Публикуван е месечният бюлетин  „Дълг и гаранции на подсектор  „Централно управление“ за септември
Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на септември 2019 г. възлиза на 11 956,7 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 934,7 млн. евро, а външните  9 022,0 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 19,7 %, като делът на вътрешния дълг е 4,8 %, а на външния дълг – 14,9 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 24,5 %, а външните – от 75,5 %. Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 септември  2019 г. е в размер на  73,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,8 млн. евро, а външните – 39,1 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %. Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на септември 2019 г. достига до 11 188,0 млн. евро или 18,4 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2 766,2 млн. евро, а външните – в размер на 8 421,8 млн. евро.   Държавногарантираният дълг през септември 2019 г. възлиза на 902,0 млн. евро. Вътрешните гаранции са 33,8 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,5 %. Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.   Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 12.    [1] Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК [2] По прогнозни  данни за БВП, съгласно есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2019 г.