Платен ученически отпуск

17.05.2012, 16:09 39892 32
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

17.05.2012, 16:09
Публикации: 104 / 0
Здравейте! Съгласно КТ на студен, на който му предстои държавен изпит или дипломна работа му се полагат опр.дни отпуск, със съгласието на работодателя + полагащият му се годишен отпуск! След като служител миналата година е ползвал такъв, поради държавен изпит за степен "професионален бакалавър", сега му предстои пак държавен изпит за степен "бакалавър" полагали му се и тази година ученически отпуск + годишния, тъй като в КТ пише, че този отпуск е еднократен, но това са различни степени на висшето образование съгласно Закона за висшето образование?
#1 | 17.05.2012, 16:17
Публикации: 104 / 0
Хайдеде, много ми е спешно дайте ми някакво мнение
#2 | 17.05.2012, 17:02
Публикации: 35 / 0
Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

Къде пише, че е еднократен?
#3 | 17.05.2012, 19:53
Публикации: 3167 / 245
чл.169
Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

Еднократно означава, когато се явява за пръв път на държавен изпит и ако не го издържи, втори път не му се дава този вид отпуск.
Но, този отпуск се ползва със съгласието на работодателя, т.е. ако той е дал съгласието си този работник да учи. Ако работника не е подал при работодателя си молба за разрешаване от работодател да учи, то тогава не може да претендира и за отпуск за държавен изпит.

Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.

За да ползва този вид отпуск, той трябва да Ви представи удостоверение от учебното заведение, кога му е изпита и т.н.
#4 | 17.05.2012, 20:00
Публикации: 3167 / 245

НРВПО
Чл. 51. (1) Отпуските на учащите се без откъсване от производството се разрешават от предприятието въз основа на документ, издаден от съответното учебно заведение, удостоверяващ дните на заетост с учебни занятия или изпити.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) След ползуване на отпуск за присъствие на учебни занятия и явяване на изпити работникът и служителят е длъжен да представи студентска (ученическа) книжка или друг документ от учебното заведение за удостоверяване посещението на учебните занятия и явяването на изпит.

(3) Когато учащият се е отсъствувал от учебни занятия или не се е явил на изпит по неуважителни причини, ползуваният отпуск се счита неплатен.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Съгласието на работодателя по чл. 169, 170 и 171 КТ се дава в писмена форма за всеки отделен случай.
#5 | 18.05.2012, 08:59
Публикации: 68 / 2
Това означава ли, че ако през 2011г. са ползвани 30 дни за явяване на държавен изпит за бакалавър, то през 2012г. могат отново да се вземат 30 дни за явяване на държавен изпит за магистър?
#6 | 18.05.2012, 09:00
Публикации: 2477 / 276
Тези 25 дни отделни ли са от 20 ПГО по чл. 155 или се има предвид 25 дни общо платен годишен отпуск?
#7 | 18.05.2012, 09:02
Публикации: 68 / 2
Тези 25 дни отделни ли са от 20 ПГО по чл. 155 или се има предвид 25 дни общо платен годишен отпуск?
Отделни са.
#8 | 18.05.2012, 09:09
Публикации: 3167 / 245
Това означава ли, че ако през 2011г. са ползвани 30 дни за явяване на държавен изпит за бакалавър, то през 2012г. могат отново да се вземат 30 дни за явяване на държавен изпит за магистър?

Да, полагат се отделно, но ако има писменото разрешение на работодател да учи.

Тези 25 дни отделни ли са от 20 ПГО по чл. 155 или се има предвид 25 дни общо платен годишен отпуск?

Тези 25 дни са си отделни и са на основание чл.169 ал.1 , а 30дни са на основание чл.169 ал.3 и нямат нищо общо с отпуската на основание чл.155 от КТ
#9 | 18.05.2012, 09:20
Публикации: 2477 / 276
Но ако не е поискано писмено разрешение, не е проблем, че не са дадени? Работодателят има ли право да откаже, дори и да е поискано и това има ли последствия за него, имате ли представа?
#10 | 18.05.2012, 09:22
Публикации: 3167 / 245
Ако не е поискано такова разрешение от работодателя  и лицето няма неговото съгласие. Негово право на работодателят е да откаже този вид отпуск.
#11 | 18.05.2012, 09:26
Публикации: 2477 / 276
Благодаря, Таня :) Усмихнат и лек ден!
#12 | 18.05.2012, 09:28
Публикации: 3167 / 245
Учебни отпуски
 Правна уредба – чл.169-171 КТ и чл.51-53 от Наредба за работното време, почивките и отпуските. Предпоставките за правото на ползване са кандидатстване или обучение в учебно заведение и предварително съгласие на работодателя / това съгласие е необходимо за платен отпуск /. Съществуват различни видове учебни отпуски:

-за осъществяване на обучението / чл.169 ал. 1, 2 /. Право на такъв отпуск има работник, който учи в СУ или в ВУЗ без откъсване от производството със съгласието на работодателя. Размерът на този платен отпуск е 25 раб.дни. Такъв работник има право и на неплатен отпуск, съгласно чл. 171 КТ. Разпределението на тези дни зависи от волята на работника и от разпределението на учебните занятия.

-за завършване на образованието / чл.169 ал. 3 /. Учащите имат право на платен отпуск в размер на 30 раб. дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дисертация. Такъв работник има право и на неплатен отпуск съгласно чл.171 КТ Съгласно чл 171 ал. 3 всички неплатени отпуски за учащи се се признават за трудов стаж.

Неплатен отпуск на учащи се

   
Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери:

1. за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година;

2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни;

3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца;

4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца.

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Неплатеният отпуск по ал. 1 и 2 се признава за трудов стаж.


Ползване на отпуските от учащите се

   
Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.


#13 | 18.05.2012, 09:29
Публикации: 3167 / 245
Благодаря, Таня :) Усмихнат и лек ден!

Благодаря, подобен ден и на Вас :)
#14 | 19.05.2012, 18:59
Публикации: 104 / 0
Благодаря на вс.за отговорите, но въпроса ми е следния, след като миналата година си получил 30 дни платен отпуск за държавен изпит професионален бакалавър, сега пак ти предстои държавен изпит за бакалавър, работодателя има ли право да даде тези 30 дни втори път на един и същ човек.В КТ пише, че този отпуск се дава еднократно, а в Закона за висшето образование съществуват 3 степени: професионален бакалавър, бакалавър, магистър!!!
#15 | 19.05.2012, 20:05
Публикации: 3167 / 245
Не се полага на ново този вид отпуск. Писала съм още отначало, какво означава еднократно.
Погледнете  Май 17, 2012, 19:53 »

Аз не разграничавам професионален бакалавър от бакалавър, а Вие?
#16 | 21.05.2012, 08:19
Публикации: 104 / 0
Да разлика има, професионален бакалавър -обучение 3 години в колеж - държи държавен изпит / моят случай е такъв миналата година е ползвал за държавен изпит 30 дни отпуск /. Бакалавър 4г. обучение в университет - пак държи държавен изпит. Човекът, който миналата година завърши колежа - получи тези 30 дни отпуск за държавен изпит. След това колежа промени статута си на университет и даде право на възпитаниците си да продължат още една година за да придобият степен бакалавър и пак сега ще държат държавен изпит, това са различни степени. Не зная сега дали му се полага 30 дни отпуск за държавен изпит и дали ако запише магистратура, следващата година пак ще му се полагат 30 дни за защита на дипломна работа!!! Съгласна съм с твоето мнение, но нещо пропускам, а искам да съм точна в отговора си!!!
#17 | 21.05.2012, 09:48
Публикации: 104 / 0
Хей споделете гледната си точка моляви
#18 | 21.05.2012, 13:51
Публикации: 104 / 0
Хей Таня, моляте включи се, държа на твоето мнение!!!
#19 | 21.05.2012, 14:21
Публикации: 3167 / 245
Има ли писменото разрешение от работодател? Ако го има, полага му се.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове