Промени в ЗДДС, свързани с обратно начисляване на ДДС при земеделска продукция

13.11.2013, 09:45 114340 66
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

13.11.2013, 09:45
Публикации: 2033 / 252
§ 7. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23, 30 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 92 ал. 3 се изменя така:

„(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:

1. лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи;

2. лицето – земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки.“

2. В чл. 117, ал. 2 се създават т. 9 и 10:
„9. идентификационен номер на доставчика за целите на ДДС, под който номер е осъществена доставката, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, и номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола;
10. идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата.“

3. В чл. 163б, ал. 2 се създава т. 7:
„7. наименование и идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора.“

4. В глава деветнадесета „а“ се създава чл. 163г:
„Ограничение на обхвата
Чл. 163г. Разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение № 2 са налице условията по чл. 7, 13, 15, 16 и 28.“

5. В допълнителните разпоредби:

а) в § 1 се създава т. 71:
„71. „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.“;

б) в § 1а се създава т. 7:
„7. Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (ОВ, L 201/4 от 26 юли 2013 г.).“

6. Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ се изменя така:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80194
#1 | 13.11.2013, 09:57
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Благодаря, точно мислех да публикувам подобна тема. Закачам я, като важна горе в раздела.
#2 | 15.11.2013, 22:31
Публикации: 79 / 1
Благодаря , че сте повдинали темата.Може ли и малко мнения , как точно ще става това обратно начисляване ? Благодаря
#3 | 16.11.2013, 09:01
Публикации: 6365 / 1054
Ето моите разсъждения по въпроса:

Механизмът за обратно начисляване е регламентиран в глава деветнадесета „а” - ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ПО КОИТО ДАНЪКЪТ Е ИЗИСКУЕМ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ.
С изменението в ЗДДС, съгласно т. 6 на §7 приложение 2 се допълва със списък на зърнените култури. По този начин, чрез промяна в обхвата на приложение 2, облагането на зърнената продукция се прехвърля към режима по глава деветнадесета „а”, която е в част осма от закона - СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ.
Конкретния механизъм на обратно начисляване е подробно описан в следните текстове:
Скрит текст :
Какви са по-важните моменти от практическа гледна точка?
1. Данъчното събитие възниква и данъкът е изискуем  по правилата за доставки в страната и е задължение на получателя да го начисли.
- получателят, който е регистриран по ЗДДС, самоначислява данъка, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
- от противното, когато получателят не е регистриран по ЗДДС, доставчикът начислява данъка.

2. Начисляването на данъка от получателя, регистрирано по ЗДДС лице,  става с протокол по чл.117, ал. 2, в който съгласно т.2 на §7 от ПЗР на ЗИДДОПК, се отразяват, освен изискваните до сега реквизити, още - идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК на доставчика на стоки по приложение № 2, част втора, и номер и дата на фактурата. За получените от нерегистрирани лица доставки се издава общ протокол в края на месеца.

3. Доставчикът, когато е регистриран по ЗДДС, издава фактура на регистриран по ЗДДС получател, в която като основание за неначисляване на данък се посочва "чл. 163а, ал. 2". Ако доставката е към нерегистрирано по ДДС лице, де издава фактура с начислен ДДС по общия ред.

Какви са последствията за доставчиците – зърно производители?
На практика, те всеки месец ще са на възстановяване. С изменението от т.1 на §7 от ПЗР на ЗИДДОПК това ще става в 30 дневен срок (като за износителите), без да се прилага тримесечната процедура. По мое мнение, за тях това е положителна промяна. Работила съм като главен счетоводител на земеделска кооперация и до 01.01.2010 имахме правото да „задържаме” фактури с право на ДК само за три месеца. Налагаше се в едни периоди (на производството) да искаме възстановяване (което по общия ред беше вързано с „процедурата”), а в други периоди (на реализация) да внасяме данък. След 01.01.2010 вече можеше да се задържат фактури за покупки до 12 месеца и да се правят сметки за приспадане. Сега това отпада. Честито на колегите в бранша!

Какви са последствията за регистрираните по ЗДДС получатели?
Ще трябва да издават протокол за всяка покупка. Но няма да плащат данъка на доставчика, а ще имат право на ДК по него.

Аз така разбирам измененията без да претендирам, че това е изчерпателен или верен анализ. Приемете го като покана за активно включване в дискусията. :smile1:

