Осигуровки и данък върху медицинска застраховка от работодател

15.11.2021, 16:58 1076 15

15.11.2021, 16:58
Публикации: 30 / 4
Здравейте, работодател сключва медицинска застраховка за част от служителите си. Дължат ли се осигуровки и съответно удържа ли се данък върху месечната вноска ?
#1 | 16.11.2021, 09:34
Публикации: 78 / 6
Ако това са социални разходи по чл. 204, ал. 2, буква а от ЗКПО, то те са освободени от данък. Не се дължат и осигуровки. Но понеже пишете само за "част от работниците", каква е причината да не е за всички. Другата част не желаят и са се отказали?
#2 | 16.11.2021, 13:20
Публикации: 30 / 4
Ако това са социални разходи по чл. 204, ал. 2, буква а от ЗКПО, то те са освободени от данък. Не се дължат и осигуровки. Но понеже пишете само за "част от работниците", каква е причината да не е за всички. Другата част не желаят и са се отказали?
Просто работодателят така е решил и в този случай пак ли се водят социален разход? Не трябва ли да важат за всички работници/служители за да се водят социален разход ?
#3 | 16.11.2021, 13:34
Публикации: 448 / 51
Просто работодателят така е решил и в този случай пак ли се водят социален разход? Не трябва ли да важат за всички работници/служители за да се водят социален разход ?

Точно това Ви пита Chuchuliga - да поясните това социален разход ли е.
#4 | 16.11.2021, 14:30
Публикации: 78 / 6
Щом не са достъпни за всички служители, не отговарят на критериите за социални разходи. При това положение би трябвало да се разглеждат като доход на служителите, със съответните удръжки за данък и осигуровки.
#5 | 16.11.2021, 14:45
Публикации: 30 / 4
Щом не са достъпни за всички служители, не отговарят на критериите за социални разходи. При това положение би трябвало да се разглеждат като доход на служителите, със съответните удръжки за данък и осигуровки.
Благодаря Ви!
#6 | 28.11.2021, 23:39
Публикации: 282 / 3
Здравейте,

по отношение на чл.2, ал.2 от НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ. а именно:

(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху средствата, предоставени за сметка на социалните разходи за издръжка на столове (включително за поевтиняване храната в тях), на здравни и лечебни заведения, детски заведения, почивни бази, поддържане на културни потребности на работниците и служителите, вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и професионална квалификация, както и върху еднократните помощи в пари или в натура, изплатени на работниците и служителите за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития.

имам следните въпроси:

1.ако медицинската застраховка, сключена от работодател в полза на служителите отговаря на изискванията за социален разход и е до 60лв на месец за служител, то върху нея не следва да се начисляват осигуровки данъци,нали?
2. ако работодателя, предоставя освен медицинска застраховки и допълнително пенсионно осигуряване на служители, то общата стойсност на медицинската и пенсионната застраховка на месец на служител на месец не бива да превишава 60лв за да не се облага с осигуровки и данъци, нали?
3.  " поддържане на културни потребности на работниците и служителите" - какви разходи биха могли да бъдат това?
Предварително благодаря.
#7 | 29.11.2021, 10:34
Публикации: 3599 / 520
Тези 60 лв откъде идват?

Културните потребности - екскурзии, тъържества... ако не броим театъра и операта :)
#8 | 29.11.2021, 12:37
Публикации: 359 / 28
Тези 60 лв откъде идват?

Културните потребности - екскурзии, тъържества... ако не броим театъра и операта :)

И аз това се чудя.
#9 | 29.11.2021, 12:42
Публикации: 359 / 28
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
1. стойността на:
а) безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от Кодекса на труда;
б) безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони;
в) безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи - за дните в експлоатация, риболовците - за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране;
г) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г.) храна и ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 181, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, безплатната храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 67 от Закона за Националната служба за охрана и на служителите съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
д) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) порционните пари, изплатени на основание на Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националната служба за охрана и на сумите по чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
е) ваучерите за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
3. стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) вещевото имущество и снаряжение, осигурени на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Националната служба за охрана и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
5. стойността на:
а) пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;
б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, в подвижната охрана и в други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект - до двукратния размер на определените в нормативен акт минимални размери на допълнителните разходи;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) компенсационните суми по чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 186 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 81 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
8. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229, 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 121 и чл. 124 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 234, ал. 1 - 7 и чл. 236 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител;
9. социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане;
10. еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи - до стойността на лечението;
11. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв.;
12. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка "Живот", отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност;
13. направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт;
14. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) обезщетенията и помощите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс;
15. паричните и предметните награди, получени на основание и по реда на нормативен акт;
16. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) паричните средства по чл. 226з и 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, паричната помощ по чл. 69, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 182, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 76, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
17. (нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) паричните средства и помощи по чл. 67, ал. 1 - 5, чл. 69, ал. 1, чл. 108 и чл. 111, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване".
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Работодателите могат да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при условията на същия закон. Правото на избор се упражнява по реда на чл. 217, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и не може да се прилага за отделни физически лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не се включват в облагаемия доход по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия.
#10 | 29.11.2021, 18:26
Публикации: 282 / 3
Тези 60 лв откъде идват?

Културните потребности - екскурзии, тъържества... ако не броим театъра и операта :)

Чл. 208. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "а" в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За целите на предходното изречение не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в Националната агенция за приходите.


#11 | 29.11.2021, 19:37
Публикации: 3599 / 520
Остава да разузнаем дали "медицинската застраховка", за която пита питащата е равносилна на "застраховка "Живот" :)
#12 | 29.11.2021, 22:33
Публикации: 282 / 3
Остава да разузнаем дали "медицинската застраховка", за която пита питащата е равносилна на "застраховка "Живот" :)
Защо само за застраховката "Живот".
а) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот";
Това доброволно здравно осигуряване не е ли медицинска застраховка?
#13 | 30.11.2021, 14:54
Публикации: 30 / 4
Защо само за застраховката "Живот".
а) (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот";
Това доброволно здравно осигуряване не е ли медицинска застраховка?
Да, точно това е.
#14 | 30.11.2021, 16:57
Публикации: 3599 / 520
Най-добре си прочетете какво пише в документите, които имате за това доброволно здравно осигуряване дали представлява медицинска застраховка.
#15 | 11.12.2021, 00:17
Публикации: 282 / 3
Най-добре си прочетете какво пише в документите, които имате за това доброволно здравно осигуряване дали представлява медицинска застраховка.
Днес получих документите. Здравна застраховка за служителите от работодателя е. Благодаря, че обърнахте внимание.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Запор при възстановен данък от Evelina64
Вчера в 19:40 179 7

ДУК и трудов договор от tzvetinai
Вчера в 19:38 245 2

Данък върху лихва от sstasii
Вчера в 18:42 50

Данъчно облекчение за деца от marpan_64
Вчера в 17:10 1176 10

Продажба и бракуване на компютри от ХХХХХ
Вчера в 17:04 80 2

Бартер от tihomir.petrov
Вчера в 11:04 216 2

ГДД по чл.50 от iveliin
Вчера в 10:56 919 7

Графици СИРВ от Janѐ
Вчера в 09:05 169 1

Продажба на бракуван актив от bobo
17.01.2022, 20:20 247 3
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група