Процедури и документация по ЗМИП за счетоводни предприятия
Счетоводните предприятия, като задължени лица по чл. 4, т. 13 от ЗМИП, следва да прилагат определени процедури при обслужването на своите клиенти, за да изпълнят изискванията на закона.

По-долу сме обобщили стъпките и процедурите, като за всяка от тях сме предвидили отделен модул за по-лесното изготвяне на документацията, заедно с всички необходими приложения от вътрешните правила за лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси. Всяка стъпка е линк към конкретния модул от сайта.

Модул 1 - Вътрешни правила по ЗМИП: Първата стъпка е приемането на вътрешни правила в срок до 21.08.2020 г. За новорегистрираните срокът е 4 месеца от датата на регистрацията. В този модул се съдържа комплектът с документи с вътрешните правила и приложенията към тях, съответстващи на примерните вътрешни правила, както  и заповед за приемането им. Попълнете вашите данни, за да генерирате пълен комплект или само отделни документи по избор от тук.

Важно: Приетите вътрешни правила не се изпращат в ДАНС.

Модул 2 - Уведомление по чл. 107 до ФР на ДАНС : Необходимо е на уведомите дирекция "Финансово разузнаване " на ДАНС за лицето, което сте определили да осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП и ППЗМИП. Попълването на документите по образец можете да направите от тук.

Напомняме, че такова уведомяване счетоводните предприятия масово извършиха до 15.02.2019 г. заедно с изпращането на плановете за обучение на служителите си, които планове след промяна в закона не е необходимо да се изпращат в ДАНС. Тоест, ако вече сте изпратили изпратили уведомление, сега не е необходимо да изращате пак.

Модул 3 - Оценка на риска по чл. 98, ал. 1 от ЗМИП: Следващата стъпка е изготвяне на собствена оценка на риска. Тя следва да е съобразена и отразява резултатите от националната оценка на риска (НОР). В нея секторът на лицата, които извършват счетоводни и одиторски услуги е отразен като високорисков сектор. В случай, че при изготвяне на собствената оценката на риска не се съобразите с резултатите от националната оценка на риска, тоест не се определите като високорискови, то в 14-дневен срок от изготвянето на оценката следва да уведомите дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС за решението си и мотивите за него. Това изискване е заложено в чл. 99 от ЗМИП. Чрез този модул, можете да съставите оценка на риска, съобразена с НОР тук.

Модул 4 - Комплексна проверка на всеки клиент: Това е една от най-трудоемките процедури и част от воденето на клиентските досиета, които следва да се актуализират периодично. Освен да идентифицирате всички действителни собственици и представляващи клиента, както и дружествата, които контролират дейността, то трябва да изготвите документация по няколко приложения от вътрешните правила, част от които клиентът трябва да подпише. Какво сме предвидили? - Попълвате данните на едно място, а модулът съставя всички необходими документи. Приложенията с документи, които са предназначени за подпис от клиента, могат да бъдат отпечатани и двуезично на български и английски. Всички документи задължително се съхраняват в клиентските досиета за срок от 5 години и се представят на ДАНС при проверка. Чрез този модул можете да създадете накуп или поотделно необходимите приложения, декларации и въпросници от вътрешните правила от тук.

Модул 5 - Матрица на рисков профил на клиент: Определянето на рисковия профил на всеки клиент също е част от задължителните процедури. Заложената матрица за изчисление за нивото на риск определя рисковия профил на клиента въз основа на рисковите фактори от оценката на риска, националната оценка на риска, ЗМИП и ППЗМИП. Документът се съхранява в клиентското досие по чл. 29 от Вътрешните правила. Рисков профил на всеки клиент можете да пресметнете от тук.

Модул 6 - Годишен вътрешен контрол: От този модул можете да направите документите по Приложение № 7, Приложение № 13 и Приложение № 14 от тук.

Модул 7 - Обучение на служителите: ЗМИП изисква обучение на служители и свързани с това документи. Чек-листовете при назначаване на служител, годишните планове за обучение и отчетите за проведено обучение се съхраняват съобразно изискванията на вътрешните правила и в съответствие с разпоредбите на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, тоест в срок от минимум 5 години. Можете да ги попълвате накуп за всички служители или поотделно от тук.

Модул 8 - Справки и списъци по ЗМИП и др.: Необходими справки, списъци и други помощни материали можете да намерите от тук.

Документиране по време на бизнес процесите в счетоводното предприятие

Документиране при нов клиент:
Документиране при нов служител:
Документиране при смяна на отговорното лице:
Документиране на годишна база: Документиране на заварените клиенти:
Санкции и глоби

Административнонаказател ните разпоредби предвиждат глоби и санкции за различните нарушения на закона, които най-често са в следните размери:
1. глоба от 1000 до 10 000 лв. когато нарушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец.

Чрез това обобщение и осемте модула по ЗМИП нашите потребители с абонамент за пълен достъп ще могат по-лесно, по-бързо и по-сигурно да изготвят всички необходими декларации и въпросници, за да изпълнят задълженията си по ЗМИП в срок.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
*