може да приспадне;
НДДС – начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката или при получаване на услугата;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелството, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, а когато не е упражнено право на данъчен кредит от началото на годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1.

Уточнения при пресмятането на корекциите
(чл. 67)

(1) Корекции по чл. 79, 79а и 79б от закона за стоки и услуги, внесени за общо ползване на основание чл. 10а, ал. 2 от закона, се извършват от съдружника съгласно използването на тези стоки или услуги в рамките на независимата икономическа дейност на неперсонифицираното дружество.

(2) За стоки и услуги, за които на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от закона не е приспаднат данъчен кредит, корекция по чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква „а“ от закона се извършва само ако за годината, през която се извършва корекцията, е изпълнено някое от следните условия:
1. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва единствено за дейностите по чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона, или
2. в рамките на съответната година стоката или услугата се използва и за дейности, различни от тези по чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона, когато една или повече от изброените в чл. 70, ал. 2, т. 1 – 4 от закона дейности са основна дейност по смисъла на § 1, т. 18а от допълнителните разпоредби на закона.

(3) За стоки и услуги, за които е приспаднат изцяло данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 – 5 от закона, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, за която не са изпълнени изискванията на чл. 70, ал. 2, т. 1 – 5 от закона, за целите на изчисляване на корекцията по чл. 79а, ал. 3, т. 2, буква „б“ от закона Кх е 0.

Уточнение в определението за дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС
(§ 1б от ПЗР)

За целите на § 1, т. 83, буква „б“ от допълнителните разпоредби на закона при определяне на стойността при придобиване, производство или внос, равна на или по-голяма от 5000 лв., не се включва данъкът върху добавената стойност.

Корекции и заварени случаи
(§ 67, 68 и 69 от ПЗР)

§ 67. За стоки и услуги, налични към 1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на закона и за които регистрираното лице не е приложило разпоредбите на чл. 79, ал. 6 и 7 от закона в сила до 31 декември 2016 г., при унищожаване, липси и брак на стоката или при доставка на стоката или услугата лицето извършва корекция по чл. 79, ал. 1 и 2 от закона.

§ 69. (1) В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона, при извършването на които се използват стоки, налични към 1 януари 2017 г., които не са дълготрайни активи по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на закона, при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2, изречение първо от закона, разходът за изхабяването се определя като разлика между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа по чл. 27, ал. 2, изречение второ от закона в сила до 31 декември 2016 г. на услугите, извършени до 31 декември 2016 г. включително.
(2) За стоките по ал. 1, с които до 31 декември 2016 г. включително не са извършвани доставки на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона, при определяне сумата на преките разходи по чл. 27, ал. 2, изречение първо от закона, не следва да се отчита сумата на изхабяването относимо за периода от упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит до 31 декември 2016 г.
(3) Издадени протоколи по чл. 117, ал. 4 от закона, с които е начислен данък за доставки по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона за данъчните периоди след 1 януари 2017 г. до влизането в сила на този правилник, се анулират и издават нови по реда на чл. 80, ал. 5, като данъчната основа се определя по ал. 1 и 2. Анулирането на издаден протокол и издаването на нов се извършва в данъчния период, следващ периода на влизане в сила на този правилник.

§ 68. (1) За 2017 г. 20-годишният срок по § 42, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.) за недвижими имоти, налични към 1 януари 2016 г., при определянето на данъчната основа по чл. 27, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и извършването на корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79а, ал. 3, т. 1 от същия закон се брои считано от началото на годината на упражняване на право на данъчен кредит.
(2) Алинея 1 се прилага и за придобити или изградени недвижими имоти през 2016 г.
(3) Издадените през 2016 г. протоколи по досегашния чл. 67, ал. 3 за недвижимите имоти по ал. 1 и 2 се анулират. За тези протоколи се прилага чл. 80, ал. 7 и 8.

Корекции на данъчен кредит при разваляне на доставка
(чл. 66, ал. 1)

Предвиден е ред за извършване на корекция на размера на ползвания данъчен кредит чрез съставяне на протокол, независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие.

В случаите по чл. 78, ал. 4 и 5 от закона регистрираното лице коригира размера на ползвания данъчен кредит независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие, или друг документ, когато документирането следва да се извърши по правилата на законодателството на друга държава членка не по-късно от 5 дни от развалянето на доставката, чрез издаване на протокол. Протоколът се отразява в дневника за покупките със знак „-“ и справка-декларацията за съответния данъчен период. Издаденото от доставчика кредитно известие не се отразява в дневника за покупки. Когато данъкът е изискуем от получателя по доставката, протоколът се отразява и в дневника за продажбите със знак „-“ за съответния данъчен период.

Приемо-предавателен протокол при поетапно изпълнение
(чл. 12, ал. 2, ал. 11- нова)

При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, при която изпълнението на отделните етапи се приема от получателя по доставката, за дата на изпълнението на съответния етап се смята датата на приемане на етапа, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.

При доставка на стока, за която е уговорено поетапно изпълнение, завършването на всеки етап се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата на изпълнението на съответния етап. Алинея 2 се прилага и при доставки на стоки, за които е уговорено поетапно изпълнение.

При доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, за която ще възникне данъчно събитие по чл. 25, ал. 4 от закона, в сила от 1 януари 2017 г., но е издадена фактура за данъчно събитие, възникнало по чл. 25, ал. 4 от закона, в сила до 31 декември 2016 г., тази фактура се счита за издадена във връзка с получено авансово плащане. (§ 66 от ПЗР)

Промени свързани с коефициента на частичния данъчен кредит
(чл. 64)

При изчисляването на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС от оборота са изключени доставките на дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност, на недвижими имоти и на финансови услуги, които са с инцидентен характер.

Когато стоки или услуги, внесени за общо ползване при условията на чл. 10а от закона, се използват от неперсонифицираното дружество както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право, съдружникът прилага чл. 73 от закона на база оборота на неперсонифицираното дружество.

Относно оборот при задължителна регистрация по ЗДДС
(чл. 74)

Допълват се разпоредбите на чл. 74, като в оборота за задължителна регистрация по закона да се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато е нерегистрирано по закона лице.

Промени в Приложенията от ППЗДДС

С правилника се урежда редът и срокът за подаване от наследниците на справка-декларация и отчетни регистри за последния данъчен период при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец. Справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията ще се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, заедно с данни за наследствените дялове на наследниците/заветниците. В тази връзка е предвиден нов образец - приложение № 37.

Промени са направени и в други приложения:

  • Приложение № 1 “Заявление за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност”
  • Приложение № 8 “Заявление за дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност”
  • Приложение № 12 ”Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител”
  • Приложение № 15 ”Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията, подавана по електронен път”
  • Приложение № 19 “Декларация по чл. 168 ЗДДС за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство”
  • Приложение № 22 ”Параметрите и изискванията към структурата на данните на електронния регистър”
  • Приложение № 25 към чл. 31б, ал. 3
  • Приложение № 26 към чл. 31, ал. 6
  • Приложение № 36 Pаявление за вписване или промяна на данни в регистъра по чл. 176в, ал. 10 ЗДДС

За туроператорите
(чл. 87, § 70 от ПЗР)

Отпада доказването на доставка на обща туристическа услуга с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба. Изменението е във връзка с изменението в ЗДДС, с което специалния режим на облагане на туристическите услуги от 01.01.2017 г. ще прилага по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор, когато действа от свое име и за своя сметка.

Чл. 87а. (1) Член 136, ал. 1 от закона се прилага и когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги, получени от други данъчно задължени лица, на друг туроператор във връзка с пътуването на пътуващо лице, от които пътуващото лице се възползва пряко.
(2) Когато към обща туристическа услуга освен стоките или услугите, закупени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице се възползва пряко, туроператорът предоставя като част от доставката и стоки или услуги, които не са закупени от други данъчно задължени лица, за тези стоки и услуги се прилага общият режим на закона

§ 70. (1) Когато до 31 декември 2016 г. включително туроператор е получил от друг туроператор цялостно или частично авансово плащане за доставка, за която със закона в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г.
(2) Когато до 31 декември 2016 г. включително от туроператор е направено цялостно или частично авансово плащане към данъчно задължено лице – доставчик за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, от които пътуващото лице ще се възползва пряко, и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, за доставката се прилагат разпоредбите на закона в сила до 31 декември 2016 г.
(3) Когато туроператор е издал фактура с начислен данък за получено авансово плащане след 1 януари 2017 г. включително, от друг туроператор за доставка, за която със закона в сила от 1 януари 2017 г. е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след тази дата, туроператорът документира доставката чрез анулиране на издадената фактура за авансово плащане и издава нова фактура по реда на чл. 86. За анулирането се издава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Корекциите се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.
(4) За ползвания данъчен кредит по издадена от данъчно задължено лице фактура за направено авансово плащане от туроператор след 1 януари 2017 г. включително за доставка на стоки и услуги във връзка с пътуване на пътуващо лице, за която със закона е променено данъчното третиране и данъчното събитие за нея възниква след 1 януари 2017 г., се извършва корекция. Корекцията на ползвания данъчен кредит се извършва чрез отразяване на начисления за него данък с противоположен знак в дневника за покупки за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие.
 
Други промени

Доставката на предплатени телефонни карти е доставка на услуга по смисъла на закона (чл. 12,  ал. 9 - нова)

Във връзка с измененията в ЗДДС по отношение на облагаемите с нулева ставка на данъка доставки, свързани с осъществяван от плавателни съдове международен транспорт, са направени промени в необходимите документи, с които доставчика на стоката или услугата следва да разполага, за да може да приложи нулевата ставка на данъка. Въведени са нови критерии относно доказване предназначението и използването на плавателните съдове в открито море. Критериите ще са приложими за всеки отделен плавателен съд на база на реални или прогнози показатели за този съд и ще се декларират чрез декларация по образец от корабопритежателя на плавателния съд, или друго упълномощено лице, например капитана на кораба, пред доставчика при осъществяване на първата доставка за съответната година. Посочени са изрично дейностите, за които при използване на плавателен съд нулевата ставка на данъка не е приложима. (Глава четвърта УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДОСТАВКИТЕ)

Правилникът съдържа разпоредби, които уточняват създадения със ЗДДС режим на облагане с ДДС на дейността на неперсонифицираните дружества. При внасяне на стоки или услуги за общо ползване от неперсонифицирано дружество както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право, при необходимост от корекция на ползван данъчен кредит съдружникът ще прилага коефициент за съответната календарна година, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.

Определя се ред за извършване на корекции на грешки при декларирането от лице, но което е прекратена регистрацията по ЗДДС. Коригираните справка-декларация, VIES-декларация и отчетни регистри ще се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Национална агенция за приходите.

Определя се копието от документа, издаден от доставчик, установен на територията на друга държава членка, който задължително се прилага към декларацията за вътреобщностно придобиване на ново превозно средство копие, да не съдържа реквизитите, предвидени в ЗДДС, с оглед на обстоятелството, че същия следва да документира доставката в съответствие с правилата на друга държава членка. Аналогична е и промяна относно копието на документа, прилаган към декларацията за извършена вътреобщностна доставка при възстановяване на данък за извършена последваща вътреобщностна доставка на ново превозно средство.

Определя се ред за деклариране и отчитане на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки. (чл. 113б)

Във връзка с направените изменения в ЗДДС, свързани с корекциите на ползван данъчен кредит са направени промени в разпоредбите на правилника, касаещи случаите на съдебно отстранение при публична продан на недвижим имот, за който при придобиването е ползван данъчен кредит. Направени са и някои технически промени, прецизиращи разпоредбите, засягащи възстановяване на преведен на Националната агенция за приходите ДДС при отмяна на публичната продан или продажбата от заложен кредитор.

Направени са редакционни и технически промени във връзка с необходимостта от привеждане на някои термини, използвани в ППЗДДС, в съответствие с митническото законодателство на Съюза след влизането в сила на 30 октомври 2013 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и публикуването на 29.12.2015 г. в бр. L343 на Официалния вестник на Европейския съюз на Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група