Проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Националният план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете е разработен за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2021-2030 г., съгласно разпоредбите на чл. 13 от Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26.04.2016 г.). Законът създава нормативна рамка за последователно и координирано провеждане на държавната политика в тази област. В него са регламентирани основните принципи, подходи, документи, институционален механизъм и др. Координацията е възложена на министъра на труда и социалната политика. В Закона за равнопоставеност на жените и мъжете е регламентиран основния програмен документ на политиката - националната стратегия по равнопоставеност на жените и мъжете, която се изпълнява чрез планове включващи дейности, отговорни органи, финансови средства и индикатори за изпълнение. Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г. следва принципите, целите и приоритетите на новата Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г. (приета с РМС №969 от 30 декември 2020 г.). Планът обхваща двегодишният период 2021-2022 г., които представлява първите години от действието на стратегията. Планът цели провеждането на единната политика по равнопоставеност на жените и мъжете чрез включените мерки на различни институции и организации. Те са структурирани в пет приоритетни области: 1. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; 2. Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; 3. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; 4. Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; и 5. Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и сексизма.

 

Планът е част от реализацията за отключващите условия за средствата от Европейския съюз (РМС №368 от 25.06.2019 г.), в изпълнение на които е изготвена и приета Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2021-2030 г., която ще се изпълнява чрез националният план в периода 2021-2022 г. Гарантирането и насърчаването на равенството в третирането и възможностите между жените и мъжете във всички области е залегнало и в най-новия инструмент за възстановяване от последиците от пандемията, а именно Плана за възстановяване и устойчивост на Република България за периода 2021-2026.Дата на откриване: 8.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.4.2021 г.