Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Приложимият към момента Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове определя Централното координационното звено като специализирана администрация, която подпомага заместник министър-председателя или министъра, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ. Тази функционална подчиненост е в противоречие с формулираната от изпълнителната власт държавна политика по отношение управление на средствата от ЕСИФ и оптимизация на администрацията и взетото от Министерския съвет решение за структурни и други промени в  централната администрация на изпълнителната власт.

Във връзка с посоченото са предприети действия за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С проекта се цели постигане на съответствие с новата структура на Министерския съвет и синхронизация на действията, ефективност и оптимизиране на администрацията.

Отговорна дирекция:"Национален фонд"
E-mail:natfund@minfin.bg

 Дата на откриване: 14.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.1.2022 г.