Счетоводителите като наказателноотговорни лица

20.03.2016, 22:31 44778 54
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

20.03.2016, 22:31
Адвокат Теодор Тотев
Софийска Адвокатска колегия

С Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. на ВКС счетоводителите са включени в кръга на наказателно отговорните лица за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, в хипотезите на чл. 255, 255а и чл. 256 от НК.

Изпълнителното деяние на престъплението по чл. 255 НК се състои в избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери (над 3000 лева), като:
1. не бъде подадена декларация;
2. бъде потвърди неистина или затаена истина в подадена декларация;
3. не бъде издадена фактура или друг счетоводен документ;
4. унищожи, укрие или не съхрани в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри;
5. осъществява или допуска осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство;
6. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители;
7. приспадне неследващ се данъчен кредит.

Престъплението е резултатно – непостъпване в държавния бюджет на дължим данък. Т.е. при всички положения във връзка с осъществяване на състава на това престъпление е необходимо да бъде ощетен държавния бюджет, в противен случай престъпление няма. Например ако бъде подадена лъжлива декларация за доходи като физическо лице, но в законоустановения срок бъде платен реално дължимия данък, тогава няма да е налице престъплението по чл. 255 НК, а това по чл. 313, ал. 2 НК. Формата на вината е винаги пряк умисъл.

Подобно е положението и при престъплението по чл. 255а НК, при което изпълнителното деяние е отново избягване установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери (над 3000 лева), но вече изпълнителните способи са различни, а именно: преобразуване на търговско дружество или друго юридическо лице, чрез извършване на сделка с търговско предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .

Обратно на гореописаните престъпления в това по чл. 256 НК става дума за действие на наказателноотговорно лице във вреда на държавния бюджет. Изпълнителното деяние се изразява в получаване от държавния бюджет неследваща се парична сума в големи размери или даване на възможност на друго лице да получи такава сума. Изпълнителни способи са използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ. Формата на вината отново е прекият умисъл. И тук е много важно да бъде подчертано, че престъплението е формално – т.е. на просто извършителство. Следователно дори и да не е бил ощетен бюджетът, наказателноотговорното лице ще носи отговорност по тази разпоредба.

Предвид гореизложеното счетоводителите  следва да водят стриктно и законосъобразно счетоводната отчетност на търговските предприятия, които обслужват. Независимо, че ръководителите на предприятия, които ги управляват и представляват са отговорни за законосъобразното водене на счетоводството е честа практика с изрични договори и пълномощни да бъдат упълномощавани счетоводители и счетоводни кантори, на които изрично се възлагат дейности и функции във връзка с декларирането и воденето на счетоводството. Това води и до възможността за търсена на пряка наказателна и гражданска отговорност от счетоводителите във връзка с действията или бездействията им.

Особено уязвими биха били счетоводителите в случаите, когато липсва формален договор, в който да бъдат изрично разписани техните задължения и начина на получаване на информация за дейността на техния клиент и първични счетоводни документи, като едновременно с това е регистриран електронния подпис на счетоводителя и той лично и без изричното одобрение на ръководителя на предприятието изготвя и изпраща в НАП, справки-декларации по ДДС и други документи. Осчетоводяването на фактури, за които не се съдържат безспорни доказателства, че са представени от ръководителя на предприятието също би довело до възможност за търсене на отговорност от счетоводителя, особено след отпадането на изискването за подписване на фактурите от техния издател.
В случаите, когато на счетоводителите е възложено да осъществяват фактическа дейност и функции на данъчно задължено лице е препоръчително изрично да конкретизират пределите на техните ангажименти в договора с клиента и в изричното им упълномощаване. При получаване на документи от клиента следва да разполагат с опис на получените документи и декларация, че същите са истински и, че отговорността за това е на ръководителя на предприятието, който да подписва изрична декларация в тази връзка. При невъзможност за получаване на писмено потвърждение е препоръчително да разполагат с потвърждение по мейл подписано с електронен подпис или поне направено от служебната електронна поща на ръководителя на предприятието. Вероятно някои счетоводители ще започнат да изискват от своите клиенти и полагането на подпис при издаването на фактури. Честа практика занапред ще бъде документите, които се изпращат до НАП от счетоводителите да бъдат подписвани с електронния подпис на управителя на дружеството, а не техен личен или съответно на счетоводната кантора.

Значително внимание заслужава и приетата от Върховните съдии с горецитираното тълкувателно решение възможност за търсене от счетоводителите на гражданска отговорност за непозволено увреждане по чл. 45 от ЗЗД, едновременно с наказателната отговорност Върховните съдии приемат, че гражданският иск в наказателния процес не е иск относно вземане на държавата към юридическото лице - данъчен длъжник, а иск за обезщетение на вреди от деликт, както и че възражението за евентуално повторно плащане в рамките на изпълнителното производство не е аргумент за недопустимост на иска по чл. 45 от ЗЗД.

В този смисъл се вменява солидарна отговорност на счетоводителите за задълженията на техните клиенти спрямо фиска, доколкото в общия случай извън техните способности е да определят кой документ е истински и коя стопанска операция е фиктивна. На практика с влезлия в сила ревизионния акт, който е индивидуален административен акт се предявява искане за изпълнение от данъчно задълженото лице на установеното задължение т.е. да плати дължимия данък. Едновременно с това обаче лицето, което е причинило със своето поведение имуществени вреди е длъжно да ги обезщети. Така от една страна дружеството ще дължи плащане на пълния размер на данъка посочен в данъчно ревизионния акт и едновременно с това може да бъде ангажирана гражданската отговорност на счетоводителя за пълния размер на сумата, която се дължи като данъчно задължение посредством деликтната отговорност.
Въпреки, че отговорността в този случай би била гражданска, при деликта се презумира виновност, така че счетоводителя следва при условията на пълно и главно доказване да установява липса на вина.
В крайна сметка за една и съща сума ще са налице две изпълнителни основания за нейното събиране от различни субекти. Независимо, че съдиите посочват като гаранция за предотвратяване на възможността държавата да събере два пъти една и съща сума разпоредбата на чл.458 от ГПК, практически биха възникнали множество затруднения. Както в изпълнителните, така и в съдебните производства в различен момент ще подлежи на установяване каква сума и от кого е събрана, което би могло значително да ги усложни, напр. при дела по несъстоятелност.

Предвидената възможност за приложение на института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК е съпътствана от задължителната предпоставка причинените от престъплението имуществени вреди да бъдат възстановени. Така може да се окаже, че за да избегнат ефективни наказания счетоводителите ще трябват да заплатят сумата, с която са се облагодетелствали техните клиенти.
#1 | 21.03.2016, 09:38
Публикации: 1064 / 58
Да,много интересна и полезна статия.Честно казано,малко трудно изпълнимо за всяко нещо да накараш клиента да пише декларация ,че е истинско.Едва ли има колеги,на които клиент да не се е обаждал в последния момент за нещо,за което ще даде документа в последствие или пък да ни постави пред свършен факт.Не,че нещо би помогнало,ако се озовем в ситуация да се доказва вина от страна на счетоводителя,но тук винаги има интересни предложения и документи,които само да попълним.Затова бих си позволила да помоля създателите на сайта,дали е възможно да се предостави някаква по-подробна декларация,която да представяме ежемесечно на клиентите си за подпис,че дадените от тях документи или взетите от нас счет.операции са истински и с тяхно знание и разрешение.Или нещо от този сорт.Разбира се ,че всеки би си съчинил нещо,но ако може с общи усилия да изработим някаква декларация,която да обхваща повечето от случаите.
#2 | 21.03.2016, 10:28
Публикации: 1189 / 227
Статията е дотолкова интересна и полезна, че в един момент човек става параноик и започва да се пита "Абе, аджеба, аз как да го водя това счетоводство, като в светлината на написаното ще съм постоянно с единия крак в "самодивско". Що не станах фрезист?"...
Счетоводителите принципно са едни очилати хорица, които стоят в едни канцеларии и по цял ден кълват по едни клавиатури едни документи. Те не са свръхестествени същества, следователи или инспектори...
#3 | 21.03.2016, 10:43
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Затова бих си позволила да помоля създателите на сайта,дали е възможно да се предостави някаква по-подробна декларация,която да представяме ежемесечно на клиентите си за подпис,че дадените от тях документи или взетите от нас счет.операции са истински и с тяхно знание и разрешение.Или нещо от този сорт.Разбира се ,че всеки би си съчинил нещо,но ако може с общи усилия да изработим някаква декларация,която да обхваща повечето от случаите.

Ние в счетоводната кантора сме включили текстове в самите договори с клиенти. Ще обсъдим въпроса в АССП. През другия месец (на 22 април) ще имаме Общо събрание на асоциацията и среща със счетоводни предприятия в София. Ще поканим и нечленове, които ще могат да се запишат за срещата. Вероятно ще включим темата в програмата. Скоро ще пуснем покана, така че може да заповядате, ако ви е интересно и важно.
#4 | 21.03.2016, 14:36
Публикации: 207 / 40
аз чакам с нетърпение момента, в който чрез фирмен ПИК ще могат да бъдат подавани различните видове декларации, но както виждате - нищо не се прави в тази посока, за разлика от възможностите, дадени чрез ПИК на физическо лице.... дотогава, искам-не искам, ще подавам с личния си електронен подпис, защото ми е нереален вариантът, при който управители на фирми ми дават на разположение личните си електронни подписи, то и аз да съм - не бих си дала личния подпис на чужд човек, независимо какъв договор имам с него

за момента просто опитвам да овладявам и да не се поддавам на параноята, че може да ме застигне подобно чудо; в договорите си имам клауза, че не нося отговорност за верността на съдържанието в документите, които са ми предадени от клиентите - не знам дали това ме защитава особено, но не мисля, че и някаква изрична декларация от клиента в този смисъл би го направила, по-скоро трябва да ни държи увереността, че не сме направили нищо незаконно с умисъл - тоест не сме търсили целево вредителски резултат в ущърб на държавата

иначе добри предложения има в статията, за съжаление практически, поне при мен, не са много изпълними - получавам си документите по куриери, или имейли, което изключва възможността да се съставя и подписва опис на документите при предаването им; също така нямам практика да получавам изрично потвърждение преди подаване на ДДС-декларация, декларация по чл.55 ЗДДФЛ и тн (с изключение на годишните декларации), защото няма технологично време за изчакване на такова потвърждение или одобрение, а ако е и телефонно, става безсмислено... изобщо някакъв параграф 22, в който биха се оправили само кантори и счетоводители с максимално съвестни и пунктуални клиенти, които, уви, са по-скоро изключения...
#5 | 21.03.2016, 14:46
Публикации: 10110 / 1735
аз чакам с нетърпение момента, в който чрез фирмен ПИК ще могат да бъдат подавани различните видове декларации, но както виждате - нищо не се прави в тази посока...
  :good:

Много ми е чудно защо това наистина е невъзможно и не е заложено да става ? Това е един идеален вариант, при който собствениците на фирми не биха се притеснявали дори и финансово да заделят средства за закупуване и поддържане на електронен подпис.
Що се отнася до декларацията - то и сега при публикуването на ГФО в ТР подписват декларация, че потвърждават истинността на подаваните документи . Още повече, че преди подаване на ГФО за публикуване има етап на разглеждане и одобрение на ГФО. И на практика имаме  Решение за приемане и одобрение на отчета и декларация за потвърждение на истинността на представените за публикуване документи.
#6 | 21.03.2016, 15:15
Публикации: 207 / 40
друго ми хрумна на мен, според Тълкувателното решение практиката досега е била противоречива, т.е. някои съдилища и досега са търсили наказателна отговорност от счетоводители - поразтърсих се по ключови думи и прочетох доста присъди по цитираните членове от НК, но не открих нито една, в която субект на наказателната отговорност да е счетоводител, особено пък външен такъв, - т.е. среща се споменаване на счетоводители, но само в качеството им на свидетели, докато наистина има редица осъдени пълномощници, които чрез свидетелски показания е установено, че фактически са извършвали дейността на фирмата

ще е интересно, ако някой намери присъди конкретно за счетоводители, да ги сподели, за да прочетем и да сме наясно, че наистина е доказан умисъл, а не да се чувстваме несправедливо заплашени, само защото си вършим обичайната работа
#7 | 21.03.2016, 16:20
Публикации: 1 / 7
За мен, това  тълкувателно решение е поредния опит да се пълни фиска!!!/като се търсят "жертви"/ И, отново разсъжденията и хипотезите са от хора, които нямат и ни най-малка представа от счетоводство! Както се случи и с новата разпоредба за "данък уикенд". Седнали едни хора, без понятие от практическата  и същинска дейност на счетоводителя, и натворили, там една боза! Не стига, че сме станали бетер юристи, ами сега и това, да ставаме разследващи органи - да правим обследване на всеки документ, който ни се дава за осчетоводяване! Това, вече е прекалено! За данъчните какво ще остане! Те какво ще правят, и за какво ще стоят там в НАП? Който си е читав счетоводител, той си гледа нещата, и си спазва и без това, непосилният брой нормативни документи по които е отговорен! Но, чак пък солидарно да отговаряш за задължението на клиент, това някак не се връзва! Въобще... темата е дълбока! Някои хора, просто се чудят от къде да закърпят изпокъсаният и продънен от техните грешки, държавен бюджет! То както е тръгнало, няма да останат колеги, които да искат да работят по професията! Формализирането на дейностите/декларации, описи с подписи..../, които един счетоводител е задължен да извършва, преди да достигне до същинската счетоводна работа, ще се окаже бреме и за клиента и за счетоводителя! Тъпо!!!....А, някои от нас, не просто работят там с едни цифри - ден да мине, друг да дойде! Просто си обичаме професията! Тя е като занаята - или го можеш или не си за тази работа! Абе, тези хора, дето пишат тълкувателните решения, къде живеят и от кои учебници са учили??? Вероятно, в така "известните и престижни" западни учебни заведения, така са ги учили професорите! Само дето, тези умни приказки на тамошните професори, не са приложими тук в БГ, защото нормативната ни уредба, прилича на кърпените гащи на баба ми, или още по-точно казано - на един ужасно грозен и плашещ Франкенщайн! Направо ти идва, да си работиш и да си пееш! :(
#8 | 21.03.2016, 17:56
За да бъдете максимално сигурни бихте могли да изисквате от фирмите, с които работите да се снабдят с електронен подпис, както и всички документи и възложения, които правят към вас по електронна поща да бъдат подписани с електронния подпис на управителя. В такъв случай няма да бъде необходимо да се изисква вие самите да разполагате с електронния подпис на фирмата, която обслужвате и действително би било неразумно такъв подпис да бъде предоставянна трето лице.
Получаването на докумените по куриер и възлагането на определени задачи по телефона действително е доста по-оперативно, но не лош вариант е да изисквате одобрение и потвърждение на справки-деклараци и други документи, които се подават в НАП от управителя на дружеството поне по електронна поща.
Действително засега няма много дела срещу счетоводители и в моята практика почти винаги счетоводителите са призовавани само в качеството им на свидетели, Изключенията са при извършване на документни престъпления /изготвяне на неавтентични документи или такива с невярно съдържание/, в услуга на клиента.
Съществува някаква вероятност това съдебно решение да послужи като основание за допълнителен натиск върху счетоводителите при ревизионни актове срещу дружества.
#9 | 21.03.2016, 21:36
Публикации: 332 / 38
Още административни тежести и излишна бумащина за нас счетоводителите  :blink:  Аз не съм разследващ орган и нямам никакви специални правомощия за получаване на информация, следователно няма как да определя дали даден документ или сделка са реални или фиктивни, нямам и физическата възможност да присъствам лично на всяка сделка на всеки мой клиент. Сега ще трябва клиентите да подписват всеки месец протокол с описани първични документи и с текст, че декларират истинността на съдържанието им.... На практика това няма да е възможно в момента на фактическото предоставяне на документите! Ако клиент донесе 300 фактури голямо писане ще падне докато оформим протокола. Като вариант виждам осчетоводяване на документите, експорт от счетоводната програма в ексел  трансформиране на файла в приемо-предавателен протокол, който трябва да бъде подписан от клиента преди подаване на отчетните регистри в НАП .
#10 | 21.03.2016, 21:55
Публикации: 368 / 45
Имаме вече задължението да правим архив на счетоводните програми за всяка година  , а там е съхранен запис на всеки документ и счетоводна операция. Отделно ГФО се приема, одобрява, подписва , а данните там са резултат на всички тези документи . Не намирам смисъл от никакви допълнителни декларации, описи , подписи - ние ще работим ли или ще се следим, докато се хванем ?
#11 | 21.03.2016, 22:01
Публикации: 332 / 38
Имаме вече задължението да правим архив на счетоводните програми за всяка година  , а там е съхранен запис на всеки документ и счетоводна операция. Отделно ГФО се приема, одобрява, подписва , а данните там са резултат на всички тези документи . Не намирам смисъл от никакви допълнителни декларации, описи , подписи - ние ще работим ли или ще се следим, докато се хванем ?
ОК но как ще докажем при необходимост, че конкретен фиктивен документ с невярно съдържание ни е предоставен от клиента ?   :blink: 
#12 | 21.03.2016, 23:02
Публикации: 368 / 45
ГФО и данните в него са резултат от осчетоводените от нас / предоставени от собственика документи.И този ГФО е приет и одобрен.Какво да доказваме ???
#13 | 22.03.2016, 01:14
Публикации: 2522 / 288
Идеята на всичките тези операции и декларации е ние да сме защитими, че действията ни са били законосъобразни и сме работили с максималното количество информация, което ни е давано. Въпреки това смятам, че нещата са трудно приложими на практика, особено когато обясяваш на клиент от 10 години, че трябва да разписва декларация, че документите са с вярно съдържание. Един път ни вмениха задължения на разследващи органи с правилата срещу прането на пари, сега втори път ни вменяват отговорности, които не са осъществими. Предполагам, че тепърва ще сме свидетели на прилагането на това решение и последствията от него.
#14 | 22.03.2016, 07:12
Публикации: 6359 / 1050
Тези нови закони имат ли аналог в други държави?
#15 | 22.03.2016, 09:47
Публикации: 3454 / 488
ОК но как ще докажем при необходимост, че конкретен фиктивен документ с невярно съдържание ни е предоставен от клиента ?   :blink:

На всяка фактура или друг относим документ клиентът пише "Одобрявам", дата, подпис и чак после я дава на счетоводителя.
#16 | 22.03.2016, 10:12
Публикации: 207 / 40
нека се успокоим малко :) за да бъдат укрити данъци в размери над 3000, само си представете за какви документи ще иде реч - със сигурност не става с фактури за канцеларски материали за по 25-50 лв, нали? нито пък с обичайните фактури, които познаваме от практиката на редовните си клиенти
най-малкото при такива суми на разходни фактури, би следвало да са платени по банков път от фирмената сметка, което е достатъчно показателно, че управителят е съвсем наясно какво и как плаща

заострено внимание следва да се проявява към нови клиенти, или към случайни такива - но мисля че там дори и само здравият разум, а не някакво тълкувателно решение, ни кара да сме наблюдателни относно дейността

аз лично със сигурност няма да се откажа от удобствата на съвременните комуникации и ще продължавам да приемам документи и по Viber, и по Skype, и по имейл - просто снимани или сканирани, без никакво електронно подписване, в крайна сметка клиентите също ни се доверяват и то доста неформално, и не живеят в параноя, че ще ги набутаме с някакви хиляди левове данъчни задължения, които всъщност не съществуват
#17 | 22.03.2016, 10:32
Публикации: 144 / 35
Ако всички декларации се подават с ел. подпис, който ел. подпис е на управителя лично.
Не се ли избягват голяма част от проблемите, подател на всички декларации, ще бъде управителя.
#18 | 22.03.2016, 10:47
Публикации: 10110 / 1735
В момента, когато електронизацията е толкова напреднала в сферата на взаимодействието с НАП, НОИ и други институции, когато всичко е толкова улеснено и времето ни като счетоводители е спестено ние тепърва се замисляме как да си усложним работата и да не ползваме собствените си електронни подписи защото се притесняваме от нароилите се напоследък Тълкувания , предложения и проекти на нови закони . И това , ако не е ненормално не знам.
Дали няма пряка връзка тълкувателното решение по въпроса с наказателната отговорност на счетоводителите / въпреки, че то не е само за тях / с проектозакона на адвокатите, който толкова искат да прокарат ?
Ами нека те да подават декларациите - нали това искат . А тях няма ли да ги притеснява достоверността ? И как ще си гарантират спокойствие по този въпрос ? Ще подават с електронния подпис на собственика ли ? Ще го карат да подписва разни декларации ли ? Много въпроси, малко отговори....
Аз предлагам да си гледаме спокойно работата, че много станаха тези негативи , които нямат нищо общо със здравия разум.
Какво ли мислят в Страсбург...........по тези въпроси  се чудя...
#19 | 22.03.2016, 11:23
Публикации: 10110 / 1735
Специално искам да благодаря на автора на статията за достъпния начин, по който е поднесъл в нея основните въпроси , засегнати в Тълкувателното решение на ВКС. Позицията на всеки по този въпрос няма нищо общо с факта, че следва да сме информирани за произтичащото. От там нататък всеки сам ще прецени степента на риск за себе си , защото съм сигурна , че при субективен подход по даден проблем няма обективно решение.
И защо ли напоследък ВАС толкова зачести с Тълкуванията си на законите ? Недоразбрали същите тези закони бяха ЧСИ, сега счетоводители и други лица . Дали защото Законите са недостатъчно ясни или защото имат нужда от нов прочит ? Да не говорим, че тези Тълкувания при непроменени закони не знам да са по-силни от закона . Пример - Тълкуванието по въпроса със запорите не доведе до промяна на чл.446.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група