#4 | 16.11.2013, 12:57
Публикации: 2033 / 252
На практика се получава същото като сделките с изкупуване на метални отпадъци . Те също са по Приложение № 2 към ЗДДС . Ако фирмата ми е регистрирана по ЗДДС и препродавам също на рег. по ЗДДС фирми , нито дължа ДДС на продаденото от мен желязо / дължимо е от рег. получател/ , нито пък ще платя ддс-то което си самоначилявам за изкупените от мен отпадъци / без значение дали от физ.лице , рег.по ДДС фирма или нерегист. по ДДС фирма / тъй като имам право на данъчен кредит за него.
#5 | 28.11.2013, 13:46
Публикации: 3 / 0
Към днешна дата според Указ 212/07.11.2013 г. промените в ЗИД ДОПК влизат в сила от 01.12.2013 г.
По непотвърдени източници очакваме промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в който някъде на  си ще пише, че се променя срока на § 10 от Указ 212 г. от 31.12.2013 г. на 01.01.2014 г. Аз лично такива промени към момента не откривам. Не ги откривам дори и в заседанията на МС като предложения ...
Ако има някой по-просветен - да сподели.
#6 | 28.11.2013, 14:57
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Към днешна дата според Указ 212/07.11.2013 г. промените в ЗИД ДОПК влизат в сила от 01.12.2013 г.
По непотвърдени източници очакваме промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове в който някъде на  си ще пише, че се променя срока на § 10 от Указ 212 г. от 31.12.2013 г. на 01.01.2014 г. Аз лично такива промени към момента не откривам. Не ги откривам дори и в заседанията на МС като предложения ...
Ако има някой по-просветен - да сподели.

Не е излязло още в ДВ. Излезе информация из медиите, че е гласувано на второ четене. Чакаме да видим...
#7 | 28.11.2013, 15:17
Публикации: 3 / 0
#8 | 28.11.2013, 16:17
Публикации: 1875 / 379
По темата срокът не е публикуван още в ДВ,

В ДВ 98/12,11,2013 на стр.5 в т.7 касае изменение на срока от 2014 на 2015, но за параграф 46 от ДВ 92/2012 г, който е

§ 46. За неплатените публични задължения,
срокът за плащане на които е изтекъл преди
1 януари 2008 г., чл. 169, ал. 4 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс се прилага
след 1 януари 2014 г.
#9 | 29.11.2013, 12:45
Публикации: 5 / 0
И сега от кога да считаме, че е в сила това обратно начисляване на ДДС - от 01.12.2013 или от 01.01.2014?
#10 | 29.11.2013, 15:40
Публикации: 1 / 0
Според НАП "Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г."

http://www.nap.bg/news?id=1759
#11 | 29.11.2013, 15:41
Публикации: 1 / 0
Според сайта на НАП от 01,01,2014
#12 | 02.12.2013, 21:16
Публикации: 1554 / 171
В очакване на утрешния брой и промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с много­годишни жилищно-спестовни влогове:
http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces
#13 | 03.12.2013, 10:44
Публикации: 27 / 0
Ако м.декември/2013 сме на възстановяване по коя процедура ще сме?А дали би било проблем в 2014г. в дневниците за покупки да фигурират фактури с дати до 31.12.2013г?
#14 | 03.12.2013, 10:56
Публикации: 6365 / 1054
Ако м.декември/2013 сме на възстановяване по коя процедура ще сме?А дали би било проблем в 2014г. в дневниците за покупки да фигурират фактури с дати до 31.12.2013г?
С измененията във връзка с обратното начисляване единствено се съкращава срок за възстановяване на ДК при определени условия. Не е променен срока за ползване на ДК при покупки от 12 месеца.
#15 | 03.12.2013, 11:03
Публикации: 27 / 0
А какъв ще е срока по отношение на декенврийското ДДС?1 или 3 месеца?
#16 | 04.12.2013, 12:43
Публикации: 1875 / 379
ДВ 98 изменение на ЗДДС
§ 10. Законът влиза в сила от 1 декември 2013 г.

С ДВ 104 то 03.12.2013 г
§ 5. В Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДВ, бр. 98 от 2013 г.) в § 10 накрая се
добавя „с изключение на § 7, т. 1, 2, 3, 4, 5,
т. 6 – относно част втора на приложение № 2
към глава деветнадесета „а“, и т. 7, които
влизат в сила от 1 януари 2014 г.“


Със ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
уреждане правата на граждани с многог
од ишн и жи л ищно - спе с т овн и в ло г ов е се изменя ДОПК, който бил изменил ЗДДС - еквилибристика  завидна. :))))
#17 | 03.01.2014, 23:14
Публикации: 15 / 0
Нека да дискутирамеконкретно "обратното начисляване" на ДДС при търговия със зърно  - кажете ми същото ли е както при ВОП-овете т. е начисляваме и в Дневника на продажбите и в Дневника на покупки ли?  и  също какво правим със съптстващите разходи  - ДДС по транспорт и съхраняване на зърното?

 :hi:
#18 | 09.01.2014, 13:42
Публикации: 108 / 3
Здравейте, мен също ме интересува как ще отчитаме транспорта и съхранението когато го фактурираме отделно от цената на съответната култура, има предвид EXW доставка?
По общия ред на закона или по режима на обратно начисляване?
#19 | 09.01.2014, 13:57
Публикации: 3 / 0
Здравейте!
Аз също много се интересувам от темата за облагането на транспортните разходи, свързани с превозването на зърнени култури. Фирмата е търговец на зърно и няма собствен транспорт, а изполва услугите на транспортни фирми. До сега включвахме цената на транспорта в продажната цена т.е в данъчната основа на продаваната стока. Ако продължим тази логика и на основание, че транспорта е съпътстваща доставка би трябвало и сега трансп.разходи да се включат в данъчната основа на продаваната стока и да не се облагат с ДДС. Не съм сигурна много в тезата си, обаче. Ще се радвам, ако има други мнения.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група