Резюме на специалния режим за Касова отчетност на ДДС

25.11.2013, 10:04 81917 36
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

25.11.2013, 10:04
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Колеги, прилагам нашето резюме на Специалния режим за касова отчетност на ДДС. Промените са приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в Държавен Вестник, Брой бр. 101 от 22.11.2013. Очакваме скоро да бъдат приети и обнародвани измененията и допълненията на ППЗДДС, след което ще допълним настоящото резюме в сайта на КиК Инфо.

Цел на режима за касова отчетност на ДДС

Режимът за касова отчетност на ДДС има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, когато не са получили плащане по извършените от тях доставки от клиентите си.

Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата, които го прилагат да отчитат ДДС към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. Едновременно с това е регламентирано, че при прилагане на този режим, правото на приспадане на данъчен кредит за лица, които го прилагат, ще възниква от момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик.

Режимът за касова отчетност на ДДС е въведен в националните законодателства на по-голямата част от държавите-членки на Европейския съюз.

Кой може да прилага специалния режим за касова отчетност на ДДС?

Съгласно чл. 151а, ал. 1 от закона това са лицата, които са регистрирани по ДДС на основание чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 и които отговарят едновременно на следните условия:
1. имат облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец;
2. нямат влязъл в сила ревизионен акт при ревизия при особени случаи (по реда на чл. 122 от ДОПК) и/или за отговорност в случаи на злоупотрeби (по реда на чл. 177 ЗДДС);
3. нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения са предоставили обезпечение или им е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване.

Изисква ли се специална регистрация за прилагане на режима?

Съгласно чл. 151а, ал. 3 за прилагане на специалния режим се издава разрешение от органите на НАП. За получаване на разрешение лицето подава до НАП писмено искане по образец, определен с правилника за прилагане на закона (чл. 151а, ал. 4). Съгласно чл. 151б, ал.1 лице, получило разрешение, прилага специалния режим от първия ден на месеца, следващ месеца на получаване на разрешението. НАП вписва лицето в специален публичен регистър, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК, в деня на издаване на разрешението за прилагане на специалния режим.

НАП може да откаже да издаде разрешение за лице, което:
1. не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК;
2. промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
3. системно не изпълнява задълженията си по този закон;
4. има публични задължения, събирани от НАП, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
5. не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.
6. не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.

За кои доставки се прилага режима и за кои доставки не се прилага?

Лице, което е получило разрешение за прилагане на специалния режим за касова отчетност по ДДС, прилага режима по отношение на всички доставки на стоки или услуги, с изключение на изброените по-долу: (чл. 151а., ал. 2)
1. внос на стоки;
2. вътреобщностни придобивания на стоки;
3. вътреобщностни доставки на стоки;
4. доставки към нерегистрирани по този закон лица;
5. освободени доставки;
6. доставки с място на изпълнение извън територията на страната;
7. доставки на услуги с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът е изискуем от получателя по доставката;
8. доставки по договор за лизинг;
9. доставки, за които се прилага част осма “Специален ред на облагане”, (туристически услуги, облагане на маржа, услуги по ел. път от лица, неустановени в ЕС, инвестиционно злато, доставка приложение № 2, по които данъкът е изискуем от получателя, инвестиционни проекти;
10. доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;
11. доставки, облагаеми с нулева ставка по глава трета;
12. доставки между свързани лица;
13. облагаеми доставки, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие е извършено цялостно плащане по доставката, включително данъка по този закон.

Как се издават фактурите за доставки, за които се прилага режима за касова отчетност по ДДС?

Съгласно чл. 151д, доставките, за които се прилага режима се документират, като във фактурата или в известието към нея задължително се вписва "касова отчетност". Документирането и отчитането на доставките по специалния режим се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона. След обнародването на промените в правилника ще обновим резюмето в КиК Инфо.

Данъчно събитие, изискуемост и начисляване на данъка

Данъчното събитие на доставка, за която се прилага специалния режим, възниква съгласно общите правила на ЗДДС. А данъкът за тази доставка е изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане по доставката. Данъкът е дължим за данъчния период, през който е станал изискуем (чл. 151в, ал. 1, 3 и 8).

Съгласно чл. 151в, ал. 2 лице, което прилага специалния режим, на датата на възникване на данъчното събитие е длъжно да начисли данък за доставката, като:
1. издаде фактура или известие и посочи данъка на отделен ред;
2. посочи фактурата или известието в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като данъчната й основа и размерът на данъка не участват при определянето на резултата за данъчния период.

За определяне размера на изискуемия данък доставчик, който прилага специалния режим, издава за всяка от страните протокол по чл. 151в, ал. 8 по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Лицето, което прилага специалния режим, е длъжно да отрази и включи размера на данъка от протокола по чл. 151в, ал. 8 в дневника за продажби и в справка-декларацията при определяне на резултата за съответния данъчен период. (чл. 151в, ал. 3)

Какви нови протоколи се издават във връзка с новия режим за касова отчетност?

Въвеждат във връзка с документирането на специалния режим за касовата отчетност на ДДС се въвеждат нови протоколи. Те се издават от лицето, което прилага режима за касова отчетност на ДДС.

Протокол по чл. 151в, ал. 8 (свързан с данъка по продажните фактури)

Протокол по чл. 151в, ал. 8 се издава за определяне размера на данъка от доставчик, прилагащ специалния режим. Доставчикът издава този протокол за всяка от страните . Лицето, което прилага специалния режим, е длъжно да отрази и включи размера на данъка от протокола в дневника за продажби и в справка-декларацията при определяне на резултата за съответния данъчен период. (чл. 151в, ал. 3)

Протокол по чл. 151г, ал. 8 (свързан с данъчния кредит по покупните фактури)
 
Протокол по чл. 151г, ал. 8 се издава за определяне на данъчния кредит от получател, прилагащ специалния режим. Протоколът се издава само за доставки, по които доставчикът не прилага специалният режим за касова отчетност. Тоест получателят не издава протокол за доставките, за които доставчикът му e издал протокол по чл. 151в, ал. 8 и е вписал във фактурата текста "касова отчетност".

Протоколите по чл. чл. 151в, ал. 8 и чл. 151г, ал. 8 се издават по ред, определен с правилника за прилагане на закона. В тази връзка  настоящата публикация в КиК Инфо ще бъде допълнена, след обнародването на промените в Правилника за прилагане на ЗДДС. Засега можем да обобщим за лице прилагащо режима, за доставките, които са в обхвата на режима (тоест извън списъка по чл. 151а., ал. 2), следното:
1. При получаване на плащане по продажна фактура, издава протокол по чл. 151в, ал. 8 и предоставя екземпляр на клиента си. В този протокол се определя размера на данъка, пропорционално на плащането.
2. При извършване на плащане по покупна фактура, издава протокол по чл. 151г, ал. 8 за своето счетоводство, освен ако неговият доставчик, не прилага режима за тази доставка и му предостави екземпляр от протокол чл.151в, ал.8, който той е издал, и върху съответната покупна  фактура има текст "касова отчетност". Чрез този протокол се определя размера на данъчния кредит, пропорционално на плащането.

Данъчен кредит за лица, прилагащи специалния режим на касова отчетност

За лицата, които прилагат специалния режим, правото на приспадане на данъчен кредит за получена доставка, по която доставчикът не прилага специалния режим, възниква за данъчния период, през който е извършено цялостно или частично плащане по доставката към доставчика, и се упражнява в срока по чл. 72. Въпреки това, правото на данъчен кредит за доставките, които съгласно чл. 151а, ал. 2 са изключени от обхвата на специалния режим, възниква и се упражнява по общите правила на закона. (чл. 151г, ал. 1 и 2)

За лицата, които прилагат специалния режим, правото на приспадане на данъчен кредит по доставка, за която доставчикът прилага специалния режим, и във фактурата е вписано "касова отчетност", възниква за данъчния период, през който е извършено цялостно или частично плащане по доставката към доставчика, и се упражнява в срока по чл. 72 (чл. 151г, ал. 3).

Съгласно чл. 71, т. 9 лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава:
  • данъчен документ (фактура/известие)
  • документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор
  • и е издало протокол по чл. 151г, ал. 8 - за доставки, при които доставчикът не прилага глава седемнадесета "а".

Какво трябва да знае регистрирано лице, което не прилага специалния режим за касова отчетност, когато получи фактура от доставчик с текст "касова отчетност"?

За лице, което не прилага специалния режим, но е получател по доставка, за която е приложен специалния режим, правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем (чл. 68, ал. 6). А данъкът за тази доставка е изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане по доставката (чл. 151, ал. 3).

Лицето трябва да изиска от доставчика, прилагащ специалния режим, протокол по чл. 151в, ал. 8, в който е определен размера на данъка, който има право да приспадне.

Съгласно чл. 71, т. 8 лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава:
  • данъчен документ (фактура/известие)
  • документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор
  • протокол по чл. 151в, ал. 8 - за доставки, при които доставчикът прилага глава седемнадесета "а";
НАП създава и поддържа специален публичен регистър, в който всички лица, които прилагат специалния режим за касова отчетност по ДДС са вписани и могат да бъдат проверени, че имат право да прилагат специалния режим.

Прилагане на специалния режим при частични плащания

Съгласно чл. 151а, ал. 2 при прилагане на специалния режим за доставките, за които е възникнало данъчно събитие, данъкът става изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане, пропорционално на плащането.

Когато лице, прилагащо специалния режим, получи частично плащане на или след датата на данъчното събитие, то изискуемост на данъка възниква само за частта от начисления във фактурата данък, която пропорционално отговаря на размера на извършеното частично плащане спрямо общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане.

Когато лице, прилагащо специалния режим, получи частично авансово плащане преди да е възникнало данъчното събитие, то начисляването се извършва по общия ред на закона, а изискуемостта по специалния режим се прилага за размера на данъка върху разликата между данъчната основа по доставката и авансово платените суми, без данъка по този закон (чл. 151в, ал. 4 и 5).

Когато лице, прилагащо специалния режим извърши частично плащане на или след датата на данъчното събитие, то право на данъчен кредит възниква за частта от начисления във фактурата и/или известието към датата на данъчното събитие данък, която пропорционално отговаря на размера на извършеното частично плащане спрямо общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане.

Когато лице, прилагащо специалния режим извърши частично авансово плащане преди да е възникнало данъчното събитие правото на данъчен кредит възниква по общите правила на закона. За посочения данък в издадената към датата на данъчното събитие фактура и/или известие, определен върху разликата между данъчната основа по доставката и авансово платените суми, без данъка по този закон, правото на данъчен кредит възниква за данъчния период, през който е извършено цялостно или частично плащане по доставката към доставчика и се упражнява в срока по чл. 72 (чл. 151г, ал. 4 и 5)

Как се прекратява прилагането на специалния режим за касова отчетност по ДДС?

В общия случай лице, получило разрешение за прилагане на специалния режим, може да предприеме действия за прекратяване на прилагането на режима след изтичането на 12 месеца, смятано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението. За прекратяване прилагането на специалния режим, лицето подава до компетентната териториална дирекция на НАП искане за прекратяване на прилагането на специалния режим по образец, определен с правилника за прилагане на закона.

Когато някое от условията за прилагане на режима по чл. 151а, ал. 1 не е налице, лицето, получило разрешение за прилагане на специалния режим, предприема действия за прекратяване прилагането на режима. В този случай искането за прекратяване на прилагането на режима се подава в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата.

За прекратяване прилагането на специалния режим НАП проверка и издава акт, с който потвърждава или мотивирано отказва да прекрати прилагането на специалния режим.

Прилагането на специалния режим се прекратява по инициатива на НАП, когато:
1. се установи, че някое от условията по чл. 151а, ал. 1 не е налице
2. лицето е приспаднало данъчен кредит преди настъпване на условията по чл. 151г, ал. 1;
3. лицето по ал. 1 не е издало или отразило издадения протокол по чл. 151в, ал. 8 за дължим данък върху добавената стойност при получено плащане за извършена от него доставка на стоки или услуги в дневник продажби и в справка-декларацията за периода, през който данъкът е станал изискуем.

Прилагането на специалния режим се прекратява от деня, следващ деня на връчване на акта за прекратяване прилагането на специалния режим, а НАП заличава лицето от специалния публичен регистър в деня на връчване на акта за прекратяване прилагането на специалния режим.

Настоящата разработка е част от резюметата на основните данъчни закони за 2014 г, публикувани в сайта КиК Инфо. В съответните темата във форума има възможност за публикуване на коментари така, че всеки да може да се включи под публикацията с въпрос, мнение или да си потвърди информацията.

Автор на статията: Катя Крънчева
управляващ съдружник в K&K Accounting
www.kik.bg

 
Другите теми:
Счетоводни статии и протоколи при режима Касова отчетност на ДДС
Резюме на промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2014г.
Резюме на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2014г.
Резюме на промените в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014г.

Старата тема с обсъждането на Проекта за режима за касова отчетност на ДДС
#1 | 25.11.2013, 10:39
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
#2 | 25.11.2013, 10:46
Публикации: 288 / 5
Здравейте , как тълкувате този текст : 3. нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения са предоставили обезпечение или им е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване.

Аз може да нямам още акт , но да имам неплатени задължения за данъци и осигурителни вноски ?
#3 | 25.11.2013, 11:06
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Здравейте, тази точка 3 се отнася само за задължения по ревизионни актове, които са окончателни, тоест влезли в сила.
#4 | 25.11.2013, 11:32
Публикации: 2041 / 249
 :wave: Според мен ще е най-добре , след като излезе промяната в правилника за прилагане на ЗДДС , да направим примери с различни варианти - доставчик рег. по КО и получател рег. по КО ; Само доставчик рег. по КО , само получател рег. по КО и т.н . С примери ще бъде по лесно за възприемане според мен :)
#5 | 25.11.2013, 11:34
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Документирането е с новите протоколи. Осчетоводяването им ще е подобно на осчетоводяването на протоколите по чл. 117.

След като излязат промените и в ППЗДДС ще актуализираме темата и ще разпишем и примерна технология за осчетоводяване.
#6 | 25.11.2013, 18:05
Публикации: 206 / 38
добро резюме, хубаво очертава общата картина

иначе и моите притеснения са свързани основно с техническото приложение на режима, признавам, че съм много неприятно изненадана от решението за документиране с протоколи, което практически води до минимум удвояване на документооборота и счетоводната обработка - съответно за покупките и за продажбите

практически при регистрирана по режима фирма, всяка фактура ще трябва да се осчетоводява и вписва в Дневниците в месеца на издаването й, и след това още веднъж същото за съответния Протокол, документиращ отчисляването на данъка при плащането й; ако плащането е частично - на няколко пъти, още толкова протокола

Протокола при продажби ще трябва да се включва в Дневника в месеца на издаването му, а при Покупки - когато преценим, че имаме нужда от този данъчен кредит - така че още едно следене се очертава.... вярвам, че и в други фирми има практика с оглед на данъчното планиране да се отлага ползване на данъчен кредит до 12 месеца с оглед резултата за внасяне и невлизане в процедури за ефективно възстановяване на ДДС

комуникацията между контрагентите също се удвоява - очевидно е, че получаването/изпращането/изискването на съответния Протокол ще се осъществява в друг времеви период, определено време след получаването/изпращането на фактурата

също така, ако издаването на въпросните протоколи бъде възложено на счетоводството, повечето външни счетоводители ще трябва да изискат перманентен достъп до текущо издаваните фактури и банкови сметки на клиента си, за да могат протоколите да бъдат издавани в срок [не ми се вярва срокът да е по-дълъг от 5 дни от дата на плащане]... така че сериозно се ограничава възможността за еднократно предаване на документи за счетоводна обработка и си става почти ежедневно обслужване - в което няма нищо лошо, но не ми се вижда реално да бъде на такса, определена при друг график на обслужване

всички тези неща би трябвало да ги знаят и клиентите - потенциални кандидати за режима, а дори и тези, които няма да се регистрират, тъй като все пак е възможно и те да получават фактури от контрагенти, регистрирани по режима, за да си следят и изискват протоколите... само така биха могли да вземат информирано решение дали да влязат в играта и да останат в нея поне 12 месеца

също е важно да помним да следим и оборота за последните 12 месеца; при надвишаване на 500К Е, ще трябва да се подготвяме за проверки за дерегистрация от режима

чисто технически, много се надявам софтуерните ни компании добре да помислят как да направят програмите... може би с някакви отметки, че съответната фактура при вкарването й в Дневника е в режим КО - от там автоматично ДДС-то да отива в някаква разчетна сметка; при осчетоводено плащане - възможност за автоматично издаване на Протокол и последващо предложение за описване на Протокола в Дневника и свързване на ДДС-то по него с разчетната сметка; при всяко положение аналитичността ще се увеличи, но няма как

дано и Правилника излезе по-скоро, за да се добие пълна яснота, че не остана много време за взимане на решения
#7 | 25.11.2013, 18:22
Публикации: 9301 / 1583
За наше улеснение и удобство, както винаги - добре поднесено, кратко , точно и ясно резюме. Благодаря, Катя !  :give_rose:

Ще чакаме и измененията на Правилника, за да " облечем " в примери новата теория и да има време да я разясним и по фирмите . Ще е необходимо работещите с доставчици и клиенти собственици и служители да са наясно какво следва да правят и изискват от контрагентите, защото в техни ръце ще е приложението на новостите в този случай. За това, че и ние трябва да сме на " ти " с всичко по въпроса спор няма.  :smile1:
#8 | 26.11.2013, 09:30
Публикации: 1 / 0
Здравейте,
Според мен това нововъведение е ненужно усложняване на работата на счетоводителите, което надали някой ще оцени.Почти същия ефект се получава и с работа с проформа ф-ри.Също си мисля, че големите ф-ми с голям документооборот ще избягват работа с ф-мите прилагащи съответния режим т.к. ще трябва да следят повече срокове и документи, а и няма да могат да си полват ДДС-то веднага, а ще трябва да си го платят преди това.
#9 | 26.11.2013, 09:46
Публикации: 1002 / 54
Четох закона,също и резюмето,но пак не ми стана ясно следното: Примерно аз съм фирма-А,която не е регистрирана за КО ,обаче получавам стока и съответно фактура от друга фирма-Б,регистрирана по КО.Длъжна ли е фирма А,да се съобрази и ако не е платила фактурата да не я включва в дневниците?
Ако е длъжна,то тогава къде е правото на избор?Един вид или си регистриран или ако не искаш да се занимаваш с тн.н КО,то изобщо не работи с фирми,регистрирани по този режим.
#10 | 26.11.2013, 11:15
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
От текста от резумето по-долу не става ли ясно? Освен това чакаме да излезе и Правилника за техническите детайли, относно в коя колона се включват протоколите и фактурите в дневницитe и тн.

От резюмето:

Какво трябва да знае регистрирано лице, което не прилага специалния режим за касова отчетност, когато получи фактура от доставчик с текст "касова отчетност"?

За лице, което не прилага специалния режим, но е получател по доставка, за която е приложен специалния режим, правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем (чл. 68, ал. 6). А данъкът за тази доставка е изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане по доставката (чл. 151, ал. 3).

Лицето трябва да изиска от доставчика, прилагащ специалния режим, протокол по чл. 151в, ал. 8, в който е определен размера на данъка, който има право да приспадне.

Съгласно чл. 71, т. 8 лицето упражнява правото си на приспадане на данъчен кредит, когато притежава:
  • данъчен документ (фактура/известие)
  • документ за извършеното плащане по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор
  • протокол по чл. 151в, ал. 8 - за доставки, при които доставчикът прилага глава седемнадесета "а";
НАП създава и поддържа специален публичен регистър, в който всички лица, които прилагат специалния режим за касова отчетност по ДДС са вписани и могат да бъдат проверени, че имат право да прилагат специалния режим.
#11 | 26.11.2013, 12:18
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта

иначе и моите притеснения са свързани основно с техническото приложение на режима, признавам, че съм много неприятно изненадана от решението за документиране с протоколи, което практически води до минимум удвояване на документооборота и счетоводната обработка - съответно за покупките и за продажбите

практически при регистрирана по режима фирма, всяка фактура ще трябва да се осчетоводява и вписва в Дневниците в месеца на издаването й, и след това още веднъж същото за съответния Протокол, документиращ отчисляването на данъка при плащането й; ако плащането е частично - на няколко пъти, още толкова протокола

Протокола при продажби ще трябва да се включва в Дневника в месеца на издаването му, а при Покупки - когато преценим, че имаме нужда от този данъчен кредит - така че още едно следене се очертава.... вярвам, че и в други фирми има практика с оглед на данъчното планиране да се отлага ползване на данъчен кредит до 12 месеца с оглед резултата за внасяне и невлизане в процедури за ефективно възстановяване на ДДС

комуникацията между контрагентите също се удвоява - очевидно е, че получаването/изпращането/изискването на съответния Протокол ще се осъществява в друг времеви период, определено време след получаването/изпращането на фактурата

също така, ако издаването на въпросните протоколи бъде възложено на счетоводството, повечето външни счетоводители ще трябва да изискат перманентен достъп до текущо издаваните фактури и банкови сметки на клиента си, за да могат протоколите да бъдат издавани в срок [не ми се вярва срокът да е по-дълъг от 5 дни от дата на плащане]... така че сериозно се ограничава възможността за еднократно предаване на документи за счетоводна обработка и си става почти ежедневно обслужване - в което няма нищо лошо, но не ми се вижда реално да бъде на такса, определена при друг график на обслужване


Ще се опитаме да дадем нашето решение и пример как да се организират нещата по тези въпроси, след като излезе Правилника, за да видим какво ще е заложено в него, като изисквания.


също е важно да помним да следим и оборота за последните 12 месеца; при надвишаване на 500К Е, ще трябва да се подготвяме за проверки за дерегистрация от режима


Много важно подсещане.
#12 | 26.11.2013, 14:14
Публикации: 6 / 0
Здравейте колеги,
не откривам приложение при плащане с прихващане?
Пропускам ли нещо?
#13 | 26.11.2013, 18:35
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Съгласно чл. 151а., ал. 2 т. 10 за доставки на стоки и услуги, при които възнаграждението не се изплаща по:
 -  банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи,
 - или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;

не се прилага специалния режим.
#14 | 04.12.2013, 12:10
Публикации: 92 / 1
Искам да Ви попитам, във връзка с въвеждането на режима "касова отчетност" по ддс, ще трябва ли да се отпечатват нови фактури, които да съдържат тази отметка?
#15 | 04.12.2013, 15:28
Публикации: 47 / 2
Проект на ППЗДДС 
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1115

Моля коментирайте, защото се обърках в толкова много формули.
#16 | 09.12.2013, 11:31
Публикации: 123 / 2
Здравейте,
и аз искам да попитам нещо във връзка с режима "касова отчетност"
доколкото разбирам/или пък не/ когато ние не сме регистрирани по този режим но получим фактура , по банка, от регистрирана фирма, и не я платим в същия период, сме задължени въпреки това да отразим тази ф-ра в периода в к сме я получили/ а не в 1 от следващите 12 периода/, но няма да си приспадаме ддс-то по нея,После ,
в някой следващ период , в който я плащаме, ще изискаме от фирмата даставчик протокол, чрез който ще можем да си ползваме ддс-то в същия период/в който сме платили/ или в един от следващите 12. А ако пък решим да си платим ф-рата още в периода на получаването и, тогава нито ще се занимаваме с протоколи, нито ще сме длъжни в същия този период да я включим в дневниците, а ще я включим например след 6 месеца и тогава/на база на самата ф-ра/ ще си ползваме ддс-то
т е ако не я платим веднага сме длъжни да я покажем в дневника за покупки още същия месец, а ако я платим веднага-в 1 от следващите 12 периода
май стана доста сложно това обяснение към въпроса, за което се извинявам
#17 | 10.12.2013, 09:05
Публикации: 123 / 2
има ли мнение по моя въпрос? Моята цел е да намеря начин да не се занимавам с протоколи/ ако и работодателя е съгласен азбира се да си плаща веднага, в същия месец доставните си фактури от регистрирани по този режим доставчици или направо да плаща в брой /
#18 | 10.12.2013, 11:39
Публикации: 1869 / 372
За да избегнете протоколи може да работите с доставчици, които не са регнати по касова отчетност /малко е дискриминационно/, а ако това не може да се избегне имате два варианта
1. плащайте в брой
2. ако сумата е над 14999 лв предплатете с проформа фактура
#19 | 10.12.2013, 15:33
Публикации: 2 / 0
Имам следното питане: Лице регистрирано по специалния режим КО получава фактура от лице, което не е регистрирано по КО, но не е платило цялата сума по ф-рата - ще си издава само протокол и ще си приспада само ДДС-то по платената част? А съответно ако не беше регистрирано по КО - при получаването на ф-рата(но не платена) от лице нерегистрирано по КО щеше да приспада цялото ДДС?
Правилно ли съм разбрала или?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове