Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

 

Предложените промени основно са свързани с привеждане на разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето в съответствие най-вече със Закона за закрила на детето (ЗЗДет.), Законът за социалните услуги (ЗСУ) и Семейния кодекс (СК). По-важните въпроси, които се уреждат в проекта на акт, са:

 

1. Прецизират се разпоредбите относно контролната дейност на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

2. Регламентира се редът за ползване на заместваща грижа по чл. 92 от ЗСУ от семейства на роднини или близки и приемни семейства, както и заявяването на желание за ползване на заместваща грижа, която се осигурява от приемни семейства.

3. Прецизират се разпоредбите относно финансовите помощи и се актуализират техните размери.

4. Намалява се административната тежест за семействата, които кандидатстват за получаване на финансова помощ.Дата на откриване: 13.11.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 13.12.2020 г.