Данък „адвокат“ за бизнеса заради лобисткия Закон за адвокатурата (становища)

30.06.2016, 12:55 18178 15
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

30.06.2016, 12:55
Публикации: 475 / 166
Администратор на сайта
Историята накратко

В текстовете за изменения в Закона за адвокатурата, одобрени на първо четене в правна комисия, в чл. 24, ал. 1 се изброяват различни дейности по възлагане от клиент, които биват определени като адвокатски. Факт е, че тези дейности в момента по възлагане от клиент се извършват от много и най-различни специалисти от други професии и браншове – счетоводители, ТРЗ специалисти, нотариуси, ЧСИ, брокери на недвижими имоти, тясноспециализирани консултанти от множество браншове, неправителствени организации, синдикати, дори архитекти и инженери видяха свои дейности в изброените. След това в чл. 150 се казва, че се налагат огромни глоби за извършването на тези дейности от неадвокати.

Реакцията на бизнеса

Бизнесът се разгневи, че ще трябва да възлага само на адвокати консултиране, регистриране и представителство пред институциите. Десетки негативни становища затрупаха парламента. БСК изчислява, че по този начин бизнесът ще понесе нови близо милиард допълнителни разходи на година, като отсече "проектът за адвокатската тирания е лобистки и абсурден" тук.

Всички ли криво разбраха адвокатурата

Подобни са и над 30-те отрицателни становища внесени в парламента по скандалния законопроект. Въпреки това Висшият адвокатски съвет отрича да има подобно ограничение, а отделни адвокати твърдят, че организациите и техните експерти не разбират текстовете. Несъмнено става ясно едно – предложените текстове са толкова некачествени, че още преди първо четене предизвикаха остри реакции на десетки работодателски организации, синдикати и браншови съсловия.

Какво казва КЗК в решението си, касаещо законопроекта

"КЗК е на мнение, че тази разпоредба е с ограничителен характер и на практика забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените в чл. 24, ал. 1 от ЗАдв услуги. Както бе установено по-горе, адвокатите могат да се конкурират с лица, упражняващи други професии, при предоставянето на услугите по чл. 24, ал. 1 от ЗАдв. За да се постигне ефективен и работещ процес на конкуренция между всички участници на пазара, не бива да съществуват ограничения, които могат да подействат възпиращо за част от пазарните агенти. Систематическото и логическо тълкуване на разпоредбите от предложената нова Глава петнадесета на закона без съмнение налага извода, че с нея се забранява на лицата, упражняващи професия, различна от адвокатската, да предлагат услугите по чл. 24, ал. 1 от ЗАдв. По този начин, поради взаимовръзката между двете разглеждани разпоредби, се достига до положение, при което въпреки че в чл. 24, ал. 1 изрично не се съдържа подобно ограничение, на практика всички дейности, включени в нейния обхват съгласно предлаганото изменение, се възлагат изключително на лицата, упражняващи адвокатската професия. В този смисъл, КЗК напълно споделя изразените в сигнала на Българската стопанска камара, както и в преобладаващата част от постъпилите становища, съображения."

"Разширяването обхвата на адвокатската професия посредством включване като адвокатски услуги на дейности, които попадат в сферата и на други професии, не е от естество да ограничи конкуренцията само при условие, че не се препятства възможността различните доставчици на тези услуги да се конкурират свободно при предлагането им на потребителите."

"КЗК е на мнение, че клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга."

Какво казва Министерство на финансите в становището си
(стр. 18-20 от протокола)

"Посоченият конституционен статут на адвокатурата обаче не е основание законодателят да приеме законодателни решения, които поставят под съмнение и накърняват правото на свободно упражняване на професии от професионалисти в различни сфери на обществения живот - юристи, икономисти и др."

"Въвеждането на твърде широка, дори неизчерпателна по своя характер дефиниция за упражняване на адвокатска дейност, и скрепяването на нормата със съответна администрагивнонаказател на отговорност за лица извън системата на адвокатурата крие сериозни рискове за свободната стопанска инициатива и за еднаквите правни условия за осъществяване на стопанска дейност. Част от услугите, посочени в предлаганата нова редакция на ал. 1 на чл. 24 от Закона за адвокатурата, като даването на устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси, изготвянето на договори и пр., дори да са присъщи в някаква степен на адвокатската дейност, не предполагат изключително право на това съсловие за тяхното упражняване."

"В съвременните обществено-икономически условия и при тенденция за свръхрегулация на обществените отношения подобно законодателно решение най-малкото показва недостатъчно разбиране за необходимостта от мултидисциплинарен подход при прилагането на част от законодателството, при изготвянето на договори с предмет, налагащ участие на експерти от различни професионални области и пр. За прилагането на определени нормативни актове са необходими по-скоро икономически, инженерни или други експерти познания, отколкото юридически, поради което е обяснимо консултации, становища и пр. да могат да се дават и от други лица."

"В коментираната по-горе част предвидените промени в Закона за адвокатурата са несъгласувани с редица други закони до степен създаваща правна несигурност и застрашаваща конституционно установени начала и принципи."

"Законодателните мерки са явно непропорционални на преследваните от съставителите на проекта цели (заявени в мотивите към законопроекта) и не могат да бъдат оправдани от по-висш обществен интерес. Спорно е и съдържащото се в мотивите към законопроекта твърдение, че същият е съобразен с релевантното право на Европейския съюз, доколкото то не обхваща и други относими европейски норми в областта на свободното установяване и предоставяне на услуги."

"Предвид всичко изложено, може да се очаква предлаганите законодателни мерки да доведат до допълнителни разходи за бизнеса и за гражданите, както и за бюджетния сектор, а също крият рискове и за приходната част на бюджета при евентуално негативно въздействие на промените върху редица други свободни професии."

Както казва Върховна касационна прокуратура в становището си

"В § 12 се въвеждат запазени права за предоставяне на услуги от страна на адвокатите, по отношение на изброените дейности в чл. 24. На практика, така се създава монополно право за адвокатурата относно попадащите в обхвата на нормата дейности, което пък противоречи на чл. 19, ал. 2 от Конституцията, според който: „Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, което предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.“ Нормата влиза в колизия и с чл. 16 ЗЗК, съгласно който монополно положение може да се предоставя само със закон в случаите, в които то е предоставено на държавата по чл. 18, ал. 4 от Конституцията. Недопустимо е всяко друго предоставяне на монополни права, извън посочената хипотеза."

"С предлаганото изменение се нарушава и правото на избор на потребителите на услуги, предвид въвеждането, съгласно § 19, чл. 150, на административно-наказателна отговорност по отношение на лица, които извършват или предлагат извършването на адвокатска дейност по чл. 24, без да е вписано в регистъра на адвокатската колегия."

Ето и самите текстове от скандалния законопроект

“Чл. 24, ал. 1 се изменя така:
(1) Упражняването на адвокатска професия е дейност по възлагане от клиент, която включва:
1. представителство и защита на правата и законните интереси на лица пред органите на съдебната власт, разследващите органи, административните органи и служби, физически и юридически лица и др.;
2. изготвяне на заявления, искови молби, тъжби, жалби, отговори, молби, спогодби и др.;
3. устни и писмени консултации, устни и писмени становища по правни въпроси;
4. справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, съдебни изпълнители, нотариуси, административни органи и получаване на документи от тях;
5. изготвяне на договори, проекти за нотариални актове и завещания, нотариални покани, заявления за приемане и за отказ от наследство, пълномощни;
6. изпълнение на завещания;
7. управление на имущество, пазене на описано или дадено в обезпечение имущество;
8. изготвяне и подаване на книжа за вписване в имотния, търговския и други регистри;
9. извършване на всякакви други действия, свързани с правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на физически и юридически лица.“

"Чл. 150. (1) Лице, което извършва или предлага извършването на адвокатска дейност по чл. 24, без да е вписано в регистъра на адвокатска колегия, се наказва с глоба от 1 000 до 2 000 лева или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лева, ако не подлежи на по-тежко  наказание.
(2) При повторно нарушение наказанието е глоба от 2 000  до 5 000 лева или имуществена санкция от 5 000 до 10 000 лева."

Предстоящо

Бизнесът и обществото очакват, ако проектът не бъде отхвърлен на първо четене в пленарна зала, то на второ четене трябва да има сериозни поправки и отпадане на всички спорни текстове. Такива намерения заявиха редица депутати от различните парламентарни групи в Народното събрание. Предстои да видим.

Още по темата:
Бизнесът ще трябва да наема само адвокати за консултиране, регистриране и подаване документи в институциите
Лобистките промени в Закона за адвокатурата на първо четене в правната комисия в парламента
КЗК отсече: Проектозаконът за адвокатурата е вреден за свободната конкуренция
Десетки организации са против лобисткия законопроект на адвокатите (видео)
КЗК образува производство по готвените лобистки промeни в Закона за адвокатурата
Дори депутатите, вносители на Закона за адвокатурата имат резерви към него
Среща с депутатите в НС по спорния законопроект за адвокатурата
БСК: Проектът за промени в Закона за адвокатурата е лобистки!
АССП за права на счетоводителите и срещу лобисткия проектозакон за адвокатурата
Адвокатите отговориха на счетоводителите по спорния законопроект
Глоби за всеки, който консултира, регистрира, подава заявления, но не е адвокат
#1 | 02.07.2016, 22:40
Публикации: 638 / 128
Участието на Катя Крънчева по темата за измененията в Закона за адвокатурата - с участието на адвокатите  Емил Георгиев и Петромир Кънчев в предаването Boom & Bust по телевизия Bloomberg Bulgaria.

http://www.bloombergtv.bg/boom-and-bust/2016-07-02/otvarya-li-vratichka-za-lov-na-veshtitsi-proektozakona-za-advokaturata
#2 | 04.07.2016, 11:09
Публикации: 94 / 19
Не ставало въпрос за пускане на Заявления за регистрация по ДДС, ами за “Пенчо“ и “Гошо“, които пускали искови молби, без да имат нужната квалификация...
Тези вече се подиграват. Ако искаха  “Пенчо“ и “Гошо“ да не пускат искови молби, тогава да бяха написали в Закона си, че представителството пред СЪД ще се осъществява само с адвокат (което също не подкрепям!).
Гражданския процесуален кодекс, обаче, дава право на всеки сам да си напише исковата молба. Ако иска даже, може сам да се представлява и пред въззивната инстанция.

Чл. 28. (1) Дееспособните физически лица извършват съдопроизводствените действия лично.
Чл. 30. (1) Юридическите лица се представляват пред съдилищата от лицата, които ги представляват по закон или според устройствените им правила.


Представителството е лично, освен ако не бъде упълномощено друго лице (родител, настойник, адвокат, юрист или др. предвидено от закона лице)

Там - в ГПК, е отбелязано също, че единствено касационната жалба (представителството пред най-висшата инстанция) трябва да се приподписва от адвокат/юрисконсулт.

Получава се противоречие в различните закони и други нормативни актове...
И как постоянно се опитват да ни убедят, че не сме разбрали какво са написали в новите си текстове!!! Потресена съм!
#3 | 04.07.2016, 13:53
Публикации: 1192 / 225
От цялата работа разбрах, че "едно си баба знае, едно си бае", "донасянето" е едно естествено състояние на всички физически и юридически лица, с благородната надежда това да се случва колкото се може по-рядко, а "Пенчо" и "Гошо" са ги хванали някъде, изпълнявайки при това едни по-високи стандарти...  :blink:
#4 | 05.07.2016, 09:32
Публикации: 46 / 2
Явна реакция и по повод на намаляването на парите за адвокатите ето тук подробности
http://www.paragraph22.bg/22-sedmichnik/read/nov-udar-sreshtu-advokatskite-pari?recId=488423
#5 | 05.07.2016, 09:55
Публикации: 1192 / 225
Ще си помисли човек, че статийката е писана от адвокат.  :smile1:
#6 | 05.07.2016, 10:01
Публикации: 1898 / 1280
Администратор на сайта
Адвокат и финансист в спор по Закона за адвокатурата по Bulgaria On AIR. Комичното е, че адвокатът (който е и един от участниците по писането на законопроекта) на няколко пъти ползва в своя защита ал. 5 на чл. 47 от Закона за счетоводството. Внимание: В действащия Закон за счетоводството няма ал. 5 на чл. 47. Вероятно адвокатът чете отменения закон. Eто такива “подготвени” адвокати са писали законопроекта и сега се готвят да го “прецизират”. 
Гледайте видеото:
http://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2016-07-04/shto-e-to-advokatski-trud
#7 | 05.07.2016, 13:33
Публикации: 8849 / 1492
Този законопроект не случайно не се споделя дори и в средите на самите адвокати. Не мога да си представя един сериозен адвокат, с вече утвърден опит в различни дела да се докара дотам, че "заработката" му да зависи от правенето на договори и декларации. По-скоро това е желание на тази част от тях, които нямат сериозна практика и в прокарването на този техен проект виждат една възможност за себе си , което звучи повече от смешно и несериозно.
#8 | 05.07.2016, 15:22
Публикации: 1192 / 225
Именно, колежке! Поради естеството на работата ни, поддържам многопластови отношения с адвокати и тъй като просто няма как да не коментираме и тези аспекти на приложното законотворчество, трябва да кажа, че утвърдените, реализирани специалисти са изключително резервирани, да не кажем дистанцирани към лансираните промени. Всеки сериозен адвокат много добре съзнава, че законопроекта в този му вид отдалечава адвоката от основите принципи на адвокатската професия, освен всичко останало превръщайки го по най-примитивен начин в пъдар... Няма да коментираме посредствени юристи, които с цената на всичко се опитват да се домогнат до някакви доходи от нещо, най-малкото защото им се налага да се самоиздържат...
И ще си позволя да дам един личен пример, който буди известно задоволство в мен(простете за примитивизма и дребнавостта, които не правят чест никому).  :wink1:
Моя близка роднина завърши право някак си и постъпи на работа като юрисконсулт. Бяха големи мераци да стане адвокат, но тъй като очаквано не успя да издържи адвокатския изпит на няколко пъти(с обяснение, че, видите ли,  "спъвали младите юристи да разгърнат потенциала си") , се наложи да поработи 5 години и придобие необходимия юридически стаж. След като накрая триумфално се вля в адвокатурата, скъпата ми роднина изведнъж установи с изненада, че никой не я потърсва,  трябва да се издържа сама, имало авансови осигурителни вноски за самоосигуряващи лица, годишни декларации( които аз ги пиша по роднински) и се превърна в завършен "дървен филсоф"(каквито черти е притежавала винаги), на който всичко му пречи и всеки му е крив. Не беше чувала за проектозакона, но след като съзнателно я осветлих, прегърна промените радушно.  :smile1:
#9 | 05.07.2016, 16:19
Публикации: 8849 / 1492
Вместо да се мисли на ниво парламент как да се развива икономиката, да се създават реални работни места за безработните, да се развиват нови производства лобитата работят на пълни обороти за "повишаване" благосъстоянието на по-малко имащите и можещите...адвокати.
#10 | 05.07.2016, 16:20
Публикации: 46 / 2
Адвокат и финансист в спор по Закона за адвокатурата по Bulgaria On AIR. Комичното е, че адвокатът (който е и един от участниците по писането на законопроекта) на няколко пъти ползва в своя защита ал. 5 на чл. 47 от Закона за счетоводството. Внимание: В действащия Закон за счетоводството няма ал. 5 на чл. 47. Вероятно адвокатът чете отменения закон. Eто такива “подготвени” адвокати са писали законопроекта и сега се готвят да го “прецизират”. 
Гледайте видеото:
http://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2016-07-04/shto-e-to-advokatski-trud


Втората насока на промените, която е най-важна, е да се даде легална дефиниция на "адвокатската дейност", която не може да бъде извършвана от други лица, които не са адвокати. Счетоводителите, които чрез няколко различни свои организации доста скочиха срещу тези промени, също имат строга регламентация на дейността си в Закона за счетоводството. Там също са въведени ограничения кои лица могат да извършват едни или други счетоводни услуги, включително има въведени изисквания за задължителен минимален стаж. Но понеже счетоводителите си позволяват да вършат част от адвокатската работа, предлагайки комплексно обслужване на фирми, като например регистрацията на фирми, писане на договори, вкл. по трудови правоотношения и прекратяването им, облигационни договори и др., затова се почувстваха засегнати пряко от предлаганите от нас промени. Да не споменаваме изобщо хилядите служители в брокерски фирми, които си позволяват да пишат предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, а дори и самите нотариални актове - правоотношения за десетки и стотици хиляди левове на имуществения интерес, които се съставят от дилетанти. Ето защо, в чл. 24 от проектозакона сме предвидили детайлна регламентация на адвокатската дейност, която следва да се извършва само от адвокати, а не от случайни лица, защото личния и обществен интерес в тези случаи е особен висок. Естествено, за да се спазва тази регламентация, е предвидено в чл. 150 от законопроекта и съответните санкции, когато лица, които не са адвокати, извършват тези дейности.

Прочети още : https://www.actualno.com/interview/advokat-ivan-cholakov-s-promenite-v-zakona-utochnjavame-shto-e-to-advokatska-dejnost-news_548712.html
© Actualno.com

двама адвокати участвали в законопроекта :blink:
#11 | 05.07.2016, 21:41
Публикации: 1898 / 1280
Администратор на сайта
„Адвокатите се ситуират като задължително ненужно и паразитно звено между фирмите и държавната администрация“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Ето това е мнението на бизнеса за лобисткия Закон за адвокатурата. Гледайте видеото след 2-рата минута.
https://www.youtube.com/watch?v=kcvFD8Ikr9g&feature=youtu.be&t=106
#12 | 05.07.2016, 22:02
Публикации: 2900 / 391
Кой каквото и да говори става въпрос за "правоотношения за десетки и стотици хиляди левове на имуществения интерес"... :(
#13 | 06.07.2016, 13:19
Публикации: 1525 / 167
Катя Крънчева, благодаря за споделеното видео.  :good:
Не знам Таня Градинарова дава ли си сметка колко по-уязвими могат да станат хората с интелектуални затруднения след този проектозакон.
Ако правилно съм я разбрала, за да упражнявам счетоводната професия трябва да се уповавам на Закона за счетоводството и съответно, за да представлявам след време детето си след като навърши пълнолетие, защото не може да се грижи за себе си стъпвам на Закона за физическите лица и мерките за подкрепа и няма да съм атакувана или глобена, защото действията ми ще са законосъобразни. 
#14 | 13.07.2016, 19:02
Публикации: 1898 / 1280
Администратор на сайта
Колеги, комичното е, че след като посочихме на някои адвокати, че проектозаконът има противоречие с чл. 10, ал. 4 от ДОПК, където е казано, че пред данъчните лицата могат да се представляват от пълномощници въз основа на писмено пълномощно, и от тогава някои от тях взеха да повтарят, че данъчният кодекс позволява лицата да се представляват чрез пълмонощно пред НАП. Че то освен пред НАП ние предствляваме клиентите и на много други места. Нещо за тях?
#15 | 13.07.2016, 19:41
Публикации: 1898 / 1280
Администратор на сайта
В интервю за actualno.com: "Реално се оказа, че само авторите виждат в своя законопроект някаква полезност, а очевидно бизнесът и клиентите тоест “защитаваните” са изключително недоволни от предложението да ги “защитават” по този начин. Ето например БСК определи проекта като абсурден и лобистки, АИКБ обясни, че адвокатите правят опит да се ситуират като задължително, ненужно и паразитно звено между фирмите и държавната администрация, КРИБ и БТПП също изразиха остро несъгласие с предложените текстове, синдикатите скочиха, чуха се критики и от отделни граждани. Като цяло обществото, с изключение на част от адвокатското съсловие, е много негативно настроено.

Адвокатурата сякаш не чу, не разбра и тръгна на поход срещу всички, отричайки очевидното. В началото първосигнално и арогантно започнаха да внушават, че всички ние не сме разбрали и не сме тълкували правилно текстовете, с които на неадвокати се забранява по възлагане от клиент да извършват редица дейности, като консултиране и представителство пред институции и трети лица, получаване на справки и документи от административни органи и служби, вписване в регистри, изготвяне на определени документи, управление на имущество и редица услуги, които са присъщи и за други браншове и професии.

Ако приемем, че ние не сме разбрали текстовете, то излиза, че и Върховна касационна прокуратура (ВКП) също не е разбрала авторите на законопроекта, когато буквално им написа, че на практика се създава монополно право за адвокатурата относно попадащите в обхвата на нормата дейности, което пряко противоречи на Конституцията. Министерство на финансите пък посочва в становището си, че подобно законодателно решение най-малкото показва недостатъчно разбиране за необходимостта от мултидисциплинарен подход при прилагането на част от законодателството, при изготвянето на договори с предмет, налагащ участие на експерти от различни професионални области и пр. Комисията за защита за конкуренцията (КЗК) направо определи законопроекта като вреден за бизнеса, потребителите и свободната конкуренция и предупреждава в решението си, че с него на практика се забранява на лицата, които разполагат с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените от адвокатите услуги, които попадат в сферата и на други професии."

Прочети още : https://www.actualno.com/interview/katja-kryncheva-advokatite-ne-razbirat-che-njama-kak-vsjaka-malka-firma-da-im-plashta-za-izgotvjane-na-trudov-dogovor-news_549379.html
© Actualno.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове