Споразумение за прихващане за насрещни вземания и задължения
Често в практиката докато осчетоводяват, на счетоводителите им се налага да съставят документ за прихващане за насрещни вземания и задължения между две страни, тъй като клиентът съобщава за евентуално прихващане със свой контрагент, но не предоставя документ на база, на който следва да се съставят съответните счетоводни записвания.

В случаите, когато в резултат на взаимни продажби две страни дължат суми една на друга, може да се прибегне до прихващане на насрещни суми. Прихващането е способ за погасяване на насрещни вземания и задължения до размера на по-малкото от тях. В практиката най-често се използва подписването на двустранен протокол или споразумение. Важно е да се отбележи, че по закон прихващането може да се извърши само чрез изявление на едната страна, отправено до другата. Правната уредба на прихващането се съдържа в чл. 103 – 105 от Закона за задълженията и договорите.

➤ Чрез приложението Споразумение за прихващане можете лесно и бързо да създадете необходимия документ за счетоводни цели, който следва да бъде отразен в двете счетоводства.

Въведете дължимите суми по фактури или лихви, въведете ЕИК на двете страни, а приложението ще изчисли остатъка, ще попълни останалите данни на фирмите, като ги извлече от Търговския регистър, и ще изготви споразумение за прихващане, необходимо за счетоводството. Можете да изберете:
  • Български или английски език, както и двуезично;
  • Лева или различни валути;
  • Дали и кога остатъкът ще бъде погасен.kik info
По-бързо. По-лесно. По-сигурно.
Хиляди счетоводители избраха абонамент за пълен достъп и ежедневно ползват kik-info.com.
*