МФ предложи нов данък от 33% за търговците с по-високи печалби в сравнение с предходни години. Примери.

18.03.2023, 01:21 23692 54

18.03.2023, 01:21
Публикации: 551 / 225
Администратор на сайта
В петък Министерството на финансите публикува проект на ЗИД на ДОПК, с който предлага да се облагат с нов данък всички лица, които подлежат на облагане с корпоративен данък или алтернативен на корпоративния данък, както и на едноличните, търговци и приравнените на тях за данъчни цели лица, които осъществяват стопанска дейност, ако имат по-високи с 20% печалби в сравнение с предходни години. Облага се разликата с данък в размер на 33%, наречен солидарна вноска за генерирани свръхпечалби. Облагането с новия данък ще е авансово и месечно, като ще започва от юли 2023 година и ще се налага до края на годината. В проекта се предвижда лицата да декларират дължимия нов данък до 15.07.2023 г. със специална декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. За недеклариране или невярно деклариране санкциите стигат до 30 000 лв.

МФ посочва, че това увеличение на данъчната тежест за бизнеса се налага с цел запазване на макроикономическата и фискална стабилност на страната и за овладяване на инфлацията, породена от външни и вътрешни политически и икономически фактори.

Формулата за авансовото облагане е заложена в § 31д от проекта и тя включва средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20%. Тази сума се вади от данъчната печалба за 2022 година, полученото се облага с 33% данък, дели се на 12 месеца и се внася всеки месец до 15-то число от юли 2023 до края на годината. Изравняването и дооблагането е след като данните от същия референтен период (2018-2021) се сравнят с данъчната печалба за 2023 година, като се правят аналогични изчисления.

➤ Към Калкулатор: 33% данък свръхпечалба

Интересното е, че в сравнителния период (2018-2021) влизат както печалбите от преди 5 и 4 години, така и намалелите печалби по време на пандемията. Тоест правителството предполага, че е нормално един бизнес да нарасне средно само с 20%, не за година, а общо за всички тези 5-6 години, и то след като се възстановява от Ковид кризата. И всичко спечелено над тези 20% се нарича "свръхпечалба" и следва да се накаже с данък от цели 33%.

Нека разгледаме няколко примера с данни, като приложим формулите от законопроекта.

Пример 1: Вие сте малка семейна фирма от 2-ма души, работите като самоосигуряващи се лица в нея (тоест разчитате само на дохода от печалбите през година) и имате следните данъчни печалби през годините:
2018   30 000 лв. (тоест по 1250.00 лв. на човек на месец бруто)
2019   40 000 лв. (тоест по 1666.67 лв. на човек на месец бруто)
2020   60 000 лв. (тоест по 2500.00 лв. на човек на месец бруто)
2021   70 000 лв. (тоест по 2916.67 лв. на човек на месец бруто)
2022   80 000 лв. (тоест по 3333.34 лв. на човек на месец бруто)

Тогава вашата средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 е 50 000 лв., получено по следния начин: (30000+40000+60000+70000)/4. Съгласно формулата § 31д от проекта през второто полугодие на година ще внасяте авансово ((80000-(50000+20%*50000))/12)*0.33 = 550 лева до 15-то число всеки месец

Важно: След края годината следва да направите преизчисление с данните за 2023-та и ако печалбата ви за 2023 г. е по-голяма от печалбата ви за 2022 г., то довнасяте данък.

Пример 2: Вие сте голяма компания, собственост на добър или лош олигарх и имате следните данъчни печалби през годините:
2018   100 млн. лв.
2019   105 млн. лв.
2020   110 млн. лв.
2021   120 млн. лв.
2022   130 млн. лв.

Тогава вашата средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 е 108.75 млн. лв. Съгласно формулата обаче ще дължите 0.00 лв. така наречена солидарна вноска за генерирани свръхпечалби, защото ((130000000-(108750000+20%*108750000))/12)*0.33=-13750, тоест е по-малко от нула.

Пример 3: Вие сте стартъп фирма, която през първите години от съществуването си 2018-2021 има малки приходи (колкото да се покрият разходите), но през това време създавате иновативен продукт с голям потенциал с план да се разгърнете през 2022 и 2023 година. Тогава съгласно предложените правила понеже през референтния период 2018-2021 средната ви печалба е била минимална, и понеже през 2022 и 2023 най-накрая вашият стартъп дава плод, тогава по формулата излиза, че цялата ви печалба от 01.07.2023 до 31.12.2023 или за половин година ще бъде обложена с още почти 33%, в допълнение към корпоративния данък от 10%. Тоест обща данъчна тежест за вашият стартъп ще бъде 43%.

Пример 4: През 2018 и 2019 вие развивате малък бизнес, който след началото на пандемията намалява заради Ковид кризата. Резултатите ви през 2020 и 2021 са минимални печалби. Чак през 2022 и 2023 успявате да се съвземете и да реализирате прилични печалби. Тогава отново съгласно формулата печалбата ви за половината от 2023 година ще бъде обложена с близо 43% (10%+33%), защото средна стойност на данъчните печалби от референтния период е с ниска стойност по обективни причини.

По-долу публикуваме извадките от проекта на ДОПК, с който се правят гореспоменатите и други изменения в основните данъчни закони:

➤ В ЗДДС се предлага за ресторантьори и спортни съоръжения да се възстанови стандартната ставка, като ДДС-то се увеличи от 9% на 20% още от 1 юли тази година, вместо от началото на следващата година.

➤ В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага прагът за ограничението за разплащанията в брой да се намали от 10 000 лева на 5 000 лева. Предлага се още това ограничение да започне да важи и за трудовите възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда.

Текстовете от законопроекта:

С § 32 в Закона за корпоративното подоходно облагане се правят следните допълнения:

1. Създава се чл. 277д:
„Чл. 277д. (1) Задължено лице, което не подаде декларация по § 31г и/или § 31д от преходните и заключителни разпоредби или не я подаде в срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 лв. до 3 000 лв.

(2) Задължено лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на солидарна вноска по § 31г от преходните и заключителни разпоредби или авансовите вноски по § 31д от преходните и заключителни разпоредби в по-малък размер, се наказва с имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 30 000 лв.“

2. В преходни и заключителни разпоредби се създават параграфи 31а – 31з:
„§ 31а. (1) За генерираните свръхпечалби за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. се дължи солидарна вноска с изключение на свръхпечалбите, за които се дължи временна солидарна вноска съгласно Глава III от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

(2) Задължени лица за солидарната вноска по ал. 1 са:
1. данъчно задължените лица по чл. 2, с изключение на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 3-6, и
2. лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 31б. (1) Основата за определяне на солидарната вноска по § 31а e разликата между данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20 на сто.

(2) За целите на определяне на данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. преобразуванията на счетоводния финансов резултат по реда на този закон се извършват като общият размер на увеличенията, съответно намаленията на счетоводния финансов резултат за 2023 г. се умножи по 50 на сто.

(3) За целите на определяне на основата по ал. 1 задълженото лице може да избере вместо данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. да приложи 50 на сто от данъчната печалба за 2023 г.

(4) Данъчната печалба по ал. 1 и 2 се определя по реда на този закон и е данъчната печалба преди прилагане на метод за избягване на двойно данъчно облагане.

(5) Средната стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. по ал. 1 се определя като сборът от данъчните печалби за тези години се раздели на броя на годините, през които те са реализирани.

(6) Основата за определяне на солидарната вноска на лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, чл. 248 и чл. 254, e разликата между данъчните основи по чл. 237, съответно по чл. 249 и чл. 257 за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на тези данъчните основи за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличена с 20 на сто. Средната стойност на данъчните основи за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. се определя, като сборът от данъчните основи за тези години се раздели на броя на годините, в които данъчните основи са по-големи от нула.

(7) Основата за определяне на солидарната вноска на лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1, се определя като разликата между размера на данъка по чл. 245 за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. и 50 на сто от средната стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г., увеличен с 20 на сто. Средната стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. се определя, като сборът от данъците за тези години се раздели на броя на годините, през които е налице данък.

§ 31в. (1) Размерът на солидарната вноска по § 31а се определя, като основата за определяне на солидарната вноска се умножи по 33 на сто.

(2) Периодът за определяне на солидарната вноска по § 31а е периодът от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г.

§ 31г. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 декларират дължимата солидарна вноска с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите и внасят солидарната вноска.

(2) Дължимата солидарна вноска по този закон се внася в приход на държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация или където подлежат на регистрация задължените лица.

(3) Дължимата солидарна вноска се смята за внесена на датата, на която сумите са постъпили в държавния бюджет по сметката на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(4) Дължимата солидарна вноска за периода по § 31в, ал. 2 се декларира и внася от:
1. лицата по § 31а, ал. 2, т. 1 по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 за 2023 г. след приспадане на внесените авансови вноски по § 31д.
2. лицата по § 31а, ал. 2, т. 2 по реда и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. след приспадане на внесените авансови вноски по § 31д .

(5) Допуснати грешки в подадени декларации по ал. 1 се коригират по реда на този закон, съответно по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 31д. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 правят месечни авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.
(2) Месечните авансови вноски по ал. 1 се определят по следната формула:

               ДП2022−ССДП
АВ = ------------------------------ х 0,33
                     12
където: АВ е месечната авансова вноска;

ДП2022 е:
- данъчната печалба за 2022 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат корпоративен данък и за лицата по § 31а, ал. 2, т. 2, или
- данъчната основа за 2022 г. по чл. 237, съответно по чл. 249 или по чл. 257 за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, съответно по реда на чл. 248 или чл. 254, или
- данъкът за 2022 г. по чл. 245 за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1 ;

ССДП е:
- увеличената с 20 на сто средна стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат корпоративен данък и за лицата по § 31а, ал. 2, т. 2, или
- увеличената с 20 на сто средна стойност на данъчните основи по чл. 237, съответно по чл. 249 или по чл. 257 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 235, съответно по реда на чл. 248 или чл. 254, или
- увеличената с 20 на сто средна стойност на размера на данъка по чл. 245 за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. за лицата по § 31а, ал. 2, т. 1, които се облагат с алтернативен данък по реда на чл. 242, ал. 1.

(3) Месечните авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2 се декларират еднократно в срок до 15 юли 2023 г. с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Подаването на декларацията се извършва по електронен път.

(4) Месечните авансови вноски се внасят в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят.

(5) Новоучредените през 2023 г. дружества, както и лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са започнали дейност през 2023 г., не правят авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.

(6) Допуснати грешки в подадени декларации по ал. 3 могат да се коригират еднократно с подаване на нова декларация в срок до 31 юли 2023 г.

§ 31е. (1) За невнесената в срок солидарна вноска по § 31а, включително авансови вноски по § 31д се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
(2) Солидарната вноска по § 31а не се признава като разход за данъчни цели по реда на този закон.
(3) Недължимо платена или събрана сума за солидарна вноска по § 31а се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Солидарната вноска по § 31а е публично държавно вземане, което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 31ж. (1) Лицата по § 31а, ал. 2 са длъжни да водят подробна счетоводна отчетност и да съхраняват информация, необходима за установяване на задълженията им за солидарна вноска от органите по приходите на Националната агенция за приходите.

(2) Счетоводната и търговската информация по ал. 1 се съхранява по реда на чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 31з. Декларациите по § 31г, ал. 1 и § 31д, ал. 3 се утвърждават от министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“ в срок до 30 юни 2023 г.

§ 33. В Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 99 от 2022 г., изм. и доп., бр. 102 от 2022 г.), в § 9 от преходните и заключителни разпоредби ал. 6 се изменя така:
„(6) Лицата по ал. 1 могат да правят авансови вноски за временната солидарна вноска с изключение на периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., за който дължат авансови вноски по реда на § 31д от преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.“

С § 34 в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „в“ след думите „инвестиционни бонове“ се поставя запетая и се добавя „виртуални валути“;
2. В чл. 33, ал. 3 се изменя така:
„(3) Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута, се определя като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка, се намалява с 10 на сто разходи.“;
3. В чл. 45, ал. 1 думите „за изплатения през годината доходи по чл. 24, с изключение на доходите по ал. 2, т. 1, букви "а" - "д", т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“ се заменят с „за изплатения през годината доход по чл. 24“;
4. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 изразът „чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 12 и 16“ се заменя с „чл. 13, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 12 и 16“;
бб) в т. 4, б. „б“ изразът „точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 и 27“ се заменя с „точки 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 и 27“.
вв) създава се т. 5:
„5. по чл. 38, ал. 9 в полза на местни физически лица.“
б) в ал. 6 изразът „доходите по ал. 2, т. 1, букви "а" - "д", т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, т. 9, когато са предоставени в натура, т. 10, 12, 13, т. 16, когато са предоставени в натура, т. 17, когато са предоставени в натура, и по ал. 4“ се заменя с „доходи по чл. 24“;
в) в ал. 10 след думите „Националната агенция за приходите“ се поставя запетая и се добавя „както и доходите по чл. 13, ал. 1, т. 18, изплащани от училищата в полза на ученици и студенти.“
5. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 63:
„63. „Виртуални валути“ са тези по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
§ 35. Параграф 34, т. 3 и 4 се прилага за доходи, изплатени след 31 декември 2022 г.

С § 36 в Закона за данък върху добавената стойност в преходните и заключителните разпоредби в §15д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „31 декември 2023 г.“ се заменят с „30 юни 2023 г. включително“;
2. В ал. 2, в основния текст думите „1 юли 2023 г.“ се заменят с „30 юни 2023 г. включително“.

С § 39 в Закона за ограничаване на плащанията в брой се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, т. 6 се отменя;
2. В чл. 3 навсякъде думите "10 000 лв." се заменят с "5000 лв.".
#1 | 18.03.2023, 15:20
Публикации: 223 / 11
А дали ще го приемат? Това е ужасно.
#2 | 18.03.2023, 17:53
Публикации: 9409 / 1587
Не ми стана ясно:
1.  как ще се правят изчисленията, ако през периода 2018 - 2021 има години със загуба. Пример:
2018 - загуба 1000 лв
2019 - печалба 2000 лв
2020 - загуба 1500 лв
2021 - загуба 500 лв
2022 - печалба 800 лв
2.  солидарната вноска трябва да се прави от всички данъчнозъдължени лица, които се облагат по ЗКПО, независимо дали са задължени да правят авансови вноски по чл. 83. Така ли?
3. Тези солидарни /с кого?!?/ вноски само за периода юли - декември 2023 ли ще се правят или от 07.2023 до второ пришествие?
4. Тази солидарна вноска не зависи от финансовия резултат за 2023. Т.е. - може през 2023 да си на загуба или да си спрял дейност - пак дължиш авансови вноски на база печалбите от 2018 - 2022. Така ли?

#3 | 18.03.2023, 20:52
Публикации: 293 / 48
Така като гледам от примерите, пак ще го отнесат малкия и средния бизнес. Адски несправедливо. Дано не приемат такова безумие.
#4 | 18.03.2023, 21:44
Публикации: 1959 / 1614
Администратор на сайта
Не ми стана ясно:
1.  как ще се правят изчисленията, ако през периода 2018 - 2021 има години със загуба. Пример:
2018 - загуба 1000 лв
2019 - печалба 2000 лв
2020 - загуба 1500 лв
2021 - загуба 500 лв
2022 - печалба 800 лв
2.  солидарната вноска трябва да се прави от всички данъчнозъдължени лица, които се облагат по ЗКПО, независимо дали са задължени да правят авансови вноски по чл. 83. Така ли?
3. Тези солидарни /с кого?!?/ вноски само за периода юли - декември 2023 ли ще се правят или от 07.2023 до второ пришествие?
4. Тази солидарна вноска не зависи от финансовия резултат за 2023. Т.е. - може през 2023 да си на загуба или да си спрял дейност - пак дължиш авансови вноски на база печалбите от 2018 - 2022. Така ли?

По т.1.
Когато има загуба, годината не участва, защото:

"(5) Средната стойност на данъчните печалби за 2018, 2019, 2020 и 2021 г. по ал. 1 се определя като сборът от данъчните печалби за тези години се раздели на броя на годините, през които те са реализирани."

Тоест в примера и съгласно формулата ССДБ (2018-2021) = 2000+20%*2000=2400

И авансовата вноска ще е нула, защото ДП2022-ССПД < 0

След приключване на 2023 трябва да се направи ново изчисление и да се види дали трябва да се внесе данък.

По т.2: Да, но в зависимост от горното изчисление.

По т.3: Само за второ полугодие. Но предвид временната мярка за трите дни болничен от работодател, която си стана постоянна, да не стане и тази мярка постоянна, ако я приемат.

По т.4: Резултатът за 2022 е само за изчисление на авансовите вноски на този данък. Точно от резултата за 2023 зависи окончателното изчисление, като лицето има право на следния избор:

"(3) За целите на определяне на основата по ал. 1 задълженото лице може да избере вместо данъчната печалба за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. да приложи 50 на сто от данъчната печалба за 2023 г."

Да, възможно е да се надвнесе данък, ако през 2023 се окаже, че фирмата е на загуба. Тогава важи следното:

"(3) Недължимо платена или събрана сума за солидарна вноска по § 31а се възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс."
#5 | 19.03.2023, 10:16
Публикации: 13 / 1
съжалявам за преводача въпросът ми е: ще се прилага ли за компании, открити през 2023 г.? пише, че няма да се иска аванс. Не пише ли, че новите фирми регистрирани през 2023 (и 2022) няма да плащат този данък?
#6 | 19.03.2023, 12:41
Публикации: 13 / 1
и данъкът ще важи ли за еднолични търговци и физически лица?
#7 | 19.03.2023, 12:51
Публикации: 9409 / 1587
Да, важи и за ЕТ и някои ФЛ /тези, които упражняват търговска дейност и ЗП, избрали да се облагат по чл.29а/:

§ 31а (2) Задължени лица за солидарната вноска по ал. 1 са:...
2. лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


ЗДДФЛ, чл. 51, ал.1  Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а,....

Азансови вноски не дължат само фирмите, регистрирани през 2023 и ЕТ и ФЛ, започнали дейност през 2023

§ 31д (5) Новоучредените през 2023 г. дружества, както и лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са започнали дейност през 2023 г., не правят авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.
#8 | 19.03.2023, 14:06
Публикации: 4417 / 740
Вместо да смятаме не е ли по-добре да засипем МФ и МС, с хиляди писма, от които (всеки със свой пример или ситуация) да се види колко безумна е тази идея и как тези, които са причината за нея може са не са засегнати? И ние счетоводителите, но най-вече работодателите, с които работим, и от чиито джоб ще излязат парите, и които още не са разбрали какво им се готви. Медиите също са голяма сила, но за момента това е дребна новина в общия стрийм.
#9 | 19.03.2023, 15:50
Публикации: 13 / 1


§ 31д (5) Новоучредените през 2023 г. дружества, както и лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са започнали дейност през 2023 г., не правят авансови вноски за периода по § 31в, ал. 2.
[/quote]

"без депозит" не означава "без данък" ?


Доколкото разбрах, този текст няма да мине, защото основните политически групи (gerb wcc) са против и трябва мнозинство?

Като предприемач, който обмисля да започне работа в България, бих искал да знам какво да очаквам и дали има някакъв риск от данъчно законодателство със задна дата

Ако този текст не мине, възможно ли е да решат например да вдигнат данъка от 10% на 20% за всички през 2023 г. или е твърде късно?
#10 | 19.03.2023, 16:18
Публикации: 9409 / 1587
 бих искал да знам какво да очаквам и дали има някакъв риск от данъчно законодателство със задна дата

Ако този текст не мине, възможно ли е да решат например да вдигнат данъка от 10% на 20% за всички през 2023 г. или е твърде късно?

Съвсем възможно е законът да бъде променен със задна дата. И няма да е за първи път.
Дали ставката на данъка за 2023 може да се завиши по средата на годината - не би трябвало, но не е невъзможно.
Да решиш да правиш бизнес в България трябва винаги да си готов за промени в законите, за отмяната им, за нова промяна, за неясни или двусмислени текстове и още по-двусмислени указания. Е, някой свикват :)
#11 | 20.03.2023, 09:11
Публикации: 104 / 14
Колеги, да не слагаме каруцата пред коня и излишно да се филмираме. Предвид политическата обстановка в страната не мисля, че ще се стигне до приемане на подобен текст. Или поне вероятността за това е към 5-10%. Лично мнение.
#12 | 20.03.2023, 15:07
Публикации: 12013 / 2200
Колеги, да не слагаме каруцата пред коня и излишно да се филмираме.

Напълно съм съгласна , а това филмиране може да доведе и до погрешни решения.
#13 | 21.03.2023, 07:47
Публикации: 1884 / 385
Разработената тема от КиК инфо по проекта на МС е достатъчно обстойна и примерна. За всяка фирма може да  се изчисли какво я очаква евентуално ако се приеме изменението. Медиите коментират въпроса за свръхпечалба, къде правилно, къде неразбираемо, объркват собствениците на фирми. Щом има изказване, че ще преместят бизнеса си в Румъния, че ще създават нови фирми и ред други, добре е да направим тези изчисления и да ги запознаем с конкретните резултати за тях.
#14 | 21.03.2023, 08:57
Публикации: 1231 / 73
Имам фирма ,която не работи от 2019г. Обаче през 2021 и 2022 е трябвало да увеличи ФР с отписани вземания и съответно си е платил данъците за това. През 2023г. и занапред изобщо няма да работи. И  какво се оказва ,че въпреки ,че не извършва дейност отдавна , сега трябва да плати данък като свръх печалба? Аз толкова му обяснявах защо трябва да му увеличим ФР и да плати  данък, въпреки че не работи . Не знам сега как да му обясня, че на базата на това, пак ще трябва да плаща.
#15 | 21.03.2023, 11:00
Публикации: 12013 / 2200
 Аз толкова му обяснявах защо трябва да му увеличим ФР и да плати  данък, въпреки че не работи . Не знам сега как да му обясня, че на базата на това, пак ще трябва да плаща.

Точно фирмите започнаха след проверките за касови наличности да разпределят и плащат и повече дивидент / респективно данък дивидент / , започнаха да обръщат внимание и на касите - да няма червени такива . Сега с тези "свръхпечалби" и данъци за тях работата стана сложна...
Дано има и повече гласност и обсъждане това, което се подготвя и да се получи някаква обществена реакция. За пореден път се убеждаваме, че държавата не дава нищо "даром" .
Изключително полезна е разяснителната статия в тази дискусия - специални благодарности на Катя Крънчева за възможността да сме информирани.
#16 | 21.03.2023, 13:07
Публикации: 2982 / 397
Държавата иска да събере и от фирми, които една стотинка не са получили под формата на субсии, програми, помощи и всякакви други глупости, с които се наливаха пари по абсурдни поводи в отрасли и фирми. Това е най-шокиращото.
#17 | 21.03.2023, 13:24
Публикации: 668 / 83
В крайна сметка, това е предложение в което обществото или заинтересованите страни, могат да вземат отношение. Сигурен съм, че от бизнес организациите няма да оставят, така нещата. На сайта на strategy.bg постоянно се поставят за обсъждане теми и погледнете една, касаеща юристи, колко мнения има и колко са за счетоводните въпроси. После да не се сърдим, че това или онова са приели, което ни натресло повече работа.
#18 | 21.03.2023, 13:47
Публикации: 12013 / 2200
Държавата иска да събере и от фирми, които една стотинка не са получили под формата на субсии, програми, помощи и всякакви други глупости, с които се наливаха пари по абсурдни поводи в отрасли и фирми. Това е най-шокиращото.

Този цинизъм е наречен с името "солидарност" , а вноската "солидарна" . Това е израз на солидарността на нямащия с имащия, на неполучилия с получилия.
#19 | 22.03.2023, 11:02
Публикации: 14 / 2
Дано не се приеме това облагане с 33% ... първо непосилно ще е за бг фирмите и второ не е справедливо за стари периоди да ни вдигнат данъка и сме "шах с пешката"  и после искат чужди  инвеститори и растеж на икономиката .... няма как да стане
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група