Проект на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

 

Проектът на Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г. е изготвен съгласно разпоредбите на чл. 5, чл. 6, ал. 5, т.2 и чл. 12 на Закона за равнопоставеността на жените и мъжете и в изпълнение на РМС № 368 от 25 юни 2019 г.

Проектът представлява основен програмен документ, очертаващ стратегическата рамка за развитие на равнопоставеността на жените и мъжете в Република България за периода 2021-2030 г.

Стратегията актуализира и надгражда стратегически документ със същото наименование за периода 2016-2020 г., като са отчетени социалните, икономическите и политическите реалности, продължаващите и нововъзникващите предизвикателства и тенденции, както и напредъкът в икономическия, политическия и обществения живот в България през годините.

Документът определя визията и целта на политика, за чието изпълнение очертава ключови действия в пет приоритетни области.

Визия: В 2030 г. България е държава, в която жените и мъжете упражняват своите права, свободно се развиват и реализират във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот, без дискриминация и стереотипи по пол. Пълноценното разгръщане на потенциала на жените и мъжете, ръстът на доходите, постигането на по-добро равновесие между личния и професионалния живот, по-балансираното представителство на жените и мъжете във всички сфери и на всички нива и по-голямата удовлетвореност от живота, допринасят за икономическото развитие на съвременното демократично общество в България.

Приоритетни области:

1. Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост

2. Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите

3. Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения

4. Борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите

5. Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма

Съгласно разпоредбите на Закона за равнопоставеността на жените и мъжете, Стратегията ще се изпълнява чрез национални планове, които включват дейности, отговорни органи, финансови средства и индикатори

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, няма да бъдат необходими допълнителни финансови и други средства за неговото изпълнение.Дата на откриване: 16.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 16.11.2020 г.