Проект и мотиви към Закон за изменение и допълнение на ЗАДС 2014

10.09.2013, 09:03 5938 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

10.09.2013, 09:03
Публикации: 1950 / 1538
Администратор на сайта
На сайта на Министерството на финансите са публикувани:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Дата на публикуване – 09.09.2013 г. Становища по проекта на нормативния акт може да изпращате на адрес: taxpolicy@minfin.bg до 23.09.2013 г. включително.

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Дата на публикуване - 09.09.2013 г.Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Основните промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са:
Увеличаване на акцизните ставки за природен газ, използван като моторно гориво и гориво за отопление, както и за тежките корабни горива. Предложенията са свързани с поетите ангажименти с Договора за присъединяване към ЕС относно повишаване на акцизните ставки за достигане на минималните нива на Общността. Увеличението на акцизните ставки е както следва:

 за природен газ, използван като моторно гориво - от 0,85 лв. на 5,10 лв. за 1 гигаджаул;
 за природен газ, използван като гориво за отопление – от 0,10 лв. на 0,60 лв. за гигаджаул;
 за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг.

Република България е изпратила уведомление с цел правна сигурност до Европейската комисия за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен газ, използван като моторно гориво в размер на 0,85 лв. за 1 гигаджаул. В тази връзка с § 3 от законопроекта е предвидено, в случай на одобрение от ЕК до изтичането на срока на действие на акта за одобряване на държавната помощ, приложимата акцизна ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 да бъде 0,85 лв. за 1 гигаджаул.

Предвижда се с оглед равнопоставеност на данъчнозадължените лица, да се даде възможност на малките винопроизводители, в случаите когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната, също да прилагат режим отложено плащане на акциз, като стоките да не се придружават с електронен административен документ. Те могат да бъдат съпроводени с придружителния документ, регламентиран в Регламент № 436 от 26 май 2009 г. на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор.

Предложено е да не се инсталира глобална система за позициониране, когато на територията на страната се транспортират с войскови транспортни средства маркирани енергийни продукти от специализираните бази за гориво - смазочни материали на Министерство на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия. За целта в правилника за прилагане на закона, ще се предвиди специален ред за транспортирането на тези енергийни продукти.
Предвидените допълнения в чл. 104 са във връзка с правомощията на митническите органи, като органите по приходите в производствата по чл. 77 и 78 от ДОПК, при откриване на производство по прекратяване, прехвърляне, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на предприятие данъчнозадължените лица, да уведомяват и тях. Информацията е необходима на митническите органи с цел предприемане на своевременни действия по реда на Глава петнадесета от ДОПК.

Предложено е да отпадне изискването за ликвидност и изискуемост на публичните задължения, тъй като за целите на лицензирането и регистрирането на лицата по реда на ЗАДС е налице условието същите да нямат ликвидни и изискуеми публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски. За доказване изпълнението на законовото условие да няма ликвидни и изискуеми публични задължения, данъчно задълженото лице представя удостоверение за наличие или липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, издадено по реда на чл.87, ал.6 от ДОПК, в което не се посочват обезпечените вземания. Съгласно действащата към настоящия момент правна уредба, данъчно задължените лица, които имат обезпечени вземания по реда на ДОПК, не отговарят на изискванията за лицензиран складодържател или регистрирано лице в ЗАДС. В удостоверението по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, което Националната агенция за приходите издава на лицата, не се отбелязват обезпечените вземания, тъй като не би следвало наличието на обезпечени задължения, чието плащане е сигурно в бъдеще, да води до затруднения за лицата. Наличието на обезпечени вземания не следва да създава пречки пред икономическите оператори да продължат да извършват търговската си дейност и това обстоятелство да не бъде предпоставка за прекратяване на разрешителните или лицензионни режими.

