ЕТ без дейност и ГДД

15.03.2017, 09:53 22369 29

15.03.2017, 09:53
Публикации: 66 / 0
Здравейте, ЕТ не осъществява дейност от няколко години. Във връзка с това освен декларация за неактивност към НСИ, длъжно ли е да подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ или по чл.92 ( образец 1010а )по ЗКПО? Благодаря предварително на отзовалите се.
#1 | 15.03.2017, 10:09
Публикации: 6403 / 1130
ЕТ трябва да подаде декларация за неактивност към НСИ.
По ЗДДФЛ, когато няма доходи, не се подава декларация.
В ТР също нищо не подава.
#2 | 15.03.2017, 10:37
Публикации: 66 / 0
Благодаря за бързият отговор, но се чудя дали тогава не трябва да се подава декларация по чл.92 (образец 1010 А) за фирми без дейност. Понеже се хващам за новите промени в Закона за счетоводството и по конкретно: чл.17, ал.2" Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4, и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия." В декларация по чл. 92 от ЗКПО (образец 1010 А) се записват съставителите на финансови отчети и по-конкретно има възможност да се отметне, че съставител е собственика или съдружника.
Също чета ЗКПО: Чл. 92. (1) Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък." и Чл. 2. (1) Данъчно задължени лица са: т.3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски стопани, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица; ЗДДФЛ -Чл. 26. (1) Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър."
#3 | 15.03.2017, 11:14
Публикации: 11944 / 2180
Благодаря за бързият отговор, но се чудя дали тогава не трябва да се подава декларация по чл.92 (образец 1010 А) за фирми без дейност.

Вие въобще прочетохте ли кой подава тази декларация ? Дали тя въобще се отнася за ЕТ ???
#4 | 15.03.2017, 11:25
Публикации: 66 / 0
Извинявайте, но за първи път се сблъсквам с ЕТ и леко се обърках. Благодаря за отговора. Вече разбрах.
#5 | 15.03.2017, 11:25
Публикации: 11944 / 2180
ЕТ не подават ГДД чл.50 , когато нямат дейност. 1010 А е за юридически лица.
#6 | 17.03.2017, 09:43
Публикации: 149 / 3
ЕООД без дейност трябва ли да подава ГОД  и декларация за неактивност към НСИ?
#7 | 17.03.2017, 09:48
Публикации: 11944 / 2180
ЕООД без дейност трябва ли да подава ГОД  и декларация за неактивност към НСИ?

Е, не двете едновременно де  :smile1: - подава декларация за неактивност само / иначе ГФО в АВ си е задължително / .
#8 | 04.01.2018, 12:21
Публикации: 1 / 0
ЕТ трябва да подаде декларация за неактивност към НСИ.
По ЗДДФЛ, когато няма доходи, не се подава декларация.
В ТР също нищо не подава.
Здравейте, удобно ли е да попитам ЕТ без дейност какво трябва да съставя и подава за 2017 г. Освен декларацията към НСИ.
#9 | 04.01.2018, 12:23
Публикации: 9317 / 1566
Същото, каквото съставяше и подаваше ЕТ без дейност за 2016 г.
#10 | 07.02.2018, 11:34
Публикации: 2 / 0
ВСИЧКИ ФИРМИ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЕН ТЕКСТ , ЗАЯВЛЕНИЕ Г2 И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 13 АЛ 4 :) АКТУАЛНА ИНФ. ОТ 06.02.2018
#11 | 07.02.2018, 12:40
Публикации: 11944 / 2180
ВСИЧКИ ФИРМИ БЕЗ ДЕЙНОСТ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЕН ТЕКСТ , ЗАЯВЛЕНИЕ Г2 И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ 13 АЛ 4 :) АКТУАЛНА ИНФ. ОТ 06.02.2018

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=21613.0

Да не би да визирате и ЕТ без дейност ?
#12 | 07.02.2018, 16:11
Публикации: 2 / 0
Ет зависи дали е регистрирано по ДДС , ако не е рег без значение има или няма дейност не  подава нито отчет нито декларация , ако е регистрирано по ДДС и няма дейност подава декларацията която е в свободен текст със всичките неща които  ви казах ако има дейност стандартен отчет  :good:
#13 | 07.02.2018, 16:13
Публикации: 11944 / 2180
Ет зависи дали е регистрирано по ДДС , ако не е рег без значение има или няма дейност не  подава нито отчет нито декларация , ако е регистрирано по ДДС и няма дейност подава декларацията която е в свободен текст със всичките неща които  ви казах ако има дейност стандартен отчет  :good:

Къде мога да прочета това ?
#14 | 12.02.2018, 12:40
Публикации: 11944 / 2180
Ет зависи дали е регистрирано по ДДС , ако не е рег без значение има или няма дейност не  подава нито отчет нито декларация , ако е регистрирано по ДДС и няма дейност подава декларацията която е в свободен текст със всичките неща които  ви казах ако има дейност стандартен отчет  :good:

Здравейте,
все пак реших да се поровя и прочета по въпроса - човек не знае кога нещо му е убягнало при четенето или не е прочел достатъчно задълбочено нещо.
В чл.38 ал.1 на Закона за счетоводството се изброяват задължените да публикуват своите ГФО.
Чл.38 ал.4 определя, че :
" Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността."

Тука искам да обърна внимание, че става дума за предприятия , а не за ЕТ.


Стигаме до ал.9, която казва :
"9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:

1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година;"


Да не прилагаме ал.1-8 значи да не публикуваме ГФО и тука са упоменати ЕТ , които нямат задължение за независим одит.Точка 2 обаче, която визира кой подава декларация за липса на дейност касае ПРЕДПРИЯТИЯ .
Съгласно чл.2 на ЗСчетоводството ЕТ е също предприятие и следователно ЕТ без дейност също трябва да подаде декларация за липса на дейност в ТР.

До този извод стигнах след прочита на всички текстове по-горе след изказаното мнение от  s_popova123 .
#15 | 12.02.2018, 13:06
Публикации: 9317 / 1566
Значи:
По т.1 ЕТ, неподлежащи на одит не подават ГФО в ТР. Не е указано дали това е когато имат дейност или и когато нямат, за това аз го разбирам "и в двата случая"
По т. 2 предприятията без дейност подават декларация в ТР. Аз го разбирам "предприятията,които са били длъжни да подават ГФО по ал.1-8 и нямат дейност"
Понеже двете точки са свързани с "И", значи всички предприятия и ЕТ, които попадат в една от двете точки. ЕТ без одит и без дейност - т.1, ЕТ с одит, но без дейност (ако е възможно) - т.2.
Иначе ако следваме логиката, че ЕТ е предприятие, то излиза че  ЕТ е без одит, но с дейност, не подава нищо в ТР по силата на т.1, а когато няма дейност - подава декларация по т.2. Какъв е смисъла? Само потребителите да знаят, дали ЕТ Пешо има или няма дейност?

Това са си мои разсъждения. Не гарантирам, че са правилни. Приемам, че текстът не е изпипан и са нужни някакви разяснения от компетентен орган.
#16 | 12.02.2018, 13:16
Публикации: 6403 / 1130
Съгласна съм с ХХХХХ.
В ал. 9, текстът на т.1 е независим от този на т. 2 и последната не внася доуточнения в първата.
Още повече, че законодателят навсякъде изрично иззписва "еднолични търговци", когато това касае ЕТ.
#17 | 12.02.2018, 13:17
Публикации: 11944 / 2180
В ал. 9, текстът на т.1 е независим от този на т. 2 и последната не внася доуточнения в първата.

Точно така гледам на това и аз. Но именно т.2 казва предприятия ...
#18 | 12.02.2018, 13:39
Публикации: 147 / 41
Здравейте,

За първи път от много време не мога да се съглася с Вас.

Точките от ал.9 са изключващи действието на алинеи 1 до 8. И не носят задължителен характер. Те дават правото да на публикуваш отчет в ТР и не вменяват задължение за това. С други думи това звучи така:

Отчети не публикуват бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и всички предприятия, които не осъществяват дейност и подадат декларация за това.

ЕТ, които не подлежат на задължителен независим финансов одит не следва да подават ГФО съгласно ал.9, т.1 и ако не осъществяват дейност, не трябва задължително да подават декларация за това. Разбира се могат да подадат такава декларация и никой няма да ги санкционира. По абсолютно същите причини могат да публикуват и ГФО и отново няма да ги санкционират. Но нямат задължение да правят което и да е от двете.

Приятна работа!
#19 | 12.02.2018, 13:54
Публикации: 11944 / 2180
Аз всъщност не споря, а искам да обсъдим кое как е и в крайна сметка кое е правилно.
И аз не бях съгласна с написаното от s_popova123 , но признавам, че в момента намирам , че не е лишен от логика нейния пост. И се постарах да направя свой прочит - правилен или не , но мисля така. Пък ще поумуваме и обсъдим и все ще стигнем до някаква правилна позиция, надявам се.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група