Публикувано е ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации по схемата 60/40

31.03.2020, 13:10 47292 47
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

31.03.2020, 13:10
Публикации: 521 / 190
Администратор на сайта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 55

от      30 март       2020 година

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат суми съгласно § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

(2) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.

(3) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.

(4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

(5) Компенсациите по ал. 1, 2 и 3 са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режимът по ал. 1, 2 и 3 и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

(6) Компенсации не се изплащат за:
1. работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение;
2. работници и служители, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
3. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

(7) Осигурителният доход за януари 2020 г. се определя, както следва:
1. за лицата, които имат отработени дни - среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за януари;
2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - среднодневният размер на  дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за януари;
3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст - среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.

(8) Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.

Чл. 2. (1) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1 могат да кандидатстват работодатели, които:
1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението;
3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,
ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301–305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

(2) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 2 и 3 могат да кандидатстват работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 3-7 и са декларирали намаляване на приходите от продажби:
1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г.

Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по чл. 1.

(2) Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.

Чл. 4. (1) Работодателите по чл. 1, ал. 1, 2 и 3 подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.

(2) Към заявлението се прилагат:
1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6;
3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3;
4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно работно време;
5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Чл. 5. (1) Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, разглежда документите по чл. 4 и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни дни от подаването на заявлението.

(2) Проверката на обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и 7 се извършва по служебен ред. Проверката по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 се извършва въз основа на информация, предоставена от Националната агенция за приходите, а по чл. 2, т. 7 - въз основа на информация, предоставена от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

(3) Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието на работодателя с критериите за изплащане на компенсации.

(4) В срока по ал. 1 директорът на дирекция „Бюро по труда” изпраща в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации, протоколите на комисията и документите по чл. 4, ал. 2, т. 4 и 5 .

(5) Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация по ал. 4.

(6) Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за съответствието или несъответствието с критериите за изплащане на компенсации, установено от комисията, в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола.

Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3 и 5.

Чл. 7. Националният осигурителен институт изплаща на работодателите по чл. 5, ал. 4 компенсациите по чл. 1, ал. 5 въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

Чл. 8. (1) В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите работодателят уведомява писмено, включително по електронен път, Агенцията по заетостта в срок 3 работни дни от датата на издаването на заповедта за възобновяване на работа.

(2) Агенцията по заетостта изпраща информацията по ал. 1 по електронен път на Националния осигурителен институт.

Чл. 9. (1) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, който не изпълни задължението си по чл. 1, ал. 8 и чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 или декларира неверни данни по чл. 2, ал. 2, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване.

(2) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, за когото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ установи, че не изпълнява заявените с документите по чл. 4, ал. 2, т. 1, 2 и 4 обстоятелства съгласно чл. 1, ал. 1, 2 и 3, възстановява изплатените компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване.

(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уведомява Националния осигурителен институт за установените в рамките на контролната дейност обстоятелства по ал. 1 и 2.

Чл. 10. Изпълнението на дейностите и обмена на информация между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се осъществяват при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Чл. 11. (1) Националният осигурителен институт създава и поддържа база данни за работодателите, на които са изплатени компенсации по това постановление.

(2) Базата данни съдържа информация за работодателя, за общата сума на изплатените компенсации за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени.

(3) Базата данни е публична, с изключение на данните, представляващи "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на това постановление „компенсации“ са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Постановлението се приема на основание § 6, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и управителя на Националния осигурителен институт.

§ 4. (1) Контролът по прилагането на постановлението се възлага на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

(2) Агенцията по заетостта и Националният осигурителен институт предоставят по служебен път информация на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, необходима за осъществяване на контрола.

§ 5. Постановлението влиза в сила от 13 март 2020 г.

§ 6. Компенсации по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков
Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2
Списък на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008)

Код по КИД-2008   Наименование на позицията
47   Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.2   Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
47.8   Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
47.9   Търговия на дребно извън търговски обекти


49.3   Друг пътнически сухопътен транспорт

51.1   Пътнически въздушен транспорт

55   Хотелиерство

56.1   Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.3   Дейност на питейни заведения

59.14   Прожектиране на филми

79   Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

82.30    Организиране на конгреси и търговски изложения

85.10    Предучилищно образование (частен сектор)

90   Артистична и творческа дейност

91   Други дейности в областта на културата

93   Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04   Поддържане на добро физическо състояние

Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето
#1 | 31.03.2020, 14:04
Публикации: 299 / 14
Браво ние се водим 74.90   Други професионални дейности, некласифицирани другаде, просто понеже не се вписваше с нищо от изброените други, сега излиза, че бизнеса е засегнат сериозно, а заради КИД няма как да ползваме нищо. Супер!
#2 | 31.03.2020, 16:52
Публикации: 12 / 0
Здравейте , някой подаде ли вече документи ?
#3 | 31.03.2020, 17:58
Публикации: 2 / 0
и къде е публикувано, защото в днешния ДВ мястото е стигнало до ПМС 54 ?
В сайта на Агенцията по заетостта са качили Заявление само по чл. 1, ал. 1, а другите 2 алинеи.
Но те имат 3-дневен срок, след публикуване на постановлението.
#4 | 31.03.2020, 20:33
Публикации: 27 / 1
извинете за тъпия въпрос ,ако 2019 оборота ми е 14000 а 2020 е 12000 спада колко процента е
#5 | 31.03.2020, 21:41
Публикации: 797 / 163
извинете за тъпия въпрос ,ако 2019 оборота ми е 14000 а 2020 е 12000 спада колко процента е
Базата е 14000 - това е 100%
12000 са 85.7142% от 14000.
100% - 85.7142% = 14,2858% - това ти е спада за 2020г.

За да ти е поне 20 процента спада спрямо 2019г., то оборота за 2020 трябва да ти е най-много 11200лв.  / 14000х20% - 14000 = 11200 лв./.
Е, може и по-съкратено, но така се разбира по-добре.
#6 | 01.04.2020, 10:25
Публикации: 268 / 3
Здравейте, съгласно чл.2, ал.3 "3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;"

имаме просрочени задължения за осигуровки и данъци, дадени на ПИ, с когото имаме устна договорка за разсрочването им. Дали ще имаме възможност да се ползваме от компенсациите?!?
#7 | 01.04.2020, 10:35
Публикации: 797 / 163
Не.
Задълженията ви стоят и изплащащите от НОИ ще ги видят.
#8 | 01.04.2020, 10:53
Публикации: 6 / 1
Здравейте, успяхте ли да откриете тези образци- "Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3 и 5."
#9 | 01.04.2020, 10:57
Публикации: 739 / 19
не и от сутринта им звъня и никой не отговаря ....
не мога да разбера и по тяхното разяснение за да подадеш молба  освен спад от 20% трябва ли да си минал на 4 часа или да си спрял дейността по чл 120 .
за април месец сега може ли да се подава щото то за март с тези обороти от февруари е леко ...
#10 | 01.04.2020, 11:12
Публикации: 797 / 163
Ще се опитам да го напиша по-кратко, пък дано съм прав.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Всеки работодател, който отговаря на 6-те изисквания по т.3 от ПРОЦЕДУРАТА за кандидатстване.

2. Работодатели:

А.  Които, въз основа на заповед на държавен орган, са преустановили работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници.. / по т.4 от Процедурата/.

Б. Които, са преустановили работа.. ИЛИ установили непълно работно време..,
но декларират И намалени приходи от продажби не по-малко от 20%.
Т.е.  кумулативно 5.1 или 5.2  +  5.3. /по т.5 от Процедурата/.
#11 | 01.04.2020, 11:24
Публикации: 739 / 19
на мен ми отговореха,че засега приемат само по чл1 ал1 ,няма ли още нито документи нито разяснения за останалите случай,но общо взето няма как да се кандидатства само със спад на доходите или чл 183 и 4 часа или чл 120 цялото предприятие или част от него  да е спряло работа. Поне това разбрах и аз ...
Важното е,че лудницата е пълна ,работодатели смятат на едни тефтери колко им е паднал оборота,ние сме виновни и не знаем как да се възползват от мярката ....държавата  се изпъчи че подпомага,пусна едно пмс  но то нищо не решава
#12 | 01.04.2020, 12:38
Публикации: 24 / 1
https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

Изплащане на компенсации за запазване на заетостта
#13 | 01.04.2020, 12:52
Публикации: 739 / 19
е да де затова говорим,че половината документи ги няма тук
#14 | 01.04.2020, 14:50
Публикации: 1 / 0
Трябва ли да уведомяваме НАП че преминаваме на 4 часа работен ден
#15 | 01.04.2020, 14:52
Публикации: 739 / 19
как да ги уведомяваме ..?? тази промяна не изисква подаване на уведомление  по чл 62
#16 | 01.04.2020, 17:33
Публикации: 10 / 1
НАП бива уведомен за преминаването на 4 часа чрез Д1 за месеца.
#17 | 01.04.2020, 18:59
Публикации: 4 / 0
Здравейте,
Бих искала да попитам дали някой има информация какво се случва при положение, че през Март (Април) има смяна на осигурителния доход (надолу), която е продиктувана от липса на бонуси и сезонност на дейността (туристически бранш).
Би ли било проблем за одобрение при кандидатсване при положение, че базовия доход който ще вземат в предвид за да изплатят 60 % ще е среднодневният за Януари?
Трбва ли да уведомяваме АЗ и под каква форма за промяната, понеже в образците не намерх да присъства осигурителна сума а само дни и часове?
#18 | 01.04.2020, 19:22
Публикации: 739 / 19
Има ли някой,който да е подавал документи по тези мерки . освен по чл 1 ал1 подават ли се документи при другите условия
#19 | 01.04.2020, 20:02
Публикации: 739 / 19
излязоха и другите заявления https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/

Не разбирам когато дейността е спряна по чл.120  работниците в платен,неплатен  отпуск  ,как трябва да се водят в този период.
и по чл 1 ал 1 тези мерки само за предприятия спрени със заповед на министъра ли са или могат да се ползват и за тези  от списъка ,както например с КИД 47 и ... защото в указанията ке виждам да се споменава за тях 
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група