ПУБЛИКУВАНИ СА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ 30.11.2018 г.
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец ноември 2018 г. е положително в размер на 2 896,5 млн. лв. (2,7 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 3 286,2 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 389,7 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към ноември 2018 г. са в размер на 35 809,6 млн. лв. или 93,7 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 3 448,3 млн. лв. (11,2 %), а постъпленията от помощи нарастват с 457,9 млн. лв. (36,8 %). Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29 273,2 млн. лв., което представлява 94,0 % от планираните за годината данъчни приходи. Съпоставено с данните към месец ноември 2017 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 9,3 % (2 495,1 млн. лева). Приходите от преки данъци са в размер на 5 246,4 млн. лв. или 91,1 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 428,2 млн. лева (8,9 %). Приходите от косвени данъци са в размер на 14 397,0 млн. лв., което е 95,0 % от разчетите за годината. Съпоставено с данните към ноември 2017 г., постъпленията в групата нарастват с 989,5 млн. лв. (7,4 %). Постъпленията от ДДС са в размер на 9 302,2 млн. лв. или 95,1 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.11.2018 г. е 61,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 4 844,9 млн. лв. (94,1 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 212,5 млн. лв. или 111,8 % спрямо разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 043,9 млн. лв. или 95,1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 8 585,8 млн. лв., което представлява 94,0 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,2 % (1 002,8 млн. лева).   Неданъчните приходи са в размер на 4 833,5 млн. лв., което представлява 102,8 % спрямо годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 1 702,9 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2018 г. възлизат на 32 913,1 млн. лв., което е 83,7 % от годишните разчети[1]. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 29 517,5 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.   Нелихвените разходи са в размер на 31 266,2 млн. лв., което представлява 83,9 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2018 г. са в размер на 28 335,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 2 880,6 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 50,2 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 652,7 млн. лв. или 90,4 % от планираните за 2018 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 994,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. Размерът на фискалния резерв[2] към 30.11.2018 г. е 11,3 млрд. лв., в т.ч. 11,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 ноември 2018 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.   [1] Разчети към ЗДБРБ за 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 13.12.2018  г.) [2] Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.