Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продаж

С направени промени в Наредба № Н-18/2006 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2020 г.) срокът за привеждане на лицата в съответствие с изискванията на наредбата беше удължен до 31 юли 2020 г. В оставащия до влизане в сила срок възникват редица допълнителни проблеми, свързани с наличието на различни бизнес модели, прилагани от икономическите оператори, което налага  удължаване на срока за лицата.

Отчитайки комплексния характер на процесите по привеждане в съответствие с изискванията, са проведени работни срещи с представители на бизнеса, браншови, работодателски и професионални организации, разработчици на софтуер, дистрибутори, производители и вносители на фискални устройства и др., в резултат на които са и част от настоящите предложения за изменения и допълнения на Наредба № Н-18/2006 г. Останалата част от предлаганите промени са свързани с: промени, касаещи софтуерите за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО); регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД); работата на междуведомствената комисия; промени в работата на електронните системи с фискална памет и с прецизиране на разпоредби на наредбата.     Дата на откриване: 22.6.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.7.2020 г.