МФ публикува данните за финансовото състояние на общините за 2018 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване на основание чл. 130е, ал. 4, във връзка с чл. 130ж от Закона за публичните финанси
Анализът на данните показва, че в края на 2018 г., спрямо 2017 г., нараства броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване. Наблюдава се относително еднаква структура на разходите по икономически елементи, но се отбелязват и тенденции за по-добро управление на бюджетните средства от страна на редица общини. Средният дял на приходите в общите постъпления за страната намалява до 36,65 %, спрямо 38,39 % в края на 2017 г. Към края на 2018 г., както и през 2017 г., общо 38 общини отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната. Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи се понижава до 82,38 %, спрямо 88,39 % през 2017 г., като 57 общини постигат резултат над средното за страната (49 са били в края на 2017 г.). По отношение на бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средното равнище за страната към края на 2018 г. е 1,70 % (при 3,85 % в края на 2017 година). Броят на общините, отчитащи резултат над средния към края на 2018 г., е 156 и е по-голям спрямо този към края на 2017 г., когато общините са били 111. Следва да се отбележи, че бюджетното салдо на общините на национално ниво през 2018 г. е положително, поради което и неговият дял в общите постъпления е положителна величина. Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет, нараства до 50,25 % (при 48,08 % за 2017 г.) и е относително стабилно. Делът на просрочените задължения от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от централния бюджет на национално равнище за страната намалява до 4,40 % в края на 2018 г. (при 5,58 % през 2017 г.). На основата на анализ и обобщение на данните по чл. 130а от ЗПФ се установи, че общините, които отговарят на три и повече от критериите за класирането им като общини с финансови затруднения през 2019 г., въз основа на данните от годишните отчети за касово изпълнение на бюджетите на общините, оборотните ведомости и информацията по чл. 5а от Закона за местните данъци и такси към края на 2018 г., са 17 (6,4 % от всички общини в страната) при 13 броя, или 4,9 % от всички общини към края на 2017 г. 17-те общини са Кресна, Струмяни, Созопол, Белоградчик, Брегово, Димово, Криводол, Оряхово, Кърджали, Кочериново, Септември, Перник, Цар Калоян, Девин, Неделино, Чепеларе, Стамболово. Общините, които през 2019 г. отпадат от списъка за финансово оздравяване, са 4, за които допусканията са, че приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние. Това са Симитли, Грамада, Рила и Сапарева баня. Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2019 г., но не фигурират в списъка за 2018 г. , са 8 – Кресна, Созопол, Брегово, Криводол, Оряхово, Кърджали, Цар Калоян и Девин. Община Цар Калоян, за пръв път от въвеждането на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ за определяне на общини с финансови затруднения, е определена като такава община. Общините, които трайно попадат в списъка за финансово оздравяване през 2016 г., 2017 г., 2018 г. и през 2019 г., са 7 – Струмяни, Димово, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово. Детайлна информация за финансовото оздравяване на общините през изминалата година, за съгласуваните от министъра на финансите планове за финансово оздравяване на общините, както и за размера на предоставения безлихвен заем можете да видите в публикувания анализ. И през 2019 г. усилията на Министерството на финансите ще бъдат в посока да се подобри ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинските бюджети.