актуална версия

Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Серия, номер на ОВ, дата, страници

ОВ L 146, 3.6.2016 г. стр. 8-21

Celex номер: 32016L0881

Дати

Дата на документа: 25.5.2016 г. Дата на приемане

Дата на влизане в сила: 3.6.2016 г. влизане в сила дата на публикуване виж член 3

Дата на транспониране: 4.6.2017 г. приемане виж член 2.1

Дата на транспониране: 5.6.2017 г. приложение виж член 2.1

Дата на изтичане на валидността: 31.12.9999 г.

Библиография

Класификации

EUROVOC дескриптор:

административно сътрудничество

данъчна администрация

отклонение на данъци

данъчна инспекция

избягване на данъци

програма за действие

европейско данъчно сътрудничество

обмен на информация

измама

Предмет:

Данъчно облагане

Сближаване на законодателствата

Код на регистър:

Данъчно облагане / Предотвратяване на данъчните измами и избягването на данъци

Обща информация

Автор: Съвет на Европейския съюз

Вид: Директива

Връзки между документите

Актове, цитирани в съдебната практика:

42006X0728(01)

12012M005

32011R0182

12012P/TXT

Правно основание:

12012E113

12012E115

Изменя

52016PC0025 приемане

32011L0016 поправка добавка Член 25a от :2016-06-03

32011L0016 поправка добавка Глава II SECTION II Член 8aa от :2016-06-03

32011L0016 поправка изпълнение Член 16 PA6 от :2016-06-03

32011L0016 поправка изпълнение Член 21 PA6 от :2016-06-03

32011L0016 поправка Заменя Член 3 PO9 от :2016-06-03

32011L0016 поправка изпълнение Член 20 PA6 от :2016-06-03

32011L0016 поправка изпълнение Анекс III от :2016-06-03

32011L0016 поправка Заменя Член 23 PA3 от :2016-06-03

32011L0016 поправка Заменя Член 26 от :2016-06-03

[09 Данъчно облагане 09]

[0950 Предотвратяване на данъчните измами и избягването на данъци 09.50]

Текст на документа в сайта на EUR-Lex

Директива (ЕС) 2016/881 на Съвета от 25 май 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 113 и 115 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент(1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1) През последните години предизвикателствата, свързани с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, нараснаха значително и тази тенденция буди тревога както в рамките на Съюза, така и в световен мащаб. Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент в това отношение — в своето съобщение от 6 декември 2012 г., съдържащо план за действие за засилване на борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, Комисията подчерта необходимостта от активно насърчаване на автоматичния обмен на информация като бъдещия европейски и международен стандарт за прозрачност и обмен на информация в данъчната област. В заключенията си от 22 май 2013 г. Европейският съвет поиска разширяване на обхвата на автоматичния обмен на информация както на равнището на ЕС, така и на световно равнище, с оглед на борбата срещу данъчните измами, отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране.

(2) Тъй като многонационалните групи от предприятия („МГП“) извършват дейност в различни държави, те имат възможност да използват практики за агресивно данъчно планиране, до които националните дружества нямат достъп. При това положение националните дружества, които обикновено са малки и средни предприятия (МСП), могат да се окажат особено силно засегнати, тъй като данъчната им тежест е по-висока от тази на „МГП“. От друга страна, всички държави членки могат да понесат загуба на приходи, като съществува и риск от конкуренция за привличане на „МГП“ чрез предлагането на допълнителни данъчни предимства.

(3) Данъчните органи на държавите членки се нуждаят от изчерпателна и адекватна информация относно структурата на „МГП“, политиката им за трансферно ценообразуване и вътрешните им сделки в рамките на Съюза и извън него. Тази информация ще даде възможност на данъчните органи да противодействат на вредните данъчни практики чрез промени в законодателството или подходящи оценки на риска и данъчни одити, както и да определят дали предприятията са участвали в практики, водещи до изкуствено прехвърляне на значителни по размер печалби в по-облагодетелствани в данъчно отношение райони.

(4) По-голямата прозрачност спрямо данъчните органи би могла да стимулира „МГП“ да се откажат от някои практики и да заплащат своя справедлив дял от данъците в държавата, в която реализират печалби. Затова повишаването на прозрачността за „МГП“ представлява съществена част от усилията за овладяване на проблема със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

(5) В резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки по отношение на Кодекса за поведение относно документацията за целите на трансферното ценообразуване при свързани предприятия в Европейския съюз (ДТЦ в ЕС)(3) вече е предвиден метод, чрез който „МГП“ в Съюза могат да предоставят на данъчните органи информация за глобалната стопанска дейност и политиките за трансферно ценообразуване („главното досие“), както и информация за конкретните сделки на местното образувание („местното досие“). ДТЦ в ЕС обаче понастоящем не предвижда никакъв механизъм за предоставяне на отчети по държави.

(6) В отчета по държави „МГП“ следва ежегодно да предоставят информация за размера на приходите, печалбата преди данъка върху доходите, както и за платения и начисления данък върху дохода за всяка данъчна юрисдикция, в която извършват дейност. „МГП“ следва също така да предоставя информация за броя на своите наети лица, регистрирания капитал, натрупаната печалба и материалните активи във всяка данъчна юрисдикция. На последно място „МГП“ следва да идентифицират всички образувания в групата, които извършват стопанска дейност в определена данъчна юрисдикция, и да предоставят информация за тази дейност по отношение на всяко едно от тях.

(7) С оглед на по-ефикасното използване на публичните ресурси и намаляването на административната тежест за „МГП“, задължението за предоставяне на информация следва да се прилага само за „МГП“, чийто годишен приход на консолидирана основа е над определен размер. С настоящата директива следва да се гарантира, че се събира една и съща информация, която се предоставя своевременно на данъчните администрации в целия Съюз.

(8) За да се обезпечи правилното функциониране на вътрешния пазар, Съюзът трябва да осигури лоялна конкуренция между „МГП“ на Съюза и другите „МГП“, които са установили на територията на Съюза едно или повече от своите образувания. Поради това задължението за предоставяне на информация следва да се прилага и за двата вида „МГП“. При все това, за да се осигури плавен преход, държавите членки следва да могат да отложат с една година задължението за предоставяне на информация за „съставно образувание“, което е местно лице на държава членка и което не е „крайно образувание майка“ на „МГП“ или „заместващо образувание майка“.

(9) Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и да гарантират, че тези санкции се прилагат. Докато изборът на санкции е по усмотрение на държавите членки, предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(10) За да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се гарантира, че държавите членки приемат координирани правила относно задълженията за прозрачност по отношение на „МГП“.

(11) Що се отнася до обмена на информация между държавите членки, в Директива 2011/16/ЕС на Съвета(4) задължителният автоматичен обмен на информация вече е предвиден в редица области.

(12) Във всеки отделен случай задължителният автоматичен обмен между държавите членки на отчетите по държави следва да включва предоставянето на определен набор от основни данни, до които да имат достъп онези държави членки, в които, въз основа на информацията в съответния отчет, едно или повече принадлежащи към „МГП“ образувания са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, която извършват чрез място на стопанска дейност на „МГП“.

(13) За да се сведат до минимум разходите и административната тежест както за данъчните администрации, така и за „МГП“, е необходимо да се предвидят съобразени с международните тенденции правила и да се насърчи тяхното прилагане. На 19 юли 2013 г. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) публикува План за действие срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби („План за действие срещу BEPS“), който представлява важна инициатива за промяна на съществуващите данъчни правила в международен мащаб. На 5 октомври 2015 г. ОИСР представи окончателните си доклади, които бяха одобрени от финансовите министри на държавите от Г-20. По време на срещата, проведена на 15 и 16 ноември 2015 г., пакетът на ОИСР беше подкрепен и от лидерите на Г-20.

(14) В резултат на работата по мярка 13 от Плана за действие срещу BEPS беше създаден набор от стандарти относно предоставянето на информация за „МГП“, включително главното досие, местното досие и отчета по държави. Затова е уместно стандартите на ОИСР да се вземат предвид при установяването на правилата относно отчетите по държави.

(15) Когато „съставно образувание“ не може да получи или да придобие цялата информация, необходима за изпълнението на изискването за предоставяне на информация съгласно настоящата директива, държавите членки биха могли да счетат, че това показва необходимостта от оценка на рисковете от високо ниво относно трансферното ценообразуване и други рискове относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, свързани с тази „МГП“.

(16) След като държава членка прецени, че друга държава членка системно не предоставя автоматично отчетите по държави, тя следва да положи усилия да се консултира с тази държава членка.

(17) При действията на Съюза в областта на предоставянето на отчети по държави следва да продължи да се обръща специално внимание на бъдещите промени на равнището на ОИСР. При изпълнението на настоящата директива държавите членки следва да използват окончателния доклад от 2015 г. по мярка 13 от проекта на ОИСР/Г-20 относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, който беше разработен от ОИСР, като средство за онагледяване или тълкуване на настоящата директива, както и с цел съгласуваното ѝ изпълнение в държавите членки.

(18) Необходимо е да се уточнят езиковите изисквания за обмена на информация между държавите членки относно отчетите по държави. Освен това е нужно да се приемат практическите договорености, необходими за актуализирането на общата комуникационна мрежа, за която се съдържа определение в член 3, точка 13 от Директива 2011/16/ЕС („мрежата CCN“). За да се осигурят еднакви условия за прилагането на член 20, параграф 6 и член 21, параграф 6 от Директива 2011/16/ЕС, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Те следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(5).

(19) С оглед на по-ефективното използване на ресурсите и улесняването на обмена на информация, както и за да се избегне необходимостта всички държави членки да въвеждат сходни по характер промени в системите си, обменът на информация следва да се извършва посредством мрежата CCN. Практическите договорености, необходими за актуализирането на системата, следва да бъдат приети от Комисията в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2 от Директива 2011/16/ЕС.

(20) Поради това обхватът на задължителния обмен на информация следва да бъде разширен, така че да включва автоматичния обмен на информация относно отчетите по държави.

(21) Годишните отчети на държавите членки до Комисията съгласно член 23 от Директива 2011/16/ЕС следва да съдържат подробна информация относно обхвата на предоставянето на отчети на местно ниво съгласно член 8аа от посочената директива и приложение III, раздел II, точка 1 към нея, както и списък на всички юрисдикции, на които са местни лица „крайните предприятия майки“ на установени в Съюза „съставни образувания“, но не са били подадени или обменени пълни отчети.

(22) Обменената съгласно настоящата директива информация не води до разкриването на търговска, промишлена или служебна тайна, или на търговски процес, или на информация, чието разкриване би било в разрез с обществения ред.

(23) В настоящата директива се зачитат основните права и се спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(24) Доколкото целта на настоящата директива, а именно ефикасно административно сътрудничество между държавите членки при условия, които са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от уеднаквяване и ефективност може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(25) Поради това Директива 2011/16/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2011/16/ЕС се изменя, както следва:

1) Член 3, точка 9 се заменя със следното:

„9. „автоматичен обмен на информация“ означава:

а) за целите на член 8, параграф 1 и членове 8а и 8аа — системно предоставяне на друга държава членка на предварително определена информация, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време. За целите на член 8, параграф 1 позоваването на понятието „налична информация“ се отнася за информация в данъчните регистри на предоставящата я държава членка, която е достъпна в съответствие с процедурите за събиране и обработване на информация в тази държава членка.

б) за целите на член 8, параграф 3а — системно предоставяне на предварително определена информация относно местни лица на други държави членки на съответната държава членка, на която те са местни лица, без предварително отправено искане, на предварително определени редовни интервали от време.

в) за целите на останалите разпоредби на настоящата директива освен член 8, параграфи 1 и 3a, член 8а и член 8аа — системно предоставяне на предварително определена информация в съответствие с букви а) и б) от настоящата точка.

В контекста на член 8, параграфи 3a и 7a, член 21, параграф 2 и член 25, параграфи 2 и 3 понятията, оградени с кавички, имат същото значение като в съответните определения, установени в приложение I. В контекста на член 8аа и приложение III понятията, оградени с кавички, имат същото значение като в съответните определения, установени в приложение III.“.

2) В глава II, раздел II се вмъква следният член:

„Член 8аа

Обхват и условия на задължителния автоматичен обмен на информация относно отчетите по държави

1. Всяка държава членка взема необходимите мерки, за да изиска от „крайното образувание майка“ на дадена „МГП“, което е нейно местно лице за данъчни цели, или от всяко друго „предоставящо информация образувание“ в съответствие с приложение III, раздел II да подаде отчет по държави по отношение на своята „отчетна данъчна година“ в срок от 12 месеца след последния ден на „отчетната данъчна година“ на „МГП“ в съответствие с приложение III, раздел II.

2. Компетентният орган на държава членка, която е получила отчета по държави съгласно параграф 1, в рамките на срока, определен в параграф 4, чрез автоматичен обмен предоставя този отчет на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията в отчета по държави, едно или повече „съставни образувания“ на „МГП“ на „предоставящото информация образувание“ са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност.

3. Отчетът по държави съдържа следната информация относно „МГП“:

а) за всяка юрисдикция, в която „МГП“ извършва дейност — обобщена информация относно размера на приходите, печалбата (загубата) преди данъка върху дохода, платения данък върху дохода, начисления данък върху дохода, регистрирания капитал, натрупаната печалба, броя на наетите лица и материалните активи, различни от парични средства или парични еквиваленти;

б) идентификация на всяко „съставно образувание“ на „МГП“, като се посочва юрисдикцията, на която „съставното образувание“ е местно лице за данъчни цели, и юрисдикцията, съгласно чието законодателство „съставното образувание“ е организирано, когато тя е различна от юрисдикцията, на която „съставното образувание“ е местно лице за данъчни цели, както и естеството на основната стопанска дейност или дейности на това „съставно образувание“.

4. Предоставянето на информацията се извършва в срок от 15 месеца след последния ден на „данъчната година“ на „МГП“, за която се отнася отчетът по държави. Първият отчет по държави се подава за „данъчната година“ на „МГП“, започваща на 1 януари 2016 г. или след това, като това се извършва в срок от 18 месеца след последния ден на въпросната „данъчна година“.“.

3) В член 16 се добавя следният параграф:

„6. Независимо от параграфи 1—4 от настоящия член, информацията, предавана между държавите членки съгласно член 8aa, се използва за оценка на рисковете от високо ниво, свързани с трансферното ценообразуване и други рискове, свързани със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, включително оценка на риска от неспазване на приложимите правила за трансферното ценообразуване от страна на членовете на „МГП“, и по целесъобразност за икономически и статистически анализ. Корекциите на трансферното ценообразуване от страна на данъчните органи на получаващата държава членка не се основават на информацията, която се обменя съгласно член 8aa. Независимо от изложеното по-горе, не се забранява използването на информацията, предавана между държавите членки съгласно член 8аа, като основа за отправяне на допълнителни запитвания относно условията на трансферното ценообразуване на „МГП“ или относно други данъчни въпроси в хода на данъчен одит, като в резултат на това могат да бъдат направени подходящи корекции на облагаемия доход на дадено „съставно образувание“.“.

4) В член 20 се добавя следният параграф:

„6. Автоматичният обмен на информация относно отчета по държави съгласно член 8аа се извършва чрез стандартния формуляр, установен в таблици 1, 2 и 3 от раздел III на приложение III. Посредством актове за изпълнение Комисията приема езиковите договорености за този обмен в срок до 31 декември 2016 г. Те не възпрепятстват държавите членки да съобщават информацията, посочена в член 8аа, на всеки един от официалните и работните езици на Съюза. Въпреки това тези езикови договорености може да предвиждат, че основните елементи на подобна информация се изпращат също така и на друг официален език на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.“.

5) В член 21 се добавя следният параграф:

„6. Информацията, предоставена съгласно член 8аа, параграф 2, се изпраща по електронен път чрез мрежата CCN. Комисията приема необходимите практически договорености за актуализирането на мрежата CCN посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.“.

6) В член 23 параграф 3 се заменя със следното:

„3. Държавите членки предоставят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 8а и 8аа, и съобщават постигнатите практически резултати. Формата и условията за предоставянето на годишната оценка се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.“.

7) Вмъква се следният член:

„Член 25а

Санкции

Държавите членки установяват правила относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и отнасящи се до член 8аа, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.“.

8) Член 26 се заменя със следното:

„Член 26

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Комитет за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(*).

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

______________________

(*) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“."

9) Добавя се приложение III, чийто текст се съдържа в приложението към настоящата директива.

Член 2

1. Държавите членки приемат и публикуват до 4 юни 2017 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези мерки от 5 юни 2017 г.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2016 година.

За Съвета

Председател

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

_______________

(1) Становище на Европейския парламент от 12 май 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2) Становище на Европейския парламент от 28 април 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник)..

(3) Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 27 юни 2006 г. относно Кодекса за поведение относно документацията за целите на трансферното ценообразуване при свързани предприятия в Европейския съюз (ДТЦ в ЕС) (ОВ C 176, 28.7.2006 г., стр. 1).

(4) Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

(5) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ МНОГОНАЦИОНАЛНИ „ГРУПИ“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Понятието „група“ означава съвкупност от предприятия, свързани посредством собственост или контрол, така че тя е или длъжна да изготвя консолидирани финансови отчети за целите на финансовата отчетност съгласно приложимите счетоводни принципи, или ще бъде длъжна, ако дялове от капитала на някое от предприятията бъдат търгувани на публична фондова борса.

2. Понятието „предприятие“ означава всяка форма на осъществяване на стопанска дейност от лице, посочено в член 3, точка 11, букви б), в) и г).

3. Понятието „многонационална група от предприятия“ („МГП“) означава „група“, която включва две или повече предприятия, които са местни лица за данъчни цели на различни юрисдикции, или включва предприятие, което е местно лице за данъчни цели на една юрисдикция, но подлежи на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност в друга юрисдикция, и не представлява „изключена МГП“.

4. Понятието „изключена МГП“ означава, по отношение на всяка „данъчна година“ на „групата“, „група“, която има общи консолидирани приходи на групата в размер до 750 000 000 EUR или сума в местна валута, която е приблизително равна на 750 000 000 EUR към януари 2015 г. на „данъчната година“, непосредствено предшестваща „отчетната данъчна година“, както е отразено в нейните „консолидирани финансови отчети“ за такава предходна „данъчна година“.

5. Понятието „съставно образувание“ означава някое от следните:

а) всяка отделна стопанска единица на „МГП“, която е включена в „консолидираните финансови отчети“ на „МГП“ за целите на финансовото отчитане, или която ще бъде включена, ако дялове от капитала на такава стопанска единица на „МГП“ бъдат търгувани на публична фондова борса;

б) всяка такава стопанска единица, която е изключена от „консолидираните финансови отчети“ на „МГП“ само на основание размер или същественост;

в) всяко място на стопанска дейност на всяка отделна стопанска единица на „МГП“, спадаща към буква а) или буква б), ако стопанската единица изготвя отделен финансов отчет за това място на стопанска дейност за целите на финансовото отчитане, за регулаторни цели, данъчно отчитане или във връзка с вътрешния управленски контрол.

6. Понятието „предоставящо информация образувание“ означава „съставното образувание“, от което се изисква да подаде отчет по държави в съответствие с изискванията на член 8аа, параграф 3 в юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели, от името на „МГП“. „Предоставящото информация образувание“ може да е „крайното образувание майка“, „заместващото образувание майка“ или всяко образувание, посочено в раздел II, точка 1.

7. Понятието „крайно образувание майка“ означава „съставно образувание“ на „МГП“, което отговаря на следните критерии:

а) пряко или косвено притежава достатъчен дял в едно или повече други „съставни образувания“ на „МГП“, така че да е длъжно да изготвя „консолидирани финансови отчети“ съгласно общоприетите счетоводни принципи, прилагани в юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели, или което ще бъде длъжно да прави това, ако неговите дялове от капитала бъдат търгувани на публична фондова борса в юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели;

б) няма друго „съставно образувание“ на тази „МГП“, което притежава пряко или косвено дял, както е описано в буква а), в посоченото първо „съставно образувание“.

8. Понятието „заместващо образувание майка“ означава „съставно образувание“ на „МГП“, което е била определено от тази „МГП“ като единствен заместник на „крайното образувание майка“ при подаването на отчета по държави в юрисдикцията, на която „съставното образувание“ е местно лице за данъчни цели, от името на „МГП“, когато са изпълнени едно или повече от условията, посочени в раздел II, точка 1, първа алинея, буква б).

9. Понятието „данъчна година“ означава годишен счетоводен период, по отношение на който „крайното образувание майка“ от „МГП“ изготвя своите финансови отчети.

10. Понятието „отчетна данъчна година“ означава „данъчната година“, за която финансовите и оперативните резултати са отразени в отчета по държави, посочен в член 8аа, параграф 3.

11. Понятието „отговарящо на условията споразумение между компетентните органи“ означава споразумение, което е сключено между упълномощени представители на държава — членка на ЕС, и на юрисдикция извън Съюза, които са страни по „международно споразумение“, и по силата на което се изисква автоматичен обмен на отчетите по държави между юрисдикциите, които са страни по него.

12. Понятието „международно споразумение“ означава Многостранната конвенция за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, всяка двустранна или многостранна данъчна спогодба или всяко споразумение за обмен на информация по данъчни въпроси, по които държавата членка е страна и чиито разпоредби предоставят законови правомощия за обмен на данъчна информация между юрисдикции, в това число за автоматичен обмен на такава информация.

13. Понятието „консолидирани финансови отчети“ означава финансовите отчети на „МГП“, в които активите, пасивите, приходите, разходите и паричните потоци на „крайното образувание майка“ и на „съставните образувания“ са представени като такива на един стопански субект.

14. Понятието „системно неизпълнение“ по отношение на юрисдикция означава или че дадена юрисдикция има действащо „отговарящо на условията споразумение между компетентните органи“ с държава членка, но е спряла автоматичния обмен (поради причини, различни от съответстващите на условията на това споразумение), или че дадена юрисдикция по друг начин редовно не предоставя автоматично на държава членка отчетите по държави, с които разполага, за „МГП“, които имат „съставни образувания“ в тази държава членка.

Раздел 2

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1.

„Съставно образувание“, което е местно лице на държава членка и което не е „крайното образувание майка“ на „МГП“, подава отчет по държави за „отчетната данъчна година“ на „МГП“, на което е „съставно образувание“, ако са удовлетворени следните критерии:

а)

образуванието е местно лице за данъчни цели на дадена държава членка;

б)

изпълнено е едно от следните условия:

i.

„крайното образувание майка“ на „МГП“ не е задължено да подава отчет по държави в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели;

ii.

юрисдикцията, на която „крайното образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, има действащо „международно споразумение“, по което държавата членка е страна, но към посочения в член 8аа, параграф 1 момент за подаване на отчет по държави за „отчетната данъчна година“ няма действащо „отговарящо на условията споразумение между компетентните органи“, по което държавата членка да е страна;

iii.

налице е „системно неизпълнение“ от страна на юрисдикцията, на която „крайното образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, за което държавата членка е уведомила „съставното образувание“, което е местно лице за данъчни цели на тази държава членка.

Без да се засяга задължението на „крайното образувание майка“, посочено в член 8аа, параграф 1, или на „заместващото предприятие майка“ да подаде първия отчет по държави за „данъчната година“ на „МГП“, започваща на 1 януари 2016 г. или след тази дата, държавите членки могат да решат задължението на „съставните образувания“, съгласно точка 1 от настоящия раздел, да се прилага за отчетите по държави за „отчетните данъчни години“, започващи на 1 януари 2017 г. или след тази дата.

„Съставно образувание“, което е местно лице на държава членка съгласно определението в първа алинея на настоящата точка, изисква от своето „крайно образувание майка“ да ѝ предостави цялата необходима информация, която да ѝ позволи да изпълни задълженията си за подаване на отчета по държави съгласно член 8аа, параграф 3. Ако въпреки това съответното „съставно образувание“ не е получило или придобило цялата необходима информация за подаване на отчет за „МГП“, това „съставно образувание“ подава отчет по държави, съдържащ цялата получена или придобита информация, с която разполага, и нотифицира държавата членка, на която е местно лице, че „крайното образувание майка“ е отказало да предостави необходимата информация. Това не засяга правото на засегнатата държава членка да прилага санкциите, предвидени в нейното национално законодателство, като тази държава членка информира всички държави членки за отказа.

При наличие на няколко „съставни образувания“ на една и съща „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на Съюза, и когато се прилагат едно или няколко от условията, посочени в първа алинея, буква б), „МГП“ може да посочи едно от тези „съставни образувания“ да подаде отчета по държави в съответствие с изискванията на член 8аа, параграф 3 по отношение на всяка „отчетна данъчна година“ в рамките на посочения в член 8аа, параграф 1 срок, и да уведоми държавата членка, че подаването на отчета е предназначено да отговори на изискването за подаване, приложимо спрямо всички „съставни образувания“ на съответната „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на Съюза. Тази държава членка, в съответствие с член 8аа, параграф 2, предоставя получения отчет по държави на всяка друга държава членка, в която, въз основа на информацията от отчета по държави, едно или повече „съставни образувания“ на „МГП“ на „предоставящото информация образувание“ са или местни лица за данъчни цели, или подлежат на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност.

Когато дадено „съставно образувание“ не може да получи или да придобие цялата необходима информация за подаване на отчет по държави съгласно член 8аа, параграф 3, то не може да бъде посочено за „предоставящо информация образувание“ за „МГП“ съгласно четвърта алинея от настоящата точка. Това правило се прилага без да се засяга задължението на „съставното образувание“ да уведоми държавата членка, на която е местно лице, че „крайното образувание майка“ е отказало да предостави необходимата информация.

2.

Чрез дерогация от точка 1, когато се прилагат едно или повече от условията в точка 1, първа алинея, буква б), от образувание, посочено в точка 1, не се изисква да подава отчет по държави за дадена „отчетна данъчна година“, ако „МГП“, на която то е „съставно образувание“, е подала отчет по държави в съответствие с член 8аа, параграф 3 за същата „данъчна година“ чрез „заместващо образувание майка“, което подава този отчет по държави пред данъчните органи на юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, на или преди датата, посочена в член 8аа, параграф 1, и когато, в случай че „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели на дадена юрисдикция извън Съюза, са изпълнени следните условия:

а)

юрисдикцията, на която „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, изисква подаване на отчети по държави в съответствие с изискванията на член 8аа, параграф 3;

б)

юрисдикцията, на която „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, има действащо „отговарящо на условията споразумение между компетентните органи“, по което държавата членка е страна към посочения в член 8аа, параграф 1 момент за подаване на отчет по държави за „отчетната данъчна година“;

в)

юрисдикцията, на която „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, не е уведомила държавата членка за „системно неизпълнение“;

г)

юрисдикцията, на която „заместващото образувание майка“ е местно лице за данъчни цели, е била уведомена не по-късно от последния ден на „отчетната данъчна година“ на „МГП“ от „съставното образувание“, което е нейно местно лице за данъчни цели, че последното е „заместващото образувание майка“;

д)

държавата членка е получила уведомление в съответствие с точка 4.

3.

Държавите членки изискват всяко „съставно образувание“ на „МГП“, което е местно лице за данъчни цели на една държава членка, да уведомява тази държава членка дали представлява „крайно образувание майка“, „заместващо образувание майка“ или „съставно образувание“ по точка 1 не по-късно от последния ден на „отчетната данъчна година“ на тази „МГП“. Държавите членки могат да удължат този краен срок до последния ден, в който съответното „съставно образувание“ трябва да подаде данъчна декларация за предходната данъчна година.

4.

Държавите членки изискват, когато „съставно образувание“ на „МГП“, което е местно лице за данъчни цели на една държава членка, но не е „крайно образувание майка“, нито „заместващо образувание майка“, нито „съставно образувание“ по точка 1, то да уведомява държавата членка относно идентификацията на „предоставящото информация образувание“ и мястото, където то е местно лице за данъчни цели, не по-късно от последния ден на „отчетната данъчна година“ на „МГП“. Държавите членки могат да удължат този краен срок до последния ден, в който съответното „съставно образувание“ трябва да подаде данъчна декларация за предходната данъчна година.

5.

В отчета по държави се посочва валутата на сумите, посочени в този отчет.

Раздел 3

ОТЧЕТ ПО ДЪРЖАВИ

Α. Образец за отчет по държави

Таблица 1. Обобщение на разпределението на приходите, данъците и стопанските дейности по данъчни юрисдикции

Наименование на „МГП“:

„Данъчна година“, за която се отнася отчетът:

Използвана валута:

Данъчна юрисдикция

Приходи

Печалба (загуба) преди данъка върху доходите

Платени данъци върху доходите (на касова основа)

Начислен данък върху дохода — текуща година

Регистриран капитал

Натрупана печалба

Брой на наетите лица

Материални активи, различни от парични средства и парични еквиваленти

Несвързано лице

Свързано лице

Общо

Таблица 2 Списък на всички „съставни образувания“ на „МГП“, включени във всяко от обобщенията по данъчни юрисдикции

Наименование на „МГП“:

„Данъчна година“, за която се отнася отчетът:

Данъчна юрисдикция

Съставни образувания, които са местни лица на данъчната юрисдикция

Данъчна юрисдикция на организация или учредяване, ако е различна от данъчната юрисдикция, на която са местни лица за данъчни цели

Основна стопанска дейност/дейности

Научноизследователска и развойна дейност

Притежаване или управление на интелектуална собственост

Закупуване или снабдяване

Производство

Продажби, маркетинг или дистрибуция

Административни услуги, управленчески услуги или услуги по поддръжка

Предоставяне на услуги на несвързани страни

Финансиране в рамките на групата

Регулирани финансови услуги

Застраховане

Притежание на акции или други капиталови инструменти

Неактивно

Други(1)

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Tаблица 3: Допълнителна информация

Наименование на „МГП“:

„Данъчна година“, за която се отнася отчетът:

Моля, включете всякаква допълнителна кратка информация или обяснения, които смятате за необходими или улесняващи възприемането на задължителната информация, предоставена в отчета по държави

Б. Общи указания за подаване на отчета по държави

1. Цел

Образецът се използва за предоставяне на информация от страна на многонационалните „групи“ от предприятия („МГП“) на разпределението на приходите, данъците и стопанските дейности по данъчни юрисдикции.

2. Третиране на клонове и места на стопанска дейност

Информацията за местата на стопанска дейност се предоставя в зависимост от данъчната юрисдикция, в която те се намират, а не в зависимост от данъчната юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели стопанската единица, към която принадлежи мястото на стопанска дейност. Данъчната юрисдикция на местното лице, която предоставя информация за стопанската единица, към която принадлежи мястото на стопанска дейност, изключват финансовите данни, свързани с мястото на стопанска дейност.

3. Период, обхванат от годишния образец

Образецът обхваща „данъчната година“ на предоставящата информация МГП. За „съставни образувания“, по преценка на предоставящата информация МГП, образецът отразява последователно едно от следните сведения:

а) информация за „данъчната година“ на съответните „съставни образувания“, която изтича на същата дата както „данъчната година“ на предоставящата информация МГП или която завършва в рамките на 12-месечния период, предхождащ тази дата;

б) информация за всички съответни „съставни образувания“, предоставена за „данъчната година“ на предоставящата информация МГП.

4. Източник на данните

При попълването на образеца предоставящата информация МГП използва последователно всяка година едни и същи източници на информация. Предоставящата информация МГП може да избере да използва данните от своите консолидирани отчети, от задължителните финансови отчети на отделните образувания, от законоустановените финансови отчети или от вътрешното управленско счетоводство. Не е необходимо синхронизиране на отчитането на приходи, печалба и данъци в образеца с „консолидираните финансови отчети“. Ако като основа за предоставената информация се използват задължителните финансови отчети, всички суми се преизчисляват във функционалната валута на предоставящата информация МГП по средния обменен курс за годината, посочена в раздела „Допълнителна информация“ на образеца. Не са необходими обаче корекции на различията в счетоводните принципи, прилагани от различните данъчни юрисдикции.

Предоставящата информация МГП предоставя кратко описание на източниците на данни, използвани при изготвянето на образеца в раздел „Допълнителна информация“ на образеца. Ако е направено изменение в обичайно използвания всяка година източник на информация, предоставящата информация МГП обяснява причините за промяната и последиците от нея в раздел „Допълнителна информация“ на образеца.

В. Конкретни указания за подаване на отчета по държави

1. Обобщение на разпределението на доходите, данъците и стопанските дейности по данъчни юрисдикции (Таблица 1)

1.1. Данъчна юрисдикция

В първата колона на образеца предоставящата информация МГП изброява всички данъчни юрисдикции, на които „съставните образувания“ на „МГП“ са местни лица за данъчни цели. Данъчната юрисдикция представлява държавна, както и недържавна юрисдикция, която притежава данъчна автономност. Въвежда се отделен ред за всички „съставни образувания“ на „МГП“, които предоставящата информация МГП не смята за местни лица за данъчни цели, на която и да било данъчна юрисдикция. Когато „съставно образувание“ е местно лице на повече от една данъчна юрисдикция, за определянето на данъчната юрисдикция, на която то е местно лице, се прилага правилото за разкъсване на връзката, предвидено в приложимата данъчна спогодба. Когато липсват приложими данъчни спогодби, за „съставното образувание“ се подава информация в данъчната юрисдикция, в която е мястото на неговото действително управление. Мястото на действително управление се определя на базата на международно приетите стандарти.

1.2. Приходи

В трите колони в раздел „Приходи“ от образеца предоставящата информация МГП посочва следната информация:

а) сумата на приходите на всички „съставни образувания“ на „МГП“ в съответната данъчна юрисдикция, реализирани от сделки със свързани предприятия;

б) сумата на приходите на всички „съставни образувания“ на „МГП“ в съответната данъчна юрисдикция, реализирани от сделки с независими страни;

в) сборът на сумите, посочени в букви а) и б).

Приходите включват приходи от продажби на стоково-материални запаси и имущество, услуги, авторски и лицензионни възнаграждения, лихви, премии и всякакви други суми. Приходите не включват плащанията, получени от други „съставни образувания“, които се третират като дивиденти в данъчната юрисдикция на платеца.

1.3. Печалба (загуба) преди данъка върху доходите

В петата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на печалбата (загубата) преди данъка върху доходите за всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Печалбата (загубата) преди данъка върху доходите включва всички извънредни приходи и разходи.

1.4. Платени данъци върху доходите (на касова основа)

В шестата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва общия размер на данъка върху доходите, реално платен през съответната „данъчна година“ от всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Платените данъци включват платените в парично изражение данъци от „съставното образувание“ към юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели, и към всички останали данъчни юрисдикции. Платените данъци включват удържаните при източника данъци, платени от други образувания (свързани предприятия и независими предприятия) по отношение на плащанията към „съставното образувание“. Така например, ако дружество А, което е местно лице на данъчна юрисдикция А, получава лихви от данъчна юрисдикция Б, данъкът, удържан в данъчна юрисдикция Б, се посочва от дружество A.

1.5. Начислен данък върху дохода (текуща година)

В седмата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на разходите за текущо начисления данък във връзка с облагаемата печалба или загуба за годината на предоставяне на информация за всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели в съответната данъчна юрисдикция. Текущите данъчни разходи отразяват само операции през текущата година и не включват разсрочени данъци или провизии за неопределени данъчни задължения.

1.6. Регистриран капитал

В осмата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на регистрирания капитал на всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Що се отнася до местата на стопанска дейност, регистрираният капитал се посочва от юридическото лице, на което принадлежи мястото на стопанска дейност, освен ако съществува изрично капиталово изискване в данъчната юрисдикция на мястото на стопанска дейност за регулаторни цели.

1.7. Натрупана печалба

В деветата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на натрупаната печалба общо на всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция към края на годината. Що се отнася до местата на стопанска дейност, натрупаната печалба се посочва от юридическото лице, на което принадлежи мястото на стопанска дейност.

1.8. Брой на наетите лица

В десетата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва общия брой на наетите лица в еквивалент на пълно работно време (ЕПРВ) във всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Броят на служителите може да бъде отчетен към края на годината въз основа на средните равнища на заетост за годината или на друга последователно прилагана през годините база за различните данъчни юрисдикции. За тази цел независимите изпълнители, участващи в обичайната оперативна дейност на „съставното образувание“, могат да бъдат подадени като наети лица. Закръгляване на броя на наетите лица или представяне на приблизителен брой на наетите лица в разумни граници е допустимо, при условие че закръгляването или представянето на приблизителен брой не нарушава съществено относителното разпределение на наетите лица в различните данъчни юрисдикции. През годините и спрямо различните образувания се прилагат последователни подходи.

1.9. Материални активи, различни от парични средства и парични еквиваленти

В единадесетата колона от образеца предоставящата информация МГП посочва сумата на нетните балансови стойности на материалните активи на всички „съставни образувания“, които са местни лица за данъчни цели в съответната данъчна юрисдикция. Що се отнася до местата на стопанска дейност, активите се посочват за данъчната юрисдикция, в която е разположено мястото на стопанска дейност. За тази цел материалните активи не включват парични средства или парични еквиваленти, нематериални или финансови активи.

2. Списък на всички „съставни образувания“ на „МГП“, включени във всяко от обобщенията по данъчни юрисдикции (Таблица 2)

2.1. „Съставни образувания“, които са местни лица на данъчната юрисдикция

Предоставящата информация МГП изброява по данъчни юрисдикции и наименование на юридическите лица всички „съставни образувания“ на „МГП“, които са местни лица за данъчни цели на съответната данъчна юрисдикция. Както е посочено в точка 2 от общите инструкции по отношение на местата на стопанска дейност обаче, мястото на стопанска дейност се посочва във връзка с данъчната юрисдикция, в която се намира. Отбелязва се юридическото лице, към което принадлежи мястото на стопанска дейност.

2.2. Данъчна юрисдикция на организация или учредяване, ако е различна от данъчната юрисдикция на местното лице

Предоставящата информация МГП посочва наименованието на данъчната юрисдикция, съгласно чиито закони е организирано или учредено „съставното образувание“ на „МГП“, ако то е различно от юрисдикцията, на която „съставното образувание“ на „МГП“ е местно лице за данъчни цели.

2.3. Основна стопанска дейност/дейности

Предоставящата информация МГП определя естеството на основната стопанска дейност/дейности, извършвана от „съставното образувание“ в съответната данъчна юрисдикция, като за целта отбелязва една или няколко от съответните клетки.“.

_______________

(1) Моля посочете естеството на дейността на „съставното образувание“ в графа „Допълнителна информация“

_______________

Важна правна бележка: Съгласно Регламент (ЕС) № 216/2013 г. само законодателството на Европейските общности, публикувано в книжното издание до 1 юли 2013 г. и в електронната версия на Официален вестник на Европейския съюз след 1 юли 2013 г. (включително), се счита за автентично и има правна сила.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Доходи на физически лица при онлайн продажба в OLX, Bazar - Данък/Данъчна декларация

1524
Здравейте, Не, не разход за обслужване, може би не мога да го обясня. Закупената стока, която продавам е от Китай или Полша, ка...

Работа по време на майчинство

366
Благодаря

Втори трудов договор на 8 часа за лице в отпуск за майка след раждане от 135 до 410

195
Цитат на: Rosen Kachakov в Вчера в 10:28 " От фирмата, от която получава обещетението за майчиснство е   назначена на 8 часа. Се...

ДДС корекция

169
Много Ви благодаря  Направих го точно така както ме посъветвахте. Извинявам се, че не успях да Ви благодаря по- рано. Хубава и ...
Още от форума