Управител на счетоводно предприятие и изисквания

25.08.2013, 15:57 24955 19
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

25.08.2013, 15:57
Публикации: 42 / 2
Не съм на "ти" с ДУК-овете и искам да се консултирам за следното: Работя като главен счетоводител в ЕООД, чийто собственик е и управител. Той иска да започнем втора дейност като счетоводно предпирятие, но самият той не отговаря на изискванията на чл.35 от ЗС. Възможно ли е да ме назначи като управител с ДУК, за да можем да извършваме тази допълниметлна дейност, при положение, че аз отговарям на изискванията, без да ме освобождава от заеманата в момента длъжност?
#1 | 26.08.2013, 08:26
Публикации: 9545 / 1623
 :wave:

Скрит текст :

Чл.35 ЗСч. определя изискванията за съставител на финансови отчети като физическо лице, а не като юридическо. Смятам, че щом имате тази правоспособност в качеството си на физическо лице и можете да бъдете съставител не е необходимо да имате ДУК в тази фирма , за да съставяте и подписвате отчети .
#2 | 30.08.2013, 12:27
Публикации: 42 / 2
Да, но само за нашите отчети, а за воденето на счетоводство и отчетите на другите фирми? Там трябва  лицето, което е управител на счетоводното предприятие да има правоспособността съгл.ЗС. Не е ли така...
 

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Финансовите отчети (междинни, годишни и консолидирани) се съставят от съставители на финансови отчети.
(2) Съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, когато отговаря на изискванията на този закон.
(3) Финансовият отчет на предприятие се подписва от:
1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и
2. физическото лице, което:
а) е съставило финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
б) управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.

...
(6) Лицата по ал. 3, т. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 35.

#3 | 30.08.2013, 15:04
Публикации: 9545 / 1623
 :wave:

Пак ще се повторя, но изискванията за съставител са за физическото лице - съставител. За счетоводното предприятие като такова няма изисквания по отношение на неговия управител / ръководител .
#4 | 30.08.2013, 15:26
Публикации: 2041 / 250
(3) Финансовият отчет на предприятие се подписва от:
1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и
2. физическото лице, което:
а) е съставило финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
б) управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.

...
(6) Лицата по ал. 3, т. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 35.

Според мен управителят на счетоводното предприятие трябва да отговаря на изискванията на чл.35
#5 | 30.08.2013, 15:31
Публикации: 42 / 2
Ами и аз така мисля, като чета закона и се чудя къде ми отиде отговора на въпроса, който всъщност зададох :)))
#6 | 30.08.2013, 15:44
Публикации: 2041 / 250
Ами и аз така мисля, като чета закона и се чудя къде ми отиде отговора на въпроса, който всъщност зададох :)))

:)

Отговаря Иван Симов - регистриран одиторФирма -

 ООД се занимава със счетоводни услуги, т.е. е специализирано счетоводно предприятие и се управлява и представлява от лице, което има висше икономическо образование, но няма нужния стаж съгласно чл. 35 от ЗС. В дружеството има назначено лице по трудов договор на длъжност Главен счетоводител, което отговаря на условията на чл. 35 от ЗС. Може ли това лице, като главен счетоводител да бъде съставител на ГФО на обслужваните от счетоводното предприятие други дружества?

   Отговор: Отговорът е "да". Финансовите отчети, обаче, трябва да бъдат подписани по следния начин:
Като съставител да се напише името на счетоводната фирма, а под нея трябва да фигурират имената и подписите на лицето съставител и управителя на фирмата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във Вашия случай това е приложимо , но да кажем че ако фирмата няма работници , а собственика и управителя на ЕООД-то си работеше сам , то тогава изискванията на чл. 34 щяха да се отнасят за него , като съставител на финансовите отчети.
#7 | 30.08.2013, 16:30
Публикации: 42 / 2
Благодаря за насоката - този отговор ми харесва, дано и данъчните да го приемат :)
#8 | 30.08.2013, 17:10
Публикации: 9545 / 1623
Едно добро пожелание е от НАП да почнат да обръщат внимание и на правоспособността на съставителите на ГФО на фирмите, защото до момента това е един неконтролиран от никого процес. ГФО се подписва от кого ли не, често дори и от самите собственици - за правоспособност и дума не става. :smile1:

По повдигнатия въпрос - във Вашия случай управителят може да си е такъв без да отговаря на изискванията на ЗСч, след като Вие имате правоспособност и можете да съставяте и подписвате ГФО. Не е необходимо и да Ви назначават по ДУ - достатъчно е качеството Ви на правоспособен счетоводител във фирмата.
#9 | 31.08.2013, 11:45
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Управителят на ООД/ЕООД, което е счетоводното предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, трябва да отговаря на изискванията на чл.35 от същия закон.

Това е така, защото съгласно чл. 34, ал. 3 т. 2, “б” в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие, то тогава финансовият отчет се подписва от лицето, което управлява и представлява счетоводното предприятието, което е съставител на финансовия отчет. А в чл. 34, ал. 6 изрично е регламентирано, че това лице (по чл. 34, ал. 3, т. 2) трябва да отговаря на изискванията на чл. 35.

Кой представлява и управлява дружество с ограничена отговорност?

В чл. 141, ал. 2 от Търговския Закон е записано че “Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.”

Съгласно чл. 119, ал. 2 и във връзка с ал. 1 на същия член на ТЗ е необходимо да бъдат вписани данните за назначения управител/управители в Търговския регистър.

Търговски закон
...
Чл. 119 (1) За вписване на дружеството в търговския регистър е необходимо:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) да се представи дружественият договор, който се обявява;
2. да е назначен управител или управители на дружеството;
3. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) да е внесен установения в закона минимум от капитала;
5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) в случай, че дружеството се регистрира с капитал, по-висок от установения в закона минимум - да е внесен най-малко 70 на сто от капитала.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) В регистъра се вписват данните по точки 1, 2, 3, 4 (само размерът на капитала) и точка 6 на чл. 115, които се обявяват.

Съгласно чл. 34, ал. 2. от Закона за счетоводството съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, когато отговаря на изискванията на този закон. Определение за специализирано счетоводно предприятие е посочено в Допълнителни разпоредби, параграф 1, точка 7 от закона: "Специализирано счетоводно предприятие" е всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на този закон.

Във Вашият случай, ако ЕООД-то, в което сте на трудов договор иска да извършва и дейност, като счетоводно предприятие, то е необходимо:
1.   Да впише в предмета си на дейност “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетовоството”
2.   Лицето, което представлява и управлява ЕООД-то (а това е Управителя, вписан в ТР, съгласно Търговския Закон) да отговоря на изискванията за съставител на чл. 35 от Закона за счетоводството.

Друго изискване на чл. 34, ал. 4 от Закона за счетоводството е във финансовия отчет да се посочват името и фамилията на лицата по ал. 3 на чл. 34 от ЗСч. Това са името и фамилията на представляващия и управляващия самото предприятие, както и името и фамилията на представляващия счетоводното предприятие, което е съставител на финансовия отчет. Поставят се и двата печата - на самото предприятие, и печата на счетоводното предприятие, съставител на отчета.
#10 | 31.08.2013, 12:19
Публикации: 2041 / 250
#11 | 31.08.2013, 19:13
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Да допълня, че ако ще работите, като специализирано счетоводно предприятие, то сте задължени да прилагате мерки за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари. Мерките са определени в чл. 3, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и включват наблюдение, събиране на информация, идентифициране и проверка на клиенти, действителни собственици, финансови, търговски и професионални отношения, рискови профили, съмнителни операции и сделки. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗМИП:
 
(2) Мерките по ал. 1 са задължителни за:
...
т. 24. Лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане;

т. 28. Лица, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспонденция или офис за целите на регистрация на юридическо лице;
б) услуга по регистриране на юридическо лице, офшорна компания, компания на доверително управление или друга подобна структура;
в) услуги на доверително управление на имущество или на лице по буква "б";

т. 29. Лица, които по занятие извършват счетоводни услуги;

ЗМИП изисква от категориите лица, за които мерките по чл. 3, ал. 1 са задължителни да разработят политики, правила, процедури и практики, както за да се предпазят от възможността лица да изпират незаконно придобити средства, използвайки предлаганите от тях услуги, така и за да проследяват и разкриват случаи, свързани с изпирането на пари.

Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗМИП предвижда всички задължени по чл.3, ал.2 от ЗМИП лица в 4-месечен срок от регистрацията им да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, в които ясно да се изложат политиката и процедурите на дружеството за тази дейност и които подлежат на утвърждаване от председателя на ДАНС. В 14-дневен срок от приемането им същите трябва да бъдат изпратени или представени за утвърждаване на председателя на ДАНС.
#12 | 31.08.2013, 21:45
Публикации: 3354 / 252
Да допълня, че ако ще работите, като специализирано счетоводно предприятие, то сте задължени да прилагате мерки за предотвратяване и разкриване на действията по изпирането на пари. Мерките са определени в чл. 3, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и включват наблюдение, събиране на информация, идентифициране и проверка на клиенти, действителни собственици, финансови, търговски и професионални отношения, рискови профили, съмнителни операции и сделки. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗМИП:
 
ЗМИП изисква от категориите лица, за които мерките по чл. 3, ал. 1 са задължителни да разработят политики, правила, процедури и практики, както за да се предпазят от възможността лица да изпират незаконно придобити средства, използвайки предлаганите от тях услуги, така и за да проследяват и разкриват случаи, свързани с изпирането на пари.

Разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от ЗМИП предвижда всички задължени по чл.3, ал.2 от ЗМИП лица в 4-месечен срок от регистрацията им да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, в които ясно да се изложат политиката и процедурите на дружеството за тази дейност и които подлежат на утвърждаване от председателя на ДАНС. В 14-дневен срок от приемането им същите трябва да бъдат изпратени или представени за утвърждаване на председателя на ДАНС.


 :thumbup: :flowers:
#13 | 01.09.2013, 13:37
Публикации: 9545 / 1623
:)

Отговаря Иван Симов - регистриран одиторФирма -

 ООД се занимава със счетоводни услуги, т.е. е специализирано счетоводно предприятие и се управлява и представлява от лице, което има висше икономическо образование, но няма нужния стаж съгласно чл. 35 от ЗС. В дружеството има назначено лице по трудов договор на длъжност Главен счетоводител, което отговаря на условията на чл. 35 от ЗС. Може ли това лице, като главен счетоводител да бъде съставител на ГФО на обслужваните от счетоводното предприятие други дружества?

   Отговор: Отговорът е "да". Финансовите отчети, обаче, трябва да бъдат подписани по следния начин:
Като съставител да се напише името на счетоводната фирма, а под нея трябва да фигурират имената и подписите на лицето съставител и управителя на фирмата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във Вашия случай това е приложимо , но да кажем че ако фирмата няма работници , а собственика и управителя на ЕООД-то си работеше сам , то тогава изискванията на чл. 34 щяха да се отнасят за него , като съставител на финансовите отчети.


Ако има наети правоспособни счетоводители - ето това становище, публикувано в поста на Алфа споделям, не разбрах кое в него противоречи на закона ?
Ако няма наети лица - правоспособни счетоводители - да, напълно съм съгласна с всички по-горе публикувани мнения........
#14 | 01.09.2013, 17:52
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта

Ако има наети правоспособни счетоводители - ето това становище, публикувано в поста на Алфа споделям, не разбрах кое в него противоречи на закона ?
Ако няма наети лица - правоспособни счетоводители - да, напълно съм съгласна с всички по-горе публикувани мнения........

Обяснила съм го още в първия ми пост, защо точно управителят трябва да отговаря на изискванията на чл. 35, дори и да има наети съставители по ТД, когато става въпрос за специализирано счетоводно предприятие (ССП).

Когато отчетът на клиента се съставя от ССП по смисъла на ЗСч, то съставител на отчета е ССП, а не физическото лице, което фактически го съставя, дори това лице да е в трудово-правно отношение със ССП. В този случай съставителят по смисъла на ЗСч е ССП.

Разписано е ясно в чл. 34, ал. 6 (във връзка с чл. 34, ал. 3, т. 2, "б"), че изискванията по чл. 35 са за представляващия и управляващия ССП. Лицето, което е наето по трудов договор в това ССП, дори и да притежава качествата на съставител по смисъла на ЗСч не се явява представляващ и управляващ на ССП-то по смисъла на Търговкия закон, освен ако това лице не е вписано в ТР, като представляващ и управляващ това ССП.

За да е това физическо лице съставител на ГФО на предприятието, то трябва да е наето пряко от предприятието и да е трудовоправно, служебно или облигационно правоотношение със съответното предприятие.
#15 | 01.09.2013, 18:07
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
Ето и писмо на данъчните по въпроса в подкрепа. Болднала съм и съм подчертала това, което обясних по-горе.


Писмо 96-00-106 Относно: Изготвяне на годишни финансови отчети, справки-декларации по ЗДДС, годишна данъчна декларация по ЗКПО.

ПИСМА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ДИРЕКЦИЯ”ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” - ПЛОВДИВ
ПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700
ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411
Изх.№ ……………..
Относно: Изготвяне на годишни финансови отчети, справки-декларации по ЗДДС, годишна данъчна декларация по ЗКПО.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН …..,
Във връзка с постъпило запитване с вх. № ….06.11.2009 г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ….., Ви уведомяваме следното:
В запитването е посочена следната фактическа обстановка: ЕООД е регистрирано по реда на ЗДДС. Във връзка с воденето на счетоводството на дружеството са зададени следните въпроси:
1. Може ли собственика, който и управител на дружеството сам да изготвя справки-декларации, данъчни декларации по ЗКПО, годишни финансови отчети, без да ползва услугите на дипломиран счетоводител?
2. За физическото подаване може ли да бъде упълномощено друго ЕООД и какви отношения следват от това? Освен пълномощно, необходим ли е договор?
3. Може ли да бъде упълномощено друго ЕООД, което се занимава с дейност различна от счетоводни услуги, за изготвя справки-декларации по ЗДДС, данъчни декларации по ЗКПО, годишни финансови отчети или е необходимо да наема по трудови или граждански правоотношения дееспособно лице?

Настоящият отговор е изготвен като са взети предвид писма на Дирекция «Данъчна политика» към МФ, която е компетентна по отношение на въпроси касаещи прилагане на разпоредби на Закона за счетоводството /ЗСч/ и приложимите счетоводни стандарти /писма № 16-06-2/27.01.2006г.; № 16-12-7/15.02.2007г./.

Съгласно чл. 34 от ЗСч финансовите отчети (междинни, годишни и консолидирани) се съставят от съставители на финансови отчети. Съставител на финансови отчети може да бъде физическо лице или специализирано счетоводно предприятие, когато отговаря на изискванията на този закон. Финансовият отчет на предприятие се подписва от:
1. физическите лица, които управляват и представляват предприятието, и
2. физическото лице, което:
а) е съставило финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице, или
б) управлява и представлява предприятието, което е съставител на финансовия отчет - в случаите, когато финансовият отчет е съставен от специализирано счетоводно предприятие.

Във финансовия отчет се посочват/поставят и:
1. името и фамилията на горепосочените физически лица;
2. печатът на предприятието;
3. печатът на специализираното счетоводно предприятие.

В случаите, когато финансовият отчет се съставя пряко от физическо лице, то трябва да бъде в трудовоправно, служебно или облигационно правоотношение със съответното предприятие. Физическото лице, което е съставило финансовия отчет (когато финансовият отчет е съставен пряко от физическо лице) или което управлява и представлява специализираното счетоводно предприятие трябва да отговаря на изискванията на чл. 35 от ЗСч.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗСч съставител на финансов отчет може да бъде лице, което отговаря на посочените изисквания за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж, както следва:
1. с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
а) при магистърска степен - 2 г.;
б) при бакалавърска степен - 3 г.;
в) при степен "специалист" - 4 г.;
2. с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
3. със средно икономическо образование и 8 г. стаж като счетоводител.

Видно от посочените нормативни изисквания съставител на годишен финансов отчет може да бъде лице /физическо лице или специализирано счетоводно предприятие/, което отговаря на кумулативно на двете изисквания, поставени в закона: за задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него професионален стаж. В понятието „стаж в областта на счетоводството” се включват извършваните дейности /изпълняваните функции/ пряко свързани с организацията, методологията и осъществявана на счетоводството на предприятията. Съответния стаж следва да бъде доказан с трудов и/или осигурителен документ, както и със съставените годишни финансови отчети на предприятието.

Относно подаване на декларации по ЗКПО.

На основание разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ юридическите лица се представляват от лицата, които ги представляват по закон. За да бъде приета декларация по ЗКПО същата следва да е подписана от представляващия юридическото лице и подпечатана с печата на предприятието. Съгласно чл. 10, ал. 4 от ДОПК декларация може да се подаде от упълномощен представител, като не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено. Данните за упълномощеното лице се попълват в част ІІІ на годишната данъчна декларация /обр. за 2008г., тъй като образеца за 2009г. не е публикуван в ДВ/. Редът за подаване и приемане на декларации е уреден в чл. 98 и чл. 99 от ДОПК.

Отговорът на въпроси относно необходимостта от сключване на договори между дружеството и физически лица, както и други юридически лица и начина за организиране на взаимоотношенията не е свързан с разясняване на разпоредби на данъчните и осигурителни закони, поради което не е от компетентността на Националната агенция за приходите. За отговор на тези въпроси следва да се обърнете към компетентни специалисти по съответните закони.

Относно подаване на справки-декларации по ЗДДС.

За всеки данъчен период регистрираното по Закон за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ лице подава справка-декларация по реда на чл. 125, ал. 1 от посочения закон, съставена въз основа на отчетни регистри по образец. Справка-декларацията се подава и в случаите, когато данъкът не следва да се внася или да се възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило, съответно получило доставка или придобивания или не е осъществило внос за съответния данъчен период.

Задължените лица подават справка-декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за всеки данъчен период, за който се отнася, като, заедно с нея, представят и отчетните регистри, изготвени по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗДДС.
Справка-декларацията се подава по утвърден образец, даден в Приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 от Правилника за приложение на ЗДДС /ППЗДДС/. Справка-декларацията се подава лично от представляващия регистрираното лице или упълномощено от него лице. Заедно със справка-декларацията се подават и дневници за покупки и продажби. Регистрираните лица водят задължително и отчетните регистри по чл. 124 ЗДДС, които са ДНЕВНИК ЗА ПОКУПКИТЕ и ДНЕВНИК ЗА ПРОДАЖБИТЕ. Те съдържат информацията за издаваните от лицето или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 ЗДДС в дневника за продажбите за периода, през който са издадени.

При изготвяне на горепосочените документи следва да се прилагат и разпоредбите на ППЗДДС, глава ХVІІІ, раздел І «Отчитане и деклариране».
В разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС няма нормативна уредба за изисквания към лицата, изготвящи справки-декларации и дневници за покупки и продажби.
#16 | 01.09.2013, 20:31
Публикации: 9545 / 1623
 :give_rose:

Катя, благодаря за подробния отговор ! Не съм имала в практиката работа със ССП , в което управителят да не отговаря на изискванията и не бях се замисляла твърде по въпроса. Логично ми изглеждаше да е, както го писах по-горе, но.....няма пълно щастие . :laugh: Още повече, че подобен на моето мнение отговор дава и цитираният от Алфа одитор - не, че това мнение е меродавно. Слагам си темата в бележника !
Хубава вечер от мене ! :give_rose:
#17 | 01.09.2013, 22:36
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
delphine,

В копирания тест от alfa, с отговора на одитора Иван Симов няма дата, на която е дадено неговото становище. Може да е старо, неактуален текст. Вероятно отговорът му е по Закона за счетоводството от 2006 година или преди това.

Раздел II от закона ”Съставители на финансови отчети” е изменен в края на 2006 година, в сила от 01.01.2007. Преди това нямаше изискване за управителите на специализираните счетоводни предприятия да отговарят на критериите по чл. 35, както например нямаше изискване да се поставя печата на ССП върху ГФО. Всъщност отговорът на одитора точно съответства на тази стара редакция на закона.

Прилагам линк към Закона за счетоводството от 2006-та за справка.
http://ec.europa.eu/transport/rail/countries/bg/doc/bg-2004-51-5-accountancy-law-bg.pdf
#18 | 02.09.2013, 18:52
Публикации: 42 / 2
Благодаря на всички, доста подробно разнищихте темата :) Ще предприемем необходимото :) Спорна седмицаЯ
#19 | 15.02.2018, 17:45
Публикации: 246 / 7
Здравейте! Може да Ви прозвучи глупав въпроса ми,но:
При подаване на декларацията на счетоводно предприятие кой посочвате като съставител?
Електронния подпис е на дружеството, управителя полага личен труд (за което получава и възнаграждение).
Благодаря!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове