СОЛ своб. пр. - ГДД чл. 50 и осигуровки

27.01.2012, 11:06 7137 2
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

27.01.2012, 11:06
Публикации: 4 / 0
Здравейте!
Самоосигурявам се - св. професия за всички осиг. случаи. Имам няколко въпроса относно попълването на ГДД с баркод.

1. През 2011 имам месеци с временна нетрудоспособност. За дните с болнични имам внесени осигуровки 4,8% върху 80% от дохода. Попълвам Т2 от справката обр. 2004, като в кол. 5.3. нанасям дохода от "здравите" дни от месеца, а в кол. 5.6. нанасям 80% от дохода от "болните" дни.
Правилно ли го правя?
Нещо ме съмнява, защото под таблицата ми излиза общ годишен размер на осигурителния доход, върху който се довнасят осигурителни вноски - цифра с отрицателен знак, равна точно на тези 20% от дохода на "болните" дни до 100%.
Защо трябва да довнасям? И как се довнася върху доход с отрицателен знак? Нещо май бъркам, а?

2. Всички осигуровки са ми в/у избрания доход 420 лв. Но в един от месеците получих хонорар от друга фирма, за който нямам внесени осигуровки. Ясно ми е, че е трябвало да ги внеса до 10 число на следващия месец, но тогава забравих. Е, сега ако ги внеса с лихва къде трябва да добавя този доход в Т2 обр. 2004? Да го събера с 420-те лв. от месеца ли? В 5.3?

Предварително благодаря
#1 | 27.01.2012, 13:42
Публикации: 17 / 0
Ето и моето мнение:
Уточнения:
- "Осигурен за вс.случаи"- имаш в пред вид -за ф.Пенсии и ф.ОЗМ
-  Ще говорим само ЗО
Първо: Текущо през 2011г - осигуряване в/у 420/а дали е толкова, зависи правилно ли е определен МОД за СОЛ - на база ОД за 2009г.
 за периодите на временна неработоспособност- 4,8% в/у МОД/ а не в/у 80% от дохода/
ЗЗО-чл.40 ал.1 т.5:
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица; вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение; осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, са в същия размер и се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, върху минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година; за възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване осигурителните вноски се дължат по реда на т. 1;

Второ[/u]:,[/b]За дохода получен по извънтрудовото правоотношение/-не се внасят осигурителни вноски от възложителя, а се внасят от получателя-СОЛ/ ! който е декларирал пред платеца ,това обстоятелство че е СОЛ/ И тези вноски се внасят с ГДД, а не текущо.
Нар.за СОЛ- чл.11 ал.1 и ал2
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2002 г.) (1) За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението.

(2) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.

КСО чл.6 (8) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 95 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година
Трето:Т2-окончателен доход за ЗО към  ГДД- се попълва
-в кол4.-от м 01 до м12 - по 420лв/
-в кол.5,3- облагаемия доход - деклариран в приложение3 таб.6 ред6,10- посочва се на  ред 13 и се разпределя на брой месеци на упражняване на дейността/ тук изключваш месеците в болнични- напр. ако 2 мес. са Болничните - Облагаемия доход се разделя по равно на 10мес. и се посочва на съответните редове в кол.5,3
Периодите на Болнични се считат за неупражняване на дейност, без за това да е необходимо деклариране за прекъсване на дейността -
виж Нар за СОЛ- чл.1 ал.2
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2006 г., доп., бр. 15 от 2007 г., изм., бр. 17 от 2008 г., доп., бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.) Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

 КСО- Чл. 9. (2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г.) на плат4ен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;

3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

4. през което лицето е получавало обезщетение за безработица;

5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, през които не са имали право на парично обезщетение.

-В кол5,5- посочваш хонорара- който е деклариран в Прилож.3 табл.7 ред7,10
Последните колони 6 и 7 от Т2
В кол6 - сумите само  от кол4/ в твоя случай/- на 12 реда-от м01-м12
В кол7 - сумите по редове/месеци/ на колоно5,3 и 5,5- ограничени до макс.МОД-2000лв
Забележка: хонорара получен по извънтрудово правоотношение трябва да е от извършена дейност извън тази на дейността като свободна професия, в противен случай е трябвало да се издаде документ от лицето упражняващо свободната професия за извършените от него услуги и тогава този доход щеше да се добави към  общия доход от упражняване на свободната професия
#2 | 27.01.2012, 19:10
Публикации: 4 / 0
margarita59bg, Много благодаря за подробните разяснения. Ще ми трябва малко време, за да ги разуча  ;D  - на пръв поглед ми се струва, че ще имам и допълнителни въпроси :blush2:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове