Информация от данъчната администрация на Испания за плащанията по специални режими за „Обслужване на едно гише“ след срока

Когато пълният размер на задължението по ДДС е платен изцяло или частично след крайния срок (т.е. след като е изтекъл срокът, определен в член 369и от Директива 2006/112/ЕО), испанското данъчно законодателство постановява, че върху платената след срока сума трябва да се наложи глоба/такса от 5 %. В тези случаи испанската данъчна администрация изпраща на тези данъкоплатци акт, отнасящ се само до тази допълнителна такса (тъй като главницата на задължението на практика се счита за платена).
Следователно начисленията са правилни и в съответствие с испанското национално законодателство, тъй като сумите по справка-декларация по ДДС за специалните режими OSS са платени след крайния срок.
Ако данъкоплатецът не е съгласен с таксата, той може да я обжалва по начина и в срока, посочени в акта.