Платена борса

15.08.2012, 09:31 62996 37
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

15.08.2012, 09:31
Публикации: 692 / 19
добро утро, работник,който  през последните 15 месеца е работил на трудов договор 9 м и е осигуряван на 900 лв ,и е освободен от последната си работа по чл 71 на колко месеца платена борса има право и 60% от тези 900 лв ли ще получава. общо трудовият стаж на лицето е около 15 месеца
#1 | 15.08.2012, 09:36
Публикации: 5550 / 369
Да, 60% от осигурителния доход на база 24 месеца назад.
#2 | 15.08.2012, 09:39
Публикации: 692 / 19
ами през последните 12 месеца дохода е тези 900 лв за 9 месеца ,ако не греша тогава обезщетението ще е 60% от тези 900 лв. борсата колко месеца ще е 4 или 9
#3 | 15.08.2012, 09:41
Публикации: 5550 / 369
Ще получава 4 месеца, а за периода в 24-те месеца, когато не е работил се взима за база МРЗ за страната. Така, че реално няма да взима 60% от 900 лв.
#4 | 15.08.2012, 09:45
Публикации: 692 / 19
благодаря и приятна работа
#5 | 03.10.2012, 13:53
Публикации: 1 / 0
добър ден! На работа съм от 2007г от който имам 2 години майчинство в период 2010 и 2011г. Поради неизплащане на време заплати ако реша да напусна работа колко време ще получа платена борса като чистата ми заплата е 350лв.
#6 | 03.10.2012, 15:20
Публикации: 1252 / 119
При напускане по желание мисля, че си е 4 м. със 60% . Има доста теми ето и една

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,2013.msg6915.html#msg6915

Предполагам, че е още актуална статията  :thumbup:
#7 | 03.10.2012, 15:31
Публикации: 638 / 129
Модератор
Доколкото разбрах, трудовото правоотношение ще бъде прекратено на основание чл.327 т.2 от КТ.
Това основание е извън посочените в чл.54б, ал.3 от КСО, затова лицето ще има право на обезщетение съгласно осигурителният си стаж.

КСО

Право на парично обезщетение за безработица
Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;
3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:
1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа на заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
(4) (*) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
1. заявлението по ал. 3 е подадено в тримесечен срок от тази дата;
2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Ако заявлението по ал. 3 е подадено по неуважителни причини след изтичането на срока по ал. 4, т. 1, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или ал. 4 период, намален със закъснението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Ако заявлението по ал. 3 е подадено в срока по ал. 4, т. 1, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по ал. 4, т. 2, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или ал. 4 период, намален със закъснението.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

Размер на паричното обезщетение за безработица

Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 18 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
(4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането.
(7) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
2. за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане - доходът, от който е определено паричното обезщетение;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето, през което лицето не е осигурено за безработица - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.

#8 | 04.10.2012, 15:00
Публикации: 638 / 129
Модератор
И да добавя още нещо:

Кодекс на труда
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие


Чл. 221. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

В заявлението за прекратяване си поискайте и това обезщетение.
#9 | 10.12.2013, 22:06
Публикации: 1 / 0
Здравейте!Имам трудов стаж през последните 15 месеца -8 месеца и 19 дни.Въпроса ми е колко дена още трябва трябва да работя(да са нанесени в трудовата ми книжка) ,за да мога да ползвам платена борса?Благодаря.
#10 | 10.12.2013, 22:12
Публикации: 7228 / 1079
11, а за по-сигурно 12 дни
В рамките на 15-те
#11 | 10.12.2013, 22:13
Публикации: 95 / 20
 :hi:
 Трябва да имате 9 месеца осигуряване през последните 15 месеца
#12 | 12.12.2013, 16:03
Публикации: 15 / 0

 Зравейте ,на 15.05 подадох документи в НОИ за изплащане на обезщетение за безработица.Дадоха ми 8 месеца и на 15.06 ми изплатиха първата сума.Сега съм бременна с термин 11.06.2014г. и искам веднага след изплащане на всичките ми обезщетения да бъда назначена във фирмата на мъжа ми ,за да мога след като родя да имам право на майчинство.От кога точно трябва да започва трудовия ми договор ,за да няма прекъсване?

Благодаря  :give_rose:
#13 | 12.12.2013, 16:17
Публикации: 7228 / 1079
Трудовия договор трябва да е няколко дни преди първия болничен. Трябва да имате поне 1 работен ден, за да имате право на обезщетението.
Ако можете да изчакате да изтече срока на обезщетението - добре, но ако сте на зор във времето  -по-добре прекратете борсата и сключете трудов договор.
Имайте предвид следното  - 8-те месеца борса са от датата на отпускане на обезщетението, а не от датата на първото плащане. В решението не е ли посочен срокът на обезщетението като дата?
#14 | 12.12.2013, 16:48
Публикации: 15 / 0
Не получих решението от НОИ ,но там подадох документите на 15.05.2013 и по мои сметки 8 месеца са  до 15.01.Ще изляза в 45 дневен болничен преди термина някъде в самото начало на месец май.Кога да прекъсна борсата и да постъпя на работа така,че да не губя трудов стаж и осигуровки?
#15 | 12.12.2013, 16:51
Публикации: 7228 / 1079
При такава комбинация от дати може да си изкарате борсата до края. Трудов договор ще ви е нужен някъде към края на април
#16 | 12.12.2013, 16:55
Публикации: 15 / 0
 След като ми свърши обезщетението от НОИ и остана на борсата това води ли се за трудов стаж и сама ли трябва да плащам здравните си осигуровки?
#17 | 12.12.2013, 17:01
Публикации: 7228 / 1079
принцип борсата изобщо не се води за трудов стаж. И платената и неплатената. Платената се води за ОСИГУРИТЕЛЕН стаж.
След като изтече платената борса вече няма да имате осиг.стаж, няма да Ви се внасят осигуровки и ще трябва сама да си внасяте здравните.
От мен съвет - тъй като ще почвате работа при съпруга си  -започнете веднага след борсата. Ако не Ви се работи  и не ви плащат осигуровки - ползвайте неплатен отпуск. Има някои добри страни: Първо - 30 работни дни /около месец и половина/ ще Ви се зачетат за трудов и осигурителен стаж без да има осигуровки; второ - няма да се разправяте с декларация 7 и лични вноски за здравно - това ще е задача на счетоводителката на съпруга Ви, а сумата е същата; трето - винаги може да се "добави" някой работен ден преди болничния .
#18 | 12.12.2013, 18:32
Публикации: 1181 / 85
Борсата се признава за трудов стаж.

Време, което се признава за трудов стаж, без да е съществувало трудово правоотношение.

7. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г.) работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация;
#19 | 12.12.2013, 18:36
Публикации: 15 / 0
и аз така знам ,защото от борсата ми казаха да си занеса книжката за оформяне на стажа при прекратяване..
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове