ГФО на ЮЛНЦ – минимално съдържание и изисквания при публикуване

25.04.2021, 10:09 22083 2

25.04.2021, 10:09
Публикации: 542 / 219
Администратор на сайта
В тази тема обобщаваме минималното съдържание и изискванията при съставянето и публикуването на годишните финансови отчети на ЮЛНЦ, които са малки или микропредприятия и представяме Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (микропредприятие) и Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (малко предприятие). Чрез приложенията лесно можете да съставите съкратени форми на баланс, ОПР на ЮЛНЦ и ОПР за стопанската дейност. Формите са съобразени с изискванията на ЗСч, СС1 и CC9. Едновременно с това автоматично можете да попълните декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. и декларациите по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, необходими при публикуването в регистъра на ЮЛНЦ.

Категорията на предприятието (микро, малко, средно или голямо) се определя съгласно критериите на чл. 19 от ЗСч. За да определите по-лесно категорията на предприятието, можете да използвате следната Проверка за определяне на категория предприятие съгласно ЗСч.

Общи изисквания

Общите изисквания към ГФО на ЮЛНЦ са определени в Закона за счетоводството. Облекченията за публикуване и съкратените форми на отчети за малките и микропредприятията, предвидени в закона, се отнасят и за ЮЛНЦ, доколкото те не противоречат на Счетоводен стандарт № 9 - "Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност". Стандартът определя специалните изисквания за съставяне и представяне на финансовите отчети на ЮЛНЦ. Той се прилага от всички предприятия с нестопанска дейност, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство.

Баланс

По отношение на баланса на ЮЛНЦ т. 4.1 от СС9 предвижда той да се съставя съгласно СС1, като в статия "Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите. Това означава, че за баланс на ЮЛНЦ на микропредприятие са валидни правилата за микропредприятия по СС1, които разгледахме подробно тук, а за баланса на ЮЛНЦ на малко предприятие са валидни правилата за баланс на малките предприятия по СС1, които разгледахме тук.

В Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (микропредприятие) и Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (малко предприятие) сме предвидили съставянето на съкратени форми на баланс за малко и микропредприя съгласно приложимия стандарт.

Отчет за приходите и разходите

По отношение ОПР на ЮЛНЦ т. 5.1 от СС9 предвижда той да се съставя съгласно приложение № 2 или 3 към стандарта.

В Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (микропредприятие) и Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (малко предприятие) сме предвидили по-леката едностранна форма с минимално съдържание, съгласно приложение № 3 към СС9.

Допълнителен ОПР за стопанската дейност

Съгласно т. 8.2 от СС9, когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те съставят допълнителен ОПР за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма съгласно изискванията на СС1. Изискванията на СС1 за ОПР за микропредприятията разгледахме тук, а за малките предприятия - тук.

В Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (микропредприятие) и Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (малко предприятие) сме предвидили да можете да изготвяте и ОПР за стопанската дейност, съобразен с приложимия стандарт.

Приложение с оповестявания

Предприятията с нестопанска дейност изготвят приложение към годишния финансов отчет в съответствие със СС1. Тук е важно да се отбележи, че ЮЛНЦ, които са микропредприятия, имат възможност да не съставят приложение, съгласно облекчението в чл. 29, ал. 4 от ЗСч.

Документи при публикуване на ГФО в регистъра на ЮЛНЦ

ГФО се подава за публикуване:
1) На място в офис на Агенцията по вписванията, заедно с попълнена бланка на Заявление Г2;
2) По електронен път от сайта на Агенцията по вписванията чрез квалифициран електронен подпис, като в този случай данните от Заявление Г2 се попълват и подават онлайн. При подаване на заявления по електронен път се ползва 50% намаление от държавната такса.
3) За предприятията, които не са регистрирани в Търговския регистър или регистъра на ЮЛНЦ, чрез икономическо издание или чрез интернет, което можете да направите от тук.

Към Заявление Г2 за публикуване се прилагат:
1) Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ЗТРРЮЛНЦ;
2) Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове;
3) Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя. Тази декларация се прилага, когато заявлението се подава от пълномощник с изрично писмено пълномощно.

В Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (микропредприятие) и Приложение: ГФО на ЮЛНЦ (малко предприятие) сме предвидили, ако желаете да съставите автоматично и тези три декларации, заедно с ГФО.

Със заявлението (Г2) се подава и нотариално заверено пълномощно, ако то не се подава лично от законния представител на предприятието, както и документ за внесена държавна такса.

Срок за публикуване на ГФО

Срокът за публикуване на ГФО е 30 септември на следващата година, както следва:
1) за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани и пререгистрирани в ТРРЮЛНЦ - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията;
2) за останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет, което можете да направите от тук.


Свързани теми:
ГФО на микропредприятие – минимално съдържание и публикуване
ГФО на малко предприятие – минимално съдържание и публикуване
kik info
По-бързо. По-удобно. По-сигурно.*

Хиляди счетоводители се абонираха и ежедневно ползват kik-info.com.
Направи абонамент от тук.
#1 | 25.04.2021, 20:05
Публикации: 61 / 2
Здравейте,
благодаря за приложенията!

Тази година за пръв път изготвях отчети на ЮЛНЦ и се колебая за доклада за дейността.

Съгласно чл.42, ал.1 от ЗС, ако сдружението не подлежи на задължителен финансов одит не е задължено и не изготвя доклад за дейността, но съгласно по чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ  Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно и съгласно ал.3 " Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят."

Стигнах до заключението, че ако е за осъществяване на общественополезна дейност, задължително трябва да публикува Доклада си, въпреки облекчението заложено в ЗС.

#2 | 04.06.2021, 09:35
Публикации: 819 / 178
Миналата година ми върнаха документите заради липса на документи, че членовете на общото събрание са уведомени за дата и час на събранието, както  и че няма протокол от общото събрание за приемане на ГФО.
Всички документи, които представих, бяха посочените по-долу в статията, а и ЮНЛЦ е в регистъра  на АВ.
--------------
"На основание чл. 22, ал. 5 във връзка с чл. 21, т. 4, 5 и 6 от ЗТРРЮЛНЦ указвам на заявителя да
представи решение на настоятелството/общото събрание за приемане на
ГФО  и доклада за дейността на фондацията, както и доказателства за редовното свикване и
провеждане на събранието  по предвидения в устава на фондацията ред."
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група