Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Предложеният проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е свързан с необходимостта от прецизиране на разпоредбите във връзка с практическата приложимост на чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност – редакция, обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1 януари 2015 година.Дата на откриване: 07.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.10.2015 г.