С цел прилагане на механизма за компенсиране на земеделските производители посредством създаването на схема за държавна помощ за прилагане на намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез система от ваучери за гориво, в законопроекта е създаден нов раздел VI, който предвижда специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво, като също така са предложени и съответните изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Схемата за държавна помощ е одобрена от Европейската комисия с положително решение № SA.32982 (2011/N) за съвместимостта й с вътрешния пазар, но към настоящия момент се очаква получаването на разрешение за удължаване на срока й на действие до 31 декември 2014 г., поради което е предвидено в преходните и заключителни разпоредби, същата да влезе в сила след постановяване на акта от ЕК за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.
Предвижда се общата номинална стойност на ваучерите за гориво да се утвърди със Закона за държавния бюджет на Република България, като ще се разпределя между земеделските производители на база определени индивидуални годишни квоти за всеки производител. Общата номинална стойност на ваучерите за гориво представлява величината на държавната помощ и се равнява на отстъпката от акциза върху горивото, използвано при производството на първична селскостопанска продукция. Номиналната стойност на ваучера ще представлява отстъпката от акциза за количеството газьол, посочено във ваучера. При закупуването на гориво за обработка на земеделска земя, земеделският производител ще има право да приспадне размера на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера. По този начин на практика се прилага намалена акцизна ставка върху горивото, използвано при обработката на земеделска земя. За целта, земеделските производители ще получават ваучери, съответстващи на количеството гориво, съгласно индивидуална годишна квота. За целите на определянето на индивидуалните годишни квоти, земеделските производители ще декларират прогнозно годишно потребление на горивото, коригирано съобразно одобрена методика от министъра на земеделието и храните, разработена с цел отчитане на площите по основните видове култури, отглеждани в страната.

Във връзка с отстраняване на проблеми, възникнали при прилагането на закона, са направени предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят единствено прецизиране на законовите разпоредби.Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(oбн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53 и 108 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 36 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.; доп., бр. 6 и 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., доп., бр. 29 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 54 и 94 от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г.).

§ 1. В чл. 20, ал. 2, т. 1а след думите „се изпраща до“ се добавя „лицензиран складодържател на територията на страната“.
§ 2. В чл. 24е, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;“.
§ 3. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 – 340 лв. за 1000 килограма;” се заменят със „с код по КН 2901, 2711 29, 2902 11 и 2902 19 – 340 лв. за 1000 килограма и с код по КН от 2902 20 до 2902 44 – 340 лв. за 1000 литра;”;
2. В т. 6 числото „0,85“ се заменя с „5,10“;
3. В т.10 числото „600“ се заменя с „645“.
4. Създава се ал. 11:
„(11) Акцизната ставка по ал. 1, т. 6 се прилага до постановяване на акт от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи под формата на намалена акцизна ставка за природен газ, използван като моторно гориво. До изтичане срока на действие на акта за държавна помощ, акцизната ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 е 0,85 лв. за 1 гигаджаул.“.
§ 4. В чл. 33, ал.1, т. 6 числото „0,10” се заменя с числото „0,60”.
§ 5. В чл. 34, ал. 2 се отменя.
§ 6. В чл. 34а, ал. 2 думите „по смисъла на Закона за енергетиката“ се заличават.
§ 7. В глава трета се създава Раздел VІ с чл. 45а-45в:
„Раздел VІ
Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво”
Чл. 45а. (1) Задължените по този закон лица, които са приели ваучери за гориво, издадени по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители срещу продажба на газьол по чл.32, ал. 1, т. 3 имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал.1 номиналната стойност на ваучерите.
(2) Събраните ваучери се предават на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчнозадълженото лице до 10-о число на месеца следващ месеца, за който се приспада акциза по ал. 1.
(3) В момента на предаване на ваучерите по ал. 2 се съставя приемо-предавателен протокол по образец, определен в правилника за прилагане на закона.
(4) Не се приемат ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити.
(5) С протокола по ал. 3 не се удостоверява автентичността на предадените ваучери за гориво.
(6) Лицата по ал.1 вписват в декларацията по чл. 87, ал. 1 от закона номера на протокола по ал. 3.
Чл. 45б. (1) Агенция „Митници” извършва проверка за автентичност на получените ваучери по ред и начин определени в правилника за прилагане на закона.
(2) След извършване на проверката за автентичност по ал.1, ваучерите за гориво се съхраняват в Агенция „Митници” по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.
Чл. 45в. (1) При констатиране на неистински или подправени ваучери за гориво се образува административнонаказател но производство, а ваучерите за гориво се съхраняват като доказателство до приключване на административнонаказател ното производство.
(2) В случаите по ал. 1 приспаднатият акциз по акцизната декларация по чл. 87, ал. 1 от данъчно задължените лица по неистински или подправени ваучери подлежи на внасяне, ведно със законната лихва от датата, когато акцизът е бил дължим.”
§ 8. В чл. 53, ал. 2, т. 2 думите „в определените срокове не се представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението, или когато“ се заличават.
§ 9. В чл. 58, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;“
§ 10. В чл. 58з, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;“
§ 11. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „който може да възникне за стоките под режим отложено плащане на акциз“ се заличават.
2. В ал. 2 след думата „възникнал“ се поставя запетая и се добавя „установен“.
§ 12. В чл. 80, ал. 1 думите „по реда на митническото законодателство“ се заличават.
§ 13. В чл. 81, ал. 3 накрая се добавя „след като задължението за акциз е погасено“.
§ 14. В чл. 83д, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „след като задължението за акциз е погасено“.
§ 15. В чл. 84 се създават ал. 17, 18 и 19:
„(17) Реквизитите на данъчните документи се попълват при отчитане на съответната специфика на акцизните стоки.
(18) Когато съдът спре предварителното изпълнение на решението на директора на Агенция „Митници“ за прекратяване на действието на лиценза за управление на данъчен склад, считано от датата на спирането за лицензираният складодържател възниква задължение да анулира издадения по чл. 20, ал. 2, т. 9 акцизен данъчен документ, по ред и начин определени с правилника за прилагане на закона.
(19) В случаите по ал. 18 се издава акцизен данъчен документ по чл. 20, ал. 2 за акцизните стоки, за които акцизът е станал дължим.“.
§ 16. В чл. 93 се създава ал. 8:
„(8) Разпоредбите на ал. 6 не се прилагат при транспортиране с войскови транспортни средства на маркирани енергийни продукти от специализираните бази за гориво-смазочни материали на Министерството на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия. Редът и условията за транспортиране на маркираните енергийни продукти се определя с правилника за прилагане на закона.“
§ 17. В чл. 104 се създават ал. 5 и 6:
„(5) В производството по чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, търговецът или заявителят уведомяват началника на съответната митница по седалището на търговеца. Удостоверение за уведомяването се издава от началника на съответната митница.
(6) В производствата по чл. 78 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, лицата уведомяват Агенция „Митници“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 18. Навсякъде в закона думите „ликвидни и изискуеми ” се заличават.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 19. В Закона за подпомагане на земеделските производители (oбн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г.; доп., бр. 26 от
1999 г.. изм. и доп., бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 113 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г.; доп., бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2002 г., доп., бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 108 от 2006 г.; доп., бр. 13 от 2007 г., изм., бр. 53 и 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г.; изм., бр. 36 и 43 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2008 г., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 32 и 82 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; доп., бр. 59 от 2010 г.; изм., бр. 8 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се Глава четвърта „а” с чл. 47а-47н:
„Глава четвърта „а”
Ваучери за гориво
Чл. 47а. (1) Право на ваучери за гориво имат земеделските производители, регистрирани по чл. 7 от закона, които:
1. Нямат изискуеми публични задължения;
2. Не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. Не са в производство по ликвидация;
4. Не са предприятия в затруднение.
(2) Земеделски производители, за които е установено, че са нарушили правилата за ползване на ваучерите за гориво, нямат право да подават декларация за получаване на ваучери за гориво за срок от 2 години.
Чл. 47б. (1) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво за съответната година се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България.
(2) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво се разпределя на земеделските производители въз основа на определената по чл.47в индивидуална квота.
Чл. 47в. (1) Земеделските производители получават ваучери за гориво в рамките на индивидуална квота, определена в литри гориво. Индивидуалната квота е първоначална и окончателна.
(2) Първоначалната индивидуалната квота се определя въз основа на подадена декларация по чл.47е, ал. 3, в която земеделският производител декларира прогнозно годишно потребление на гориво, коригирано съобразно одобрена методика от министъра на земеделието и храните. Корекцията се извършва от служители на компетентната областна дирекция „Земеделие”.
(3) Земеделските производители водят подробен годишен дневник за закупеното и действително изразходено гориво в стопанството. В дневника се отразяват данни за закупено количество гориво, видове и обем извършени дейности, използвани машини и съоръжения, действително изразходено гориво. Дневникът е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(4) Окончателната индивидуална квота представлява действително изразходеното през годината гориво при производството на първична селскостопанска продукция. Окончателната индивидуална квота се определя от компетентната областна дирекция „Земеделие”, въз основа на декларацията по чл. 47е, ал. 4, подадена от земеделския производител. Към декларацията се прилагат копия от фактурите за закупено гориво и копие от дневника по ал. 3.
(5) Компетентната областна дирекция „Земеделие” съвместно с Контролно-техническа инспекция установява изразходеното при производството на първична селскостопанска продукция гориво за съответната година, въз основа на данните от дневниците и фактурите, които земеделските производители представят с подаване на декларацията по чл. 47е, ал. 4.
(6) Отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота се определя в лева по следната формула:
ОАПИК = ПИК х ПОСА
където:
ОАПИК е отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота;
ПИК е първоначалната индивидуална квота;
ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво).
(7) Отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота се определя в лева по следната формула:
ОАОИК = ОИК х ООСА
където:
ОАОИК е отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота;
ОИК е окончателната индивидуална квота;
ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво).
(8) Отстъпката на акциза е равна на номиналната стойност вписана във ваучера за гориво. В случаите на повече от един ваучер за гориво, отстъпката на акциза е равна на сбора на номиналните стойности вписани в съответните ваучери.
Чл. 47г. (1) Отстъпката от стойността на акциза е прогнозна и окончателна.
(2) Прогнозната отстъпка от стойността на акциза за литър гориво се определя в лева по следната формула:
ПОСА=ОНС/ПИК и
където:
ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза;
ОНС е общата номинална стойност по чл. 47б, ал.1;
ПИК и са първоначалните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година.
(3) Окончателната отстъпка от стойността на акциза за литър гориво се определя в лева по следната формула:
ООСА=ОНС/ОИК и
където:
ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза;
ОНС е общата номинална стойност по чл. 47б, ал. 1;
ОИК и са окончателните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година.
(4) Отстъпките по ал.2 и 3 не може да надвишават разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове и минималната данъчна ставка за газьол, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията.
Чл. 47д. (1) На всеки земеделски производител се предоставят не повече от осем броя ваучери за гориво за съответната година.
(2) Броят на ваучерите за гориво, които може да получи земеделският производител се определя въз основа на литрите газьол, за които земеделският производител има право да ползва отстъпката по чл. 47г, ал. 1 от стойността на акциза.
(3) За целите на ал. 2 се определят следните категории и брой ваучери:
а) I-ва категория – до 370 литра включително – два броя ваучери за гориво;
б) II-ра категория – от 371 литра до 740 литра включително – четири броя ваучери за гориво;
в) III-та категория – от 741 литра до 3700 литра включително – шест броя ваучери за гориво;
г) IV-та категория – над 3701 литра – осем броя ваучери за гориво.
Чл. 47е. (1) Право да предоставят ваучери за гориво на лицата по чл. 47а, ал. 1 имат единствено областните дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните.
(2) Ваучери за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа след подаване на декларациите за определяне на първоначална и окончателна индивидуална квота по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(3) В декларацията за определяне на първоначална индивидуална квота, земеделските производители декларират :
1. вида на първичната селскостопанска продукция, която ще бъде произведена;
2. обработваеми площи и отглеждани животни;
3. вида и обема на дейностите, които ще бъдат извършени по производството на първична селскостопанска продукция;
4. прогнозно годишно потребление на гориво.
(4) В декларацията за определяне на окончателната индивидуална квота се декларира действителния обем изразходено гориво за съответната година, използвано за производство на първична селскостопанска продукция въз основа на данните от водения от земеделския производител дневник и фактурите за покупката на гориво.
(5) Декларацията по ал.3 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие” в срок до 31 декември на годината, преди годината, за която се отнася помощта.
(6) Декларацията по ал.4 се подава в компетентната областна дирекция „Земеделие” в срок до 15 януари на годината, следваща годината, за която се отнася помощта.
Чл. 47ж. (1) Ваучерите за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа.
(2) На първия етап се предоставят ваучери за гориво на земеделския производител в размер 60 на сто от отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота определена по реда на чл. 47в, ал. 6. Ваучерите се предоставят в периода от 1 април до 15 май на съответната година.
(3) На втория етап се предоставят на земеделския производител ваучери за количество гориво, представляващо разликата между отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота определена по реда на чл. 47в, ал. 4 и стойността на ваучерите по ал. 2. Ваучерите се предоставят в периода от 1 февруари до 15 март на годината, следваща годината за която се отнасят.
(4) В случай, че разликата по ал.3 е отрицателна величина земеделският производител възстановява сумата до размера на отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота.
Чл. 47з. (1) Ваучерът за гориво може да се използва само за покупка на газьол по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) Ваучерът за гориво се използва еднократно и лично от земеделския производител.
(3) Закупеното с ваучери гориво може да се използва единствено за осъществяване на дейността на земеделския производител, във връзка с която са предоставени ваучерите.
(4) За закупеното с ваучери гориво се издава фактура, в която се вписват серията и номера на ваучера за гориво.
(5) Фактурите за закупено гориво се съхраняват от земеделските производители в срок от 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.
(6) Ваучерът се състои от две еднообразни части, едната от които се приема от лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, а другата се прикрепя към фактурата и се съхранява от земеделския производител съобразно законоустановените срокове.
Чл. 47и. (1) Земеделските производители могат да закупуват с ваучери за гориво газьол от:
1. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които не са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове;
2. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) При закупуване на газьол, земеделският производител има право на приспадане на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера за гориво за съответните литри.
(3) Лицата по ал.1 приспадат от стойността на горивото номиналната стойност на акциза посочена във ваучера за гориво.
Чл. 47й. (1) Издател на ваучерите за гориво е Министерството на земеделието и храните.
(2) Организацията по отпечатването на ваучерите за гориво се извършва от Министерството на финансите за сметка на Министерството на земеделието и храните.
(3) Ваучерите за гориво се отпечатват по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.
(4) Ваучерите за гориво се отпечатват по предварителна заявка от Министерството на земеделието и храните, предоставена на Министерството на финансите в срок до 31 януари на годината за която се отнасят ваучерите.
(5) Отпечатаните ваучери се предоставят на Министерството на земеделието и храните в срок до 28 февруари на годината за която се отнасят ваучерите.
(6) Ваучерът за гориво задължително съдържа:
1. наименование на издателя;
2. серия и номер;
3. баркод, съдържащ серия, номер и година на емисията;
4. баркод, съдържащ индивидуализиращи данни за земеделския производител-получател на ваучера за гориво:
а) за физическо лице или едноличен търговец – трите имена/наименование, единен граждански номер (ЕГН), съответно единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
б) за юридическо лице – наименование и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
5. литри газьол, за които земеделския производител има право да ползва отстъпка за акциз по ваучера за гориво;
6. номинална стойност на ваучера за гориво (изразена цифром и словом) определена в левове;
7. година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера за гориво;
8. код, идентифициращ етапа, за който е предоставен ваучера;
9. изричен текст, че ваучерът за гориво е предназначен само за закупуване на газьол;
10. най-малко седем способа за защита;
(7) Данните по ал. 6, т. 4, 5, 6 и 8 се отпечатват върху ваучера от компетентната областна дирекция „Земеделие”.
(8) Неизползвани, сгрешени или повредени ваучери за гориво се връщат от Министерството на земеделието и храните на отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа” в Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол. Предадените ваучери се снемат от отчет.
(9) Върнатите по ал. 8 ваучери за гориво се унищожават.
Чл. 47к. (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа електронен регистър за предоставените на земеделските производители ваучери за гориво.
(2) Регистърът съдържа:
1. индивидуализиращите данни за земеделския производител (по баркод);
2. серия, номер и година на емисия на ваучера;
3. година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера за гориво;
4. номинална стойност на ваучера;
5. литри гориво, за които се предоставя отстъпката на акциза по ваучера;
6. код, идентифициращ етапа, за който е предоставен ваучера;
(3) Министерството на земеделието и храните предоставя обобщена информация в електронен вид на Агенция „Митници”, съдържаща данните от регистъра по ал. 2.
Чл. 47л. (1) Лицата по чл. 47и, ал. 1 т. 1, приемащи ваучери за гориво като платежно средство, имат право да използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол от други лица по чл. 47и, ал. 1, т. 1 или 2.
(2) Лицата по чл.47и, ал.1, т.1 и 2 при приемане на ваучера вписват на гърба му своето наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, дата на приемане на ваучера и печат.
(3) Задължението по ал.2 е условие за последваща употреба на ваучера за гориво от лицата по чл.47и, ал.1, т.1 и 2.
(4) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 2 имат право да използват приетите от тях ваучери единствено за целите на чл. 45а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(5) Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват като платежно средство.
Чл. 47м. (1) Ваучери за гориво по реда на тази глава не се предоставят, когато земеделския производител е получател на друго публично финансиране за същите разходи за акциз върху гориво, използвано за целите на първично селскостопанско производство, в рамките на окончателната индивидуална квота, определена по реда на чл. 47в, ал. 4.
(2) В случай на двойно публично финансиране, помощта под формата на ваучери за гориво става изискуема и подлежи на възстановяване, заедно със законната лихва от датата на получаването й.
Чл. 47н. Механизмът за подпомагане на земеделските производители по реда на тази глава се прилага за обработени земеделски земи, използвани ливади и отглеждани животни до 31 декември 2014 година.
2. Създава се чл. 52:
„Чл. 52. (1) Земеделски производител, който използва не по предназначение ваучери за гориво или газьол, закупен с ваучер, се наказва с глоба за физическите лица в размер от
2 000 до 5 000 лева, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева.
(2) Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво се наказва с глоба за физическите лица в размер от 2 000 до 5 000 лева, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева.
(3) В случаите на ал.1 и 2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаване им.
(4) Актовете за нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностните лица от компетентната областна дирекция “Земеделие”, на които е възложено да извършват проверките по тази глава.
(5) Наказателните постановления се издават от директора на компетентната областна дирекция „Земеделие” или от оправомощени от него длъжностни лица.
(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
3. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават точки 46, 47, 48, 49, 50 и 51:
„46. „Ваучер за гориво” по смисъла на този закон е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него само от земеделски производител, регистриран по този закон и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
47. „Предприятие в затруднение” е предприятие в затруднение по смисъла на § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.”
48. „Първична селскостопанска продукция” означава продуктите от първичното селскостопанско производство, включително продукти от почвата, от отглеждането на добитък, от лов и риболов.
49. „Първично селскостопанско производство” означава производството, отглеждането на първични селскостопански продукти, включително събиране на реколта, доене и животновъдство на стопански начала преди клане. То включва също лов и риболов и събиране на диви растения.
50. „Публично финансиране” са средства предоставени от държавния бюджет и/или бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя.
51. „Компетентна областна дирекция „Земеделие” за целите на Глава четвърта „а” е областната дирекция „Земеделие” към министъра на земеделието и храните по месторегистрация на земеделския производител.”
§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 7 и § 19, които влизат в сила след постановяване на акт от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове