Проект на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г.

 

Проектът на Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 (НСНБНСВ 2030) представя активната позиция на държавата, формирана в резултат на съвместните усилия на широк кръг заинтересовани страни. Тя е отговор на най-голямото предизвикателство, поставено с Програмата за устойчиво развитие за периода на ООН до 2030 г. „Да преобразим света“ и в унисон с основния му принцип „никой да не бъде изоставен“. Проектът на национална стратегия кореспондира с европейските политики в социалната сфера и с международните стандарти в областта на правата на човека, отчитайки динамично протичащите промени, свързани с глобализацията, цифровизацията, технологичния напредък и негативните демографски процеси.

Бедността е многоизмерен феномен. Тя съдържа в себе си различни компоненти – здравни, образователни, социални, регионални, комуникационни или др. и политиките в тези области следва да бъдат съгласувани и последователни при разработването и управлението им. Стратегията е адресирана към преодоляване на комплексния характер на бедността и неравенствата с фокус върху факторите, които ги възпроизвеждат.

Като основа за разработването на проекта на нова Стратегия с хоризонт 2030 послужиха прегледът и анализът на изпълнението на НСНБНСВ 2020. Това даде възможност да се очертаят проблемните области и да се набележат цели и приоритети, които да надградят постигнатото.

Разработването на НСНБНСВ 2030 е част от хоризонталните и тематичните отключващи условия за средствата от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд+ (ЕСФ+), Кохезионен фонд, Европейски фонд за морско дело и рибарство, Фонд „Убежище и миграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за програмен период 2021-2027 г. (Решение № 368 от 25.06.2019 г. на Министерския съвет).

Очертани са визията, основната цел и шест специфични цели, обвързани в осем приоритетни области. Измерването на напредъка по изпълнението ще се отчита чрез индикатори, за които са посочени текущите и целевите стойности. Стратегията ще се изпълнява чрез тригодишни планове за действие, които ще включват конкретни мерки. Предвидено е след средата на 10-годишния период да се направи преглед и оценка на изпълнението и при необходимост – актуализация.

Финансирането на Стратегията ще се осъществява в рамките на средствата, планирани по бюджетите на отговорните институции чрез Държавния бюджет за съответната година, със средства от Европейските фондове, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.Дата на откриване: 9.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 9.12.2020 г.