МФ ОЧАКВА МЕСЕЦ НОЕМВРИ ДА ПРИКЛЮЧИ С ДЕФИЦИТ ОТ 32,4 МЛН. ЛЕВА
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към ноември 2018 г. да бъде положително в размер на 2 811,9 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП). На месечна база се очаква дефицит за месец ноември в размер на 32,4 млн. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет е положително, докато салдото по сметките за средства от ЕС е отрицателно, основно поради по-високите разходи през настоящата година по Оперативните програми, съфинансирани от ЕС. Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП към ноември 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 35 801,8 млн. лв. (93,7 % от годишния разчет), като спрямо същия период на 2017 г. се отбелязва ръст от 3 898,4 млн. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3 451,4 млн. лв. (11,3 %). Увеличение в размер на 447,0 млн. лв. се отчита и при постъпленията от помощи. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2018 г. са в размер на 32 989,9 млн. лв., което е 83,9 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 29 517,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.11.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 994,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към ноември 2018 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец декември 2018 година.